ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ ຈາກກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ບັນດາແຂວງທົ່ວປະເທດ ທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິໄສທັດການພັດທະນາຄົນລາວລຸ້ນປີ 2030 ຊື່ງຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 25 ພະຈິກ 2020, ຢູ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ນາງ ອິນລາວັນ ແກ້ວບຸນພັນ, ປະທານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ, ທ່ານ ນາງ ເພຍ ຣິເບລໂລ ບຣິດໂຕ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການອຸຍນີເຊັບປະຈຳລາວ, ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ພ້ອມທັງຕົວແທນພາກທຸລະກິດເອກະຊົນ ແລະ ຕົວແທນເດັກແລະໄວໜຸ່ມເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ທ່ານ ນາງ ອິນລະວັນ ແກ້ວບຸນພັນ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກກໍຄືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິໄສທັດການພັດທະນາຄົນລາວລຸ້ນປີ2030 ເປັນຕົ້ນການນໍາຂັ້ນສູງຂອງລາວ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝາຍໝັ້ນຢ່າງແຮງກ້າ ໃນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງເດັກນ້ອຍລາວ ໃນປີ 2030 ດ້ວຍການຕົກລົງທີ່ຈະປົດປ່ອຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງລຸ້ນລາວ 2030, ໃນການຫຼຸດ ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ; ເຮັດໃຫ້ການລົງທືນໃນເດັກນ້ອຍເຍົາວະຊົນ, ໄວໜຸ່ມ ແລະ ຊາວໜຸ່ມເປັນບຸລິ ມະສິດຮ່ວມກັນ; ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາການປົກປ້ອງເດັກພ້ອມທັງສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ; ແລະເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍ່ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມ ແຂງໃຫ້ແກ່ເດັກຍິງໄວໜຸ່ມ; ລວເຖິງການລົງທືນໃສ່ເດັກ ແລະເຍົາວະຊົນຜູ້ທີ່ຈະເຕີບໃຫຍ່ ແຕ່ນີ້ເຖິງປີ 2030-ຄົນລາວລຸ້ນ 2030 ແນໃສ່ສ້າງພື້ນຖານສໍາຄັນແກ່ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງປະເທດໃນຕໍ່ໜ້າ ເຮັດໃຫ້ລາວຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2024 ແລະ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນປີ 2030 ລວມເຖິງບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຕ້ອງສືບຕໍ່ປັບປຸງແກ້ໃນຕໍ່ໜ້າ ເປັນຕົ້ນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງເດັກຍັງບໍ່ມີຄວາມສະເໝີພາບກັນ ເນື່ອງຈາກຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານພູມສັນຖານແລະກຸ່ມປະຊາ ກອນ; ຄວາມຂາດເຂີນທັບຊ້ອນຫຼາຍມິຕິຂອງເດັກຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເດັກໃນລະດັບສູງ, ມີພຽງແຕ່ 12% ຂອງເດັກເທົ່ານັ້ນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຂາດເຂີນ, 70%ມີຄວາມຂາດເຂີນຢ່າງໜ້ອຍ 2 ດ້ານ ແລະ 50% ຍັງຂາດເຂີນ3 ດ້ານ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ໃນຂົງເຂດໂພຊະນາການ, ສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ, ການພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ, ການປົກປ້ອງ, ນໍ້າສະອາດ, ສຸຂະອານາໄມ, ທີ່ຢູ່ອາໃສ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ;ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາ, ການປົກປ້ອງເດັກແລະສັງຄົມແລະການສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກ; ການລົງທືນທີ່ສໍາຄັນໃສ່ເດັກ ຕາມວົງຈອນຊີວິດໃນໄລຍະ1,000ມື້ທຳອິດຂອງຊີວິດ ແລະ ໃນຊ່ວງໄວໜຸ່ມ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ການພັດທະນາທັກສະ, ໂອກາດການມີວຽກເຮັດງານທຳ, ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບທາງເພດ, ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ,ການປົກປ້ອງຈາກການລ່ວງລະເມີດທາງເພດຈາກສື່ອອນລາຍ ແລະທຸກຮູບແບບຂອງການຂູດຮີດ ໃຫ້ເປັນບັນຫາຕົ້ນຕໍທີ່ຈະຕ້ອງຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນແກ້ໄຂໃຫ້ນັບມື້ຫຼຸດໜ້ອຍລົງໄປເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຄືບໜ້າ ແລະກາຍເປັນຮູບປະທຳປະກົດຜົນເປັນຈິງເທື່ອລະກ້າວ.
ກອງປະຊຸມລະດັບສູງ ເພື່ອທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິໄສທັດການພັດທະນາຄົນລາວ ລຸ້ນປີ 2030 ຄັ້ງນີ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມໝາຍໝັ້ນການພັດທະນາຄົນລາວລຸ້ນປີ 2030 ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການປັບປຸງຊີວິການເປັນຢູ່ຂອງເດັກໃນຍຸກສະໄຫມຂອງການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ19, ການສະເໜີຄາດໝາຍ ແລະແຜນວຽກບູລິມະສິດການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງເດັກ ຮອດປີ 2025 ຈາກປະທານຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກບັນດາແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ, ຄາດໝາຍ ແລະ ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມ ໝາຍໝັ້ນຂອງພາກທຸລະກິດເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັັດທະນາ.
ໂດຍ: ຈັນທະສອນ ສີຫານາດ
Loading...