ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງໜ່ວຍງານຍ່ອຍດ້ານການປັບປຸງບໍລິຫານລັດ ແມ່ນໄດ້ຮັບກຽດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ຄໍາມູນ ວິພົງໄຊ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ພ້ອມການເປັນປະທານຮ່ວມ ໂດຍ ທ່ານ ຈອນຝະລັງຊົວ ກູດໂນດ, ຫົວໜ້າອົງການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ SDC ແລະ ທ່ານ ຊອນ ໂອຄອນແນວ, ຫົວໜ້າ ໜ່ວຍປົກຄອງ, ອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ UNDP.
ທ່ານ ຄໍາມູນ ວິພົງໄຊ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ກ່າວວ່າ, “ຈາກການຮັບຟັງ ການນໍາສະເໜີ ແລະ ການແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເໜັ້ນ ໜັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ເຊື່ອມໂຍງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີລັກສະນະປະຕູດຽວ ແນ່ໃສ່ ໃຫ້ມີການບໍລິຫານລັດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ວ່ອງໄວ ຮັບໃຊ້ສັງຄົມຢ່າງທົ່ວເຖິງ ລວມເຖິງກຸ່ມຄົນພິເສດເຊັ່ນຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.”
ກະຊວງພາຍໃນ ໃນຖານະເປັນເສນາທິການໃຫ້ລັດຖະບານກໍໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການປະຕິຮູບຂັ້ນຕອນການບໍລິການໃຫ້ວ່ອງໄວແລະມີປະສິດທິພາບມາຕະຫຼອດແລະໄດ້ມີການແລກປ່ຽນໃນລະດັບອາຊຽນຫຼາຍຄັ້ງ, ໃນໂອກາດນີ້ ທ່ານ ຄໍາມູນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຄື: UNDP ແລະ ສະວິດເຊີແລນ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການລິເລິ່ມວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນລັດລັດຖະກອນ (Personal Information Management System) ຈົນປະຈຸບັນ ສາມາດມີບັດລັດຖະກອນທີ່ທັນສະໄໝ (Smart card for civil servant) ໄດ້ເລິ່ມໃຊ້ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ອີກວຽກງານໜຶ່ງກໍແມ່ນສູນບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວ ເຊິ່ງໃກ້ຈະສໍາເລັດການນໍາໃຊ້ແອບພິເຄຊັນ ພວກເຮົາກໍດີໃຈທີ່ໄດ້ເຫັນຄວາມຄືບໜ້າທີດີ ແລະ ຈະມາແລກປ່ຽນນໍາບັນດາທ່ານໃນວັນນີ້ ເຊິ່ງຈະເປັນຊ່ອງທາງໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດມີຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ຕິດຕາມເອກະສານທີ່ມາໃຊ້ການບໍລິການຢູ່ສູນປະຕູດຽວໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ, ປະຢັດເວລາ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.
ທ່ານ ຊອນ ໂອຄອນແນວ, ຫົວໜ້າ ໜ່ວຍປົກຄອງ, ອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ UNDP ໄດ້ກ່າວວ່າ
, “ການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ບໍ່ຄວນເຮັດໃຫ້ການແບ່ງແຍກ ດ່ານເທັກໂນໂລຊີທີ່ມີຢູ່ເພີ່ມຂື້ນ. ການບໍລິການຂອງລັດຖະບານ ຜ່ານການຫັນເປັນທັນສະໄໝຄວນຮັບປະກັນໃຫ້ເປົ້າໝາຍ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດໃນສັງຄົມ, ຄວນມີໂອກາດກ້າວໄປທາງໜ້າຮ່ວມກັນ ກັບພວກເຮົາ ແລະ ພະຍາຍາມ ແລະ ບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງສະຫະປະຊາຊາດໃນປີ 2030. ເພື່ອໃຫ້ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໄດ້ເຂົ້າເຖິງພື້ນຖານ ICT, ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດໃຊ້ບໍລິການດ້ານດິຈິຕອນໄດ້, ໃນຮູບແບບທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້, ແລະ ໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງປະເທດ.”
ເຕັກໂນໂລຊີ ດິຈິຕອນ ໄດ້ພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ເປັນກຸນແຈສໍາຄັນ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ19 ໃນການຂັບເຄື່ອນທຸກຂະແໜງການໃຫ້ມີການພັດທະນາຢ່າງກ້າວກະໂດດ ແລະ ມີຄວາມຈໍາເປັນ ຕ້ອງເລັ່ງຫັນເປັນທັນສະໄໝ ໂດຍສະເພາະ ວຽກງານບໍລິຫານ ແລະ ພັດທະນາ ບຸກຄະລາກອນ ເຊີ່ງເນັ້ນນໍາໃຊ້ລະບົບຮ່ວມກັນ, ລະບົບທີື່ມີມາດຕະຖານ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັນໄດ້ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການລົງທຶນຊໍ້າຊ້ອນ, ເຊັ່ນການນໍາໃຊ້ ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ (e-Government Center), ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການດໍາເນີນງານຂອງລັດຖະບານ, ນໍາເອົາການບໍລິການຂອງລັດ ໄປສູ່ປະຊາຊົນ ໂດຍນໍາໃຊ້ເອເລັກໂຕຣນິກເປັນການສື່ສານໃນການໃຫ້ບໍລິການ ໂດຍແນໃສ່ໃຫ້ວຽກງານງານມີປະສິດທິຜົນສູງ, ມີສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ປອດໄພ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ປະຢັດ.
ໜື່ງໃນກີດຈະກຳ ທີ່ອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ UNDP ໄດ້ຮ່ວມມືພັດທະນາກັບລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແມ່ນລະບົບແອັບສູນບໍລິການປະຕູດຽວ ຫຼື Smart (One Door Service Center) ODSC Mobile application ທີ່ ນຳໃຊ້ລະບົບຄລາວ (Cloud System) ທີ່ໄດ້ສະເໜີການນຳໃຊ້ໃນກອງປະຊຸມໃນມື້ນີ້ດ້ວຍ.
Loading...