ວັນທີ 19 ມັງກອນ 2021 ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ່ວມມື ໃນການ ທົດລອງໃຫ້ສູນຈຳກັດບໍລິເວນເພື່ອ ລາຍງານແບບດີຈິຕອນ
ໂດຍການນຳໃຊ້ຊອບແວ (Dashboard) ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການໂຕ້ຕອບພະຍາດ Covid-19 ໂດຍອົງການ UNDP ໄດ້ມອບອຸປະກອນຄອມພິວເຕີຈຳນວນໜື່ງໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. ເຂົ້າຮ່ວມ
ໃນພິທີມີທ່ານນາງແຄັດເທີຣີນ ເຟືອງ, ຮອງຜູ້ຕາງໜ້າຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ປະຈຳ ສປປລາວ, ທ່ານ ດຣລັດຕະນະໄຊ ເພັດສຸວັນ ຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ກະຊວງສາ
ທາລະນະສຸກ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານນາງ ເແຄັດເທີຣີນ ເຟືອງ ກ່າວເນັ້ນວ່າ:“ອຸປະກອນເຫລົ່ານີ້ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະໂຫຍດສຳຫລັບລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປລາວ ໃນການສະໜັບສະໜູນການໂຕ້ຕອບ
ພະຍາດ Covid-19 ເຊິ່ງປະກອບມີການຄຸ້ມຄອງສູນຈຳກັດບໍລິເວນ ແລະ ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ທີ່ຖືກຈຳກັດບໍລິເວນໃນສູນເຫຼົ່ານີ້”. ສະພາບການທີ່ເກີດຂື້ນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ,
ທຸກໆກໍລະນີຂອງພະຍາດ Covid-19 ໃໝ່ແມ່ນມາຈາກຕ່າງປະເທດ ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວ ແລະເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜູ້ທີ່ເດີນທາງເຂົ້າມາໃນປະເທດ.
ດຣ ຣັດຕະນະໄຊ ເພັດສຸວັນ ຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງສະພາບການລະບດຂອງພະຍາດ Covid-19 ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດນີ້ຢູ່ໃສນ
ໂລກ ແລະ ການກະກຽມເພື່ອໂຕ້ຕອບພະຍາດດັ່ງກ່າວເຊິ່ງມັນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ. ຊອບແວ Dashboard ແມ່ນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນ ສໍາຫຼັບ ລັດຖະ
ບານໃນການຕິດຕາມຈໍານວນຄົນທີ່ຖືກຈໍາກັດບໍລິເວນໃຫ້ທັນກັບສະພາບການ ແລະ ຊອບແວ dashboard ມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍຕໍ່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. Dashboard ດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຖືກພັດທະນາຂື້ນໂດຍ
ການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (MPTF) ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ມີເຄື່ອງມືໃນການຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນຈຳກັດບໍລິເວນ, ໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ສະຖິຕິທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ທີ່ຖືກຈຳກັດບໍລິເວນຂອງສູນ.

Loading...