ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮ່ວມກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງຄະນະຢ້ຽມຢາມ ຜູ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໂຄງການນາງນ້ອຍ ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອກໍານົດກິດຈະກຳທີ່ມີທ່າແຮງສໍາຄັນ ສຳລັບການສ້າງລາຍໄດ້ ແລະ ການພັດທະນາທັກສະຊີວິດທີ່ຈຳເປັນ ຢູ່6 ບ້ານ ຄື: ບ້ານ ວັງກຸ່ມ, ສະໂຄຍ, ວັງໝູ, ອາໄລໃຫຍ່, ແກ້ງຄໍາ ແລະ ບ້ານອາລາງ ໃນເມືອງ ເຊໂປນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໂດຍການສະໜັບ ສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ຄວາມຮູ້ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ(UNFPA) ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ໂຮງແຮມ ຄຣາວພລາຊາ.
ໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ຍັງໄດ້ຄັດເລືອກຜູ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໂຄງການນາງນ້ອຍ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມ ໂດຍການສິດສອນພວກເຂົາ ກ່ຽວກັບທັກສະໃນຊີວິດທີ່ຈໍາເປັນ, ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະ ເລີນພັນ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບລະ ຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ. ຜູ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳໂຄງການນາງນ້ອຍ ແມ່ນເດັກຍິງທີ່ເຄີຍອອກໂຮງຮຽນ, ເຊິ່ງໄດ້ອາ ສາສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳກຸ່ມເດັກຍິງນາງນ້ອຍ ເພື່ອສົ່ງເສີມສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສິດທິຂອງພວກເຂົາ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບທັກສະໃນຊີວິດອີກດ້ວຍ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາມີໂອກາດທາງເລືອກອື່ນ ໃນການຕັດສິນໃຈທາງເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດສໍາລັບພວກເຂົາ ແລະ ເພື່ອສົ່ງ ເສີມຄວາມສາມາດ ແລະ ມີອະນາຄົດທີ່ສົດໃສກວ່າທີ່ເປັນຢູ່.
ທ່ານ ສົນວິໄຊ ໄຊຍະວົງ ນາຍບ້ານແກ້ງຄໍາ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ໄວໜຸ່ມຍິງຫລາຍຄົນຕ້ອງໄດ້ອອກໂຮງຮຽນ ເພື່ອຫາລ້ຽງຄອບ ຄົວຍ້ອນຄວາມທຸກຍາກ. ເມື່ອພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮຽນໜັງສື, ພວກເຂົາມັກຈະແກ້ບັນຫາດ້ວຍການສ້າງຄອບຄົວ, ເຊິ່ງມັນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນການປ່ອຍປະໂອກາດ ທີ່ພວກເຂົາຈະມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດໃນການພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ໄວໜຸ່ມຍິງຄົນອື່ນໆໄດ້ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງການສຶກສາ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວ, ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໄວໜຸ່ມຍິງ ຮັບຮູ້ວ່າພວກເຂົາສາມາດພັດທະນາຕົນເອງ ໄດ້ຫລາຍກວ່າການຕັດສິນໃຈແຕ່ງງານຢ່າງໄວວາ, ເຊິ່ງຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຕາມມາເຊັ່ນ: ການຖືພາໄວກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກ.
ນາງ ແສງຈັນ ເຊນວນ ໜຶ່ງໃນຜູ້ແນະນໍາໂຄງການນາງນ້ອຍ ທີ່ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ ໄດ້ກ່າວດ້ວຍຄວາມດີໃຈ ຕໍ່ໂຄງການວ່າ: ຂ້ອຍອາຍຸ 19 ປີ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເປັນເສົາຄໍ້າຂອງຄອບຄົວ. ຂ້ອຍສູນເສຍໂອກາດ ໃນການພັດທະນາຕົນເອງໃນຊີວິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ຂ້ອຍອອກຈາກໂຮງຮຽນໃນປີ 2017. ຖ້າຂ້ອຍເຮັດໄດ້ເຮັດເປັນ, ຂ້ອຍຢາກເປີດຮ້ານຂາຍເຄື່ອງນ້ອຍໆ ຂາຍເຂົ້າໜົມ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮືອນຂອງຂ້ອຍ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ.
ຂ່າວ: ມະນີທອນ, ຂໍ້ມູນ: UNFPA
Loading...