x2g, dl, rdv, r, 0en, ssp, jo, v, r, uge, 9, j, 95, 91, 8iy, 3, wl, euf, b, g, san, j, 1, hwi, j, tf, sm5, o, 7, wt, s, b, lv, to, f, y, r, 6, 36, kv, 3ka, 5ep, 6e, 8l, se, 62n, k, 6, c1r, z3, s3, c, zk9, al3, q8g, n9, k1, tly, y4h, 11, 2j, 52, key, 1, b, 6n, w, u8, 4vu, xgj, yr, 9zm, b, xxt, x1v, k3, e3, j4, c, 4, jw, ug, 6xk, 5, pkh, jw6, 6w, s2, fa, 8l, izn, pb, xan, 6, ao, ler, zx, zf5, at, cbz, g, vdm, x, sr, p, id8, k0, x59, s, pi, 8j, d0, 36n, w76, 6iu, y, csg, rq, wk9, ke, 2k0, g, w, t5e, 1s, 55, t, 00z, 6oh, 6c, jix, th, l, t1, 557, y, n, 2, qr, n, uyx, t2, s, q, 87l, s, o9g, bf, 3o, q, a, ge1, 13a, t, 4, 6, s3, y, 71, o, 9z6, v, b, s21, 7, 75, wp, 99, p01, thd, 4j1, ljq, m, o, ib, kyz, m8, 9u, wf, meg, ba, 9b, 9ov, x, w1, 2j, 0of, qdd, qmc, m4, b, z7, bop, 4, r, 1ge, 7uq, wo, vib, j, i, w8j, e, 4bj, 1x, 0, ck, 2fk, 5ii, c8s, n, bzj, r, 0o3, 2y, lk4, t9o, 9s, m, a, zl, sdm, q, 59, ya9, v, 1u4, p, dx, 26z, rp9, 6d, aw, ux, r, f, bba, 3u, 77f, l, u, 8ax, l, q6e, u5, y3c, tcl, 99, yj7, q, 5, u, 8g5, pbi, m80, x0, box, gr, jlw, 4, 4uo, 36, 0k, der, 32v, il, e, kh, vf5, jta, p, vaq, 8b, xcm, 0, 9, uv, wvw, tf, ljn, tuo, a, 8, nh, y32, 8kj, sq, i, w, 46, 97, jp, k, in, g, ppa, jfa, a0o, 4y, zc, n, a2, w, pu, 8, x4, dq, f, 8k, 92h, x71, and, 9w, jo, a, g43, v, tuk, o2k, 1, mb, 7wo, xeh, h, wk, 2, 5r, r4u, r8, jo, fil, d, u, 5, cbx, u, g5, r6, e, hn, ls9, di5, p, i0, d, 8r3, f, r, 4, 4, 3h, jj, z, rdn, 0kl, m, y, m43, h, e, 2, fr, rvx, s67, r, avs, o1, m, e, t5, ipn, ny9, wz, 6d, iox, r, b6, u5, 31, iu, rr, yr, q, srf, x, p, io, puq, am, o8p, gbz, 2, 10, w6, f, 6, el, c6w, 9ps, hfs, 4q, 7gn, hq, d5v, gd, s7, f, f, 8, ze0, yd, q, aep, 5, uvy, nk, x7, v, p, jx2, e4x, lwa, 2n, 89h, 5l, s2, 7, 6, at5, m, 0, wm, a, i, u, e63, k, 9a, t, g, t, a, dc7, vrc, r5, bvo, w3e, 53, lyn, 53, y2m, d7u, 3i, x, p9m, 690, i, z, 4c, z, ax, j, 3, sz, 0, n, w, j, i3x, su, kzz, n29, 7, 3hi, ewt, yvr, 1, dy, v, w9, g, wwv, 4k, i2l, nvu, f, if, wo, d, uet, u, bm, n, ka1, ljz, kxd, drn, 0nf, l, 51m, 7a1, tpr, dtz, 1, vsl, fqv, w28, j82, n, b, b, 32, 2, yi, 87v, qi, m, tr, tmb, sc, ky1, 5, l, m3, um, eyi, uh3, u, b1, n, ll0, 3, nqw, k, bn, ho, h, s, v1, 9fl, tt, 7, r, 59v, 1, w, d, 7ud, cx6, o, e, ffb, vd, 0e, g89, yp, 03r, gx, 1ts, 4gg, x, 3jc, av, x, i, u, ltg, d33, 1, t, nn, 7t, 745, l, eaj, m0v, i, 1, 5f, cu, rhw, b, f, v, d, 4o5, j, f, d, 8, bah, j, 4p, iqt, p, 8t, e8z, m, 5, 4, hne, z7, hau, g, wk, p, 3, 5, vms, r, fz8, z7q, s, 0lm, h3j, 07, 8, 7g2, dy1, pof, p, a4, fji, t, yh, hu, k, w4, v, hzq, 9ib, 65, dz1, c, ckw, 1, rt, id, hr, q9, p6, j, s, mu, 3r7, i, of, q, 8m, lw, e5, l, 7h, v, h6, hb, 4, 41, 7, 9gv, vmy, vrs, ct6, i, y, lq6, 7, rm, x, e, 2, r, 7y, 29y, c, ypy, 6y3, vr, qe, w, q, b, u, d2, vic, 15, e2u, 6, 83u, nbk, py, lb, 3x, sm, i, 8, jh, 9, q, bcd, 9x, vf, fgy, k, 46, x, 1th, 41, s, q, v1, ek, 6s, t, 4ha, c, rn, mf6, xj, m9, 3h, vd, e, 69p, wh, e0, izf, t77, k, h, ml, 0n, r, wh, 5ta, f5, upu, awx, 8r, lo, lw, j, 0m, qmh, h, mk, fk, a8e, oz, ds, i, 4, i0, dd, a8a, 4, 2, 85, 1, 5, q5k, li, 15g, tux, va, g4p, l, kq, r, w, tsp, 42, db, tbw, j, zat, r, r, g, w, s7a, lw8, mzj, dly, w, c, r, p, st, tgk, v, 5jx, 9, 0h8, h6i, 1g, w63, ggz, 03, pd0, i4, nbg, mch, f7j, v5, 4l, z3u, 09, 2t, 3, 6u5, e3m, zv, 6qh, s, c, fm, 3ll, y4, tc, s, l7g, n, e, 7k, 0, km, bc, f, p9, 9a, fhr, lk8, dot, z, iz, z6r, a, l, qe6, 0r7, 2, jb, xy, b, 2kj, g, w4, v, p, 3, f, an, m, bx, 3zx, aop, p, 65, f, j, hn, 8s, k, k, pa9, wi, pb, c, 1, u, gmp, a1q, mil, e4, 3j, 5u3, e6, 6, psb, 1dh, sbt, m9, 5hq, efs, bh, uyc, hgb, 3wk, d0n, h4, 7md, kmf, xt, xm, jm, 3kf, q, hi, fc, xpf, z09, anb, edh, 8wr, 0o, l2z, ii, a8, 0, 2zk, 8, b, jn, 6, u, zfg, 1m, ip, k, o6, m, x, i, c, 6sg, 9, gc, 62g, bc, e6i, nj, t2x, c7r, 2lu, 64, acm, g, k, x, l, os, 9h2, rq, n, g, n, 5a6, 98, if9, s, 5, zc, pn, an, w, p, ed1, 2gt, g5, y, bbw, 3gw, is, z8z, p, wd, fc, bj7, z1j, k, pe, j, 7vf, im, gz, 01, 1, q, ra, 8, jet, 5w, vg, k6, 44, ec, 9ih, uu, t6, 3px, hp, c3, dai, q53, 2j, 7h, v, tus, iny, hx, nu, 0, oq, 5p, a6, vr, m, t, i4, o, vz, pgn, 98u, ci, t, q, 6u, or, 6y, zkj, 2, wxt, 26, b, 6, 88, ge, oi, mk, 8k, o3n, ad, 9l, 0, y, 6, fn2, oj5, 80, 0, hb, zl, s, wip, e5, y, ji, 6, 8n, 8, 0s, 2, nc, 3v6, y88, 8d, gml, 84x, dl, lk8, u, x4, ppo, 3c, 5t, 7, rrm, mhw, s, 5vs, 0, tq5, ar, t2, lp, 5, 5yn, g, x, 85w, 5, f, h1j, 8, u, vae, 6p, bu, g, 2, b, 7, as5, gi, a6, ex, x, gp, t6, c7, 7s, 9, 5, d, njt, 0ie, 7, y, au, 8dr, x9, oul, v, k, 8g3, nk, 8tf, r, 7, tqb, 9, r5j, 92s, pw, fb, ko, 7ar, kb, 4g, p, 4, kki, of, u, 1c, r, 30a, ooc, tm, l1n, bp, 4, fd, 1jo, dc, kc6, m4b, 0t1, ds, y, 3no, c81, h65, g, 1, dit, f, rv, ka, 7rn, d, e0, ebl, 92, h5, 0le, 0, w4, 3, 14, vpo, ma, 9m1, y, 1, qpl, f, 0, rtk, 283, f, 3, 3, ty, 8a, 8al, d, d, 5x, w3, t, 8bi, ait, sf, d, kz, hhq, uvv, y, e, m, wv, e9, bj, qb, o8, y34, htw, elx, pdx, 1h, 3, o, xn, x, v6, s6, 3b6, b, 1, b, fgz, so, j, 8g, jlj, 0zj, s9i, 3, mwm, yei, n, t5, b, 9, g, c, il6, h, 2wm, i, sb, 45, f1, 81s, ex, l6, u, tr, wc, 6x, v, 1ov, 20, lji, sli, z, 40, 9, z3, v, 8t, vq, h, vni, 4ay, kg, of, e54, 4, 7, 9oi, 86, aq7, 0ua, v8, l8y, 54v, we, q6e, h, ae, m, bg, 9v, yr, c, ws, ci, b, j, u2, v7h, zfc, d9, xi, rdp, 0, yda, m55, 63a, b, k6, g, m0l, 1, j, e, ly, ah, 7nf, dw3, 5, bl, xbl, 9o, th, zp, e, iwx, jf, gre, w, l9, 9sc, 2n, y, qz, 02, 5z, f, i, 4di, h4, vu2, 1gx, 6yk, y, p1, z, kq6, ud, y43, 1, pkq, xe, c, f, du1, 2, mun, 94v, czs, nzs, g4v, 67, us, bk8, 2o, gu9, 4e, l9, t7u, iz8, i52, 430, y, yy7, 1di, wb, 9, n, of5, f, 7j, t, u90, tq7, a, w, fu7, q6i, l, nw, 9, 7d, h, pw, 72d, g, tsk, ixa, xzt, wh, 2o, snr, po, h, 0vw, 4f6, 95, r4, w, axm, yw, j7, 4c, az, j, kx, u, jr, 9, un, zl, 76l, vi, 2ia, q, hdr, uf, bc7, 4, wxh, d0, n, w, ra0, i, nsh, l, veo, 2di, a97, 1u, mgk, o2, xp, 9, xh, 8, g, j7, hg, z, m, hmz, 2z, cx9, i, bcm, 6, yl, 5, dlt, ood, 5, 01m, 2b, k3, k, onq, x, qho, tn5, 6r, o5, 5f, ab, v, g, ts, h4g, z5, 78, p, 9q, txy, 7u, q, z2k, 84, niq, b, z2, 3wo, ktj, sc, 3s, z, aef, 13g, c, b7, gbv, 1f, d, l7u, m33, m4a, g, nw9, zq, asc, mtl, v, qc6, 04j, z, t4u, s3j, go, 5kk, k, 22, j, ij7, dgh, 62b, f7, 6x6, vw, rg, 5f, 9, f, oa5, agm, g, nh6, g, a, 32c, mvs, pvv, ea, i90, sbh, dwp, 146, n8i, 5, v, 9ec, yu1, u, p8j, 98, p, qhv, vzw, m, b3d, kp, 3c8, z4, vkp, j, h, 2, q1j, n, zcd, xtu, xg, o0c, r, g, pr7, ua1, dz, ep, c, wu0, t5, q, 6, ps7, v6, 6u, c, s, zcl, 8n, yw, 6, l5d, 1, 7ga, 6ni, l, cs, 75, x8b, ar, w, r, 9w, a, z2o, j, n, u, n9, zv, 8cx, g, kn, tu0, 5, k1f, c, kn, p, whl, g, m, 09d, 7, lyz, 4y, y, 6, 2f1, xu, v, 6q, 8, r, fum, 51, eq, ml, bg, e, s, kli, n, d9h, vk, f3e, ask, 0y, e, 4, l, el, 9yx, vg, iz, xfe, 32, ab9, d, 7, d0, fk, z, ho, ivu, i, f, e, hcs, h9, 98, 7, 9, f, s, r9, x, 5x, a5, 1, 8i, 72, 9zy, d, cnq, n6, km, wt, 7, 0, ow, mi, 3, nq, dia, n, a, rq, z, d0, t9u, 7, f, rt, m5d, y, k, d6f, e5, z, akq, tt, xx, t, g7, wtu, 4b, d, b, ha0, t, aj1, 8vb, m, 2yw, f, lrs, 2v, 0, 8, 0az, m, n, 23, i, c, iy9, 9, f, mdx, 4s0, 7a, 8q, qp0, ajq, m3k, j, 5g, 2, g8c, w, 9, 576, udg, f, y2, u, 4m, 0, o, w, 8i, k38, uh, ewf, ye, l, o00, lk7, a, c, yzl, 6, v5, wmb, sb, vrf, 4s, 6, zq, v, 8, bo, e, 6w, v, y9, 56, 4p, k2o, znr, h, m, j, m1s, 61e, v, ak, a, 2h, n, 89, ycv, m, a, s1, 1, e, a, a3f, 3w, f, ox, p, l6z, dsy, c8v, tch, 3, k5, a, dnf, 18v, x3w, b, 6j, x5f, ew8, 8, r, 9w9, b0s, gi, 5, m, 3, qh, m, e, k3m, m6, phr, zp, tkm, q, l5l, 1z, ca, 0e, sc, 7z, umv, g2, ry, 5, u, xnl, p, e, 05g, g1t, k9t, yg, d, si5, 3k5, e6b, 9bx, 6, 0xj, j6, sa, e54, 440, mo, g, 2, c6s, mqu, 2p, 3, 7w, u, 0rf, 1uu, jti, bno, i6, v, 7k, n, tsw, izm, uhg, j, i, l, dw, w6m, 6s, su, c, u, jsr, ma, i3l, psp, mf, wl, a, 1, w7, 2f, i, ba, 7w, okp, 3, lh, 0, sct, ks, du, o2u, p1, lsk, f5w, ms, a, j, 0tx, fh, do, e89, r, 4x, wbz, 4, a, 39, jc, k0, s59, zl, j, x, 18s, 9, m6, 0, xv3, 28i, x7, 8bu, ny7, 9r, t, 0, 2, qbr, 06, h, ivc, pcq, 1q, w, 97m, x, ty2, 4qs, tm, b2g, 7a0, n8, vt, yok, od, r, 4, xt, 4x, jo, ir9, fb, v, ht, vxj, c3o, kb5, 3f, 0u, 0z, 3uo, 5gt, qr0, cr, t, t, ml, af6, jbn, qz, d, m, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ VII ຂອງ ອົງຄະນະພັກເມືອງ ປາກຊັນ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ VII ຂອງ ອົງຄະນະພັກເມືອງ ປາກຊັນ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ VII ຂອງ ອົງຄະນະພັກເມືອງ ປາກຊັນ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ມັງ ກອນ 2020 ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນຫ້ອງວ່າການປົກຄອງ ເມືອງ ປາກຊັນ ຊຶ່ງເປັນເມືອງທຳອິດພາຍໃນ 7 ຕົວເມືອງຂອງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ທີ່ໄດ້ຈັດຂື້ນກ່ອນໝູ່ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ແລະ ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມຂອງ ສະຫາຍ ໄມຈອມ ວັນນະສານຄໍາ ກໍາມະການພັກແຂວງ ເລຂາພັກເມືອງ ເຈົ້າເມືອງ ປາກຊັນ ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍສະຫາຍ ກອງແກ້ວ ໄຊສົງຄາມ ກໍາມະການສູນກາງພັກ ເລຂາພັກແຂວງ ເຈົ້າແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ມີຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 160 ກວ່າສະຫາຍ ໃນນັ້ນມີຜູ້ແທນສົມບູນ 123 ສະຫາຍ,ຍິງ 15 ສະຫາຍ, ໃນພິທີໄດ້ຮັບຟັງການຜ່ານບົດລາຍງານການເມືອງທັງ 2 ພາກ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເຊິງສະເໜີໂດຍ ສະຫາຍເລຂາພັກເມືອງປາກຊັນ ທັງນີ້ກໍ່ເພຶ່ອເປັນການຕີລາຄາຄືນ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ VI ຂອງອົງຄະນະພັກເມືອງ 5 ປີຜ່ານມາ ແລະ ພ້ອມກັນພິຈາລະນາກຳນົດທິດທາງແຜນການ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ, ຕະຫຼອດໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ສັງລວມແລ້ວທົ່ວເມືອງ ຍັງສືບຕໍ່ມີສະຖຽນລະພາບ ທາງດ້ານການເມືອງ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງມີການພັດທະນາ ໄປຕາມທິດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນນັ້ນໄດ້ສຸມທຶນຮອນເຂົ້າໃສ່ ການສ້າງສາ ພັດທະນາ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ແລະ ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 7,5% ຕໍ່ປີ, ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ 1.747,34 ໂດລ່າ/ປີ, ມີສະບຽງອາຫານພຽງພໍ ເພື່ອບໍລິໂພກພາຍໃນ ແລະ ຂາຍເປັນສິນຄ້າ, ຂະບວນການຜະລິດ ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ພາຍໃນເມືອງ ກາຍເປັນສິນຄ້າ ແລະ ມີລັກສະນະເພີ່ມຂຶ້ນ, ທຸກບ້ານໃນທົ່ວເມືອງມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ ແລະ ທຽວໄດ້ປົກກະຕິ, ການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າກວມເອົາ 100%, ຕາໜ່າງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງທົ່ວເຖີງ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງ ການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກຂັ້ນພື້ນຖານຫຼາຍຂື້ນ, ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ດ້ວຍການຍົກສູງ ຄຸນນະພາບການສຶກສາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ສາມາດປະກາດເປັນເມືອງ ຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນບຳລຸງ, ມີບ້ານວັດທະນະທຳ ກວມເອົາ 100%, ບ້ານພົ້ນທຸກ ແລະ ບ້ານພັດທະນາ ກວມເອົາ 100%, ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມ ຍັງຈະໄດ້ພ້ອມກັນປະກອບຄຳຄິດ, ຄຳເຫັນ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການເມືອງ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເມືອງ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນຍັງຈະໄດ້ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງເອົາຄະນະບໍລິຫານງານພັກເມືອງ ຊຸດໃໝ່ ເຊິ່ງມີຜູ້ສະໝັກ 27 ສະຫາຍ ເລືອກເອົາ 23 ສະຫາຍ, ກອງປະຊຸມແມ່ນຈະໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 2 ວັນຈຶ່ງສຳເລັດ.