ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຕ້ອງເລີ້ມຈາກ ຕົນເອງ ໄປສູ່ຄອບຄົວ.

ໂດຍ: ວັນໄຊ ຕະວິນຍານ

ນຶ່ງໃນບັນຫາໃຫ່ຍ ແລະ ຮີບດ່ວນຂອງໂລກໃນປະຈຸບັນ ຄົງໜີບໍ່ພົ້ນ ບັນຫາສິ່ງແວດ

ລ້ອມທີ່ມີສ່ວນພົວພັນກັບມະນຸດແລະ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ.ນັບຕັ້ງແຕ່ ມະນຸດປະກົດຕົວຢູ່ເທິງໜ້າໂລກ,ການດໍາລົງຄົງຕົວ ແລະ ວິວັດທະນາການຂອງມະນຸດ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ຕິດພັນກັບທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທັງໜົດ.ເພາະກະໂຕ ມະນຸດເອງ ກໍ່ເກີດມາຈາກທໍາມະຊາດ.ແຕ່ເພື່ອຄວາມຢູ່ຫລອດ ແລະ ມີຊີວິດແບຢູ່ດີ ກິນດີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໂລກສີວິໄລຂື້ນ. ມະນຸດຕ້ອງອາໃສ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນ ໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ກາຍເປັນການທໍາລາຍໃນທີ່ສຸດ.ໃນຍຸກປະຈຸບັນ,ໂລກຍິ່ງມີການແຂ່ງ

ຂັນກັນທໍາການຜະລິດ ເພື່ອສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດ,ຈາກຄວາມຕ້ອງການ ຈຶ່ງເກີດການຄົ້ນຄິດເຕັກໂນໂລຊີ ອຸປະກອນງທີ່ທັນສະໄໜ ມາຂຸດຄົ້ນ ຊັບພະກອນທໍາມະຊາດ ເຮັດໃຫ້ທໍາມະຊາດຖືກທໍາລາຍ,ທໍາລາຍແຫຼງທີ່ຢູ່ອາໃສຂອງສັດປ່ານາໆຊະນິດສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມເຊື່ອມໂຊມ ນັບມື້ ນັບໜັກໜ່ວງຂື້ນໃນແຕ່ລະປີ.ເຮັດໃຫ້ດີນເສຍຄຸນນະພາບ,ອາກາດເປັນພິດ,ອາກາດຮ້ອນອົບເອົ້າ,ຝົນບໍ່ຕົກຕາມລະດູການ,ເກີດນໍ້າຖ້ວມ,ໄພແຫ້ງແລ້ງ,ແຜ່ນດີນໃຫວ ແລະ ອື່ນໆ ທໍາລາຍຊີວິດມະນຸດມາແລ້ວຈົນນັບບໍ່ຖ້ວນ.ນອກຈາກນັ້ນ ກໍ່ຍັງມີຫຼາຍບັນຫາ ເຊັ່ນ:ການປ່ອຍນໍ້າເປື້ອນອອກຈາກໂຮງຈັກ-ໂຮງງານ,ບັນຫາຂີ້ເຫຍື້ອ,ຄວນລົດ,ສຽງດັງຈາກທໍ່ອາຍເສຍລົດ,ແມ່ນໍ້າລໍາເຊເປື້ອນເປີ້,ການໃຊ້ສານເຄມີບັງຄົບພືດ ທໍາລາຍດີນປູກຝັງ ແລະ ອື່ນໆ.ລ້ວນແຕ່ແມ່ນ ບັນຫາຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ.

ສັງລວມແລ້ວ,ທີ່ມາຂອງບັນຫາສະພາບແວດລ້ອມ ແມ່ນຍ້ອນມະນຸດ ທີ່ຍາມໃດ ກໍ່ມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ປັດໃຈຕ່າງໆ ເພື່ອການດໍາລົງຊີວິດ ເຊັ່ນ:ຕ້ອງການອາຫານ

ນໍ້າດື່ມ ແລະ ນໍ້າໃຊ້,ຕ້ອງການດີນສໍາລັບເປັນບ່ອນຢູ່ອາໃສ ແລະ ເປັນບ່ອນທໍາມາຫາກິນ,ຕ້ອງການອາກາດສໍາລັບຫາຍໃຈ,ຢາປົວພະຍາດ,ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ເຄື່ອງໃຊ້ສ້ອຍ ແລະ ອື່ນໆອີກ. ຈາກຂະບວນການຜະລິດຕ່າງໆ ແນ່ນອນ ຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີ ເປັນພາຫານະການຜະລິດ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດມີສິ່ງເສດເຫຼື່ອ ໃນຫຼາຍລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນ:ສ້າງໃຫ້ມີຄວາມເປື້ອນເປີ້,ເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະຜິດທາງນໍ້າ,ອາກາດ ແລະ ດີນ.ກາສເຮືອນແກ້ວ,ຄວາມບໍ່ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ,ເປັນບໍ່ເກີດຂອງພະຍາດ, ແລະ ກໍ່ໃຫ້

ເກີດ ສານທໍາລາຍຊັ້ນໂອໂຊນອອກສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດ.ສິ່ງເສດເຫຼື່ອເຫຼົ່ານີ້,ບາງອັນ ທໍາມະຊາດບໍາບັດໄດ້ເອງໃນໄລຍະສັ້ນ,ບາງອັນກໍ່ໃຊ້ເວລາດົນ,ມີບາງອັນບໍ່ສາມາດລະລາຍໄດ້ ແລະ ຍັງມີບາງອັນ ເປັນສານພິດຕົກຄ້າງ ຄ່ອຍໆສະສົມ ໃນດີນ ເວລາກິນຜົນລະປູກ ຈະເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ ນໍາເອົາພະຍາດມາສູ່ຄົນເຮົາ.

ສະນັ້ນ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ,ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໄລຍະຍາວ ມັນບໍ່ແມ່ນໜ້າທີ່ ຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງພຽງບ່ອນດຽວຈະປະຕິບັດໄດ້ສໍາເລັດໜົດ,ເພາະຜູ້ທໍາລາຍ,ຜູ້ຊົມໃຊ້  ຜູ້ສ້າງສິ່ງເສດເຫຼື່ອ  ມີຫຼາຍກວ່າ. ຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງ ຂໍການຮ່ວມມືນໍາແຕ່ລະຄົນຄອບຄົວ ຈົ່ງປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ຕົວທ່ານເອງ,ລູກຫລານໃນໄວຮຽນ.ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ,ດ້ວຍການຫລຸດຜ່ອນ ການນໍາໃຊ້ ຄຸນປະໂຫຽດທາງກົງ ຈາກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ  ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບຄວາມອາດສາມາດຮອງຮັບໄດ້ ຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ,ເປັນເຈົ້າການຢຸດທໍາລາຍ.ເພີ້ມທະວີການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ບູ

ລະນະ ປ່າໄມ້ທໍາມະຊາດ,ແຫຼ່ງນໍ້າ,ຄຸນນະພາບຂອງດີນ,ອາກາດ,ສັດປ່າ ຊີວະນາໆພັນບໍ່ຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ…ທັງນີ້ ກໍ່ເພື່ອປ້ອງກັນສະພາບໄພພິບັດ ບໍ່ໃຫ້ເກີດຂື້ນກັບປະເທດລາວເຮົາ ເໜືອນດັງຫຼາຍແຂວງປະສົບຜ່າມມາ ກໍ່ຄື ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ ໄດ້ຮັບຄວາມສູນເສຍຢ່າງມະຫາສານ.