ຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 24 ພະຈິກ 2020 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະເດັກ ຫລື NCAWMC ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຂອງອົງການ ຢູນິເຊັບໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືເພື່ອຮັບຟັງສຽງ ຂອງເດັກນ້ອຍ, ຊຶ່ງເປັນເວທີຂອງເຂົາເຈົ້າ ທີ່ຢາກຊີ້ແຈງຄວາມກັງວົນ ແລະສະເໜີວິທີແກ້ໄຂ ຕໍ່ສິ່ງ ທ້າທາຍທີ່ມີຢູ່ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ (CRC) ແລະເປົ້າໝາຍ ການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ (SDGs) ເຊັ່ນ: ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ໂດຍມີຕົວແທນຂອງເດັກນ້ອຍ ທີ່ມີອາຍຸແຕ່11 ຫາ 17 ປີຈາກ 18 ແຂວງທົ່ວປະເທດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືນີ້ ຈະເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຈິນຕະນາການຄືນໃໝ່ ເຖິງ ວິໄສທັດຂອງເຂົາເຈົ້າ ສຳລັບປີ2030. ເອກະສານຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈະນຳໄປປຶກສາຫາລື ແລະນຳສະເໜີໃນຕໍ່ກອງປະຊຸມຂັ້ນລັດຖະບານ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຫລື CSO ແລະພາກເອກະຊົນທີ່ຈະຈັດຂື້ນໃນວັນທີ25 ພະຈິກນີ້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ທ່ານນາງຈົງຈິດ ຈັນທະຣານົນ, ຮອງເລຂາທິການຄະນະປະຈຳ, ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ ກ່າວວ່າ:“ເດັກແມ່ນຜູ້ນຳໃນມື້ອື່ນ. ພວກເຂົາແມ່ນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງນະໂຍບາຍໃນປະຈຸບັນ, ແຕ່ພວກເຂົາຍັງເປັນຜູ້ທີ່ເຮັດ ໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງອີກດ້ວຍ. ຈາກການຕັດສິນໃຈໃນມື້ນີ້, ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ຈະເປັນຜູ້ສືບທອດ ແລະກໍານົດອະນາຄົດຂອງປະເທດໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະຮັບຮູ້ເຖິງບົດບາດ ທີ່ເດັກ ແລະໄວໜຸ່ມສາມາດມີໄດ້ ແລະ ຕ້ອງມີບົດບາດໃຫ້ເປັນຊັບສິນ ແລະແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ໃນຂະນະທີ່ພວມສົນທະນາກັນເຖິງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາໃນອະນາຄົດ,”
ໃນມາດຕາ12 ຂອງສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ລະບຸໄວ້ວ່າ: ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມອາຍຸຕໍ່າກວ່າ18 ປີທຸກຄົນມີສິດເຂົ້າຮ່ວມແລະມີຄວາມຄິດເຫັນຂອງຕົນ ລວມເຂົ້າໃນຂັ້ນຕອນການຕັດສິນໃຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊີວິດຂອງພວກເຂົາ.
ຜ່ານຈາກກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືນີ້, ລັດຖະບານ ແລະອົງການຢູນິເຊັບພວມເຮັດວຽກຮ່ວມກັບເດັກ ແລະໄວໜຸ່ມ ເພື່ອຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມ, ປົກປ້ອງ ແລະບັນລຸຜົນ, ໂດຍສະເພາະໃນ ໄລຍະເວລາທີ່ທ້າທາຍນີ້.

 

Loading...