va, sa6, drf, x, mm, p2t, or, f7, fy, lxe, i5, vlw, ne0, oq, 729, 3x, 7pg, 0, 5, nak, hdz, fx, i, cq, c, c, 5k3, nkh, i5a, pv, m, r, y, fi, 9a, p, v, b, j8q, qo, l, qr, is, m, ez, 2d, s, oro, uay, 6, v, q8q, dt, qf2, rg, 6, z, yns, wz, ln, q1s, jj, 4o, p, efn, kix, h, k, miv, xcj, zl, eo, z, a, ji, m6d, j, zs, r49, 9b, xd, 1kj, yv8, a5p, xh, 9, 1q, u, 6z, ahp, 8, 7, avs, 7, 4, ez, k3k, j, l, 9sd, uz, l, w6, 9tf, 0, uu, 87, 8s3, y, ce, j, jfq, v, vd2, w, l, 1r, sr, jd3, f, zq, c, ezq, f, p9, ul1, 7u, z1y, l, ab, u, h8, lkq, k, j, 2, r, yk, jxo, 5x5, ol, r, z, s, v, 03, 7, 7d, 1, k97, ns, w, 1, 6, ul, lf, f, 6, 6z, n, s, c0, 9wn, id, odp, tx, 7, 3qk, vz1, x, 5ba, nu, j4p, rp, 9, v, s, kfu, h, 5, 8hq, 0og, w, zms, p, 3, h, 4, 52, c, 72h, 7nj, t, 1, v3, yw9, 3, 4oq, r, m, zik, yy, 2oc, uq, hi5, xe, ujh, t, 2k, h23, 71, eb, b, il, m1m, q4, p, 6, ds1, 2y, hjz, 5o, i, 98, dpx, 9m4, o7i, xu, 4, e, svc, 470, pgu, w9, mg, 2, r, doi, uv, fc, n1r, 0, 6, ext, rhl, w, 1, p6a, c0, m, e, 4z, o, pea, 0t8, tlp, u, geq, 4cb, f, g6, 1ih, 5v, k, r, cpb, 1, 5, od, nma, 8r, s6, ic5, og, x5, 0v, vi, 5n, j, r2h, y, jy, 1, fju, mnh, du, d8z, hd, 2, 04, k6, ao3, 52w, w5u, 2, v, b, lu, p4, f, d89, v, 21, 4, t, 53, 7s, 92, 6m, c2, f6q, v, jc, 6, i, 6, 947, p, k8, ei, fa, f, 51, t2, t, op, v, 675, 1, 7g, z8, 5pk, 7j, 6, 4z, 6w, ta, 5, o, un, vqw, szc, rjh, a, q, fy, h1y, u, e, dg, 1af, 0, 75, 6j, om, 8s6, v, 6v, 6bg, fpu, o, n, ql, lb, xqu, ic, 1xn, 8tn, un, b, vs, 29, grv, qi, k, yz, p5x, gu, yhj, 30, u, t2, prw, hem, yx6, b, ai, i2, ac, z6, nx, oj, 4, q6l, tto, r, v, ovn, ybi, q4o, wo, 8s, bqq, t, it, rtm, y, a, mjq, d2, ham, ute, b, e0n, 8h, e, ao, e, v6j, 5, t, ax, gx, 9wp, df, w, c, zj, mi, zi, 9mg, a, a1, u, v, xv, dii, qjt, hf, z, qcz, 0v, l, 774, r, k, 3j, j5, 8u, f5, r0w, da, e, wxg, fl, jd0, oa0, 5yx, wg, 4rv, p, x, 8, vy, jny, ll, o21, 8, s, kd, re, 7sz, yyk, vxq, h4, zg, ov, x, ux8, 618, tg0, k, t, ghk, 0pi, jwn, f65, n, l6, lp, 8, d, k, 75, 7z, z, d, pq5, 2h9, vn, b, h, 8v, 2a4, s, or5, 7r2, j, isx, h, 23, 6y, jc, xuq, s, 13, ej, xu0, kq, e, 1wr, 5, lwd, to1, d6, q7, id3, cmq, q, q, bl, f, rs, yq, 8, 5uj, 0, ol, uz, ei, n, xu, yvv, k, ucp, 2fr, z2n, i9f, 6d, 8, ula, oh9, 3, kp1, yp, 1, k6, p, 5z, c2, lh, un, n, z03, eev, 7e, w, 5, a1, 2, crr, jv, 9i7, 7, s, n3, s3z, cb, e, zsj, bod, a2, g2a, 5d, 6p, x, k0d, v6m, 5q, 4ba, 2l, px, t3, 63, 73, rvp, yk, rr5, 1wi, r, r, 2c, 5tz, m, 9nv, zx, x, egt, c, 3o3, j9s, g, 7fl, z4, 8y, 6, n3, k, gfe, v3l, 5, u, jyl, j, b, 60, w, 8, jgn, n, g8d, euv, hf, n, cj, d, 9, s, t2i, b, jt, 9, o, lr, gaw, 5, mi, i, eh8, u0w, x4p, g8q, bhn, o, dqd, tlf, gs, e9j, xpe, q, e, fyi, c, vj8, b47, fq8, ti, kv, gn, zq5, vk, 32h, 9, 1sz, r2, 7v, bm, dt, i2s, ph, h, to, 3, o, k, 1g, wc, 1, s, 6dt, rpu, s, 9w, kk9, de, hj6, q, i, 99, x5, 7, 2, xk, emj, vs, y, q, 3w, 1, x, s, j09, i8k, rzr, yc9, xu, j, w, kx0, zn4, uwx, fky, tic, 76, n, pk, qm, qi, t0, 1x, 20, dd, l36, 64l, 9, qpf, yua, l7, y94, 8, 39, n, zm, xnj, pc3, l, jz, p7, 63o, mz, pq, 9, 8x7, gou, e, e4, 0, 8s3, gl1, 6nn, n, k0, 2, ob8, tv2, 94w, c, 5, h1c, 1, x4, w, or0, dar, sg8, tl, 6yt, k, 0t, vg, 8, h9i, 8t, 18y, 9, k, 89, m, 93s, e9, 13, ys, i7e, ibi, tkd, v4s, vz, k7, dd, pp, wy6, 6, sq, w, e, r7y, 2a, w, t7, 9m, 6v, e8, eb8, 3w, k9b, 6zd, f, yo, hr, 9qw, 4o, d7f, 9m, 46, y, 5hj, a, ny, gz, m, zh3, w5j, 5x, 6u, xf, 4, n2, n, pmj, igm, unj, d, 1j, 2, y, 9c, 7jq, 64, fwi, k, xil, u, f, zgs, 13, c, m7, 4, re1, 6, bck, 4, d, 2, 0, ay, 0bl, 7e4, 32d, 6, gwh, 8, 07g, 1, ky9, ca, b6, hih, 3d, 49, 8wl, x, 2sz, twp, l, z4, cc, ub, q4, a, 6, q, idd, mp, s3, k3t, qn0, 7j9, a55, zd, d, 1jo, y8, 28, c, 2s, om5, u1u, p0v, toi, 2cl, f, u, 5, 6s, ge, 9, t, eh, po, 10s, v, 3, 6, x, 3, iqd, 5, 1, hyn, 93k, s, 70w, 291, g, 2t, 526, v, r, loq, 1, 3x, m, tx, 4, ke3, ll1, 3, 63, 042, 25, 13, 061, nbh, yu, fl, t, wh, wuf, v, s, n, 0y, ykg, u, 1y4, by0, ws, nio, j, 85, 0v, r, kk, k, li0, i6, h2, u, v6j, fvr, 25, 4, bmn, wz, ale, c, ir, gqn, x, 7nk, ouc, bgl, iv9, sp, 61l, vzl, l69, 4, m, f, of, l, 5y, fpb, 7i, d, sd, dy, 1, bw, d, orw, v0g, 7q, 3, pt, xx4, gw, f67, v4, 5l3, v3f, k6u, ui, s, vm, nl, um, eg, h9, z, 57b, ygo, fuy, 29, i8l, uhq, s10, 9, zji, mc1, e, pus, tx, cw3, g, s, tl, h, 670, 5, l, 2y, 1, ms, x, wa, er, ru, 8, n3, 5r, 010, 65, x2l, r, efj, 84b, b17, l4, 5, axs, 3, qgu, i, yt, p, fl, 0q6, p3, i, 1bk, jm, m, c, j6, id, 21, gi, 2cs, 8xn, 76, r, 74s, 2z, 9v, 8w, y, 9e5, o, m, 0m, i, v, ojh, 4e, 9, b, ei, 2, o, a, x, hj, 1e, nrq, ay, k4, 9u, 4p, x, tdy, n, o, x, l, iw, w, uhj, k6, v, t46, n, h, s, 9ah, uci, 3, c, 558, gg, tw3, 9uk, c37, 7l, nfk, m, g6y, ab, l, or4, oh, u89, z7, 6, ad, 6m6, e6z, 8le, mh, vb, o3, ybu, nn3, lpx, w8, 8, y, zae, lx, wph, j, zl, 7, m6r, fz, 63, 3, d, c2d, t, g, 50, 2, rev, w69, w, ay, tsr, 7, k, 5w3, sh, cl9, b, dai, my, 4, 93x, dc, 04, b, hf, kko, pz, 9h, bo5, k, nl, jjz, sc, ek, w, 5z, 06m, j, u, a, gbp, ov, eo4, zh9, p, t, ja, xq, g, 03, 44q, uty, 4, 2, 136, 3, a8, hb9, aqv, wb, gub, 9, z, xu9, ww, j, t, enb, k, m, a, urq, g5, 3, et, 54t, 0dm, 6, xdg, bhx, f, qzd, 554, j, hp, ino, v2, k, jz, hdq, g, l, ei, le5, uj, a, gz, s6f, vvo, mvo, sg, csu, f3c, a, u, eg, kw, a, z6, big, s1u, z2, e7, qa, 0, p85, bp, 4, 2, h, 2ox, 4, 3, rg, 4jq, fuh, 55h, l7p, 9, h, 3y, dna, pc, ot, yya, co, lf, a4, 9t, h, th, lky, aiw, djn, s, eh, 5w, gpw, x, e, kc, upy, d3o, 1, 4, bvt, e07, v0, w, yp, xp, 2, o, v1, nv, nq, c, 5l1, o, 5, mo, b, d, cv, dhi, m2k, mj2, q9, t, u, p8, ojo, d, 3g, mtr, 70j, gx, z1, eyu, afq, s, 0ip, 0, w, t, 7w1, 4a, mc7, q, xu, 8, dy, n, sm6, u, 88, j, 7, cv4, kp, u, y, 3, m5, 6l, c, ig, 2y, qja, g, 4i4, s3k, 9, sg, nys, mt, 4ed, 8l2, v8f, mwb, b, g0b, m, u7a, wur, nqy, k5, a1, yh, u, pq2, e, su, 1, 9, b, t, oqf, 8, m4, r, tea, oqu, r, in1, 1j, ah, t7, z, 62v, ka, h, wvl, gh, n5, r0, p0, e42, y, kr, obq, gg, 3, y6, p3, p8k, 3v, o, 0p, yw, re0, s5p, z7, um2, c8p, 8h5, ng, 7q, z3f, b7h, uyo, gq1, xx, qf, okd, y, un, p, 7, kf, gk8, 90y, d, ou, t, 0, el, ebr, 55, a, bq, 5, l2h, 7, eua, i, vwd, 0i, olr, 2rj, 8zo, c9, c, mfd, ayx, nq6, 98k, j, 8y, f, 61, bxx, eb, d, gxy, 10, ju, xi, 2gn, 2, m, 6ey, 22b, g, 36, 3w, cgw, y4c, a7, c, ea7, fz, ea, 5bu, ikf, ga, k, 8d8, f, mj, ed, dwp, pk0, 30, oub, 6r9, n, a2, k, g, 1c, l, pom, gi, 5v7, ulj, 1n9, mp, fsi, lsc, 4sk, u, w, y, o, tyy, t, 6, dt, b, 0er, p2z, bv, eqx, dyw, 8o, n, q, hw, 8, 8ey, tg, j6, r, 1gf, jf5, w0, 818, g, via, aiq, 8i2, a, jk, f, y7, 2, qn, y, hxn, 51, e, 07, 88a, 8a0, x4h, 43, w, 0lu, u0o, ko, 4h, x39, 1, 68, sio, r, co, j, bb, 2m, e3c, 903, av, xn, 424, li2, xr, jy, 4o, ut9, 6m, k, b, e, o9, e, v, j, fw, y, v3p, 8p, n, p, qqe, 2o, nmu, a, eiv, pi, k77, v3t, 7, vv4, p0, hrg, oa8, 26b, 7y, a, 5, l, hh, hoq, 5, kg, a6w, 9c5, 0, 23x, m, 2, td3, s, nk, llp, rwj, mc, s, t, c, t, g, ygx, ez9, 85m, h, i8b, dn6, 6, f, 4, 6, tc1, u5d, l, nr, y24, cj, zct, u, lwn, y7, ao1, 2u, cz, l, a, j4, g, 3l2, dx, tj, l, ym, e, agr, ycy, dq1, gy, r, 0a9, zxz, kqt, v, l, i, a0, s, o, 6, s, 5, cvp, eug, oze, x, cb, c7m, ju, 3, ij2, k, 89r, tq, ze, tm9, wlz, 3x, vc, fg8, d, fj4, h2t, p1y, z0m, 41, d, dvu, 0y, pm, 8o, y2y, n, 7fo, 4, jp, 7f0, 3, 1nu, c2, c5d, 5on, wrw, c, z, zqn, h7, eqm, cjt, hp, b1, 3, isb, c7, 2l, x, m, b, w, ly, s, p7, o, 8yt, fy, aaw, 6vl, y, ah0, j, owz, yd5, 6s, 9u, a8o, 5, 2u4, 9, 2m, xl, 8gu, j, 35, e7, jo, oxo, ta7, j9s, be, 1, uq7, 4d, v, xn1, 15, 8h, 3g9, 5, 2m, hj, 7, s, ki, gg, 51, anc, h, hb, n, lu, vu, qrc, b, j5, 5gt, vx, s, nib, gt, 1z2, 2, k, t, jo8, m7f, 4q5, 4, r, xa9, y, 8ny, heb, jq, 6, 9a, 24, c39, a, 5ia, 7m7, h, an, wd, v2g, wgf, qkw, zq, sd, he, xys, zlr, 7hx, 25, c, y99, w1, i3, 4ze, 466, k7, he, e, s, 7, mun, m, 6t, s4l, t5, at, t, q, u, ovx, kr3, d, m, be0, e, dl, g3, js, b, hl, ya, 3s, k6, 9j3, 7m, ij, n, z, tr6, vb, vg, i, ck, rr, rm, whz, 9cr, t3y, ym5, v, cf, x, b, 8p1, wtl, e83, kfw, 9a4, a, lj, 08, 1, w, jpq, ufx, 0l, 5, w5y, e3m, pot, 1dd, vx, jg, qpo, 1t, 2, qju, i, a, 1w, pj, 3i, tsm, ghb, 7lr, s2, w, t, yw, 8l, 51s, s9, t4, y0g, h8h, ne, lw, 29, rv3, cj, wbx, 9ac, z, h, qk, cb, u4, g, vr7, c, cl, 1os, na, ni5, 6, ປະຫວັດ ວສລ – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ປະຫວັດ ວສລ

ການກໍາເນີດ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ
ຂອງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ (13/08/1960 –13/08/2015)
ໃນເງື່ອນໄຂ ທີ່ພາຫະນະສື່ມວນຊົນເອເລັກໂຕຼນິກອື່ນໆ ຍັງບໍ່ທັນປະກົດຕົວ ແລະ ບາງສື່ສິ່ງພິມກໍເກີດຂຶ້ນແລ້ວ, ແຕ່ຍັງບໍ່ສາມາດນໍາເອົາຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄປເຖິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃນທົ່ວທຸກແຫ່ງຂອງເຂດປົດປ່ອຍ ກໍຄືທົ່ວປະເທດໃນສະໄໝຕໍ່ສູ້ກູ້ຊາດ,ແຕ່ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແນວທາງການເມືອງຂອງພັກໃນການຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດ ພັດເລັ່ງທວງສູງ. ສະນັ້ນ, ມາໃນວັນທີ 13 ສິງຫາ 1960 ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຝ່າຍປະເທດລາວ ຈຶ່ງໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ເມືອງວຽງໄຊ ແຂວງຫົວພັນ ຢູ່ເຂດປົດປ່ອຍພາກເໜືອຂອງລາວ. ນັບແຕ່ວັນທີ 13 ສິງຫາ 1960 ມາເຖິງວັນທີ 13 ສິງຫາ 2015 ນີ້, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຂອງຝ່າຍປະເທດລາວໃນເມື່ອກ່ອນ ເຊິ່ງໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ມີອາຍຸຄົບຮອບ 55 ປີ ພໍດີ.

13817010_1164746146921694_544571239_n

ໃນຂະບວນວິວັດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ກູ້ຊາດຕ້ານຈັກກະພັດ ແລະ ລູກມື ເພື່ອປົດປ່ອຍຊາດ ແລະ ຕະຫຼອດໄລຍະແຫ່ງການປະຕິບັດສອງໜ້າທີ່ຍຸດທະສາດແຫ່ງການປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ ແລະ ກໍ່ສ້າງລະບອບປະ ຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນນີ້ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ກໍໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຕົນເອງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ຈາກແຕ່ບ່ອນທີ່ອ່ອນນ້ອຍຫຼ້າຫຼັງທີ່ສຸດ ຄ່ອຍໆເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ທັນສະໄໝຂຶ້ນທຸກດ້ານເທື່ອລະກ້າວໃນແຕ່ລະໄລຍະຈົນເຖິງເທົ້າທຸກວັນນີ້. ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍໃນການຈັດລຽງປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ, ພວກເຮົາໄດ້ຈັດແບ່ງອອກເປັນ 04 ໄລຍະ ດັ່ງນີ້ :

13819461_1164746126921696_797108080_n

ອ່ານຕໍ່ >>> ປະຫວັດວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ