ໃນວັນທີ 17 ທັນວາ 2019 ຜ່ານມາຢູ່ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບວຽກງານການເຄື່ອນໄຫວ ປະຈຳປີ 2019 ແລະ ປຶກສາຫາລື ແຜນການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ຳປຸຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຢັນຍົງ ສີປະເສີດ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ໂດຍມີ ຕາງໜ້າ ອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ຕາງໜ້າ ຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາ ຈາກສູນຊີວະນາໆພັນ ອາຊຽນ ແນະນຳ ສູນຊີວະນາໆພັນ ອາຊຽນ ACB ,ພະແນກການ,ຂະແໜງການ ຕ່າງໜ້າເມືອງພຽງ,ເມືອງທົງມິີໄຊ ແລະ ເມືອງປາກລາຍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ ທັງໝົດ 50 ກ່ວາຄົນ.

ໃນວາລະກອງປະຊຸມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງຜ່ານບົດສະຫຼຸບຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2019 ແລະ ທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ;ສະເໜີຜົນການຕັ້ງກ້ອງດັກຖ່າຍສັດປ່າ,  ຜົນການຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກຳການກວດກາລາດຕະເວນ ແລະ ບັງຄັບການໃຊ້ກົດໝາຍ, ລາຍງານວຽກງານການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຄົນກັບຊ້າງປ່າ ແລະ ແຜນການຄຸ້ມຄອງປະຊາກອນຊ້າງໃນຕໍ່ໜ້າ ຢູ່ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາກນ້ຳປຸຍ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ;ຕາງໜ້າ ຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາ ຈາກສູນຊີວະນາໆພັນ ອາຊຽນ ສະເໜີ ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະພາບລວມ ວຽກງານຈັດສັນ ແລະ ນຳໃຊ້ ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂັ້ນບ້ານ ຢູ່ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາກນ້ຳປຸຍ;ຕາງໜ້າ ຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາ ຈາກສູນຊີວະນາໆພັນ ອາຊຽນ ແນະນຳ ສູນຊີວະນາໆພັນ ອາຊຽນ ACB ແລະ ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ ອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ທີ່ເປັນອຸທິຍານມໍລະດົກທາງທຳມະຊາດ ອາຊຽນ BCAM;ຕາງໜ້າ ຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາ ຈາກສູນຊີວະນາໆພັນ ອາຊຽນ ແນະນຳ ສູນຊີວະນາໆພັນ ອາຊຽນ ສະເໜີແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ອົງປະກອບຂອງແຜນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ, ແນວຄວາມຄິດ ການກຳນົດເຂກ ຫວງຫ້າມເດັດຂາດ TPZ ແລະ ເຂດຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ CUZ;ພ້ອມນັ້ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການນຳສະເໜີ ແລະ ວິໃສທັດ ຂອງວຽກງານຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນໃນ ຕໍ່ໜ້າ; ແບ່ງກຸ່ມ ສົນທະນາຄົ້ນຄ້ວາ ໃນ 2 ຫົວຂໍ້: ການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ຂັ້ນບ້ານ,ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງກອງປະຊຸມ:

ເພື່ອສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ຳປຸຍປະຈຳປີ 2019 ພາຍໃຕ້ ການຮ່ວມມື ກັບອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ WWF.ປຶກສາຫາລື ການຂຽນແຜນຈັດສັນ-ຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳປຸຍ ພາຍໃຕ້ ໂຄງການ BCAM ໂດຍການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ ຈາກສູນຊີວະນາໆພັນອາຊຽນ.

ຂ່າວ:ບຸນຫຼີ ບັນນະວົງ

Loading...