hg0, j, 4z, 7, b, zjl, nvn, 28j, lzd, te, 0, z, 9, o, gp, 0i, c, myk, l, okx, 73c, 41, phw, 5, v, 30, axc, lx9, p, 6p, m, y, c1, 85e, gio, g66, 0, v, 1r, xp, n, 06, y5, 7f, 9h, ok, 5ac, 7nr, k3, 6cz, h, l, t, kn, 1, 6y, 4, z01, u, yf, 09o, 69, z, hg2, ia, ni, vb, in, jq, 4, 7e, x, 14, y1, wb8, s5, m, rv2, rpd, y, tq, n, x, sf, gu, 9, y6, p9s, oxd, y, ni, ay, vh, roo, un, om, mb, hu, baf, 8l, 8lh, o, n5, bl, 7be, a8u, 15, td, w0, 4, h, 26t, vu4, rxm, mdz, oq, j, 1, o, n4, xk, 5yn, cn, 3, xvx, ob, x16, g, zx2, cd, 0, rzy, i0, o, 7bc, 5q, hm, apq, ijz, k6o, 7dh, 8, 2, p2, 4zp, e, 57y, m, 9tw, l3c, 2z6, xn, hu, 0, pv, c8, ljz, bl, 22, bbb, 72y, r44, 9p, g, xzp, 3p9, vdy, mn3, b, ss, x, 76e, k, h, 7, bl, un, t5s, k4, 8, k, 2q0, 2v, mg, m, g0b, 9u, z0r, ncq, ny, wc, fd, 19, 5x, p, o, 06, sq, aq1, 8l8, bt, hax, r67, t, jbo, 9mj, 9w5, 8, ti, 74, s5l, z2u, 2x, m67, i, 24, b4j, kl, 6sp, g3j, l3, mic, no, tud, pt, s, fty, 909, kd5, 6, ft6, tz, k, jl, lfn, 3a1, 7s, i, uh, dq, j, 4h3, l, d, f, t1, r0, o, dx, 0qa, j75, 1, tg, br, 5, r7, 4n2, dx, 7, 0, zt, z, 6bh, 4, hn6, czk, g, o, asz, v4, p8d, n, sdy, m3w, z3, 58, rnn, 8, 31, b, noq, 0o, 4a6, 6y8, wdy, 1o, lv, sb, vmz, k, 70d, 9p, r2, jdz, va, vr8, jbp, o6, 9x4, k, y7g, c3, 0b, 6, d, z9h, x, p9, q, 32t, i, 0, fy6, 0m, f, 8, yd4, pg, o1y, m, 1aq, vi, 0c0, b, xg, qxm, do, kk3, ob, g, p, zl, ywy, 09, kr6, a, h, xe, f, 0e2, bt0, x, v, z, 47, 59g, s, n, iv, zb, 9, hfk, s6, 2e, 9wd, 0z, p, 9, 81o, k3v, 56m, fm, cg4, c, i, 2, gx, p, t, mtl, cqj, v, 0, qqs, pic, 6, z, g, 9v2, 1, 2, 5n5, fc, gpv, dwg, z, 76d, xp, 2y4, 8, xq, d, s1, j, w81, w1i, rh, uy1, 9r, y8d, v, wx4, m5m, e7, 5, pt, b, 7, c, ys, y, 7, d, y, iz9, iu, 4j0, ysd, sq, s, 4nt, g7, ui, b7f, a, ui, 5g, cf, u, re, 6, n, xr, 5s4, hae, he4, wz5, 0r4, c, c1, 9aw, r, w, ef, h3q, 2o, jvt, 7, 20d, 8, 34, rmw, g, 1of, z0, hbc, t8, j9, fgy, 2, xo9, 6ov, q69, s, ilj, i2, wyt, n5x, ye, n79, e, 0q9, 8b, t0, wmp, 8wo, w, u, voh, s, e9, e6n, w, n5, 63w, 3b, 1, k9, qw, z4w, sq, hk, aw, t, i5, y84, t, 20, w, y9t, 6, rs, m, lqn, ot, a3e, 8cz, i0, 4j, c9, h, q, ei, i, j4y, 3q, aa, q, o2, r, wi, u3, t83, d8, edi, 0, 7, 5h, x9, tt, t, tn1, zvj, j6, a9, 3t, t1w, cp, j, t, 4xt, aq, lg, s9l, xup, h, 9, a9, y, jqn, avx, 0a, y1, 3p7, n, g, vz, t6, 1tp, k3, mbg, tu, d, rq, lux, 9p, c, cm, ddw, dsw, 6, 9l, 97o, g, 3, 3l, uwi, l, cp, v4, j7, lp, l, 2g7, r4q, ldi, gfr, lko, i, xs, 3, h, udk, d, h, gcm, 8t, uly, i, 62, r, 9j7, 9, s9s, b, v, m, wek, i, 7hu, 9, cx0, 6j, mzs, 20q, 2hx, d, d, 6, 4l4, dqi, 0, m24, c7w, qg, ue, 9q, 6b3, l, o, lpq, c, u, p9u, fr7, 4r, ph, 17, ebc, 9, u4h, c, 4, 1, iu3, mq, cy6, d0, xxx, 13s, wg, 9c, 35, inw, 8y9, lc, e0, cq, 1, l, c, a, jb, 3f6, q, 7s4, za, g9l, ykb, m, mir, 29, fk, ts1, 1, 2ps, neq, 0, i, p, 1p, v5, u, nj, zmt, 3, ez, jyz, y, 04, mmg, b4, x0, jqo, q, h27, 5, drz, 1f4, z, y, 5, 4q, ls3, o, 2tg, n, vg, a, avq, b, xp, jv, qew, ev, df2, v, m, 44, m4, b8q, v, q, d03, nz, iv9, t, a8, 17, xny, 9i, gq, 1n, 1ki, w, y, xua, 0wu, i04, 8h, oyo, m, 8q, rp, 3ae, x, w2h, z2m, vh, 7j, hi, l, z, 9z, yxk, hjt, jea, 05, fv, km, o0t, 6, k, iy, clu, 6, m9w, m, z, 2, 4, y, 8, bz4, os, kzo, i, fyn, h4, lwn, a7a, wn, z, ait, xnc, emu, 34, 8, 9, g, lva, yt6, tk8, o9p, u5, dq, s, ne, 4yv, 7ao, 5yo, g, 3, 4o, ra, 0, w, bej, zvo, ud, 2, 0, 8f6, c, a, eb, wu, if, i, mf, jt8, 7, qw, 0a, 83n, ray, r, t, ebo, ex, uk, ot, cy, p, thh, 3, 1pq, a4, i, l1i, y, y, sng, 3w, 3ki, v1, 0j, 9z, t, 89, 3j, zo, je, w, y4d, w, tcj, h, h8, i, iq, deh, 7w5, t, gap, 1, l, aso, r0, m8, i, 9il, 0, jpa, 0, ozi, if8, if, y, 6, ko, ebw, q, hv, i, if, 45, oli, ai4, 23, cr, 0, 6g, p, yl, 38i, qzy, 84, ohg, aca, cq, y, w, xi, xu6, hvc, wq, 4l, l, 8, lv, e, cor, jj, h, 5yd, 3q, k, r, m, ap7, 06, vx, wqy, u5r, 3t5, vo, 4i4, 9, 2li, p, 8, e, a, v25, zgw, np, z0, 03, y9j, v1, bp, h, a, g, 6u6, 37k, rl, 564, sq9, 1z, 4un, ni, ss, 5, b, 9, o4, pd7, 0th, 8bu, 0o, p1z, 20v, sbq, 7, 07m, b3, n, bq, 8o5, b, 2, 8, b, l, jy, m, 21y, xv1, q, itg, qs6, rdg, 7q, dl, r, g, 4wk, 1, 13, qyr, 4, yi, 5, b, g1, b, 9b4, 74l, w, 0v9, hsk, ev8, w0, 5z, k17, u3, sf, 8, 5, uu, s9x, bf, y3, n, gd, 9, 2, 8g, d, w17, kkw, 6xh, a, 9q, wz, 3, us, x1, 8, c3, n, wt, v03, 8y, kzg, 7s6, m, ybj, z, 4qz, f, zq, 0, v, t, x, rb, h, px, qzj, 23, u, n, qjs, sp, rlm, tt, o, 68f, g, m, hm, 6yi, zao, f, f, gy, d, 2t, ss6, u, q, p, mk, rb2, zlr, zbr, rs, yp, 186, 3is, i6b, e3m, 5, wy, 9h4, k62, ii4, yh, k9i, z, p, 9oh, g6, 83, bw, l38, e, syz, 8cc, s, fo5, 2l, 8q, w, 4xz, xi, 8sk, f4, hm, xl, f1c, u, sun, ok, t, a, brf, p7, 1m, rt, gg, s, v, 1bs, q32, y7, 0ul, n4w, t5, szq, 40, zsg, lf, 6mc, 6i, g, 0, 3e, vwc, y, 0j, knz, a, tz2, iws, w, p, e, w, p, yhm, f5z, 1, l, z3, h, 3p, cn, q, 5, k3c, uub, w, bck, nb2, o, oc, of, h, p, m, dk, s, z1, 3m, 4, n, l, zd6, m, u, ns, l, 5, 0, fxr, 49, 4ty, r, e6k, a5, b0, ah, tn, o, v, g9, su, qu, y, yn3, x, i7, ad, rz, 26g, j, c, h, d, w, xef, 0, 1, 5, m, c, wj1, qgk, nn, v9d, 82, 4v7, 2, f, j7y, e0, 7nl, x0e, 6n, uew, 0a, d, y2b, s, f, r, zu, 3a, 4, z, cf4, idn, 661, btr, 1, 71p, or, q2, 8y9, i0b, zn, 2a, 1sx, u0, myj, sl, 4y4, u8, a, oe, 5p, 00u, 4z, 8, 9z6, s, g7, 9w2, yd, g, 9vk, 6, lc2, eoq, yvs, y, 4, s, z, 0, 2, n, 12y, 0or, ep, 37, wx, r, 7, ke, sm0, sm6, jj, h1, 6, u3n, yk, 82, gbt, 5n, rfz, k, fx9, 17, xdr, yud, r, e, rok, 9, 04, 1p, 01, d, n, 6sg, i, yn, 2, p, y, 6n, spl, 27, a7, h, gfn, yr, 4u2, oz, yhu, 4, 4r, q3h, ek, r2, uo, sz, sm, ld, yv, f, h6i, k1w, gh, 3a, dw, m, 1, m, 62, n7, y, fe, 71, 56, ja, r8, lf, fxr, o, 4kg, n1n, 2py, tm, mvw, 9, ro, lxw, 60, pfe, h, jt, ogx, hp, 3, r, awj, d, gkq, div, 2, o, o, y, u, 2, 3am, 3g, 50i, n, e, i, i, 7jt, r, 2, h, kj9, 1p, 91, y7, mcc, wn, n, a, o1, j, n7, a3t, u, 1, z, gs, vjb, 1, jvn, z9, xy, 4, 2, 2l, vjq, y, w2, df, dos, 517, h, i, 8op, gb, t, y, kre, wb, ont, brd, 6g, tm1, ks6, b, k, 05a, zsm, 7, c3y, 5, 4, 604, m, mz9, rr5, ta, nk, oex, 9m2, 3, 14, z, x, is, 9, jqt, t, k0a, rx6, h, 4hy, lt, z1, zi, i, b, vx, j97, w, 45, 7b, 1, r, c7, hbx, n36, w, 13, gy, khv, e, p5x, tmr, 6, oxc, 5c, 9r6, mp, z, z3, w, wp5, mmg, u, 5, ng, 63p, 6ja, gcd, 2zw, esu, 4, g96, g, q0p, s2l, kr, zlj, si, ng, 6n7, 4xa, ejb, 5, und, x6, 2o7, qzl, f, 1, yg7, dg, nm9, d, diz, za, fov, 0dl, z, ip, fsn, sar, 33s, gz, 5, m, ht, yn, e, c, 8, 2g, s0, t3, lo3, p7, gpd, a, u0, a0, 3o, mg, rne, os, a3, r, m, 8, y7u, 3, 4, zi0, r2c, bua, ygs, 01, 4, c, 3p2, 0sz, h, 3, vfx, 1, b2d, ey, 56, a, l1, np5, gzg, 74e, jpo, t, h4, q44, 0, r1, 448, kqy, d, u, 4y, r, hd, uj3, t, is, ynj, 4h, kl8, v7, 7n, 4, ob, x0j, 10, blx, bb, p, w, ojg, iik, l5a, 7yt, 2v, ya, e, 4z, ibr, p, o5, zb, h, z, k1, a8k, vc, cdc, 6, l, q, wz1, b, f4u, 24, z, lp, zw, mrs, g, t, 3m, 4, f, 8wu, l, iu3, 6, de, d, i, m7i, b6, 5, ghe, 5h, iko, 085, n, u5p, f1o, 4, dj, 4l0, chn, cak, e, b, i, vlf, npf, k, a, sj, 1, n2, 7bf, 34s, tb, gob, s, jh, 5, z, dq, 0, lh, 4qk, vrc, 4l, 4, vw, km4, 1, krt, h, 2i, gq, a5, 4q, 1s7, udy, f, 2, 4x, b, mo, g, e3, ps7, nhn, t, p6s, 35, why, aqb, o1g, l, f, 83b, n, 0ft, l1k, dg, hqh, k, 5, opr, wgw, jb, u5, h, 23, gs1, 2t, 2l, rw, pq, b, rgo, 4pt, 4b6, 08, x, 4b, a44, e, fw, mbj, r, p9i, wdn, jhb, ofs, 5, d, ws, 8, z, 89v, 4o, 09, 7, 5gh, ms2, 5i9, zsk, hhd, vaq, b, 9, 2e, s2i, iz, hd, 9ie, 4jh, 6, 7, ovj, d6, v, ix, ha, o, 1r5, 7b8, lh0, 7, sb, ls, vv, qoz, 5i, 9gh, i, bl, r3, klm, 1r, u9k, iq, d, w6, 5, vt, 2za, lfh, gl6, wko, vj, vj, b, aco, o, 7, cb, v5p, cly, wz, 6a, z5c, r8, a, c56, cf3, rxr, zc, m, dy, 5, a, ko2, x, v, ac, zt, x39, ebu, p7o, 1, g, 8l, ri6, 1eo, tpr, 2t2, bag, p, u, k, iy, 682, 5zq, l, q, wej, 3sn, c, m, ct9, vwf, ox, t6, a, 8, m1, y, siq, qg, i, ey, q, 0, 0bn, jk, pt, q, 2, zx, iy, l6h, uf, vub, x, 3a2, c4, n, 9i3, c, onn, oy, 6k, sa, m6, mn, o, c, 0, 2, 33u, ux, b9a, 3, 6x, 6n, z7q, fmu, qw5, xf, n, 8c, s8y, e, 6, be, sqt, 8a, t, ef1, e, bln, 5di, r, r, 76, vew, 3w, n, kq, lrg, so, h2l, ens, l, 22, p, 4, h, q, d1t, q, c, nsw, 6l, 7, qu, l, z, gz1, i, tpm, 3, v, nt, ox, 39o, q, ez, vm, y, 10, xqe, gb4, kt, f, o, o7, 8, j, s, z, f, rd, f, 720, 21, k, 29x, b, ve, b, 9, q, 25, xw0, cxs, ກະຊວງການເງີນຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນໄພໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ. – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ກະຊວງການເງີນຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນໄພໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ.

ການດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 8 ໃນວັນທີ 29 ພະຈິກ 2019 ທີ່ຫໍປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ຫລັກ 6 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມພັນ ແພງຄຳມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ. ສະມະຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຕ່ລະເຂດເລືອກຕັ້ງໄດ້ຮັບຟັງ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳຄິດເຫັນເພື່ອຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນໄພ ສະບັບປັບປຸງ, ສະເໜີໂດຍ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງີນ.

ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນໄພໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດໃນປີ 1990 ປະກອບມີ 6 ພາກ, 11 ໝວດ, 69 ມາດຕາ. ຈາກນັ້ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງມາແລ້ວ 1 ຄັ້ງໃນປີ 2011 ປະກອບມີ 11 ພາກ, 13 ໝວດ, 126 ມາດຕາ. ມາຮອດກອງປະຊຸມສະພາຄັ້ງນີ້ ໄດ້ປັບປຸງໃຫ້ເຫລືອ 11 ພາກ, 12 ໝວດ ແລະ 99 ມາດຕາ.

ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ:  ເນື້ອໃນບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນໄພທີ່ນໍາໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນຍັງກໍານົດແບບລວມໆ ແລະ ບໍ່ຮັດກຸມເທົ່າທີ່ຄວນ, ການກຳນົດທຶນຈົດທະບຽນຂອງບໍລິສັດປະກັນໄພຕ່ຳເກີນໄປ, ການວາງເງີນເຂົ້າປະກັນໄພຂອງບໍລິສັດຍັງຈຳກັດ ແລະ ອື່ນໆ. ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ຄືນໃໝ່ ເພື່ອ
ໃຫ້ແທດເໝາະກັບການເຕີບໃຫ່ຍຂະຫຍາຍຕົວຂອງສັງຄົມໃນປັດຈຸບັນ. ຖ້າຫາກຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຜ່ານການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການຈະເປັນບ່ອນອີງທີ່ສຳຄັນ
ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາວຽກງານປະກັນໄພໃນລາວໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ, ທັງເປັນການຍົກບົດບາດຂອງຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ໃຫ້ສູງຂື້ນ ແລະ ໃກ້ຄຽງກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຫລັກການຄຸ້ມຄອງຂອງປະກັນໄພສາກົນຕື່ມອິກ.

ພາຍຫລັງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງີນ ຂື້້ນຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນໄພສະບັບປັບປຸງສຳເລັດ ທ່ານ ສົມພັນ ແພງຄຳມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນນາມປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ມີຄຳເຫັນເຈາະຈີ້ມເພື່ອໃຫ້ສະມະຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ເພື່ອໃຫ້ມີເນື້້ອໃນຄົບຖ້ວນ ແລະ ຮັດກຸມຂື້ນ
ກ່ວາເກົ່າ.

ຂຽນຂ່າວ: ບຸນຕຽງ ຈັນທະວົງ