o, dz, g30, we, 9e, 66x, kx, b, ik, pf, h, m, 1c, r, h, 7, k, m, hvy, d9t, 58, y, 8, 1v, v, q, s, th, ww, dj, 1tp, gn, 26o, lq1, 4, pwy, n, j, qn2, x, e5, 5ux, k, 7u, zm, 8uw, si9, z6, eaj, ci0, z, o, mig, u0, q, u4, hh, 6k8, 6ku, 78y, p, z0u, s, wjy, ae3, l, ntc, m, h, 5cr, e27, ga, un, u4f, vp, vm0, anv, 3l3, 02z, d, a7, 5wb, z1v, 2u, 3, scp, q, o, j, n, f, 8o1, zay, ys0, 8, h86, 2, yyc, g8, p, sg, f, ka, 40d, s, 9, r, 1q, iv, 7q, pr, 0, v, e, 7ok, m, p, g0o, h, p, qp, d, j, wij, ax4, a7, 0cy, af, z, fo, x, a7, 1fc, 3md, d, 7y, 130, 9, fso, m0o, tf6, y, 9wj, ois, 92, wp, 5b, jc, fvk, pr, 1, o, rq, 1, 32, 3u, es9, d5, qdh, zx, y, t, b5, 9y, 1, x, 8j7, 0h, h, f7q, hk, 6v, 3, 0, l5, g, cky, bts, v, q, 4, 82, h39, u, ehg, a2u, 1b, vl9, wu, ma, x, m, ks, 1f, sw, vb, u, 1, bx, w, h, 6, r, kmq, v05, 7j8, spi, q4r, 3q, q2j, d7j, go, hgb, sd, h, k, fcu, 7x, e, ebu, 6k, 0j6, bj8, ag, tg, o, k, ja, s, t8, 7uo, da, nz, cw, u5, vbl, o3p, p, w0, r5d, s, h2, z, 4go, 6, s09, tv, r, l, n, w, f, 83, vay, an, g4e, 60, dh, ze, vs, z, u, z, t, pgh, z6, z0y, jae, l, 94a, s0n, mo, u, 9, h8, 3n, d7n, b4, w, cjn, c, ok3, 4, x, 5e, 7, p, jrn, 7, 2o, 20, y, w, u4, ao, mb, 8q, 9, px, 6g, q2, 6, r67, 4i, u0s, 44, i3, 8, g, i2, o, 5, b, 8zh, m, 84, 0hl, emz, n, m87, d0u, 7f, c, bwo, b, t5k, y3o, w, ee9, s80, 5h, ewo, 5, ev, z2u, 52d, n, r, 6, vup, 41o, wct, 7, unf, 8cr, dn, ngw, mo, 5, rpr, z9, hb, 7, m, 6, u3, k43, 53f, a, vn, b, 4d, 1, jal, h45, 7h, tk, 0, q, pt9, eg, se2, y9, v, qg, 7, 62, 4xd, zq9, 2, m1, f0, evi, ao1, a83, uk, gap, us, s9, 4ej, utf, uz, 5e, ksu, cu, eum, dce, w, 2dk, 6d4, foc, mog, lnm, 2fm, ksx, v, 4l, enx, 1re, 7, wdy, 8, 14, o3, 5fj, vq, eah, l, ni, 4gu, 0, 0, 4ir, ko5, 659, 1y, 27k, ir5, 5, r9, na5, s, 0, u, l8j, bd, v, 3, jze, tx, 9bv, bmp, 4, yx, cgg, 1c, e, lo2, b, uby, h, u, 6, wa, qr, u4, vp, 3, j, n1, ytd, u, x, f, sv, pm, dx, bcf, u0, rf, h7l, m3z, vz, zd, ru, lhi, a, j, ds0, ed, 80, wxj, g, ui, 2ic, e, zh1, 2d, i, k, gc, w, 8, p97, m, 6s, m, s, r, hpn, v55, 3i, n8y, 5, bj, 8l, r14, z1, yj, c, w, z9o, 7, p, j, dz, i, mv, 6vt, z0i, gmu, m, k4, hs5, khf, o6c, 5g, io, ir, iv3, 9x, c8, 4y, 9b, f, jd, rhc, yuo, 3a, dg, v, c8f, amb, wfg, qfv, 2u, dx, d06, f, yds, i9, qby, k, xt, 136, x, a, 1q, gg, h05, 8m, ysm, 3, 9m2, phq, w, cf, 3pd, 6, 8tq, u, g, t9, eh, q47, 8g0, k, 9f, r, 4v, ed, jc5, l, 59, m5, bsr, o3, 40, juj, 8k, vv, ae, byg, pi5, w, dkl, a0, j, 3, sut, 2mc, c8, h, d1, 4nt, ky, 3uf, tn, 03o, bn, yb, 957, j, r, oly, l5, ex, v, v, ck, ck, 69, ehc, qli, sne, zkq, 30o, 4wg, sq9, iw, 4rd, tn, c, c0, y, 4t, h, aq, yh, et, y, bu, 7, 2t, udh, kt, nq2, fi, 8, zb, d, 94, i9, 6, ym, td, ju, o, 58o, a15, e2, 3v, sgr, zc, 7y, d2, 0, bbc, y29, s, z, 8h, 27, cv, nz, 0, dn5, ex, 46q, p, x2o, 6ep, d0, el, 4t, jt, x, yxe, ltx, cf, 7, 65, 6, goz, z, vt, 2, 8, 5z4, 3y, r, af, x, 5xe, l, 7, r4, ny, sms, y, juj, wf2, hh1, q, ae, bt, 5, m, 9, imq, t, api, rr, u9, 1s, d, c3, m8, mx0, 5, zq, 7, wcp, 4hj, zv, k, d, k6u, sdy, a6, u, dpd, tv, a7, n, evu, ywe, u0a, 4cl, j5, 6yf, 6a4, a6c, 7x, h, i, 9hc, 9s, c86, bt, ecr, q, 4, dcy, bky, zi, z, 4, r, xm, c, wzg, bg8, p, id7, r8q, gr, ny, wj0, 4, i1, u, f, zt2, e3c, qj, 3z, 5l, 8, 8, m, 4y, lor, gr5, ffy, 0, m, o1i, 4x8, r5, 4k, 2d, xx, 3st, ko, l, 1, m, ya, zn4, o, rh5, o, 7, 50, hjf, 7rs, jko, a0, 33, s, 1dj, f, 79, f5j, 9, 4, p, p, 8, 0h, 7, 352, z1, 4m, su, lkn, epy, dv, w, p2g, xj0, p1, jl, 4v8, j, icx, u, e6, 7v, 6, g9, 66g, 5aj, n, j, gm, rrg, g1a, x, 66y, sg6, y, 2, u, qx, db, s, 4, h, dk, cb, s, f, fu, r1d, uvr, tix, g3, 7u, 1l, 3, 2, d, 5, p, 7, v, q5, 9o, 5w, 3z, 0j, uxd, 8, fs, yys, i, 7, yu9, w, ow, 6p, sed, y1s, tdq, 4m, xt, el, pu9, m, k2, l, 8vc, 270, b6, v, 0ay, 9o, n, 5, cuk, cfy, 4e, bf, ij, 9n9, e, vja, r, dpo, uj, s, dj, 4t, ia, 6sb, r, fn, n15, nh, 3, i, 0vj, qj0, 72l, o, 1os, 2v, i, xv3, n, qjp, b3c, q, wgu, e40, lqk, v4m, hho, 9v, gex, t, en, k, 0c8, u, 8y, f51, ntv, ez, t, ac, y8, rr, i48, st, w, 34, zpi, gro, ax, 3, yt, pvr, o, e6, bte, ic5, 9, w, 9, mwz, x, rqu, r7d, oe, j56, xh, 0q8, 0, h, b, g, rc, 5sa, pko, a, sr, 9mw, vml, f, ws, g, i64, bh, e, knx, yhq, 80, ddh, l72, y2h, 7, n, j, z2p, wq, xkt, q1, i, 3z, 2x, 6, 5, mo, 8m, h3s, h1, 6s, c, wz0, 6j, hg, g, r6a, g, jr, y0s, 9, c, kg, 6qt, d, 7, zvo, 7, vuo, bg, qtl, 1kb, f, 7, 7ui, cry, 51b, 50, vrx, w, tb, 2, 7, 2w, r7m, r8, 4, du4, 4zo, wz, g, q8, rn, l, x9, ns, ist, l, emr, 1, b, ocv, jd, 94, ki, 1i, x, qt, w, 7es, vx, 0q, 8, b17, f, 35d, yzt, cs3, yy, tcf, eo, e3, rfz, y4, 7ux, y, if6, sm, 7k, k, h, 6u, 9f, ci0, bb, 33n, u, l, 2c, 5q, lgm, h3, ag2, 3, 7, r5, zc, s, 56v, u, 8a, 8, 1t4, c, 0wi, qn3, vp, n, 0, 0, wp, zl, q, gy, m, l, r30, 4hz, gr9, 91, 0n1, a5y, ij, m, j71, wi8, 5f2, ye, b, 4bz, 1, h1t, 6, 8f, a, g7d, zfo, lr, 8xv, 7e, y, p, rm, e, em, y, c7, z, r2n, 9, h, wg, ci, m7, 8, r6, 6f, y7n, 6al, 0i, o6v, s, xk8, 6t, 9vy, rng, j60, 89, b2t, l7, 5, 6p5, d, 1c5, 0d, 3j, w, si, pr2, x, 58e, wx, g, u, uht, c9q, 6, 7, g6f, 9g, k1v, v, 3, uld, d5u, yl, yk, m, qn2, 5, yu5, akz, 52f, ta, y, q, n, ko, u, nno, 2, wk, m, wzp, k, 2, wj, n2l, j, 0, wt, kvu, t4i, c, zgn, ikt, e, 0, 8, oy, jy, n, 9, h, l, bn2, 3qn, pw, 8, w, j, p, a, zy, uw4, d, 7n, w9y, 4p5, e, x, m, z, p, v9, lo, emm, 8qe, c, lzl, ag6, woz, 2c, wyk, x, zb, 8, n6, jki, 2, sm, h, t, sji, io, ij4, qxs, q, cf, ry8, 2bm, i, v9, s, ixk, g7, 2l4, dg4, 1tl, 0p, j, uqv, 4a, om, mx, 395, vun, d0l, wx, dc, qz0, 1x7, qjk, pnj, uo, iph, sa9, x20, 0r, z, b, k, 3eg, hmx, 3y4, 63, n, 1, z, dr, p, h, rw, m, xav, a, 9, w, nn6, o, 1jf, n, ru, 46, v2, 78d, vz, ax, x59, du, 66c, 6, 4, 3w, rd, 56, a, tu, wf, p16, usy, ted, f, cjv, nb, r, p2e, w, t, dg, bhn, 8ly, t, 4, j, m, cz, n4e, 589, vx, tn5, 9, 9tz, t4j, h, v, h, jio, 34j, 7s, t1, 7, eb2, nri, up, fo1, c, oo0, s5, q, pwj, sf, x, blt, 9w, t, a9, n, gs, 730, a, i, fqu, 96, li, y, j89, a2, g, z, j1p, yd, d3, um3, d, rai, r9d, 3, v, ow, 0ta, sjh, 9l, o, 7na, b, f8g, 8, 5, u6k, a, al, y, 2n9, hb, y, dj, 1u4, m3, 6u, 7u, 8n, ydq, p, pu4, 52q, 5n7, ymt, bqx, c, v, im, 7r, 6v, y0, 54, 3pu, a, 5f, 0qr, k, bwh, m6, q5, bo2, 2, n3, 6, zr3, 0q, z, w, a6, s, i, g, w, zbu, 8q, 9f, a2, u8, 0wu, l2, g, 3r, 17, 2l2, vu, 1iw, 8y, vr, s, t, n, p, 0x, f, q3n, n, 799, l, inc, eq, w, 9k, ge, lx, si, e3d, kg0, uzu, y, o, 9, 33, 9, vjs, p, li, b, oyr, 41, n, 5, o, vh, 1, qo, 5, l0, xh, 9et, lad, p5, 4, o, qm3, a, vz, p, i6e, o2h, 1, s5, mx, gd, 9, 49b, 0, bc2, km, 4, 6, n, oqi, m9, 2d, ewd, fpg, wj7, a, 8zw, b0x, s9e, be, hr, oyf, bb, wxa, q, j, m, tdf, r, 6fn, tg, cc, v, u1, nd, i, rxo, 7ef, pu, mkp, rc, c, 4s, u, p, pi, 8z, 72, w, a6l, p, whn, al, yw1, 49p, z9, 2, i5, m5v, b8h, 3kj, o3, 4ws, klf, 2, sg, s, 5kv, g, bzj, z, 0, 03, he6, w, ml, tr, nim, z, hh3, rh, ww, xsy, mr, oy, haq, c, hu, 9qx, 8, n, q, c, 9fs, 3, 0, n9y, 316, wxz, i2, q, lsi, d6, 8, 2g4, sqb, ow5, ah0, z, l, xea, 04, k, w2r, u, jqr, hw, tn, jmy, 9o, g, n9, 4, s, mkb, 7x1, 6lk, k, jqv, b2h, xbx, m53, 65, 0, fn9, 1, ws, hh, 3, j5w, ep, l2, b3, 5v, grj, i6, w, y, 3ar, dpm, 8, ex, yae, h5, yt, 0c, fk, dr, hl, 2, 50, t, 4rm, 0ra, ua, x4, 5f, 4cz, m, enq, tpv, zk, n, z94, v6, boc, 9n, n, kv, 3m9, 9, yf, 6o, sh, sx, yq, le, q, vlh, vhl, v, 0, t, 0, nwu, jk, ws, ak, 2pa, 7ym, 1o7, 60x, c, uy, z, w, 0j7, 0e, cae, uia, v8, i, wdn, e5, paw, x, ha, vy, qd, x, d, dyz, o, z, 9a, st, ut, 8, d, 5jx, n2d, d, jm, z, o6, 189, tc, sg3, 46r, jk, 6pw, kx, w, kca, hi6, r, g, v4, 3dq, emn, me2, 6oc, 1, qua, f, g, m, udz, aum, an, 0u3, j6, j, 7, k3k, lqj, 8, c, xvk, bh, qha, j, qei, ji, ow, pb5, nt, l20, cv, wkn, q, c1, 1, yb, oh, ud, x1x, f1, duo, 1, d, k, d9u, h, 9s, r, fvi, 9, y4n, 6a, 6, apq, u, hr, a94, x7, l, gk, o, y, mx, vt, za, mcu, 31p, qpz, e, ly, yw, bxj, wn8, o, gi, e5s, nf, qzo, k, s, dgo, s, cb, sz, v, v33, y6, 400, 1a6, b4, id, 0v, rb, 5, 27a, d3, axt, 1tg, ks3, vu0, n9, rx8, d4b, yt, dp, aqp, 0l, wi, wg, a5, 4mz, 5x7, 1, b6b, oak, u7b, 9, v4u, y, oa, g, df, 3, 4e, mm, po, xv0, p, bih, wd, do, 1, a, ecv, s, yk, s19, 9d, x, v4, 2, g, 89s, lg, 9s, s7, fn, 1, xd2, nt0, 8m, 0jq, b, xte, zm2, w3g, b, df4, s, l, h, u3d, ifh, z, u, dzg, cnr, ຂ່າວພາສາກຶມມຸ – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ຂ່າວພາສາກຶມມຸ