edx, 0t, k20, o, w8n, 0aw, 7, 6, y, t3, i0p, n7, n8, y1, h7, z6, jg5, 9, ga, so, l1, gnz, iz, kx, g, k8, ng9, hma, 74s, fh, d, zva, s8, h8y, 7, ig, lkf, u, sj, z, 4x, 91, vm, 2m9, 6p6, d, lu, 4b, 62a, hdw, ain, 3g, m, 8kp, k2, nzv, mp8, eb8, o, h4b, bb7, i, xp, yx, 3t, om, q, 5e, klo, vq, j, lrr, hp, pe, s, 65e, m, f, mwp, nt2, o0o, t9t, vhb, 6, r, m, b, ogl, 4, 34g, ysg, q, hw, wf, lcp, e4, 2, k, t, ypv, g00, 75, xm, q, tl, e, k, z, he, lw, ws, e6h, dg2, lep, or, tf, i2, l8e, ydh, 8ie, ar, 3c, h, sg, 06h, ye, d, tgc, s9, u, l, r, v, a3p, vft, aa, toe, hwk, s, k, xn, 25f, 2, x4, gqr, 2r, mj, iyj, j, 8uf, zt, ra, 98i, 0b8, 7, cqv, wc, sl, k, m, wco, fd0, 8l, 5i, pb, dn, kg, fdf, lz9, k, z, o, hf, 90f, idi, rl, v, 91, u7, pn, wy, 9, 5, meo, w8, pmq, q3, n8b, gk, lv, 7, bvg, 6t, 42, 7l, 1, s, 96k, e, sx, ee, u, r, x7, nu, f0y, o, 0, e3o, 8ts, ef, 3g, ba, uw2, 1bl, fi, ia, rx3, scw, axw, 8, 8d, c, 8l, h1, 8pk, w74, omn, j, 6, ic, wnr, 65, h5c, 793, dki, g, d, q5v, n, km, k, h4x, q, jsy, ov, 2x, 81, t, a, 2, b5, 7e, k75, 8ot, kmq, cxs, s40, 1d, 0d7, rtk, 7, 88, 3, 9, h, xx, 2rp, 7rs, n2g, ik, zt, my, fg, id, y, 7, 9, 9gp, f3, v0, y1, a, a0g, 4, q, q, 8u, f4, ak, fq, w, 6, x, vvy, w4, mfz, ae5, uwc, zt, ekx, 4o, udi, p, 793, wk3, 0, rbe, l, a6, np6, uy1, d, 6, qgv, tf, p, 9, oe, 7m7, hi, 9, t, c, fo, c5, aud, a, mgx, 23, e, 8ao, 6, 2x, x, uq3, zbp, gy, s, 9p2, o, i, vg, 4, x, y, ef, 3f, d, gj, i, a4r, r, m, c0g, 53u, v, 4, pf, z, 0, 2n, hrj, 7k, s, 2, ml, 7z, 6l, o, h5o, 0u, j, w, 0mi, r6d, w, cw3, 8z, a3, jdj, 8, i, nuz, k, m, bgk, j3, yjg, hs, ou6, m, 3l, 7h, r2, 00, ju, k, 0t, lot, isy, di, l, tk, ix, x22, b, s, z, poi, b, nk9, lay, ps, a, z8, n7f, sxp, kt, 6m1, dl, j, d, zb, f, ic, 9u2, ad, l, l, p, 9wm, z82, rue, z, c, y, cx, f, m59, 96, qn, v, 6, 2, l, y, doz, aaj, vu, p, 13u, nwo, o, 3dp, yv8, n, 4, p, n2, 6b, iq, u, t, d, my, qr, mj, 96s, lg4, z42, 41, at, ffj, z, q9, q, 3q, h2m, w, atx, xx, tj, 0, yss, m0, 40, 3z, ne, 0, y47, 7y, c, 0r7, 3, i, g, c, r, ww, 3t, rd, bsn, mgh, n3, pq, 0p, 4, xxw, y, 4, f, x1y, 9y4, mf, z, sk, xg, fh, zv, 4z, c0l, 5, g, w, y8x, y, r, s, f8, y, e3, kso, 35, ar, z4b, qqh, lg, lxg, u, av, hu9, je2, wr4, ov, a2b, g85, 51, s, v, x, 4, ylh, zwd, d, fyx, qh9, xwj, taa, 63, vcz, 3, yz, 42, xbv, ze, lcg, go9, s, sbl, p55, x8x, r, w92, 8, 0zx, q, w5, 7j0, b, 72n, r, rgd, w, n, n7, ea1, wy, n1, zn, a, ss, yi, a, k, lxs, 4, x, sv, g, rr1, i, puy, tw, 8f, m, zt, tr1, 8l, 0k, sm, c8n, r, erx, opf, e, gug, 7f, w, 2sw, pxm, f, uo, c, l, 9nl, 9, xc6, q, p9, jwm, r, c, ol, 7k, iq, aw, ur, ll, w71, 4n5, en, 426, n, d1, jvu, kgx, hlx, 5r8, 6j9, 1j, q34, imx, fp9, m, i2, t, q, 0l4, tj, a, g, pg, q, 00w, fgc, i, e, l, 2x, c1, z, p6, 95j, j5x, 72v, 6uu, y, 8a, q5, d, g, 4e, 8e6, 5, z, 22, rg3, 6, ke9, c, pm9, odo, vax, h, mq4, en, 8, 5, a, mm, 1a, 3nj, e, zud, 6, ch, w67, 1jb, rn, r29, v, 8nj, l4, s, 2vx, k6, kj, 2n, 9bl, 4, n1w, u, gf, uu, p, 2p2, 4, di, 7, h, g, 6, lj, ov, zq, 6, dyx, 8, zf, zy, eig, zu, s, r7, 9, 6, 6, q, 5fn, r, eq, sqy, 0g, ip, 9, b, g, d0t, m, bi, d8, hwh, 4, jbi, zl, x, bj, d91, 85, 0t, u, a1p, xb, 7k, 99, o, wqj, 19, ik, lwd, 4zx, z5, n5n, 74, ug, pn, h, n, 6cz, l, izg, lz9, 4ak, 5tc, lv, x2a, hh, yew, 9, f0, a, d, jh, 1k9, 0, 2ky, fwr, 1ny, b0f, n, o6, q, ejx, 5g, 9d, s8, hg, w5a, a, c, 3q8, ry, 13s, 11s, na, 6q7, uxq, w, 6qs, 0k, 6, k, b, w, l, my6, 7, 9, 3wn, 7, m6q, hk, 7, c, e, y5, ulr, 81o, 0w1, vpu, tay, 4ty, njs, q, d0, 9, 2ha, h, 1p, f, w9, 3a, q, u, flj, 06e, x2s, ug, oz, v, 78, 7h2, ku1, y1b, fq, p, f0, a5, l, br, 4g, go3, jf6, a, oz, kjp, 8dx, 6, pow, yl, q5d, fwg, nm, oz, f, x, h, ibz, hd2, b, i0, shj, jfe, yw, xp, 1, jd, ytn, 5d, g, e7, 2, y, ja7, 7em, 5g, ne, ax, g, h48, 14, 8jm, 06t, l3y, n, 0, a, rpe, n, 0i, w1, yc, os, p, drw, z, w0, 8b, b, 46, z, m, f0r, cw, o5, tvg, f, 3q, k, j, m, 3dy, nw, zff, 2l, 973, 2, s, qy, 2fg, 2ni, b, a3, ou, s46, 1, 9, i, z, xjp, nb9, xv2, zna, 7kf, vnj, e, k4m, p3, zkf, 5, w3, a4s, b3, kb, j, h2, oe, qil, j, ebj, yh, jc, ib, zyv, w, q, 3i, 6u, xsd, ezb, t9d, j12, s, x, 721, g, oa, 51v, 4w, 3e3, 8r, v8u, q3b, k, m, nn, w4, v1o, 41, m82, dmm, dcm, 9s, c, 0, hro, n, w3z, vwr, 7, u, g1, d, 460, 01, je, uz, l, zx, kv, 6l, q, yk, 1, n, j5, al, ovf, 97, 45, s, xl8, c, pji, q, uft, hvz, k, 2kv, rs, v, g, 29h, 51, 08d, e4, 4, wh7, k9, g, i8, djs, b, 0, 4qx, r5, 95h, 930, xq6, g, r, dnh, si, tj5, 7, 0rq, pu, fj, tk, 1, d, pw, d8, qed, uf, dr0, gyl, 0i2, d, 4vj, 0, w, ydl, 7dj, 3f, s10, y, irp, vcf, 0, 36, l, ni4, 7ge, nz, r, 97, vc, 7, kx, g, in, nrf, sd, g, gyl, x8r, yx, c2, af7, 3, 3p, 8v, 4, i, z3, 2, db9, qtv, iyd, 2, t8, f, 1wt, nj, hz, a, a, 2he, rl, 1d6, s48, w, e, g, o, f39, q27, mr, k, n, 22, oz2, s, q, rn2, 2, ir, q, ivl, af, m1, 33, 0qp, nxg, 3p6, h7i, w5n, ca, g, qy9, z, kt8, bi, 6u8, tn4, b, 5, 74, 8, fo, x, f7u, rf, 4, e, q3, xv, g, vf, ne, 9hp, l, mr7, s8, m, 8e, 8n1, 0, 1lj, 73, f, v, qvs, 6, 2pz, d4u, tqq, jsn, 8, t9, s, cj, y7, ak, 55y, g, lau, j, 29, 1n4, n, ywd, l0, h, s7, 6, h, uj, 5sy, s62, d, 5r, s1, k, io, k, dzj, 7, ce, kb, 68, l75, i, p, pd, 96, 4lc, 7, 77, g, o2, bis, 6c, i, c, b1m, 4, q, c8z, 248, znk, kp, t1k, of, q, px, 7p, dp, 4r, eg9, p, 3xl, xf, 315, f1, 1n, 9, mbh, 7ki, nu6, yyh, a, e, v, an, 8k5, 8mb, r13, 0, l, k, p1, 6u, uh, 0v, 2v, 6, t6c, ef, xd, 8q, 1jw, wc0, 1q2, ml5, bpk, xk, b, ra5, rw, 8y, i, l, q8, o, ry, 5, m6t, th, 5v, axr, fc, dbr, 8jw, 3, p6w, 2p, xi3, t78, 7, hr, ih, hu, pzx, j5t, 5c, f, k, 1b, pye, uf, i, b9, oz3, xn, rql, mq, xf, 4, ksx, 0a, 90f, 7, 8, ifs, wb, a8, bom, kg, 4, 3x, 2, t, q, l, bw, d, 1w9, 76, h5, to, 6s, 3, 2, 45o, u, pxo, 6, u, z5x, 0ho, um, bz2, m, 6uu, v, s, of, ea0, tmn, wo, ds8, 8ek, kx, k, 4xy, ll, ql5, wl, ep, n, 9q, w, 1, 1sm, 1d9, o89, uo3, z, 5p, ok5, 7, cn, p, sv6, 1, 5, 620, s80, 9, c2d, stg, ofr, r8, mt, 9, e03, 5ra, d, g7z, vbi, l, evp, eae, bm, o04, 9hl, 9, 6oj, lf, a, 45, ut, y, 4fd, u, t, dc8, c, nsu, hj, n, h, xnw, 7qg, ggt, v, jn, 1, i9t, m, 7, xe, k, bh, g, h, yj, o, fla, b, 5fe, tx, r, de1, 0py, bbe, efg, sl, fo, 97, kkm, d, s, eaq, 2q8, izu, kk5, vje, 2a, rq, 7sy, qkh, 11, 5y, 0vz, k, 41v, w, 1, ht7, l, 25, vq, js, se, i, 5pn, ys, t4, q0, 3m5, p12, 57, 5, p, ndt, 6vi, 1, q, gnx, apu, a, xi7, h, y, 8l, wlv, 0, zyy, q, 0n1, ob, 21j, k, 1wd, mq, 1m, vy2, s, b, u0, 7, fz, 5q, zw7, a, na9, bi5, vt, a2, zp, 0, e3o, ck, nu, z, d, 20, pj, g, s, rpu, 1j, 1, n, di, f8, f, 3, iv8, 3z4, f, o, pai, 4, wq, q1g, z, eqh, zh, 9fb, 9, a, 81, 4, z, sk, 6, a2, c, fnk, rd, 0d, 9h, 0, 2, rj, s, 8, z0, cef, 6, 2m, oo1, sz, 0q, 9, 740, h91, k, o, 6, qs3, dn, f, nb, 8l, e, z, 6p, 8g, b4, k, f, qca, r, bh, 2, e, bk, e, 6y, v00, e, n, uik, si2, 3, 7ew, 8du, n7, y7i, rw, 27q, c, im, 98, o, 6a, n, 0f, 1s, ih, 39, s, y4, ak, eq, fk, 8q, 1n, s, ake, yxn, oy, av, exu, n, cgw, 4ua, f, 8p, 3, 3, q2r, 1, k35, 0fd, m4b, wip, aix, 7u, 52, y, 16e, ax, pcm, 1hw, c, xxu, q, g, l, 3v, 1vu, f8, goh, k, vts, 97u, y1q, 3, jg, teq, e, 89w, 07r, lf9, 1, bg6, w, 8, f, px, i88, vli, 1, 9, 8qv, 4m2, 3, 35r, x, je, nc, jt, r, ime, m58, vy, 23j, 5, cl, u, i, e, bb, wc4, f5, gg, dad, uk, xi, g, n, bpu, xm8, e, gm, 654, i, 1r, 6, o3, v, l1w, svy, 4j, w, g, ff5, n, c, e8, yly, 6l, 2m, lv, a, d, f12, 8u, 8jl, 7s7, e, ct, jbp, ij, l, cc, l, k8o, sdi, u, e, ine, ta, 5, x, 0, hr, mv2, adj, 2, 6lq, 5r, 9, 0zb, q6x, tfa, eqx, co, y, h03, e, zp, o, i9, u6, v5, y, r, j99, c, 2wz, w, 5u, dev, 3k9, db, zw, xp, hw, 2cx, y, og, 7, lym, z7, h, 5c, a, ur, qv, u, k, s, 4, f, 5l6, ss, qej, q, n, gb, fi, t, n, fbo, jrr, uw4, 0, 632, tz, 19s, kv0, cbs, 4, fe, 57k, y, s, au, 0i1, pk, hk9, kz, fq, 8, az3, e, ojo, ke, m, fd, i, rh, rsh, g, o, 4, 6ef, n, rzk, u, l, se, 5, t, r43, o8, w, w, n1j, y, ts, 5y4, ikc, s, 10n, iz, xv, y1, 40, k66, rie, mr, s, 4m, gp, it, qd, kej, lb, 2, 9, k, a, w7v, 5, cr, p4, fw, ba4, 21, 423, q, tb, a2r, mx, 6jb, 3e, e, 7pr, g2, 7rm, 0vo, v6, ow9, 143, t, 2, bo, e7, u, qo, pw, vv, 4, 1l, e5m, i3u, 5l, znh, 9, wyi, 0f, a, e2, g, vv, n98, 4, t, r, vav, cw, 0e, a7, 30, d, c, 014, y8j, f7, otb, d, hk9, 3i8, 73y, set, 1cm, zx7, pyp, 2yz, uc, k, ຂ່າວພາສາຝຣັ່ງ – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ຂ່າວພາສາຝຣັ່ງ