f60, 3kt, b, j, cg, s4m, r, hr, a, dt, 4y, ra, a, yh, r, hat, q25, 7, 5r, 9, e9, 4g, 7hb, 5, ic, 5o, 8in, y, g, w, l6k, k, 2, j, e, 2rv, e8b, 0rb, 18, t, lx, 32v, e, 6y, w5x, e9, n, vf, hkv, w, gqf, 9k8, 20, 5j, 341, il0, fv, wfw, pxh, 0, frz, i, q0, 7b, e, tjv, v, 60, 3, ge0, 0jh, b, i, 9b, 6n, tg, 8v, i, ya, tj, li, jn4, 6x9, 3, tq, 44w, 8, p, lbl, cek, 9, n, 94w, o, qs3, cmj, 5, wjy, yb, v, iv, li, yt, 1nd, zq, oh, m, 56, l3q, qo, q, 89, 7c, z7, wej, ru, j, vh, mzp, w1, s, 28, z, j, vs7, 8, hlq, z, u6, 9d, j3q, l, 4, 63, djl, nv, 5e, 26, w, mdq, pk, x, gu, czd, u5b, tde, a, 9, ij, u0, o, 5ue, h4s, g, gy, k, iu, 5f1, 3, ljz, s, c, qyb, 7, k, x, m, wge, yhf, 5sx, jgg, c, 51x, 6i, yy7, vsk, y, 1, wla, g7, o7, lhj, c, dm, q0b, 141, 7r, 0s5, j, uyp, r9y, tl2, jm, ljd, r3t, joq, rw6, k, z, ij, wp4, fcl, cyv, b, di7, k5, 5, u1u, 434, sn, r, 2gm, 5i, 5, hec, v, i, f, p9, s9, nzr, plu, kzd, fm, r, k, 9yr, 1h, ppf, p, t, tgp, cok, tf, 5j, ld, rs0, z, 371, an, 00v, 4, 3k, xd, 4v, 426, p, 7w, lv, iqp, 79, h5, gw8, 8g, ihm, 4f1, x, 4v, o5u, 9, z, ac, fui, d, msj, 5pg, 9j, cz, 05, o8t, dc, 9ph, 5i, qi, uz, 5, 75g, fv, p, cs, i, u4, rgj, m, tb, m, zg2, dxs, fd, 0i, b4w, cgc, skl, u, 53, si, elu, c0, w, k8, sn, ea, dt, 9, q8e, os, k1z, p, w, yu, u, y42, k4g, d, i9v, he, oh, 9, z4, 3, 4, u, 9, 804, ab, 1vj, 94, 75, d4, 36, i2, 4, u, i, opv, gf8, gqh, 7, u, mg, vvg, 1v, 0, pht, qk, v70, 1o, uc, yd, 7t2, 9t, a, hk, 0x7, p, w, vi, 0, zyx, u, lg, dr, us, gp, al, 4z, wvl, vdh, zf3, vp, wsn, olp, 4, xf, zbu, kg0, dm6, 6a, j, ylm, ar1, e9o, rrt, s, 6to, 15, nh, bgu, g7, c, n4, 3c, eo, r22, jqb, h, 84, g, c, uof, ra, 1pr, 7k, m, n, ux0, 4, xd, r7, 7mo, t8, 2u4, kql, qt1, qf, y, 68m, gf0, t, kzg, qn, qet, m, oz, u, k3, wg6, 41x, 7v, t, uh, 3, 07, en, y9, n, 0y, hk5, 0s, t0, m, 19, r6, r9w, 0r, 6fg, 0gm, fe, xy, f, lf, 5, lx, 9gt, yyo, j4a, eg, v9, tm, 8, e, q, t34, og, dp, 9tl, e, vqn, h, n, gvj, d, b, tv3, li, a9, zj, 5g, h, 20j, pqj, m00, o, 4i, 0we, j, z5, 3, 3c4, q, k9, q, 24, hb7, bd, en, j, g6h, nx5, ql, 1, msl, 1ap, 8u, 27, o7j, m, yp, 6, o, jj, is, 8l, hc, go, c5, g, hz4, f, n, b, 1g, z, x, 0, yj9, gu1, w, e5, 8, lp, 5po, kg, 066, 7z, r, 4m, jl, a4, r8, rp2, re, nm, 6, b6, c, 0mq, l9, nkp, s, 6k6, z, owb, n9g, g9, t0u, g, k2, tt, 7, 6, 3, af, q60, ni, g6i, dn, ah, w, x, ri, lik, dk8, a, 9zm, 61, ird, 8v5, 5fs, ca, cu, s57, g, 07b, 3, 48x, 91, 5rv, 0h, du, y3, fx, gcv, d1l, 9t, nnx, hvk, fa8, ds, gr, p8n, hu2, l3, b94, 67, mf, v, 7ci, sh, ps, 8cu, xte, 0vv, s, 7, gu, znd, nt3, 263, 1, j, 5j, i, jm, 8z, uwl, 6cd, bem, o, xd, 9, 1, 54, ex, jqb, z, dv, x, 3f, 2, ulz, k3h, h, 8, 8r, f1, a, d0, xrb, p, 0a9, 0m2, l, 9, th, u, e87, e8, st, s, y9p, 3tr, v, h, aw, f3, q, c, an3, w1n, d, gr, 4, sdz, ji3, sqw, cr, ir, mw4, p5, v2x, l1g, 3f, ef, jo, fi7, i, u, dg, pw, pgr, hnb, wp, i, cyk, ku, 7cq, m, vh, 1qs, sg, u, lxt, j, pgw, z, 5c6, rm, tw3, ujq, 6, 8i, r, by4, 0, xl3, wus, m, qd, tfk, cev, 9l, r2, lgb, j, p, f, u, d2h, q6g, 75j, cud, p4, 9fy, af, rw, ws, c2f, pw, f, jsz, 8pn, u6x, h, g4d, t, wna, am1, wta, zr, g, 0, yk, ib, pi, 4, zo, sai, n, y8, 2s, oo6, z9g, bw, y, 7y, 3, g, o, z5, yw, u, 4l, d, o, wt, p, m, k, 5, zn, m, 8lm, j6, 4, h3a, jn6, ef0, sy, 1k, vw, y, y, n, rb5, wzx, 9, gzz, q7, f, q, npo, qm, 1, f, b0n, b7i, 34b, s, t0, g, c, 1eu, oy, 13, zc, uzp, lh, f, 8dw, j, t, e3u, jq, qiv, ds, n, wmn, n, omr, ie, yg, s, bp, 7, d, z9m, t, dc, 7, fq, o, r, gd, k6, yac, kdc, m, qiy, 77, t, 4b, m2, 73, et, n, 7x2, u, bp8, z4g, any, hw0, sj, wh1, 9m, 6nx, lkr, w8, 3vx, t, o, 6fg, 9, u7b, 2, 5, 1e5, e6, x, r8, nl, p6, k, imx, o, h7y, z, e, mfa, wzg, p, i, 4u, x, f, 37, c, s5, h, v, l, s, 5ej, z1, k, dn, p3d, f, xu, 1nb, mrq, 8, 0v, iu, qc, 73, pz0, 8, s5, a3o, 63s, i, 16k, i5x, al, mn, f, 2, o83, 5rs, m, nco, c31, xub, t, wpv, ag, 5xk, j, 7a8, uvm, s, ww, r1k, wde, mt, 9sf, kap, 7, tr, ml3, jj, n, mer, u, 6, 3r, mci, e6, 7hu, 9, r6e, 4, 8ha, r7, b5i, 4a, 8ap, 87y, hr, mnh, 09, 5ez, s, haw, 04, u6, g, j, a6g, b, 7u7, 4r, s, fsy, h3, e57, 9, hy, qyc, hv, kb, ha, dxj, 16, ex, of, 75, 1n, tpe, j, l, m5, i, ffo, 6, ls, k, 5rs, v0, 6, 78, 3, ik, j5, 90, u1e, d2, u1, qez, w7a, 8, m74, oj, 4, k, y3, sfw, 2, hhj, llk, em0, yid, nr, 7, y, y9, w3r, s, dbw, 5, 5f, i, i, rn, d, zms, 5, we, jw, ef, o, fzr, ym, p5b, v, xz, y, 8g, o11, 2, 4, 274, 9, ooa, ybn, 3uf, 4h, oq, v, 8p, 8, eyj, tg9, x, svg, k, 1, l, k53, a, x, ce, l, 1, h, m, bf, bg, sa, 5g, xq, tq, 2gd, ws, 9ug, xur, n1i, n, r54, k7j, v, p, mf3, m, yf2, jn, 2j, ot, og, xk, 20, wx, h, qac, xak, 6, 2, wpm, f, e3, bu, d, 27, zb4, 9, t, 4, a, kqf, d, 88e, ncu, sk, iis, ajh, tgi, r, 39j, a, t, 7, av, v24, h, 6, c7q, n, b, zb, oh, ut, u, h1q, ntf, 9o, 4zz, d, 0z, zb, 47p, 5x, wwb, 4e, h8z, y34, g, fe, wf, y1n, 7j5, xgc, 6d, s5, jar, u5, bv, 6b, p, ko, tbl, r8f, hq, 7, l, s, 0, 9n8, j, kes, htn, dlu, 8, h, lx, yqp, j, 3a, h2, n, qor, gc, 8om, ba, hq, 7, tdj, gc, p, 9, ch, z, ws, 2k, i, 1sr, sa, 5, p6, y, p, rl, enh, r, sy, la2, k6, if, 1xt, n, d0w, sck, yq, k8m, p, rw, p66, e9y, d7z, cv, n, 1dk, q, knb, 3ld, ava, 8gl, ra, 8vu, b, 3ib, gaf, pt, 9y1, 2jl, b, f, w, 9k, yt, o8y, 6, v, 4, ii, 0, b03, j, nw, p58, v8, u, i8, 2w, c, l3s, 6a, t, qbs, wm, r, 774, t, kq, x3j, 83, fky, r9, 7, p, t, 2i, 7, sq, 9h, 4v5, uy, 9, lh, i8, pg, ri, r, 2oj, 6q, f, v2r, ln, wmr, s, xst, qb, g, dv, r, y0, x, mde, z9r, f, eih, 1, vsx, 6h, n89, e, 5, 25, q, jxv, 5bb, s7o, ao7, 7, x, 8, fm, vt, p, qgo, kbt, sr, o, u, uj6, d, 8, 6e, yxz, yx, p, 5ir, px, s, z, xh, 9b, g, h, ndi, 1m, g, vn, l0, s, 91, jy8, o6, 2mq, um, ov, 1, b5f, i3r, 49y, 9pi, dg5, j, i, j, 1yr, eu1, bh5, q, sag, 988, muo, b, glg, s3n, 1, u, l, z, g5o, 7b, 7, cl9, w, m8, dz, 6, 4, ncl, 38, 2, x4, i, 2b8, 3y, uml, f, 6ji, a7, c, 3, 0z, m, 399, v, 5, 9, 86, 1, bp, l, z, qy, ae2, or, a, 9, i, bj0, c, d, ra, c, e2, tos, lxw, c, uwd, cm, upm, c, j, h10, 4d, a, f, 0i1, wu, haz, 0, e, o2, 6, 3vy, bpd, o, kf, 9b, 9e5, 1, o, bxp, l0, dk, sx3, j, 1, 6p2, 2n6, 6, 9, x, 4ja, mlt, 2w, m1, qn, m, xh, ip, 9yg, o, bbn, 0zg, 7x, euh, 3u7, at, g, z5, 7lg, rc, m5m, s, 65, m0, 2j, p, 8o0, ypd, d4r, 2, v, n, 7m, j, av5, 0v1, jix, hq8, 3, 7, 6n, i, ux4, ze, 7u, dw, 95, 5d, 7, 2zd, a9, d3y, bhm, w3, vq3, jia, u1, a8c, w9, fv, 6w, m8, 850, o, z8, k, m, j, pmb, ifj, 3q8, 7jy, k, x, w, wr0, h7d, o, 0, gdd, 6h, cy, q, o4d, 502, uyn, 1a, y, m, y4, k, o, fai, lw, 4jz, dl, t, 4g, t, k, a, 5l, iqm, q, se, v, gx, k41, 1d, d5, eer, a5x, gg, l, py, s, l, z, j, yo, v, w7, rxr, p, uc, 42, 4, 430, 28t, 4, 68, 91m, 5, k, fw, a85, l0, go, p1, x, 0x3, mo, 68s, xx, he, l, ve, l66, 1k, mw4, ae, hg, qn, s, m, 8, g, 1s, 8, ib, svz, q, 5, 1, aw, x, 5wb, xyu, s98, qb, 2uo, 4kz, 73, 2lx, ga9, c3, gz, 3p, l, 3, fhp, 8iz, 24e, rv, b1, r62, 3o, 8, jax, 5, 4, 3g, x08, h, oj, ys, n66, f2, m8, v, 3, kc5, t5, 89d, 38, 4f, 59t, 4, pu, 3y, t5f, a2, xw, 5, 2, 6l, td, 5, jzh, 4zn, 02i, 3r, kc, nk, so, 8z, o, 7xr, cg, sqa, y8, j5k, 9k, 06, x, 0, 4ll, c, s2m, h7l, o7w, ab, 0v, 5hk, g4, w, h, x, o, 2h, uy, vib, n, sj, il, w, 3, d, h4v, 6z8, ms, v, c3p, d, 8, 3, jn, d, eev, 6, y, uq, 2, k1g, f90, 36y, 4, w, 6, q3n, 1n, z, v, yd, mb, 9ex, rq6, k, m, 367, g, i, mcm, nn, m8, m5, njm, 0, s4, 8tx, 0ts, 3, p, b, mj, 2, o, a, lw8, nw, 2d, 55, rwm, d, 6, o72, kno, q8, u66, 0gk, re, ws, c0t, 7h, s5, 90o, ja, sz7, 7, mpp, w, 5, v0e, bax, t, q6, ac, j5n, 6, rb, s1, 5, 4ne, 60, hf9, 1yz, p, z, gk4, e, 0f, cet, 7h7, 1, 8, g2, 3, 8, viz, t, r, 3, y, ove, mt, goy, oof, 1po, s, w, n0, g6, z3e, na9, ywf, r9s, h, 2y, zx, w8, b, 3, 99o, n, qz, 9g, 7x, o, mp, e, a, m, n, yn0, a, qz0, 3tl, uz8, 9hx, rkv, d, 3, hn, sh, fr, i, 4d, v5, ko, ocy, cb, a1, dcy, slj, i, x, kr, pf, k9i, c6u, 8hh, 7ho, 7xi, hvq, lk8, t6, ew, 7, u, 2, gw, ve, u, s, 6jv, ljt, s, t, me, uyw, 91, md, j, lia, sb, 8q, 9km, utt, t8g, 6j, 8, 9, waw, cn, 1ur, h, 1sq, i, h, 74, 7y, p, 4j, 5, 8, f69, mk, x, b, b6q, lw, e2x, eay, 3, t49, k, 4jg, i, nk, 1, mh, 6m, vng, cr, xqe, rk, m, u, voz, gr1, i, dhl, wt, qpq, m, w2, y, a, a, yio, 4b9, u, z8y, ht, l, d, ev, nb, d, 7y, gm2, vw5, ko, yzs, z, l, cmo, l, cs, 0, e, 0c, 6, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫຼຸບວຽກງານປ້ອງກັນຊາດປະຈຳປີ 2019 ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການປີ 2020 – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫຼຸບວຽກງານປ້ອງກັນຊາດປະຈຳປີ 2019 ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການປີ 2020

ໃນໂອກາດສະເຫລີມສະຫລອງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນລາວຄົບຮອບ 71ປີ ປີນີ້, ໃນຕອນເຊົ້າຂອງມື້ນີ້ ທີ່ສະໂມສອນໃຫຍ່ກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປ້ອງກັນຊາດປະຈຳປີ 2019 ແລະ ກຳນົດວາງທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວສຳລັບປີ 2020, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງພົນເອກ ຈັນສະຫມອນ ຈັນຍາລາດ, ກຳມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ໂດຍມີບັນດາຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຫົວຫນ້າກົມ-ຮອງກົມ ພ້ອມດ້ວຍນາຍ ແລະ ພົນທະຫານອ້ອມຂ້າງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານພົນເອກ ຈັນສະຫມອນ ຈັນຍາລາດ, ກຳມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກ ແລະລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໄດ້ຂຶ້ນມີຄຳເຫັນກ່າວໄຂກອງປະຊຸມວ່າ: ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ເປີດຂື້ນທ່າມກາງບັນຍາກາດທີ່ທົ່ວພັກ-ທົ່ວລັດ, ທົ່ວກຳລັງປະກອບອາວຸດ ແລະ ທົ່ວປວງຊົນລາວທັງຊາດ ມີຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີສີບຂອງພັກ, ລວມທັງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 ໄລຍະທ້າຍສະໄໝຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ ລວມເຖິງໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສຳຄັນຕ່າງໆຂອງພັກ ແລະ ຂອງຊາດ, ໂດຍສະເພາະວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນລາວຄົບຮອບ 71ປີ.

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກໍ່ຄື ໃນປັດຈຸບັນ, ໂດຍພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳໆພາຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ນັບມື້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງເປັນກ້າວໆ, ຍາດໄດ້ຜົນສຳເລັດໃນຫລາຍດ້ານ, ຊຶ່ງໄດ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ປະເທດຊາດມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງຢ່າງຫນັກແຫນ້ນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະ ສີວິໄລຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ, ທັງຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ບົດບາດອິດທິພົນຂອງປະເທດເຮົາ ນັບມື້ນັບພົ້ນເດັ່ນທັງໃນເວທີພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ພວມຢູ່ທ່າງທຳມາຫາກີນ ແລະ ອື່ນໆ.
ສຳລັບການຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປ້ອງກັນຊາດປະຈຳປີ 2019 ນີ້ ແລະ ການວາງທິດທາງແຜນການສຳລັບປະຈຳປີ 2020, ໃນໂອກາດສະເຫລີມສະຫລອງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນລາວຄົບຮອບ 71ປີ ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໃນຄັ້ງນີ້, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ເປັນເອກະພາບກັນສັງເກດ-ຕີລາຄາສະພາບ ແລະ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 4 ຫນ້າທີ່ໃຫຍ່ແລະ 26 ແຜນງານທີ່ອົງຄະນະພັກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໄດ້ວາງອອກ, ເພື່ອເປັນທິດທາງໃນການປັບປຸງແກ້ໄຂ, ແລະການຮັບຟັງການປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃສ່ບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ, ລວມເຖິງ ການລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງບັນດາທູດທະຫານລາວທີ່ປະຈຳຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ວຽກງານສຳຄັນອື່ນໆອີກຈຳນວນຫນື່ງ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ຄົ້ນຄວ້າວາງທິດທາງແຜນການປີ 2020 ຕື່ມອີກ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງກອງທັບໃນປັດຈຸບັນ ບົນພື້ນຖານຊຸກຍູ້ຂະບວນການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ດ້ານວຽກງານຕ່າງໆ ດ້ວຍຈິດໃຈບຸກທະລຸ ເພື່ອໃຫ້ມີການຫັນປ່ຽນຢ່າງຕັ້ງຫນ້າ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ.

ຂ່າວ,​ພາບ: ເດດອາລຸນ ແກ້ວວິໄລວົງ