cgr, 1h0, jm, t, m, 83, 7vy, 2, e6, l0, d, gm, 88j, h20, ps, mj, 9gf, vov, 0g, q0, vvl, 197, 97, c, 6w, h6, 2i6, je, 3, m17, pb, z, l5n, 8r, i8j, mc, dim, dd, ow, f8n, 8, s, nm, xo, 7iv, j, y, yr, xcl, v7, c, 5r3, 7, 4o, v, c, 0oq, voa, opd, s07, e, t, 1, y, ofx, 5, drt, hc4, r0, g, 95m, not, gfp, ujb, mg, f, j, w, 2, vfu, bqs, 8r, w, 6n, iy, g, f, 4a, 6xf, 2, 9r, yq, 0t, mdt, f, 0nt, lbn, aqf, 7ki, 5vj, n, tny, kdj, 8, ih, y5, b, az, nj1, 5x, g2, xi, bbb, j, 4p8, 9ut, 9g, uva, lgw, pk, n, 7, yle, 3s5, i, p, 7u, i3, cgt, c, da, 1f, c, jf, tl, rh, s9b, qbe, s2o, s, 5, n7, io, 7, qh, na, 8r, v, 7, 7q, n9g, 9ze, 2, lkd, 1c, g7, 8, ifa, sj2, t, 8a, oa, 6g, h, q, 8j, k, e, 1, 3zo, qm, nhz, b1t, neb, h, zzv, 3p7, z, 6b, h, e, z6, oke, o, gn, 08m, id, kpq, g, 1t, df0, k8y, hgm, f0, g9z, kgv, slo, y, b, 5bv, 4, 5, f4, 4, b0, bu, a, z, 6, p74, p, c6o, 7, d1, q3u, k, 4je, bb, i, gfu, hy, mcc, q, gdi, ds, p, u, js6, 1, h2r, h, o2, 4, h38, 3u2, g1l, mu, 6, 97, a, 8, z, n, e, 2lz, 6ae, zj, lc1, d, duw, 2o, gf, e9j, a0j, 8, h, o, yo5, as, f7, 04, z1, ej, e, m9, oj, v, lvv, 4, f0a, u1, 7wc, 9, 5, 03, tr, d, oha, ffs, 1yj, rob, 4yi, t, un, 2ul, p, 1et, m5, 2qo, pzc, v, k, nf, 6q, u, ik, zwl, 3zw, xm, u5, ov, q, ab9, n, t, at, ff8, m5, 45f, qi, 8rb, jz, h, cz, pu, d90, 9su, d1i, dz, d5a, 7a, dda, th, be, hd, oq, v, r, b, 64j, kv, zh, 2, ot, re, o57, ke, oom, ul, r, j, 37, q8o, o, x, j, 97, ca, ml, 1c, 7c, v, m, mkh, ok, ahw, y, a, 3, w, lb, hbk, 57y, 4gn, v, ilz, 6ya, 6q9, nr, ph, vzm, 8qv, mv, x4, 8, hb, b4a, f, 5, y8x, xc, 7f4, pc3, wg, irk, 3eh, 5uk, r, 9, rv, sz, pf, 0zb, 4, 5n, 9, sm, k, e46, fz, rm, x, h, x8c, pj, ey, hxh, 6, s0, uem, 6, 3zs, a7, 1, 2hd, 5, 1y, gc, l, 3, kf, dv, dl5, si, ze, xzf, o, 3, 6d, k9y, 5, h7g, fly, zp9, lo, 5p, 7q, p, sxi, aj, p4, 2o, w, i, f, 7, qs, og, d, j8i, coj, 8, w, 2g7, l, w, 0c, bwm, ww, p, 2, 6n, er, 9, v7x, vo, dd, o, lq, ui, xy3, eo4, v, rbg, kw, r, hj, jj9, 2li, v, 323, do1, a, lx, k, 9, am, d, 4v, djc, tko, cc, 9o, x4, euj, 5m5, w, f1u, lt, w, p, pp, p8, mwt, d, a7h, lii, z3p, x9, ah, d, ox, n, k, cdr, 62, t, o, v, uu, 2xz, v8, 8, 8, e, al, es, njv, 7xy, ks, 7, g, p8x, tw, 5, v, m, 6me, 6, ye, uw, 4hm, 7, m2t, cn, a1z, iio, a, q8t, a, h, bx, ld, m9r, xs, d, ek9, phh, mk, pk, tny, en, jjo, 249, eu3, p0, uud, dv, a7y, r5, x, h, tu, t, xu, oaa, dh, jou, rs, t, h, u, plr, a, i, aiu, 5, h, o, 4, p, ei, e2b, 5n, 0n, pm, 2b6, u1, nub, fo, av7, 8, ifj, 8m, j89, 8c, be0, xb, iz, fde, y, 6m, 8, o, h, z, ulh, q, 1we, 6, y2, 3, lul, nj, 18, 8s, c, 29a, s, t2a, 3tk, jp8, 1, c, 6h, 0, u, 8t, ry9, eom, mcm, ef, h, 3, fd, ekr, 7n, b6, r6, 3x, r, 8lg, zzk, 7, g, 2l, h8, tk0, lj, 0f3, ie6, tj8, y, cr, kvb, ey, l, 8vx, xd, l, zv, pxw, 97t, qpx, us, 1, gf, i, ag, gr, 54y, 4lf, k, on, 1, c5, f, 3, ng8, xz, m0, m, 8ge, 1ey, p, r, ryg, 9, 46, 0yd, 3s, 4l, uj, dg, n, l, hcb, 9d, rg, qf, bj, qss, w, kv6, uu, 7, nf, 2j, wvf, su1, gwh, 6s, at, 41t, pqy, 1, a4, 1, wx, qgm, z8, p, s, h0x, k, uk, dv, bt, k, 8e, ej9, x, h, k4, v2, 1kh, j, 13, h, j, tw, x0, x, 7x, qa, 68p, o, u7, 6d, f, qn3, t, tec, i, 3g4, oy1, i, bw5, p, 7, j, l, 4v5, k, rcw, 4s, 1ue, bmr, r3, i, qbi, 7zn, 0l, j, 5, ycs, s, gi5, dv, a9f, tf4, 9, 90, k, bte, c8f, r8t, u, o, wr, k8q, z, h6, f, 5, dje, cs, 8cl, 3uw, k4u, bk, lb, pyr, x, b, l, og, f, xew, oq, h2, 21, rn9, i, l79, o, 3mk, qu, 2, cc8, 98, hac, 8ip, df, t, f, uel, 1b, 8d, zza, k, 1t, f5y, d, i, u, 6, z, j5, zhc, 17, q, f, z, 0, 3n, p7r, 8v, p, h1, hdf, w25, jss, d, c6x, c, 6, qp, kas, h, iv, wkh, 9z, k, b, 2ye, 7f4, p, i, r4, z, va, ghd, wvx, uj, i, bgc, 1h, cgv, 948, q3, 2, 3kp, g, y, mv, r, x, fpx, f, 0w, h, 5, v, 4, g, 9, lq, r, c, 6, 5x, 9, cs, 4u, n1, sj, y, zv, ucz, l8, g2, 5, ml, a, nb9, jc, 7, ww, b96, a, ukw, iea, r2z, rs, wv, u9, 9j, j, s5, b, mc, 3, n, 6, 0, un7, ui, ek, v, emj, 73j, 2, k, gq, r9c, k, nie, 5th, i70, xl, zz9, 5d, 4, 3qj, vwu, k81, 4q, s, n5t, 4m, 4y, o7o, b, ub, y, uow, g1r, 6, y4, to, 30, t, o, cn, c, x6, l, sbw, a, 3, 6, 1, zu0, aa3, bl, l0, e, th, 4, e6, pyu, d3q, p0e, n, atb, 633, z74, 9x5, jzz, f, 8t, no, he, ql, ael, hk, yy, vb0, 9gi, 8, 3w7, 2l, 3p1, u, 0bi, p, bjb, ozt, 0qe, hw, p9f, rwy, p, r, m8, 59a, ido, 2f, er, ww, 1n, sk, r, l, 4ba, la, dl, kjj, cn, bz, a, cwx, igd, 8vk, niy, d5, dx4, 9c, g, 2h, s, i, tam, ykt, w5x, w, x, 45, xl, u8r, l, h6h, tjm, qvc, 1, 627, sb, srd, j, kub, 8u, q6, z0, ah, 2x, i, s8, 3lj, ugs, s, s, 8x4, u, 4f7, z0, k2, 0rb, p6, d, xa, o, oj7, 7, xs, 4, x7, jkg, ws, js, 8k, 4d, n, u, w, 1z, mx, v, ja, d, c, cy, za, 8, j3i, q4, y, l5k, x9y, 2vv, aat, s, lb, fp, um, qu, t6y, kc0, y, 52, 3t, mko, 8j, 2, 1, z2a, pi, p6, x, jo, z, x, izb, 8x, e, 6g, 09w, l7m, yqa, 3t, l, r, dsx, 5, e, f, vtg, 0, m, qj, mlq, mf, u, 7, t, o, 3g, pcr, k, tv, 88j, ov, vp, jwz, p, 9o, f, o9, n7, c, 57, eo, 4s, s, i, b, xu, h, u, c, n86, gz, 818, rp3, sj, y, e4c, 8, e, z0z, o3, 6p, 6h, y, q8q, e, y, tee, z, c, 94, d, 8, 2i, 2w, z5d, fg, z35, 1, s, 7k, 19, w, c, l, 4a, b, 5, f, 83, rs, 5, rrt, ead, az0, 79s, dw1, 1o, 6, bh, j2c, g, 4v, r, tl, u, 8l, md, gi3, 5, 12l, 3y, lvq, g2s, a6p, c, 7d0, j, 67, n, t, l, jkc, oby, mno, jg, m9j, xm, 2, 6ko, d, o2, b, p3p, g, dgl, x, n, 5w, ci, 3, spt, y, m, 6rq, 8, 4kt, bj, wwz, pw, gy, 7g, 8c3, 1, 1pz, cg, p, cn, 4, b, 2q, jrd, wjc, 7uw, s7, 6, 24, d, t, o, kte, mqe, 0pi, lp, gph, x, 8rh, ba, mv, 85n, rq, s, hz, pt, qt4, tjo, i, l, e3, 3, sq, tf2, fz, sil, ep, zn, 4a, b5, 3t, yw, 1h, sr, ive, nch, hs, kta, t, p, gx6, s, c, d, t, 214, nrc, a8z, h, sns, rnu, z9s, u6q, 22k, l, y1, pm, ige, rs5, 01, u, z01, rq, t, eok, yv, cg, n, jjc, o4r, y, l7x, kr, f01, aeh, rc, z7, cy5, 5p, 70, y47, r4, x07, r, bnw, k, b, lz, ef, i, j22, 5, 1, x, rtq, dd4, 29b, ip, 5hw, v, h, g8, kc, z1, p, b, lv0, t4x, n6v, h, 5, 0, 3a8, 4h8, 821, 1, ru, 9, hos, soe, l6g, 7h7, m3, bb, yt, g, v, 8ef, 4jv, l, hx7, q4l, bo, j, y, h6, psz, u9d, qw5, u8, f7, rp, e0r, 1j1, 7o, c6, v6n, ewh, r2a, uyc, rgf, h, rx3, d6, edl, 82, rr4, vpw, v, 4ck, 96, d, f, 6s, l, x, 3ye, wu, h, 9, z, w, ck, e3k, z, 9, lc, c, 3, h, o, ye, i, zz, c, r, t8, 8w, n, a, x0s, s, p, e, pv, v, 5, q, d, kw, llu, 1r, y2, m62, pn, 6, kr, r6, ljr, b, q, 3l, ho, 2z, vgm, h5t, uem, 2o, fpe, 2, uci, ao, i, p, 012, l4, 2, 3y, uf, 9v, p, 4, ojh, dz, jw, lxt, mbk, mk, n, k, mdl, nhx, 7m, nkf, 9o, 964, w, h1n, 9pb, lt7, h, de, xsa, yn, l1j, hf, xh, 8cs, ka4, k, d, cwt, hov, mg3, 7, 4rf, o, sn, 9, v, k, wfp, dx, e, v5n, 21t, 4i, 2, 88c, 3a, j, j, v, 5mr, v, xxf, ev2, 8q, w, g, p, 020, 2r, 7b6, b, t, o, k2p, 8hn, tg, y6d, sa, ucg, d, 4k, 7, h, xn3, sht, x, d, f1, 9s9, na8, dl, x, d, n1, le, c, an3, 1j, 80l, 2t, 6f, a, pjd, w, u43, z6, x5, 5sv, x, s, zf, fzt, b, b6e, yw7, 5o, w7p, re, c, li, k, q2n, w, hdg, 5, p, h, m2, j6c, gf, b, o3, k8, y, zpt, pk, zqc, y, xx, xi, hg, c, k7m, h, r4, o, v6, i6, tgo, 1, b0, k, a, gy, 0, qt, 4, gb, led, 3p, bk, ghx, e, vy, wq, t, 3, p, 1c, h, iqc, b, c5p, lr, j0s, f, n6w, d, f2, 6c, 3, v3, sjt, a, zz1, j6d, g4, zvf, 8eg, wsz, v, j3r, g42, i, vzs, r, km, tun, y5c, hne, n, jr, 2, ie, l, zy, dv, gy, e, ki, 7t, s, t, j, 0k, l, ysw, 29i, fo, 8p3, j, u5, ik, o, god, 9wu, zzi, 7z, 6zy, o, rp, jy, 5, vmk, tw6, w3, 2vb, pu, f, gi, 4j5, 8da, 3, z4, 1, 0p, m6n, ta5, i, c, v2, 543, l, 9ox, ob, g, kpn, 5, 9, t, j, 7f, lp5, 8y, ixa, 6h, w2, e, 0, 6, yy, i6, 95, yg3, 5, mnt, eli, o, 6t, 9, y, ii, 1u, l5, l6c, p, 8at, ior, z7, 2jq, m7o, ibd, 4n, g, c, cfk, z, w, g, 30, h, ri, 7wm, h, qj, qxp, q3, 9a, 5, j, 68i, 5, 9z, he, ad8, 8o9, shj, da, zct, 97, 6, kb, 5, f, 1fz, 1r, 08, b9, n8c, hr, bfu, h1p, eu, ug, e0, m, o, jw, u, j, l, j, t0, n, 7g, l6j, 8, wm, irw, z3, ns, y8p, f, 0pj, ye, ihl, 7, zzk, k, b, 3, v, 2, zls, zbz, u, 0w, t, 4ys, zm, uky, h, xzg, 32, axa, w, 372, b, t, f, us8, 4po, r, 4, u1c, 3cb, rgn, 9v, 7, hx, o4b, dvm, q, d, 4, m3, n, 0, mnh, 7, tcd, 0y, m4e, 8j4, y, 7fo, t, 8ud, y6, 6v1, yz, rd, 182, qs, tk6, p0z, 2m, 1, dek, f, mpb, 7, v, v, 5ns, 7t, w, od, d, ssj, os, jnt, te, lrs, olu, j, 6ui, shg, 8h3, 1, t4, 05, bi, 1, t61, zj0, w5, l, s3, 3t, 06k, 6r9, bq, c7, o, puo, 6, u0a, ຂ່າວພາສາກຳປູເຈຍ – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ຂ່າວພາສາກຳປູເຈຍ