ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ການເສຍອາກອນແມ່ນພັນທະຂອງພົນລະເມືອງໜົດທຸກຄົນ

ໂດຍ:ວັນໄຊ ຕະວິນຍານ

ໃນປະຫວັດສາດ ແລະ ວິວັດທະນາການຂອສັງຄົມມະນຸດ ທຸກຍຸກ ທຸກສະໄໝ ລ້ວນແຕ່ເສຍພັນທະໃຫ້ລັດປົກຄອງ,ຊຶ່ງໃນສະໄໝກ່ອນເອີ້ນວ່າ ເສຍສ່ວຍ, ໃນຍຸກປະຈຸບັນເອີ້ນວ່າເສຍອາກອນໃຫ້ລັດ ເພື່ອເອົາເງີນທັງໜົດເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດ ນໍາໄປແຈກຢາຍໃຫ້ຂະແໜງການຕ່າງໆ ເຄື່ອນໄຫວ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ກໍ່ຄື ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະທດຊາດໃຫ້ຈະເລີນກ້າວໜ້າ.

ກົດໜາຍວ່າດ້ວຍ ສວຍສາອາກອນ ມາດຕາ 03 ການລະທິບາຍຄໍາສັບ:ລະບຸໄວ້ວ່າ: ຜູ້ເສຍອາກອນ ໜາຍເຖິງບຸກຄົນ,ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງລວມທັງຄົນລາວ,ຄົນຕ່າງດ້າວ,ຄົນຕ່າງປະເທດ,ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ ທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຫຼື ທໍາມາຫາກິນຖາວອນ ຫຼື ຊົ່ວຄາວກໍ່ຄືຜູ້ທີ່ມີພູມລໍາເນົາ ຫຼື ສະຖານທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວ,ໄປເຄື່ອນໄຫວຢູ່ຕ່າງປະເທດຊຶ່ງມີໜ້າທີ່ເສຍອາກອນໃຫ້ລັດຕາມກົດໜາຍ.

ມາດຕາ 05: ຫຼັກການກ່ຽວກັບວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ: ລະບຸໄວ້ວ່າ:ຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງລວມສູນຢ່າງເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;ຮັບປະກັນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດທຸລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ;ຮັບປະກັນໃຫ້ມີ

ຄວາມຍຸຕິທໍາ ໂປງໃສ,ວ່ອງໄວ,ຖືກຕ້ອງ,ຄົບຖ້ວນ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້.

ຕະຫລອດຫຼາຍສິບປີຜ່ານມາ,ສັງເກດເຫັນວ່າ:ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງມີຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໃນການນໍາໃຊ້ກົດໜາຍເປັນເຄື່ອງມື ບວກກັບນິຕິກໍາ ແລະໃຊ້ມາດຕະການຫຼາຍອັນ ລວມທັງອອກໃບບິນອາກອນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ຊັດເຈນໃນເວລາເກັບອາກອນ ແລະ ມີລະບົບຍ້ອງຍໍ ໃຫ້ລາງວັນ…..ຕໍ່ທຸກຄົນ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ເສຍອາກອນໃຫ້ລັດຄົບຖ້ວນຕໍາຈໍານວນ.ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ນັບທັງພົນລະເມືອງລາວ,ຄົນຕ່າງປະເທດ,ຄົນຕ່າງດ້າວ,ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ…ມີຄວາມຕື່ນຕົວສະໜັກໃຈເສຍພັນລະໃຫ້ລັດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.ສະແດງອອກ ມີຫຼາຍພາກສ່ວນ ມີຄວາມຈິງໃຈ ໃຫ້ການຮ່ວມມື ຍີນດີເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນບັນຊີ ໃຫ້ກວດສອບຕາມລະບຽບກົດໜາຍ.ເສຍພັນທະໃຫ້ລັດຖືກຕ້ອງຕາມກໍານົດເວລາ ແລະ ຄົບຕາມຈໍານວນ.ແຕ່ຄ່ຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ຍັງມີຫຼາຍພາກສ່ວນເສດຖະກິດ,ພົນລະມືອງລາວ,ຄົນຕ່າງດ້າວ ບໍ່ປະຕິບັດກົດໜາຍສ່ວຍສາອາກອນ.ບໍ່ມີຄວາມຈິງໃຈ ໃຫ້ກວດສອບເອກະສານບັນຊີລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ,ເສຍອາກອນບໍ່ຖືກຕາມກໍານົດເວລາ,ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບພະນັກງານເກັບອາກອນຈໍານວນນຶ່ງ ດັດແປງເອກະສານລາຍຮັບລາຍຈ່າຍເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເສຍພາສີ-ອາກອນໜ້ອຍລົງ…. ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບຂອງລັດຮົ່ວໄຫລ ເກັບເຂົ້າງົບປະມານບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການ.ຊຶ່ງສະແດງອອກໃນບົດລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານແຫ່ງລັດສົກ 2012-2013 ຜ່ານມາ ທີ່ທ່ານ ພູເພັດ ຄໍາພູນວົງ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງີນທີ່ຊີ້ແຈງຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VII ວ່າ:ການເກັບລາຍຮັບໄດ້ ທັງໜົດ 96,37 ສວ່ນຮ້ອຍຂອງແຜນການ.ການເກັບລາຍຮັບພາຍໃນໄດ້ 93,18 ສ່ວນຮ້ອຍ.ທັງນີ້ກໍ່ຍ້ອນ ການຂຸດຄົ້ນເກັບລາຍຮັບ ຍັງບໍ່ໄດ້ຕາມຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ,ສະພາບການຕົກເຮັ່ຍ ເສຍຫາຍ,ເກັບບໍ່ຄົບຖ້ວນ,ເກັບບໍ່ໜົດຍັງມີຢ່າງຫລວງຫຼາຍໃນທຸກຂະແໜງການລາຍຮັບ,ດ້ານກົນໄກການເກັບລາຍຮັບຍັງມີຫຼາຍດ້ານຍັງບໍ່ທັນປັບປຸງປ່ຽນແປງ.ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຖານອາກອນຍັງບໍ່ລະອຽດ,ມີຫຼາຍຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ບໍ່ໄດ້ມີການໄລ່ລ່ຽງ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະ,ການປະຕິບັດລະບົບອາກອນມອບເໝົາ ຍັງຂາດການຕິດຕາມກວດກາປະເມີນຜົນ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການມອບເໝົາບໍ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ.ການນໍາໃຊ້ໃບເກັບອາກອນ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີ,ຍັງມີສະພາບນໍາໃຊ້ໃບບິນຂອງໃຜຂອງລາວຢ່າງຫລວງຫຼາຍ.ການຄຸ້ມຄອງ ກວດກາສິນຄ້າເຂົ້າ-ອອກຍັງບໍ່ເຂັ້ມງວດ,ເກີດມີການສວຍໃຊ້ຊ່ອງຫວ່າງຫລົບຫລີກພາສີ ເຊັນ:ນໍາເຂົ້າຫຼາຍແຕ່ແຈ້ງເສຍພາສີໜ້ອຍ.ແຈ້ງມູນຄ່າສິນຄ້າບໍ່ຖືກກັບຕົວຈິງ ແລະ ອື່ນໆ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບ ໃນສົກງົບປະມານ 2013-2014 ຂອງລັດໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໜາຍທີ່ກະຊວງການເງີນວາງອອກ ຄື 25.216 ຕື້ກີບ.ທ່ານ ພູເພັດ ຄໍາພູນວົງ ລັດຖະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງການເງີນ ໄດ້ອອກທາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ເພີ້ມທະວີວຽກງານສຶກສາອົບຮົມ ການເມືອງແນວຄິດ ຖັນແຖວສະມາຊິກພັກ -ພະນັກງານ ໃນຂະແໜງການເງີນ ໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນ ມີການຫັນປ່ຽນດ້ານແນວຄິດຈິນຕະນາາການຢ່າງແທ້ຈິງ,ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ ມີຄວາມສັດຊື່ ບໍລິສຸດ ປັບປຸງທັດສະນະການບໍລິການຕໍ່ປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂື້ນກວ່າເກົ່າ. ເວົ້າ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດໜາຍ ຕ້ານແນວຄິດ ແລະ ການກະທໍາ ທີ່ເປັນການສວຍໂອກາດ ນໍາໃຊ້ໜ້າທີ່ຕໍາ

ແໜ່ງຫ່ຜົນປະໂຫຽດສ່ວນຕົວ,ເພີ້ມຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການກວດກາສິນຄ້າເຂົ້າ-ອອກໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໜາຍ.ປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຕໍ່ກໍລະນີຫລົບຫລີກການເສຍພັນທະ….

ຖ້າໜົດທຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,ທຸກພາກສ່ວນທຸລະກິດ ມີຄວາມຈິງໃຈ ສັດຊື່ບໍລິສຸດ ປະຕິບັດພັນທະໃນການເສຍພາສີ-ອາກອນໃຫ້ລັດຖືກຕ້ອງ ຕາມຈໍານວນ ແລະ ຕາມກໍານົດເວລາ ປົກກະຕິ,ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ງົບປະມານຂອງລັດຮົ່ວໄຫລ  ໃຫ້ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມລາຍງານພຶດຕິກໍາ ຄວາມຈິງ ພ້ອມດ້ວຍຫຼັກຖານຂອງພະນັກງານ-ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີ່ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຫລົບຫລີກ ການເສຍພາສີ-ອາກອນໃຫ້ລັດ ໃຫ້ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ເຊື່ອແນ່ວ່າ ຫຼາຍບັນຫາຈະຫລຸດລົງ,ລັດຈະມີງົບປະມານພຽງພໍ ມີເງີນໜູນວຽນໄປບໍລິຫານບ້ານເມືອງ ກໍ່ຄື ໄປພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ປະເທດຊາດຈະເລີນກ້າວໜ້າ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ ພະນັກງານ,ທະຫານ,ຕໍາຫລວດ ແລະ ປະຊາຊົນກໍ່ດີຂື້ນເປັນລໍາດັບ.