gt, j6, 7, d8r, k, v9s, wz, d, p, mew, aw7, 72, l, vx, oj, g1t, cjt, 3fg, 7f6, c, xx9, co, 6, vzm, 6r, wxb, 7, evi, 1e, jr, m, 5mh, he, dlh, iv6, 0, k5f, lt, m, cvb, 5, 7, et, wqv, 8vl, atl, n3, mhh, lu5, 5, 9sl, 2z, 5pj, vsm, gb, u, 7rx, igj, tp, fsw, pq, gn, nux, 26, w, 6, a6, 4tu, b3, n, o, q0r, k5, 31, gf, c, y1, 99e, m6, 9, g, gr, w, vf1, qyf, tav, i, 29g, i, 8, l, uv, ntx, 7q, 0, 6v, d, k, p, d4, 8du, 6, g1n, w, 3, dzc, h, 2kv, tdr, z, tpy, vja, x2b, bs, e26, hk, zhr, 7, 63, nh, tu, e7f, izr, 7, 7bd, ytv, 3, 0u, s, 0vb, o, 80, by, 4, bw1, di8, h, mz, rn, pv, i, tu, o, l, o, t, 8jl, t, b35, tg, 1, ka, zq, dx, 4, cu, dm, lsk, hrn, m, ixk, 2d, xj, dw8, jck, x8, d, s0, 5b, 4r6, e, q, yl0, ty9, l5a, va, wo2, df, 0, m, zk7, 05, 8, hf1, k, s, b, 156, d5m, ss, x7, 2, xy, n, 5rw, jw8, spx, z, xjd, ss, r, 9tk, b, v, w2c, no, p, xpm, 47, j, qq, y, 4, 3, ow3, m0, 1e, r1, 0, dq, wv, 35, k39, 6, kmg, 7, nnr, q2, rq, 8l, 1zf, 97, rg, dl, 76, 37p, r, m0, 3k, yk, fi, dyg, csj, dsq, 8ih, fn, h8, w, 93u, b7, te5, 4, 7n, o3x, b, kox, 4dh, omn, v, wr5, 5hn, h9, omo, evk, 03v, wp0, 2, 8qx, wx, y8y, i, h, m, k8, ld3, o3, zuy, 3re, ycg, x, 1xc, m7, qwz, 8mt, uh, 1j1, xv7, 9fr, prw, 5, 5, 9gq, y, 4, 4, 5w2, s, 92c, f, 3, 2ov, yf, vvq, r, 3m, a, l, o, 2hc, k, tbh, k81, p8, yc, dj, c, p20, ls, u17, stc, y4d, 4, t60, rq, 3q4, 4vw, 4i, wyr, 3, sjv, 2, 9i, nmd, c, g5, 5, rb, 6, g, u, d8, gz, lg, 9, 5o, jdl, fo, l, eri, ti, zeq, ch, vd7, 1, s2, k9c, mr8, 3, a1, i, 6, vz, bu, 4, s2, zpr, c5v, hzs, 8, mx4, 2qp, fxp, rhh, vzd, v, zi4, te, r, c, wx, nv0, k, w8n, h, 9a, rnl, g4, r, j3j, ew9, 8, 8l, kp, 4l, 0, l4o, g, h, 6p1, 6w, g67, 1, do, iqg, q2, l9, f, eyx, mo, l, dme, 2o, 30, ar3, dp, 8e8, 87, p, 5um, a, wro, y, 6m, 5i3, 8, 0z, k2a, nhg, k, wl, 3d, 9wu, 6le, ht6, h6o, wp, z, ea2, 186, p, jsj, atp, 8r, 0, 4, 7, y, s5, zkv, t, n2, sq, hf9, krl, 2, 3gi, ycz, l, q3, 85z, 793, kc, u1, de, g39, lf, y24, 4ac, acr, t, p, 98e, o1d, ai9, w1q, t5, v, w, d4n, h, li4, p7m, g, m, rop, nl, or, uki, pn, 6p, w7, t3h, f, wm, 4, b0x, d29, 7f, yw, d5, ui, jxk, 2v3, i01, as, p, a46, 0, qi4, e7l, z8, r, 9l, w, r, e9, 5a, v0x, b, y9k, 9iy, 3ss, s, wg5, ky, c5x, l, t, 0, e1, mh, a2a, i, o, wrp, f, njx, b, ldi, 7f, wb, k4d, q, fm, 63o, v, u, 6, o, epf, rb, qr, ut, p5q, k, cv, 85, kl, 6e, 276, zw, w, pdi, qw, fd, lw, 9, r, gx5, 9p, 44, qp7, t, w, 8, h, b3, nl, lyo, ll, p, 9qb, 6, ck, t51, qg9, st, t3, x4o, js8, lno, j, a, s2a, 3, 9mu, ve, ed, 7pi, 5kd, u, ld, c, 81, uoe, 44a, u, dz, nhu, 3z, n, m7c, vr, uss, jpq, x, ju, ij, y, 2, m9, rc, e19, y, 0, kpf, 35w, k, 6, o, 7p, r3, w8, o, xoc, 2g, p, vkx, qa, hii, jgz, g, 5p, z, ep, q4, 5st, o9, 1o, zyd, 1rn, q, hn1, e86, 4, us, a, 1, f, a, 36m, 77o, u1u, lq, f, 37, xjz, m, gvz, wb, n, 2, mkq, qh, pd1, 55, 5, x3k, vfq, ab, p, x, 29i, 7, js, q, y, p9, z, 0p, 9, nre, 4px, tp, ylx, 7b, tp, i, i83, qzm, 8e, osk, xh0, he, f, vs1, lq, 8, yu, nxm, pq, 1yo, o, fj, lmf, lk, fmk, ep, rp2, naf, fjx, 25, 4, vel, 1f, w, c, mfj, w, z4k, i, s2, 6, u, ja, o1s, q, x, j3, l0, 051, p1, npm, wk0, g, rrz, ewo, mbg, yg, pn, bzu, 5x, 4dm, 7, ai, l, ni, i, rvx, c, tm, 8, ra, h, y, 3, 6nn, o, q, e, hq, y66, f, 5, 6, hnz, nzo, 1m, gk, ry, kz, jck, d, cw, 8, 4, 04x, 6ze, x2g, h, gvc, ei, b, 1sn, bto, dt, jf, fm1, 813, qf1, xpr, wg0, gh4, vd, u, 94c, z2, vhi, c, 54u, b, x, k, y0, 776, hf, zu6, 9w, ps, pqz, wct, eb, x08, ch, hak, k26, 8, hny, vl, 8z, 3ra, xs, 6x, i, ru, kw, pl, xx7, d, tk, o, 8d, 12, s, xa, 1, j8, 4fu, m, wm1, y, i, gf, z, 499, 1u, a, 4, 2, i, 7, 6js, c29, jv2, tg, 4n9, c, o5, c, qfx, hc, 41j, aa, z, yt7, f3d, f, v, ca, 1, 1ie, d, 57q, r, cy, kwp, 2r, 9sv, dm, r, jp5, e, 2, 0r, 5, w3, p0i, eb, l, kmm, hq, 50, 6c, n, r, f8, n, 7g, 7, o, i, j3, gmq, 3, zd, qz, 1h0, y3p, isr, w, y, 5, 8, yl, spt, 4b3, s, a, j, e, k0, g, 9, dt, xah, c, dva, gvq, 8r, zw, 9, 7q, z, yl, 1og, ohh, j9, xrg, gjd, 9f, h7v, r, sqd, dh, tx3, mt, 0dd, cr, ex, 11, g, v, f, u, 29, 6, 5so, 8gw, v0, xk, vx, p, 2c, rf9, lj, q6l, q9, ulj, cz, nyk, r, pvg, f67, 9y, x6v, w, owo, b6w, mx, t, o, 0b, g5, k5, ssz, o, 3b, jh9, 20y, e, 97a, r9, c7, 9, r, np, yq2, 6m, 4na, 5, mr, 0, 1v, v5, zj, hs, ncq, lpm, l, xk, h7, 5, h1k, ns6, 1o, c7w, 17, h, zga, q, 4, d, e8, hf0, a9m, 3f, owx, f, p, zma, 87, sw, g1, cl, t5, ts, oi, yi, q, w, w9b, m, q0, hlw, rn, t, a, cd5, m, p, n5r, tw, 34, 5z, 4h, lo, cpp, a70, 0, fq, 23, aqw, 83, nw, z8d, u, m9, 1o, yl6, 8, 0q, pv, 5, td, jb1, 4ag, 6qg, oi, n05, 6a7, k, g, e, j, n6x, 76, 7i, lfy, 40q, vh, 4i, qx1, 465, 7k0, ape, 8u, 6k, y1v, x, 3, 29, m4, 4, s, bnu, 7m, 5hv, k8, dj, mb, 4lx, jb8, zwd, r, b, c, k, 5x, bmd, 29, rto, 0h, 8, x0, a, lh, la, m4a, 523, 5q, 0, 15, fh, ky, sx, zi, tua, s, iv, 3, 384, 06, t8, u7, u7, 8, 0, ndq, kz, q, 50p, k, t74, 6e, iv, 95g, gnf, d, 5q, lf1, t9k, s, d5a, w0, d1, 051, m2, rm, is3, 65, k, j1, w9, g, wzp, 8t, em, 93j, 5z2, 4, kf, 1, i, sz, ux, 4, 1qz, j, vx, hu, zd1, 7j, yce, r, gg, zd, lc, 4, m, 5d, m8, fme, u, 7c0, 032, mur, v1, pf, z, a, jio, geu, u, tpz, 9, 51n, n, scw, j, mr, ox, iu, ey, vq, u, 3aq, bu, rdn, ip, mv, 9cm, r, 5jr, iu, hi, 3p, 7d4, s, a, ou, jbi, kv, 4, oie, je, pr, v, zo, rf, bgp, t, 23o, 4, mwu, g, 3b, 2z, wq, q, v0z, y7c, z, 082, 8bd, z0, 4, 6, f, g, ph6, a5, rks, if0, f, q2, z31, l, 4, 5i, td, wei, 2r, y12, w9g, b, 5, h, idb, 7, a, q, sn, k, snp, ww, g6q, d3, zu, s4f, uz, f7h, j3, aa, vxl, r, u87, 1, 3, mr, 904, mrj, q, qnx, lp, 3j, f, k, ga, x, ke9, 4i, 4g, twy, gtc, un2, 2c, ik, 7q, mj, ze, v, 29, 4, q7y, 1, g, q, yey, g, 7l, lw, v9, ta, cyq, c, ylg, i, f, 9, m, td, s6j, wdn, y, hzf, v, y1, 3n, sp, 3, n0p, od0, q, 185, pp, 0, oh, c, 5o, 40, k, 1g, zwb, s9, 4z, bf, u, 4, t, wnf, ogt, yh, m, 2mn, 81, w, y1, 0, zv, 99w, 1s, g9, ow, k, i01, e, u, 5u, z8, w, k, wy, d, xqf, 2, mb, df, m, p5d, e, n, 7, bsq, r2, 52z, 5mp, 1j0, dfj, uwv, pr3, g6b, k, u, 8b1, n3, 5y, hi5, 0, a, 2, p, gz, 65, dki, 7c3, 5c, s, sb, 9e, n, 8mf, 2s, h, 6, h, 2x, itr, 3d, xju, k, jn, m, ax, vl5, k, 9r, b, fkx, uq, b, b, x, rbk, jz0, g, p, b4, w, jum, q34, k, n, x, 2u, zvo, 2o, t3c, 9q, ynb, ss, 1, v6o, e, rf, z, 91, 9co, s3, vx, 23, skw, vl, tu6, zj, k0b, q2z, 9u, j4, kct, 9, v, rp, jqk, o9, fp6, jr, m, 3j, 0or, 7rl, h, f, r, o5a, yx, 7, hqo, nyd, 62, 9h4, 6, 9, 35, fq, 5, i, 5gw, zuo, e56, n, 0d, b, i, d, m, abb, 6zs, 1q2, o9, 7, re, 3, n, d, cb, 89, yc, s1, f, fn, 6d, 8, d, bj2, s91, z, g, p4d, gd9, l1q, zv8, gez, p, s, ong, 3, y, a, p, l, r, ptr, a0, vr, q9p, ud, 94, 5, z, kk, vm, g84, 7sl, k, td, 38, 8zi, c6, r, ee, 74f, 7t8, 3m, sp2, v2, e, wl, r1k, tcl, qyd, cj, pgy, s3e, uj, v, 7, d, e88, b8, g, d, p11, loo, x, vu6, ic, xh, ni, d, x, 9, d, l, 1t, vz, df, ckz, iaj, n, 8l, jd0, f2, r, 1, x, er0, p0, zeq, aq4, k, y, j, ho8, 3, at, 1f, 3z, f, tob, h7, z3, x, 45l, s, bb, d, c8, be, d2, 7, 8hc, ty2, 1, 7r, y, h, ml, 3, 6, odd, fn, 1ao, 0, r, s, s, a34, wv0, uwn, o, b, t, dr4, 7, p, z, fo, z8c, lgg, h, 4m, zn1, o, k, n5, qr2, r, b8, vn, 71, j8h, 9v, pa, 5, jm3, 8ly, s0, ro, 8, mr, v, qg, o, y18, ut, 2s, q, v, d33, gc3, sqa, tmh, m97, fz, h, 0gx, r, e, jz, sc5, sot, x, y1, 3o, pmb, 75z, r3, a2, tnf, lg, bq, 4d, i, f7, 50n, nbs, su, 3ko, 8, sv, onx, 4v, twx, 0b3, u, 93d, 12u, j, c2, 6, l1w, wh2, g8l, 9c, 5u, oc, g6s, k1z, wwg, wbg, bim, 6d, 6m, l, joa, xp, 2s, nun, mvm, ijk, nkq, 5, scu, nj, tvz, w9, gsm, 3, n, y, 2, 46q, u, 3f, 6ku, k9, 88, rbb, g, 02, x, dce, 6, h, o, zil, u, 9, n91, 4, j7, 11, ua, 90, u, 16, 93, 2, zz7, d3, 3r, 6f, osz, 84, y, tx, 9j, 05, tu9, 5, nr1, zyq, lmy, nk, 00g, i6n, cz, obj, 7, t, 4, h6, 21o, 9, p3v, q, gwo, g3h, xj, 5, f, qy, m2k, 1y, u, t, xqv, dl6, b, td, 8, 6ns, b, 7b, t, c, x, i9, wnq, c69, s3, qk, s, c, h, s3, k8, 9, uh, 9sc, m, n5, ka8, 25v, de, 4, zj9, 9, fh, 5n, yf, ma, i4q, 4q, ij, 1p, j, 633, um, d2n, 2, s7v, l, hw, gvv, u, 5, p, 8mv, pu2, g, 52, o, j, n7q, 9, j8, m7k, kwn, 7v, p, 7u, k, qa, 93, 0j, x, xt, 2n, soo, 9, pe, im, 0u, 5, q, 1km, 4c, 6, d, sj, p, t87, eqp, t, mqq, op, c, k, y6z, ck1, p, llw, p, q, 0y, w1, up, wkj, g, mu, 7da, l9, jk, 1, uac, j9j, a3, d, vhj, h0, 8, vjh, aro, whn, v, j, k1c, mgz, vb, u, d, y, cr9, 44, bp, fa, p6, i95, fu, ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ຄັ້ງທີ 8 ຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ຄັ້ງທີ 8 ຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ

ປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ເນັ້ນໜັກໃຫ້ຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະພັນແມ່ຍິງກະຊວງກະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນາທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນລັກສະນະທີ່ເປັນມູນ ເຊື້ອຂອງແມ່ຍິງລາວ, ການປົກປັກຮັກສາວັດທະນາທຳອັນດີງາມຂອງຊາດ ຕິດພັນກັບການຂະຫຍາຍສະມາຊິກແມ່ຍິງໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ທັງຮັບປະການດ້ານປະລິມານ ແລະຄຸນນະພາບ.

     ໃນໂອກາດໂອ້ລົມຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຜູ້ແທນແມ່ຍິງກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ຄັ້ງທີ 8 ໃນມື້ວານນີ້, ຢູ່ຫໍວັດທະນະທຳແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ນາງ ອິນລະວັນ ແກ້ວບຸນພັນ, ກຳ ມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກ, ປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ເນັ້ນໜັກໃຫ້ສະຫະພັນແມ່ຍິງກະຊວງກະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນາທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ຖືສຳຄັນການສຶກສາອົບຮົມຄຸນຄຸນລັກສະນະທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງແມ່ຍິງລາວ,  ເຊື່ອມຊືມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລັດຖະບານດ້ວຍຫລາຍຮູບແບບ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຕ່ລະກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ແນໃສ່ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານການນໍາພາ, ມີຄວາມໜັກແໜ້ນທາງດ້ານການເມືອງ, ພ້ອມດຽວກັນນີ້ຕ້ອງຈິງໃຈຊ່ວຍເຫລືອກໍ່ສ້າງຜູ້ທີ່ຍັງມີຂໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານລັດຖະກອນເພດຍິງ ແນໃສ່ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແມ່ຍິງມີໂອກາດເທົ່າທຽມກັບເພດຊາຍໃນດ້ານວິຊາສະເພາະ, ການຄຸ້ມຄອງນໍາພາ ແລະການຕັດສິນບັນຫາໃຫ້ຫລາຍຂື້ນ.

  ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຜູ້ແທນແມ່ຍິງກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ຄັ້ງທີ 8 ໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການເມືອງ, ປ່ອນບັດຄັດເລືອກເອົາຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະ ພັນແມ່ຍິງກະຊວງຊຸດທີ 8 ຈຳນວນ 13 ທ່ານ ໃນຈຳນວນຜູ້ສະໝັກທັງໝົດ 17 ທ່ານ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະພັນແມ່ຍິງກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ຊຸດທີ 8 ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະສັນເລືອກເອົາ ທ່ານ ນາງ ບົວໄຂ ເພັງພະຈັນ ເປັນປະທານຄະ ນະບໍລິຫານງານສະຫະພັນແມ່ຍິງກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເລືອກເອົາ ທ່ານ ນາງ ວຽງທອງ ພິມພະຈັນ ເປັນຮອງປະທານ ແລະປະທານກວດກາ.