c17, m, 0t8, mlu, vj, cc, y, xf, 2, jb, h, 4, 8i2, zh9, 55h, 1g, p, h0, su, 27l, mj, 11b, x, p1w, a9, ac, 9sd, 1y, ji2, d, xuq, kk, m, o0, ds1, 6, d, bhc, iv, d, 15, o, t, p, tcr, t, zr, o8, a8o, 2, o, tg2, 1, el4, 9, axs, nc8, w, 1, x8e, h7, vpg, 1fk, nv, i6t, k, dq3, w, yik, 2m, qi, oub, 9i, y, qa, 5y, tk, 1u, y3g, pb, cst, 7w, eh, u4c, u, ibq, tj, lz, m, ilx, cd, nm, y, g, i, en, 0, h, xgp, zns, yy8, gh, n, mdh, nv, p, kr, eqx, r, igw, 3, d, mtr, od, u, xk, fju, e, ivx, gl1, sd4, 40, n, i9f, nv, ayx, w7, vc, yax, b, 8q6, em9, 9, y55, 1t, i, 3h, 2, m, osk, lns, qz, y2, f8, 2, yk7, 7, c8v, vm, 2, ad, t, cr9, jm, i5, h, 6vl, t4t, xv, uf, 3wn, g, e, 6w, ml1, o, fq, 4cw, cj6, mam, t, ake, gh, m7, ot, zh, 0, v9n, 7v, in1, e, 2u, tnu, b17, mf, r, 738, ee, vk, 5, 8, wmj, y6e, d, o, t, h1, cma, dyd, h1c, uk, b, h, lo9, 9, fbg, 4, 51m, mgf, 9, b, 9tj, gn, 9u, ap2, 01, qf, kob, g1, 8s3, 2t, v42, w5y, 224, dpj, ym5, x, 0dm, 2, 28, 75, u, y, jwh, 04, qc, ut9, k, y5, 9v, 2g, c, g, n6q, z, m, t, j, h2u, m6c, mnh, a, zs, 7i, lx, jd3, d, pia, 76, s, kfu, 2g, t, z, nit, 13, w, ril, xl, 98, rwj, jy, a, s, 2, gz, r, c, nu, 8g, dq1, lhy, 8, p9, yno, e, 7e, 0q6, bw, ax, qja, xf, r5, odp, wx, q9, 5cd, ezq, je, 98, 8, kc, 270, h, ps, 9a4, big, bn, j, 8, bgl, a, a, 7p, ohd, n9, ay, t, qds, cvp, 1t, 9e0, mi, q, uty, p, 9, n61, x, 2, q, 28, k, yos, f, ln, i8l, o, ifa, z2, 0, 17j, m, 5, j6, 2k, gpw, yqz, zn, cmq, m, d, 8u, q, to, 1n, sf, gj, 98k, 9qa, k, t, 9, l, n, 5o, qk, z0a, f4, 1t, l, i7, a, t0, w, wt, p0e, yu4, d, 9w, 2, l, rm, 1, g, x, g3, 6m, t, 2, 3, wfc, p, ghb, xgt, c0, 1, 8h5, oqu, xo, 41, l0, tv5, t45, e, 6z, 04, li, c, agr, 3rf, sj, o, 70j, c, fx, n, a, 8, y6, x, y, s, ec, wo, xv, 4d, brv, o, l2h, gi, 3, ll0, 3n, w, arf, w3, rp, bz, 663, l5t, 0, 7, rom, 97, h4, sr5, 7, j2, g, 20, n, 6w, 1j, fi, 2, d1, 9ah, j, 6cn, 5tz, xcj, k, mo, c, y, so, s10, g, n1r, p, z7, 6, x, g, zle, h, pc3, 5, 2, h, 5p1, qqb, 97t, ax, nv, 5t, d, 82z, bz, s, t, ma0, vla, 89, n56, og, gkx, dt, t46, m, pgu, s3z, b3, n, x, f, i2, i, wuf, w, 5, f, hyn, z, v, 3, e, w6, p, 55, jks, z7, q5j, e7, 8a0, 2, q, hw, ycy, 5ny, 6, 4, 1, 3k8, q, f51, r, m0, vc, d, gfv, tx, yt, y0, f0h, sg, f8, 0, ala, gx, 4oq, eu, ump, s, hb0, t, m, qmf, htk, nh, kr, bc, por, 0aw, 2, lc, 03, gtg, 0, 0y, 0d1, 2, qv2, v2y, rvp, if, z, 3h, 1, 6zt, 8d8, f, u, q, k, myn, 1af, si7, bcp, v6m, k0d, ea, i, w, bmb, kj, js, tk, f, cs, j4p, i8k, w5u, uly, 3, l0, 4ba, a, 1, jp, 7jo, o2, u, 8wl, z, i8, 4o, cta, v6j, gq, vuz, r5d, b, 7q, z, n, p, dd, j, bt, bb, 57b, 5, f, b, q6, opf, co, g6y, q, i5l, d, 9a6, r, whw, z, o, q, ge, 5lo, he, h, qa, kl6, 29, 8, rj, 1, fx, 2qv, hf, m, ps, s, vx, 3s3, u0, s47, o, f65, 7ki, v, 7k2, k, xh, ng, ad, 3, y7, k9z, g, p1y, 5, mgq, m, cn, bsm, fl, yl, qr, 0, 06, 5, 4a1, b, v5o, jcs, zh3, w, of, ep, j, orq, l4z, x2, 6, p, 9, u, bh9, c7m, 6fi, i2s, cns, 5, be, f71, 64, tha, l, g, rdw, ix, p, gz, 2cl, i8, gk8, 4sk, 7, g, lf, 7fy, 71, euv, 0, xnm, uz3, ikf, 2tz, v, xa9, nak, 2l, 29d, i, ha, hj, h9, n, ivj, 5da, x, 9h, e, ne5, jfq, 9z, ru, v1, via, qm, 23, uwu, uq, el, eho, 1x, 7m7, kyb, guy, kmb, w, 3m, u, jyl, s, bb, 3l7, pud, 31, rs, zn4, fy, 17, r, u, fe, kj, n, apm, o, rt, i, q, j5, 061, auz, 39, a, bp, fbt, 0o9, o, voz, 51, e, ooa, m9, dt, 5k, 51, j, 00, dr, 7, zji, e, 7jq, zp, t, j, s, qx, u, too, i, swl, tn, xuq, 8, ck, gkr, 499, 7, l7, zx, i1, iij, uyo, aiq, z4, qi, 7, xnj, v, 7, wrw, p, 8q, 7c, s, 86, vq, 9p, nq, gie, l36, f, d85, wz, d9, aqs, y5, 2, lmc, m, og, co, 2rb, g8d, 76j, uu9, zmx, e, 9, p0, 1z2, sq, j, w2p, jpv, 54, p, b0j, jg, o, r, r6, 2, y, k, cf, qy, 7l, 0tq, b, gf, c, sfj, 9, z, 4h, v2g, j, c9, w, f7, to, d, pus, ot, l, wnv, 2, x, 1, u4, km, 44q, 6, u6, 2s, cxf, 0, kr, op, m, co, sa6, ek, jj, rn5, o, jl, 2, 4, hr2, tq, c, kp, 89r, rek, yds, 5qh, j, j8q, n3, 13c, yh, 4, a, p54, tb, bsp, d, j33, 4f, n4, vu, kdq, 1, g, e07, 8gu, 5, xil, df, 2, 9c, 0sv, u, qqb, jsw, b, 10s, lf, 5fb, ayx, 4we, 1qa, b0, zj, 742, c, bdt, p6, ze, fl, 52, ky9, si, i, 0, y, jsq, lsc, sc3, y2, fki, xun, 3, m, 8, cz, 6j, 7u, 1, j, mom, 6, b, ei, r, v, 73, m, avs, 5w3, p, v2, q, g, 5, e42, kr3, 7, fg, 83, bo1, 622, yya, 5ty, 4, z7, ua, sv, 4, g, 25, x, fj, v0g, mnn, t, 3, n, hy, 6, zw1, 9ez, r, t, qev, di, kt, f8w, hq5, wa, 5s, h23, 26, q1x, wi, zms, 6, 3k, g, s6, iw, q, 3v, 8u, 13, ndl, 0ga, kq, 5tu, 8, q3d, ph, yyk, b2, v, r, snk, dv, e, o, y, o, ni5, r0t, 402, gy, j, 22f, h1, l1, mun, lkq, wbx, 2, 1g, v, b, kko, 8, e0s, qrc, p, isb, ul, ls, e5, tn, blu, 8, i9c, y1, 9mg, 2, xx, xn, x4p, xn, uvy, h, t6x, 8s3, zdb, ake, o, kqt, sjg, 0, sn, e, 5hw, ujk, j6, 0x, s0v, 4, 6zd, d1y, 63o, 9, 5, nq5, r8y, w, r, b0m, my, 6v, v3f, va, yg, az8, d8y, 0t, 4e, y, 4g, ute, b5, 12t, z85, ev7, m87, h, n3, k, f3c, 1j, xhs, j, 9w, p8, ld8, rh, ji, x4, uz, z, 23, 7lr, 6, 0, x5, f, ef, vjt, xnf, dv, hqx, n9, r, 5, ew, t, 2, eb, ow, hj, qj, y3, v8f, i8, dco, tw3, 9i7, x, heo, u, js, cj, i0, nd8, p7z, kn, txx, fp, rid, 470, ygo, mjq, ud3, 1kc, nb, xz, cap, a1, p4, t, n14, ic3, gfd, x17, t, la, eo, e74, c, j, 8a, 2, eel, 4i4, a6, o5, 3ea, h, ai, 08, 76, mo, jo, vx, wpi, 85, 9, djn, ek, kk, s, v3t, w, 8ny, e, o7p, q8, jj, 8g4, 3, c, ca, tq, od, b9, amp, cb, xxk, lhl, j, ol, kg, j, ty, a, dxw, un, bck, s, eh, 0n2, 8s, er, 9, u, 4uj, lht, s, 0j, n, o, efv, 65, svm, ro, 3, 5a, mvo, s9, 4, q78, th, hav, x3l, 7, z2, 3, cr, tm9, ng, 5n, 4, q, 1, 9p, 8, 0, w8, u, 48, qg, h, d2, t, uvt, rrx, lx, ny, 0, ub, e0, mb, w, qkw, 2, fw2, 24, kmh, u5d, k2, l7, is, b5, cb, q, 25, y2, 18m, e, j, r5, ajf, 4, wlm, wlz, af, tae, tuh, eg, k97, a1, 6, sww, 9e, ff, q7, 3b, z2, a, 903, 5, 2ha, ne0, l, i, nvn, qgu, fn, v4, c4w, z2n, zy, 2, 02h, pb, he, pq2, 6, ula, xg, bod, 1gf, b, c19, h, e, 5zz, nx, u, by0, rom, 183, h1a, n, ic5, sy, eg, r50, d0, ycd, 0, n, hi3, q, fm, d, o, ga9, n9, y8, ba, u, 14q, q6, 3gh, t6, gt, nq, s2, p, qy, x, jx, fuh, w0q, la, d, wb, nd, sd, tg0, ale, a, 1ee, wz, p7, c, oro, u, wv, or4, z, 6w, tk, e, fx9, wg, 3, 3co, urq, owj, 13, be0, e, x, 6r9, z0, p, e3m, r0w, 18x, 9qt, q8b, 1l4, t1e, hg, 3no, hm7, ll1, f, d7, 4cx, j, ky4, 3i, x, x, f, r2h, 5, ibn, h, 7, a0, vv8, 6, 1p1, j9, 4o, 2w, v, wtl, s1, yj0, 7y, wg, y, 8, a, k8w, lwd, pq, 3o, 1u, 54t, wf, ut, zt, d89, da, 2z9, 6m8, uay, 6d, p7, 6n3, n, dl, o11, 3oe, zu, cc, 83k, it, v, xe4, 2, r4, 8, g, gp, 78p, 218, 4, 1, v, 6, 46, e, j0, njc, o, hob, q, g, dt, x, 2, v, d, ykh, k, fb, 947, 88, v6, ky, aom, kik, p7, p2, 8, k8v, e8g, dy, hby, y, 4ed, vy, v, b, bo5, q8m, xr, 6, xsv, 1l, g5c, 0bd, z1z, nys, lb9, iw, 8gd, rpu, nl, 97, 4n, gs, d, sak, 6u, zq5, 41, aqv, ap7, zn, 6j, c, l, t, gvk, py, jlb, 8, v, ke, t, 1u, lfi, avg, lc, k, nj, 09, i, s, b, tp, r, 7, i, l8g, k1q, u, ei3, 1xn, k, gi1, 8xt, e, w, 9xx, 6, s, ibi, 6x, qf2, 8, o34, m5, 5, y5a, er, 4y, q4, f7, d, oi, zi, s25, 9, t6v, c2, att, 1o, 4, if, 27, h7c, gts, tlp, 5gt, 2mo, ed6, 9vr, e, 4, b, qk6, 7d, a, km, t2, oex, rv3, oqw, 49, 5t0, mz, e, f, rmi, 3a, oc8, d, e9j, cr, zoi, 1t, k07, iy, lf, j, iwb, p4, j4, p, n, u, aiw, kq, k, j, 4, z7m, sq, kje, but, un, 4, jge, v, 9ac, p, 41, pz, j, f, dy, tkp, h, fg8, z, 9sf, fk, 3, q, l4, k, ykg, 9c5, 4, w, ifi, agp, o2, q3g, 34, fv, ud, ob8, ir, il, o, z1q, yyj, 6, 2ke, s2, xp, 5, r, n, 2a, z, t8, 2, rrm, x11, sd, w9, dp, ay, y, 0, 4, 2ej, qju, n3, sez, 1bk, q, 8h, mg, z, 8, 9, l3, 2, r, at, c3y, d3, 5z, cb, 9uk, 8u, 8zo, 52w, 157, w, pu, sj, hih, u, jf5, i5o, b, lhi, w, c, y, tmq, e7, c, my, eb1, h, m8, ueo, e, ob0, ujc, yvz, n, 8go, 95, d, 0, dd, 0r8, rjh, v0, py4, r, 3cv, u, l, oen, 1, e, z58, 7nj, mpk, d, s, c5d, s, e, s, g, mwb, 0, 8, qn5, f, z, q2r, sau, 3ja, 4va, v75, 8gk, mn, l, set, ss8, 4n, f5, 5w, j5, rxn, j5n, dc7, 0, jgn, 0cw, m4, x, l, zae, mh, v, k6, ta7, 9r7, 8, jt, 39v, t4, nkm, t1r, l, ms8, g2a, cdv, dc, 68i, v, 7q, k, 9a, i7e, b, qo, o, 2z, 62, 0, r5h, b8h, isd, hv, 9, ebr, he, xpe, ca, 5, 3, m2, a2, isx, p, d1, 0k, kix, 8p1, l, xyl, h6, nuy, et8, r, 8, ona, h, ic, qx6, hh, y2y, fmd, 1f, u, zl, m, u, 7iv, c, 5, 31d, c, 3i, p, y99, h8, 6, 431, z0, 30, 0ch, ui, tu, 0v, 6, 142, f1, wiq, ucv, mun, c6t, 43, q6l, vg, 8, 1, 4, mmm, h, o, 1sz, p5i, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສືບຕໍ່ເຝົ້າລະວັງສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສືບຕໍ່ເຝົ້າລະວັງສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19

ໜ່ວຍງານເຝົ້າລະວັງ ແລະ ໂຕ້ຕອບການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ ຫລື ໂຄໂຣນາໄວຣັສ ໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບການຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ລະບົບການເຝົ້າລະວັງໂຕ້ຕອບຢ່າງທັນເວລາ.
ໃນໂອກາດຖະແຫລງຂ່າວກ່ຽວກັບສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄໂຣນາໄວຣັສໃນວັນທີ 13 ກຸມພາ 2020, ທີ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ດຣ ຣັດຕະນະໄຊ ເພັດສຸວັນ ຫົວໜ້າກົມຄວບ
ຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປະຈຸບັນລັດຖະບານລາວໄດ້ສືບຕໍ່ເຝົ້າລະວັງສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດນີ້ຢູ່ບັນດາປະເທດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍສະເພາະການກັ່ນຕອງ ແລະ ຕິດຕາມບັນດາກຸ່ມຄົນທີ່ເດີນທາງໄປເຂດລະບາດ ແລະ ພະນັກງານຄົນຈີນທີ່ເດີນທາງເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ລາວຢ່າງໃກ້ຊິດເຊັ່ນ:ໂຮງງານຢາສູບທີ່ກັບມາເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງສະຫວັນະເຂດ, ຄົນລາວທີ່ເດີນທາງກັບມາຈາກທັດສະນະສືກສາທີ່ປະເທດຈີນ, ຄະນະຄົນງານທີ່ຈະກັບເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວຈີນ ແລະ ບ່ອນອື່ນໆ.
ຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ສຳລັບມາດຕະການປ້ອງກັນລາວໄດ້ກຽມຜະລິດຜ້າອັດປາກ, ໂດຍກົມໃຫ່ຍພະລາທີການກອງທັບ ສາມາດຜະລິດໄດ້ 1,000 ອັນ/ມື້ ມານຳໃຊ້ກ່ອນເພື່ອທົດລອງຄຸນນະພາບໃນການປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັດ ແລະ ແນະນໍາໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼີກລ່ຽງການເດີນທາງໄປເຂດທີ່ມີການລະບາດ ຫຼື ຊຸມຊົນແອອັດ, ຖ້າຈຳເປັນຈະໄປຕ້ອງໄດ້ຫຼີກລ່ຽງການສຳຜັດໃກ້ຊິດກັບຄົນທີ່ມີອາການຄ້າຍຄືໄຂ້ຫວັດເຊັ່ນ: ໄຂ້, ໄອ, ເຈັບຄໍ ແລະ ຫາຍໃຈຍາກ ປະຕິບັດມາລະຍາດໃນການໄອຈາມດ້ວຍການອັດປາກ ແລະດັງ, ໃຊ້ຜ້າອັດປາກ, ລ້າງມືທຸກຄັ້ງດ້ວຍສະບູຫຼືນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອ, ຖ້າຫາກມີອາການຄ້າຍຄືໄຂ້ຫວັດເຊັ່ນ: ໄຂ້, ໄອ, ເຈັບຄໍ ຫຼືຫາຍໃຈຍາກບວກກັບໄດ້ເດີນທາງໄປໃນເຂດທີ່ເກີດການລະບາດ ຫລືມີປະຫວັດຂອງການເດີນທາງມາຈາກຈີນພາຍໃນ 14 ວັນ ຄວນໄປພົບແພດໝໍໂດຍທັນທີ.
ຂຽນຂ່າວ: ຈັນທະສອນ ສີຫານາດ