ສະຫາຍ ພຸດ ສິມມາລາວົງ ເລຂາຄະນະພັກ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຕາງຫນ້າໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານທົ່ວອົງຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຂຶ້ນປະກອບຄໍາເຫັນໃນຫົວຂໍ້ “ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດເພື່ອຮອງຮັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ” ຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ປປ ລາວ.
ທ່ານກ່າວວ່າ: ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແມ່ນປັດໄຈສໍາຄັນຂອງການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ຊື່ງແມ່ນຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ທັງເປັນທ່າອ່ຽງລວມໃນການພັດທະນາຢູ່ໃນໂລກປັດຈຸບັນ; ການພັດທະນາຕາມຮູບແບບດັ່ງກ່າວມັນຕິດພັນກັບການເຕີບໂຕຂອງຂະແຫນງການເສດຖະກິດ ກັບການຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ມັນຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ການພັດທະນາຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ຍັງມີເປົ້າຫມາຍສ້າງຄວາມກົມກຽວລະຫວ່າງປັດໄຈເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຍືນຍົງ ພາຍໃຕ້ຄວາມໂປ່ງໃສໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຄວາມເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂອງປະຊາຊາດ. ນອກນັ້ນຍັງຊ່ວຍກະຕຸ້ນການລົງທຶນ ແລະ ການສ້າງນະວັດຕະກໍາໃຫມ່ຮັບປະກັນໄດ້ການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ, ເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນຄືດັ່ງກ່າວ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຈຶ່ງໄດ້ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາເປັນເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາລວມຂອງໂລກທີ່ເອີ້ນວ່າ ເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຫຼື SD Gs, ພັກເຮົາກໍໄດ້ຮັບຮອງເອົາຮູບແບບການພັດທະນາດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງສະແດງອອກໃນມະຕິກອງ ປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ສ້າງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດໄປຕາມທິດ ພັດທະນາແບບສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.
ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ, ຕະຫຼອດໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນຖານະເປັນໃຈກາງຂອງວຽກງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໄດ້ນໍາພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ຂະແຫນງການຂອງຕົນ ແລະ ສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ດັ່ງນີ້: ໜຶ່ງ,ໄດ້ດໍາເນີນການສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈກ່ຽວກັບແນວຄິດ-ທິດສະດີ ແລະ ບົດຮຽນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງຂອງບຸກຄົນ ແລະ ປະເທດຕ່າງໆ ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ເປັນບົດຮຽນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຢູ່ປະເທດລາວ​ ໄດ້ສ້າງໃຫ້ມີນັກວິຊາການທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາໃນທິດທາງດັ່ງກ່າວຕາມນະໂຍບາຍຂອງພັກໄດ້ຈໍານວນຫນຶ່ງ; ສອງ,ໄດ້ປູກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ໂດຍການນໍາເອົາຄວາມຮູ້ໃນເລື່ອງດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນຫຼັກສູດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຫຼັກສູດໃນລະດັບການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະ ແຊກຊ້ອນເຂົ້າໃນວິຊາຕ່າງໆ ທີ່ສິດສອນຢູ່ໃນທຸກລະບົບການສຶກສາ ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນຮຸ້ນຫນຸ່ມມີຄວາມຮັບຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການພັດທະນາຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ຄ່ອຍໆກາຍ ເປັນຈິດສໍານຶກລວມຂອງສັງຄົມເທື່ອລະກ້າວ; ສາມ, ໄດ້ພະຍາຍາມປັບປຸງຄຸນນະພາບຢູ່ທຸກຊັ້ນ ແລະ ທຸກລະບົບຂອງການສຶກສາ, ໄດ້ມີການຮ່ວມມືຫຼາຍຂຶ້ນລະຫວ່າງສະຖານການສຶກສາ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການພັດທະນາຫຼັກສູດຮ່ວມກັນ, ການຝຶກປະຕິບັດ ແລະ ການປະເມີນນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຮ່ວມກັນ; ທັງນີ້ກໍເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການສ້າງຄົນສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ແທ້ຈິງ ຢູ່ໃນສັງຄົມ; ສີ່, ໄດ້ພະຍາຍາມຫັນປ່ຽນໂຄງປະກອບໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງຂຶ້ນ ຄືໄດ້ສຸມໃສ່ພັດທະນາວຽກງານອາຊີວະສຶກສາເປັນຕົ້ນໂຮງຮຽນ ແລະ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບກໍໄດ້ມີການຂະຫຍາຍໄປທົ່ວປະເທດ, ໄດ້ນໍາເອົາວິຊາຊີບເຂົ້າໃນການສິດສອນຢູ່ບາງໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ ແລະ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. ຊຶ່ງໃນສົກຮຽນ 2019-2020 ມີນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ 52.252 ຄົນ ໄດ້ເຂົ້າຮຽນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາ ໃນຂະນະທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຕ່າງໆມີນັກສຶກສາ 39.277 ຄົນ ອັນເປັນການສ້າງແຮງງານຂັ້ນພື້ນຖານເພື່ອຕອບສະຫນອງແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ; ຫ້າ, ໄດ້ສົ່ງເສີມການພັດທະນາຫລັກສູດ ແລະ ການສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນສາຂາວິຊາທີ່ຕິດພັນສະເພາະກັບການພັດທະນາສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງໃນສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ: ການຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສິກໍາ, ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ ປ່າໄມ້ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຈັດສັນແຫຼ່ງນ້ໍາ, ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ, ການຈັດສັນພື້ນທີ່ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ອື່ນໆ. ໄດ້ເພີ່ມຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ, ວິສະວະກໍາ ແລະຄະນິດສາດ ຫຼື STEM ໃຫ້ແກ່ຄົນຮຸ້ນຫນຸ່ມຢູ່ໃນທຸກຊັ້ນການສຶກສາ. ຫົກ, ໄດ້ສົ່ງເສີມການປະດິດສ້າງ ແລະ ນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນປັດໄຈສໍາຄັນຂະຫຍາຍກໍາລັງການຜະລິດ ແລະ ເສດຖະກິດພູມປັນຍາ, ຍົກສູງປະສິດທິພາບການຜະລິດ ແລະ ການແກ່ງແຍ່ງແຂ່ງຂັນ; ລົງທຶນຢ່າງເໝາະສົມເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ, ປັບປຸງລະບຽບການ, ກົນໄກຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ.
ຈາກການປະຕິບັດໄດ້ບັນດາວຽກງານຂ້າງເທິງນັ້ນ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອຕອບສະຫນອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ມີການຫັນປ່ຽນໄປໃນທິດທາງທີ່ດີຂຶ້ນ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນສັງຄົມໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນການຮຽນລະດັບອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ບັນດາວິຊາຊີບທີສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງຫຼາຍຂຶ້ນ.
ເພື່ອສືບຕໍ່ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດເວົ້າລວມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດເພື່ອຮອງຮັບການພັດທະນາຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງນັ້ນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກະລາໄດ້ກໍານົດເອົາ 4 ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄລຍະແຕ່ປີ 2021 – 2025 ຄື: (1) ຕ້ອງສ້າງຄວາມເຂັ້ນແຂງໃຫ້ລະບົບການບໍລິຫານ, ປັບປຸງໄກໃນການພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຜົນຂອງການປະຕິຮູບການສຶກສາໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ສືບຕໍ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາ; (2) ດໍາເນີນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຢ່າງມີຈຸດສຸມ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາສາຂາວິຊາ ແລະ ລະດັບວຸດທິທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຢູ່ໃນສັງຄົມ ເລັ່ງໃສ່ຊຸກຍູ້ການຮຽນຮູ້ບັນດາວິຊາ ເຊັ່ນ: ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ວິສະວະກໍາ ແລະ ຄະນິດສາດ; (3) ລະດົມກໍາລັງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນເຂົ້າໃສ່ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ສາມາດເຂົ້າສູ່ການ ຜະລິດໂດຍກົງໄດ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະຫນອງກໍາລັງແຮງງານໃນຂົງເຂດຕ່າງໆໄດ້ຮັບການສະຫນອງຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ; (4) ບຸກທະລຸພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີບາດລ້ຽວໃຫມ່ຢ່າງແຂງແຮງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຕ້ອງປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ນັກວິຊາການໃນຂະແຫນງການໃຫມ່ຂອງຍຸກອຸດສາຫະກໍາ4.0.
Loading...