ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ກາວເຄືອແດງ

ຫົວ: ຊ່ວຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາຜິວພັນໃຫ້ເຕັ່ງຕຶງ ກະຊັບ ເປັນຢາອາຍຸວັດທະນະ ຊ່ວຍບໍາລຸງຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງສົມບູນ ຕະຫຼອດຈົນແກ້ອາການປວດເມື່ອຍຕາມຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ້ໜ້າເອິກໃຫຍ່ ແລະ ເມົາຫຼາຍກ່ວາກາວເຄືອຂາວ ໃຫ້ຣົດເມົາເບື່ອ

ເປືອກເຄືອ: ຊ່ວຍແກ້ພິດງູ ແລະ ແກ້ອາການຕົກເລືອດ ໃຫ້ຣົດເມົາເບື່ອ

ເຄືອ ແລະ ໃບ: ຊ່ວຍໃນການແກ້ປວດຮອບເດືອນ ລວມທັງແກ້ອາການເຈັບທ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍຮັກສາພະຍາດຜິວໜັງ ເປັນຕົ້ນ ຂີ້ທູດ ຫຼື ຜື່ນຄັນ ໃຫ້ຣົດເມົາເບື່ອ