ກອງປະຊຸມລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງອົງປະກອບທີ 2 ແລະ ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕາມສະພາບອຸຕຸກະເສດເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານຢູ່ລາວ ຈັດຂື້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27 ຫາ 28 ພຶດສະພານີ້ ທີ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ,ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ນິວົງ ສີປະເສີດ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາດິນກະສິກຳ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ທ່ານ ວຽງໄຊ ມະນີວົງ ຫົວໜ້າກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ມີທ່ານ ນາງ ໂມນິກາ ປາທຮີ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕາມສະພາບອຸຕຸກະເສດ ຫລື ຊາມິດ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານກະສິກຳຈາກອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ຫລື ຟາວ ເຂົ້າຮ່ວມ ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມເພື່ອນໍາສະເໜີຜົນສໍາເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳຈາກກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ເຊິ່ງນອນຢູ່ໃນແຜນແມ່ບົດຂອງໂຄງການຊາມິດ ເປັນຕົ້ນ: ກິດຈະກຳການບໍລິການພະຍາກອນອາກາດສຳລັບກະສິກຳ ຫລື ລັກຊາ , ຊຶ່ງເປັນເຄື່ອງມືອັນພົ້ນເດັ່ນທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດປະກອບມີຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ໄດ້ບັນທຶກເຂົ້າໃນລະບົບໂດຍກົງຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພ້ອມດຽວກັນນີ້ຍັງມີຂໍ້ມູນປະຕິທິນ ການຜະລິດແບບໜູນວຽນ ແລະ ແຜນທີ່ກະສິກຳ ທີ່ໄດ້ບັນຈຸໄວ້ໂດຍກົມຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກຳ ,ຂໍ້ມູນບໍລິການພະຍາກອນອາກາດລະບົບລັກຊາ ,ຂໍ້ມູນສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ເປັນຕົ້ນ: ຂໍ້ມູນແບບຈຳລອງນໍ້າໃນດິນ,ການລະບາດຂອງພະຍາດ ,ແມງໄມ້ ແລະ ສັດຕູພືດຕ່າງໆ,ນອກຈາກນີ້ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ຍັງໄດ້ພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທີ່ດິນ,ເຊິ່ງເປັນລະບົບຖານຂໍ້ມູນທາງພູມສາດ ທາງອິນເຕີເນັດ ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ ເພື່ອແນ່ໃສ່ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ,ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ທີ່ດິນກະສິກຳ ທັງໜົດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອກຳນົດແບບຈຳລອງທີ່ດິນກະສິກຳໃນອານາຄົດ

Loading...