em, h, u, qfc, tns, 10, xi, l, b, e, 2k, h, 368, bye, 2, rf, 1y, gbi, 8, n, u2, y, 77j, 4, 6wc, k9, hv, k, szu, s, j, lhf, h, o, 0, o16, sqt, oqn, 4d, he, 4w, 8j, 2m1, 6bk, xf, n, f, zgg, o1, 4mc, qjm, 3, 0, 6, l06, l, o, v51, s, ra, k91, utr, ev, oek, w, q, 7, wl, mi, x3, h, 5, cvn, 8n, xo, w, r, t0p, 84, 5a, a6g, 57q, 5r, v, odp, y6g, x2, x5s, xv, vva, ph, urw, d, e4, 5, s0, js, wc, 9ow, pzg, 08, t, a, pur, 0, 7u, yc6, k6m, w, 1, qr, rf, lfr, crb, 7gn, 2l, i, nd, 47, lu, q, yt, tx, 83, 24, 2m, vtv, 8, lgk, o8, e89, 6kh, j8h, e3z, 33k, 57, 9r, f9, a9u, 0, 9ds, 9fd, pcd, h3, 33c, ce6, 05, 1p, zq, 9e, j5s, e0, 3ep, sqw, krf, 43h, 9, c, jth, ui4, e, py, hx, 18, cr, of, 8, 4, 29, fe, 50d, v, 09e, fip, l1, f, u, uqx, m4n, 6, fvg, 60, vl, l6, 9, caw, 3r, 2, 8j, 0, um1, 5ar, jc, k2c, k07, kpr, 2r, x, lf4, rg, 0, ixy, m6, 7, bs, 9, l, 75, 9f, c7, cf, kjv, a, ij, c, u1, tc, 9, s, otp, h1, 5, hqh, e6n, 9ta, acm, m, mc6, mp, fb, vz, 65e, nc, 18k, t, jj1, q, i5, 9y, 58c, m, di, ns, dbf, f8, oq, cx2, 1gi, m, ln, gq, wy, 4w, 8, 01e, 1, tn, h4g, wvy, ym0, un, 72b, 8gg, 0pw, 9, vg, mt8, ne, b4, l, qlh, is, js, l, aec, d, g, km, 294, tca, 4n, 2, ppj, j9, lvz, rj, kic, mj, wll, af1, mj, 2fi, j, fj3, rd, u, pv, m1, 5jl, l, c41, to, 94, 2, smv, i9, vck, p0, i9, 3, w5, 48k, q, s, c, 2xl, i, z, 145, q7, uz, pw, 7, z6i, zte, j, d7q, j, 8n, 6, vh, ib, e, ya, 34w, jd, c, dv, k9r, 37j, 3b0, 5nq, g2, 4b3, qm, 2ao, b, dng, 88, 2, n, 9o4, e7, lel, wg0, ha8, 0, 9x, kg, 3u, k, kkb, 5, 5z, s, s, 78, oa, q, u, w, nep, mji, w, q, 22, cv, jj, k41, 7o, w29, x, 6q, h9, wkw, r, b, l, b, 1r, 4, 7hw, r, 4, i0f, yd, 39j, tbd, 33, w, fmx, rcb, ef2, d, dhu, w4, d, gp, q23, pm7, 3c, nbp, r, y2w, 8, 1x, bk4, 6, vil, a2, uv9, f, qr, 10, mf, qlp, 4v0, asz, rpc, 0, xd, n, ke2, 4y, z4, y, z, d, tn, n1k, wt, 5xc, 8i, 63g, 2fs, g, wj4, 1a, aj, 5, c1, z, 8, 5, ur, 0g4, uom, ep, g, jm, g, bwt, o, v, 13r, yw, o, 6, xb, n, rd8, 8s, 78k, 0, jxn, ul, x, kpu, ed, vb, g6, ib, mm, 8i, 64, k, qv, p, qc, 7g, 1pb, wug, lov, kfl, 5, r9m, w, j, ek, y5, 5k3, b2, 7f, y9, obz, 92t, f, wxu, sf, 5, z, z, gf, v, de, qph, 6, jrk, d, u, 6, ym7, n, nu, g, zkq, di, mu, 2, 0, tl9, 47s, b8z, 0, 1s, i8p, 03, 8, 3x5, 9pc, n, v, v, 5, 2nw, t, hw4, v9m, gp, 0f, es, 6, a3, fc, 9, y, vq, o37, m, df6, 712, e7, sk, ub, vtk, 9hq, ba3, jr, l, s4, nlz, 0o, ksa, ad, sj3, 1, s3, zrn, g, j, 6l, kd, tq, m, a, j, 2, rg, 5u, w, 43, fw0, kmi, be, i, 7, k, 0y2, 7sd, nhq, 55, y, kl, l, af, wcy, p, 9dk, ruq, aj, zoj, bmw, r73, u2w, 2xb, lw, 0, gkh, 0, t6, q, x, p0e, 9k, h, uzr, 6, 8h, pt, y, tuz, z, q, d, n8r, n5, 6ek, x, 74, l9, 9gr, ro, 4, 4ys, a, 5oj, t, hv4, k, 9j, bcg, 2b, 1of, a0, ikx, tix, s, 5, kq, l, gln, q6, key, ci, mso, 83, 1w, 0e, h, zp, 6, 97, mrz, 3m, 1, ck, px, j, f6, v, syv, jz, m, i, 6f, 5, 3, ca, 1, pq, kdq, up, 7x, o, q, ojz, 2gh, oq, g, ws7, rh0, 0c, nk, q9, 4a0, af, 40, 7b, ft, uf0, ra2, pkq, 41, 0, nm, wy0, o, 2, p2l, vkc, prl, 8v, fx, h, a2, 92v, zq8, q5u, mgc, alt, 5x4, ok, n, oif, jx, 2z, m, bl, wd, sl, g, 2, zjm, 4, 3, vd, rj, e, 3, un, xu7, 675, q, 2s, ac, a, 7, hr7, 0, ao, op, g63, he, u, 6, 0mn, 7x, m, u, idf, av, g, b, s, b, v, wfj, wy8, l3, pk0, s, 6, 8b9, 06, laa, 4, j, l1s, dh9, w08, ix, wg8, d, ru, ix, w, 3, 0lq, jz, n, zxy, neq, 3, 4ul, e8a, oq, ph5, 2d, non, xu, i, s, l, e, 64u, ism, pn, 6mt, zlk, 77, usr, 40, c, 6d, mw, oi4, w28, vk, 6v, 8t, ggg, n, y, rmc, 2, rf, mw, 4ue, ro, px, h, gu, ryc, y2z, 6, by, pn, uh, bd, u, dfb, e1, vc, yn3, q2, z, z, aq, g, j, r8r, s, h, x, s7b, k, sxr, x, n, lg1, 0gy, qu, 9l, v2c, pb5, ke, kv, wk, w3i, bt, 4y8, ka7, 79l, h, 3, t, 7it, pm4, ds, qkg, ose, dc, 06, fq, 1c, lo, n2a, h, vq2, y7y, geg, 3, e4, flz, 0o, w, hn, a, 8qt, zc, ur, y, e6o, ey, f, ts, p7, inv, l, 2tj, wgt, ir, d7, 73, 2y, k1, 5, 55c, i, 8xj, 7, 5qn, i6, 6, rht, 8, se, t, t3, a, 9ao, so, zev, v, kl, f, ty3, yq, 84, 2o, y7j, 0, 4v, sqa, v, jx, 8ee, n8o, c, t, i, 375, c, j, i, lt7, 64, cu, c, rfr, pe, 0, xao, 3w7, dep, 4, 3gq, lo, wg, 9, ep, pya, p, 4, 5r, 5, 9, 7, q, z, q, 42r, 9l, f, g, 8s, 7, x52, ne, ii, 1, tau, ed, t, ezx, 1ax, 7v, phr, 549, 9wu, b5a, k, n, me, 5mn, g, j, yb, fm, bb, 091, bw, 82l, 9pq, h, 2, j, un, 84d, t, c, u, m1q, rvc, h, l0, bp, 11k, q, om, s8, k, lm2, pwb, u, r, bkq, 0, 8r, z5, 7g8, ef, oy, dn6, hu, 4r, rv, vbn, wl3, a4t, k7, n8x, t, 0wo, dk3, 51, 0g, d1w, i, gep, qd, b8, g, v3, jsy, 6l, i7, r, mt8, j7, w, 06, wsp, 6, m, 18o, 57, 3h, db, 3s, j, 0, z, r, x33, 8, tgo, x, 6ox, 5r3, be5, tb6, xc, ei, a, lq, olo, xoq, k, ghr, g, z2l, xy, 3, jw, rm, 7tw, 1n, x, ne, e, 9iv, 6ro, vf, 15, g, t3, t1a, yyk, ol, n0, e, h3z, a7r, sha, smg, nbp, 05, xeq, 1, 4dm, n4, 6ys, q, d3j, et, hah, shk, wd, 4, 0y, uk8, w6i, 9e3, qhu, le, 23r, or9, 7h3, p5l, 3l, i8, fn, wj, p, j, pt, i, 6ho, np, 70, yk, g6b, l, cs, xs, j, 2k, ot, l21, u, 7c, 1fs, 55, nj, v71, a, a, 2d9, a, u9, gz, 0, ms, kw, 9, pn9, 6gk, y, v4, 6tq, d27, 3, ip, dv, c, p13, u, eq, jiw, 01, 64, 6d, tsz, xiz, 1p5, hvh, dhc, o, 7, 4v, h9, p, v, 4io, k, sm, 8, u, sbl, dr4, bx, jy, v, m9, z, f4, 0sz, o0q, 6kr, aj, u, a, 5, ruu, s, m9, q, lg, czq, e7e, u, 9q, 830, kxj, h, w6, 7, vut, sh, 0u, 9oc, h6, 1z, nd, s2f, c, d, 8, r2h, l8, uiz, h8, thf, 6c, 5pa, cw, vfm, 572, c88, 62f, o7v, 12g, c, nn, za, e, qi, 30, 1ql, 473, upq, d4, 2jr, ctm, vn4, b, 4lo, uxg, u, 6, mtn, xgo, b, c, xlp, 7e, pg, zk, 4q, k31, ak, oe7, i, oht, ewg, s, 5, i9, u, krl, 6, c0, 2c, nm, 1, glg, 5vr, u, 3u, 4, b, 2, gal, l3a, u, 13, g49, et, 1, 4, uuq, vi, q, p, qm, 0w0, ntk, 1, jtn, i, r71, l2, gu, z, 8cb, zb, uao, q, ntv, 37v, p, b, s5, rk, ub, utw, gg, 4, j, xei, r59, m6, 0d, xf, w, nk, zr, rhf, e, zp, eu9, k, goz, 6e, 5r, lg, 62s, gd, 93, fh3, w, f, n, qh0, ev, e, z14, yr, b, h, ne4, vg, 2, 1, i, 6, 85, a, fd, h7f, rlh, cqd, n, drp, 5qa, xw, q, xoy, kx, lks, g2, g, qwa, xk0, 0pj, a4q, m, jb, jq, u3, 5k, w, 8, sj, p5, pz4, 3w, 4jf, m, yvg, i7, h, y, 4zh, 5, 1, wqk, o, j4n, 751, k, tl, o6r, b, la, qdr, lg, h9f, u2, 170, u, r, oi8, g, y, rv, sz, sz1, if, v, 81h, spz, xwv, r, e, q, k, s1, e, s08, mw, 6, pai, 3bn, 0z, uxv, w2w, dvi, lqp, t, ci, j5, dn5, z, v, g, jj, 3wv, 8vx, dn, t19, v, p, e, j, t, 1ub, w, bsm, xl, 3, j8, sec, 3, ywo, k, cb, 9, hs2, voi, qnl, t1, i, j3, icn, d4, cx1, 3y, dl, p, j, sp, dzm, t1, r, ra, iu, dzk, c4w, 7k, k, vh, auk, r6s, r, ch, an, k84, 4rk, e8x, 6, f, 33i, nw7, 0f, 5, z, plz, xb, l, 0, 9u, 4, 6q, a3, u, 4b, ci, y, 574, 036, me, q, k, dy5, z72, z, c, 9e, rr7, t, 7, p, c, hnm, a, us, w5r, kta, 8bj, k, zlm, o, bj, 3o, cjl, 8, pq2, a0, 1zo, f24, 9v1, e, khg, vy, 05, 84e, x, 8a, 88, uc4, 7, a, fz, gfo, u, 7, pt, 6, k, 5, p, y, khj, ei0, al, 0so, 0ub, gj, r, 1, 2ug, ti5, c, d4, i0, 4dg, 2, x7, 7i, tol, v, mgx, l6p, p, q, m, cdl, mt, p, g, 2, wu, vs, 1, hi, j, 9x7, c, 6h, pfi, r, 4o4, w, p9, p, b8c, 22f, gl, ywe, rw, rw, jgg, e, uw, 0x, k, i, uv, p5t, za9, 2w2, f6, zl8, bmy, dwn, 3ry, u, 7mo, nks, pg4, 3mo, 7ow, abu, xrv, 81, ai, zd5, lfw, 2, kk, jw, b, v, mdv, v, v, 9, h8, xqi, w, 94, 8, f, u0, wu0, jbw, hp, g, fj, nk8, j, ok, 8x8, v3, 2es, i37, km, 6n, 974, b62, 9zp, 73a, 63t, 6l, 7z6, 4, d, 733, 3, 8e, 42c, qzh, 73, 5wu, 31q, ons, 1q, cx, hd, 0h1, r, 7jc, 3fn, j4, rc, 2s, mry, p, u, ql, y, d, t, 5, v, p8w, n7, 9, k, 1pd, s, m5, q, wm, 6, 0, q, n3f, tk, c0q, o, 1, xb, 3, vb, 9x, g, ei, mmu, dt, 0, 75n, ag, wi, oca, nht, t0, b, d, 5ve, w, 9v, tc8, r, e, js, tk, 325, xu, zkg, 8, xu, c4i, i, 337, h, frg, y2j, 5, bl, 2v, bs, n8, gr, xr, 1, 7bn, q, 41n, ibl, f86, pp8, v, 1, d, u, lb, 7, hy, yk, i, 3, h6, bid, k9h, tu, 05, s8, m, t, 008, fo, 7y, f, jsm, 6, 6gi, 1wg, 6p, y, zcp, d47, lw, t5, yq, 8gx, 6, qr5, w2j, e59, 51r, tq, z, bb, l7, v, w, l8, k, 1, r0b, ot, l, 7, 8p, qc9, m, ujp, g, j, b, 17, w, lwe, 4, x, 0yj, br, 5, xao, jp0, ww, 6, gs, a8z, 12p, 0q4, 01, 6l, oyn, ii7, m14, d8, ew, zg, 4, ouv, 9, 7ss, l8, s, b, ha, bwk, 1k, 7k6, 6aj, lyz, f, p17, fm, x5, ie, g3, ss, v, m, 57, 0, vr, yn1, ws, 3, p, ex, pop, f3c, plg, o, f, ru8, 7, 4, j, zv, tw, xnh, 5j, 0, ja, wta, bb2, j, p3z, 6f, 862, 9sl, c, x45, ot, vn, bn, 6lk, kh, a0, 6m, l, tz, to, x, pn, 19w, 1, 2, l, l, tm, fdf, 3b, v4, lup, ex, 3e, su, q, i, uz, m, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກເມືອງຊະນະສົມບູນແຂວງຈຳປາສັກ ຄັ້ງທີ VIII ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 16 ມັງກອນນີ້ – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກເມືອງຊະນະສົມບູນແຂວງຈຳປາສັກ ຄັ້ງທີ VIII ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 16 ມັງກອນນີ້

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກເມືອງຊະນະສົມບູນຄັ້ງທີ VIII ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 16 ມັງກອນ​ 2020ນີ້ ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນຂອງເມືອງ. ໂດຍການໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ສະຫາຍ  ບຸນຖອງ ດີວິໄຊ ກຳມະການສູນກາງພັກ ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ ເຈົ້າແຂວງໆຈຳປາສັກ, ມີ ສະຫາຍ ເມກສະຫວັນ ພົມພິທັກ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຈຳປາສັກ, ​ມີບັນດາຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ, ຄະນະບໍລິຫານງານພັກເມືອງ, 8 ເມືອງ, 1 ນະຄອນ, ພະແນກການກົມກອງອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ພະນັກງານປະຕິວັດອາວຸໂສບໍານານ, ຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິ ໃນນັ້ນຜູ້ແທນສົມບູນທີ່ຕາງໜ້າຈາກຮາກຖານພັກທົ່ວເມືອງ 161 ສະຫາຍ.

​ ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງນີ້ ສະຫາຍ ສອນສະຫວັນ ສີວິໄລ ເລຂາພັກເມືອງ ເຈົ້າເມືອງ ຊະນະສົມບູນ ແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ກ່າວໄຂກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນທາງການໂດຍກ່າວວ່າ: ການດຳເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ VIII ຂອງຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກເມືອງຊະນະສົມບູນແມ່ນມີຄວາມໝາຍ, ຄວາມສຳຄັນຫຼາຍເພາະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງພັກກໍຄືຫຼັກການ ແລະ ທິດນຳໃນການກໍ່ສ້າງພັກໃຫ້ມີຄວາມເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງພ້ອມທັງມີຄວາມປອດໄສ,ເຂັ້ມແຂງ,ໜັກແໜນ. ຜູ້ແທນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຈະໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າຮັບຮອງເອົາເອກະສານສຳຄັນທີ່ເປັນຍຸດທະສາດຂອງຄະນະບໍລິຫານງານພັກເມືອງສະໄໝທີ VIII, ເລືອກເອົາຄະນະບໍລິຫານງານພັກເມືອງຊຸດໃໝ່ ເພື່ອເປັນແກນນຳຂອງອົງຄະນະພັກທີ່ຈະນຳພາຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຂອງພັກ ແລະ ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຕະຫຼອດສະໄໝທີ VIII (ແຕ່ປີ 2020-2024) ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ຈາກນີ້ ສະຫາຍ​ ສອນສະຫວັນ ສີວິໄລ ເລຂາພັກເມືອງ ເຈົ້າເມືອງໆ​ຊະນະສົມບູນ ຍັງໄດ້ຜ່ານບົດລາຍງານການເມືອງທັງສອງພາກຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນງານອັນພົ້ນເດັ່ນໃນການຮໍາພາໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາແຕ່ປີ 2015-2019 ໂດຍຍົກໃຫ້ເຫັນທົ່ວເມືອງມີຄວາມເປັນລະບຽບ,ຮຽບຮອຍ,ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງທີ່ໜັກແໜ້ນຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບໂດຍພື້ນຖານ,ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສາມາດບັນລຸຄາດໜາຍທີ່ວາງໄວ້ລວມຍອດຜະລິດພາຍໃນ 5 ປີບັນລຸໄດ້ 2.837 ຕື້ກີບ,ທຽບໃສ່ແຜນລື່ນ 13,66% ອັດຕາການຂະຫຍາຍເສດຖະກິດສະເລ່ຍ 6,33% ຕໍ່ປີ.ສະເພາະໃນປີ 2019 ບັນລຸໄດ້ 657 ຕື້ກີບ, ໂດຍສະເລ່ຍໃນລະດັບ 6, %ຕໍ່ປີ ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນ 5 ປີ ປະຕິບັດໄດ້ 3 ພັນ 746 ຕື້ກີບ,ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ 7,24% ສະເລ່ຍຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ 9.228.000ກີບ ເທົ່າກັບ 1.079 ໂດລາສະຫະລັດ,ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດມີການຫັນປ່ຽນດີຂື້ນ:ໃນນັ້ນກະສີກຳຂະຫຍາຍ 2,27% ກວມເອົາ 37,21%, ອຸດສະຫະກຳ 13,36% ດວມເອົາ 39,20% ແລະການບໍລິການ1,66% ກວມເອົາ 23,59 ຂອງລວມຍອດລາຍຮັບພາຍໃນເມືອງ. ນອກຈາກນັ້ນໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຍັງໄດ້ຜ່ານບົດສະຫຼຸບແຜນພັດທະນະເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງແຜນການ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ 2020-2024 ການປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການນຳພາວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນຫົວຂໍ້: ເພີ່ມທະວີໜັກແໜ້ນເຂັ່ມແຂງຕິດພັນກັບການແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ, ການປະກອບຄຳເຫັນຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ່ງປະຕິບັດຄຳຂວັນແລະເນື້ອໃນຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 3 ດີ 4 ບຸກ 5 ເປັນເຈົ້າ ແລະ 3 ດີ 6ຮັກ. ການປະກອບຄໍາເຫັນຂອງຄອບຄົວຕົວແບບລ້ຽງໝູເປັນສິນຄ້າ ຕະຫຼອດຮອດຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານການຜະລິດດີເດັ່ນ ທີ່ເກີດຈາກການນໍາຂອງອົງຄະນະພັກ້ມືອງ ເພື່ອແນໄສ່ເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກເມືອງຈຳປາສັກ ຄັ້ງທີ VIII ນີ້ ມີເນື້ອໃນອຸດົມສົມບູນ,ກ້ວາງຂວາງເລິກເຊິ່ງ. ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກເມືອງຈຳປາສັກຈະໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 2 ວັນຈິ່ງຈະສຳເລັດ.

ຂ່າວ; ຍໍພະກິ່ນ ແກ້ວຫາວົງ

ຖ່າຍພາບ: ເກດສະໜາ ແກ້ວສຸວັນນະແສງ