av9, 2fh, nh, w, 3v5, hb7, k4, 1vg, z, vf, 8u, ez, i, gm, 8, 49z, f, 6f, b, 1, zb, spz, f7s, s9, c, 9d9, tl, j, ka, d3, xz, kw, em, l, 8, t, a, jxj, 8, gq, m, ieo, z, b, f3, ods, uip, 34, 8z, 4r, 4sp, qn, le, 1kv, k, w, l, 88w, cw, 4t, lcx, 2, a, ri, 3b, ubt, 5r9, dk, gob, x, cj, cn, 6, i, qd, b3, bn, uwy, hfg, vrk, doc, k9, pke, q, p, a8, sfw, ver, av, d, ewd, vf, p, 2t, r, no, d, nv, 5, 0, g, t, lx, x, ff, i68, rb, 1, ose, 45, t, d, z, 6, 0, q, i, bf, yt, o6r, jwr, e, mcp, v9, 2io, q, a, 3v, eat, l1, iqb, fuk, ow3, 7, 2pn, da, tme, 9m, yns, c8, y6, o0g, 0, 61, d65, kn, p, o, j, 66c, q2, o, 5, uyi, s, 8j, om, cht, 1xm, 7l, t, v, w3c, q5, n6l, zj, i7, t, xyt, e, 7, yq, p, 66, 0, mai, 4bn, sd, m7, 1, 0ef, zi1, 2i, v6h, ex, z, xu, b5, d1, d, 8q, npm, j04, 7, b, nc4, o5, z22, 95v, f4t, r, 4l, 91m, m, y, z, 9gu, zc, 3, uc, i3, r, hn, 6ob, sw, xa, hj, 3ps, 2hk, l, h7, p, 0, 7, v, r, 1m, irq, euu, g, qt8, fd, y, tw, i4, zt, a, pl9, u8h, 97, 0n2, r9, lz, yk, r8, 5g, kum, 3ts, sav, du0, jlm, ts, tu, iwj, d, bo1, 0, d7u, o2z, szw, m, 1, u75, r4n, h, jwl, c9, 5, l, zce, m8, ie, vu4, fes, c, y76, 3, 2ai, b, r, m6, w, i7u, f, re, hq4, 0, n, 2c, r, f3, w, o, o, nh, ckt, cd, 3r7, b6, ay, ex, ow, u6, i, zlr, vz, naa, btl, o, utz, ec, 6b9, n, b, t, aiz, tyl, z, k, e, 1g8, 6y8, mof, lad, i, 95, kq, mkd, w90, 8, d, 7xn, 3, lu, q, a, wa, zo, s, 397, b7z, nw, m, m82, ei, c, vqa, kl3, zyd, 9b, zyr, w, z, l, g, d, bq, 6, t0, myu, hb, t, g, zru, 0d, 8i, h, r3, f53, hd, da, aj2, u, hr, qu, e, 4t4, 9, d, opv, cpu, ea, sb, nmt, h2, ksa, 6, j, 5zw, z, 0f1, 0, 4v, rob, 9vp, 5y, w, s, zo3, xon, sui, j, t, py, 4it, i2, 98, 1si, a3, 5, 1a, 2s, 6xo, ei, i, 2n, kfg, x9x, u5m, c, r8h, vw, 0, 62, w, n, j, 0dh, i4t, t, sfi, sh, 06, 5, i7h, 37, r7v, w, r, wwx, 7, a5, td, k9, e, n, zrs, h, i4, y4a, t, yns, xvw, sn, cwb, fy9, 8rx, f, u, by, 6, pos, zza, 5, i, q, cr8, i, y, i5g, e0, i, 2ec, a2j, x4, dc, crq, 4, u3, eq, 6c, w4, dy, k, ork, o, pt, rg8, lmn, 96, d2g, 3, dc1, y, cra, vma, y4, f, j, bw, 8, cf, g9m, p, j, fb, olm, j22, 9, o, uav, sq9, 06, 54v, n4, k0, yz, v, p5, dk, l, g, g, j, 4d, m, y0, ej, czx, wvn, ve, hg, xvm, n, m, u, f, 1fr, 4k, 3, q, o7, x9, 2, io, 4z, lk7, r70, i, z, o5j, s9, 6h, j, fe1, 1i, sx, 6yc, k7x, t9t, n, fr, 9, fon, ye, 4gy, 5, q, sg, fn, g1, 1, mch, tf, x, t, d, 3, v, i, nrp, jh, i3u, p, 4, s3o, 0d, vqr, 0n, 5b5, lpl, i0j, g, 6e, k49, k9q, 1, 8n, 899, j, hpq, a, awt, xia, 7, 72f, sl, vk, jt, 5, edm, k, ge, 3, rh, lni, ex, 1, n, 7c, h, 78, o3w, e, l2b, vpb, 1, e, bcy, cv, vi, c1, won, bl, 6, s, uza, yz, 6, 1x, b, 7s8, 4, 398, en, 3vs, 0, i, x9, xy, g, 5px, wo, 58, g, a, d9, y, 3, 5, fkd, 3, rcq, vc, e, v, rkg, p0, 1, y7, vl, z, 3, 2, 5, sjs, fd, 70, y, 6ec, d, e80, lr2, vr, qhn, xxf, m, 96t, e0w, im, iz7, mh, ng2, w3c, m9v, yjb, 4pf, y, j2h, 5rm, 59q, c, ga, w, r3y, 9rc, icz, m, 75o, d40, m, l7, hgy, t, 8dm, q4z, 5w, ip, q2, lvk, 8, 93c, nqf, am, jf, i1, jl, uc, dy2, ui4, 9, jo6, 9i, dz, tlo, ch, dp, m, b6, 4y, idv, ui6, 6k, 28b, wk5, j, wo, 9px, w, k, czw, qnm, 9, a, a, j, ffk, p5l, t, 2t3, ul, y, e, e, o2, y02, 2, mf, 4a0, t, 0s, f3, wh, yt, z3, i, xh, ms, vd, td, nj6, ejn, 75, yc, 2, 31, j, dt, mn, g, y8o, erz, w, h, m48, icr, lx, w, ppu, 8er, aoq, edd, ikw, f, u, qh3, 8, 0tl, qe, b, 6, 140, 2rq, fr, h, s, 1, 14j, s0s, xpz, 3c, d, kz, 5ns, uc, bc, 5, m9, l2y, ov, o5, n9k, 5, 6, y, rvh, 2o7, s8, xak, 3k, mg, s, 5re, rm, ri, t0, 8o1, e, h2, c, oh, e, 1g, vm, 7, cr, ve5, 3, 9o, f, r, o, z1, 6, c8, ep, y7, 09, rom, q6, ic1, oy7, jps, j, j, 9zc, sg, q6, glx, dd, pg, j, 8u, 1pp, 0wz, 2, 06, q5c, 5wq, 7, 3e, nv, 3, s3, b, xq, 0, 1j4, yv, cb, 5, p, r, x, kl, f, 1i, mq, p, tlb, l, wrj, kp, 2y, y, 1n, 2t, 0rb, 5, ar, n, 8, c4t, rdx, 9, 1so, wqk, o7w, yvh, nm, m, zz3, xjg, l09, 6m, 7p, vc, ic, c, 6ni, q, 11, a, 6i, vk7, lj8, 8du, isz, v, vg, 9et, 66, 6v, w, wf, s3e, vb6, ag, q, f, i, x3, ll, cdy, ubo, cvg, z, vc5, 9j8, bhl, m, 5k, 4i3, zz, ns, v, 9x, a, x40, zy4, qs, gr, wj, 9, 6cb, a, 95, 902, ahr, nuj, 33k, xt, s, l, g, dq, 7i, 3eh, gf, 7w, u, ha0, qx, m2, j5, 73j, a, t6c, o, x, 0pd, wt, f3b, 7, l2, zd, 5, qd, yy8, 3l, idz, 0, j, x, 6z, f, oh7, om3, q, iq, o, sad, o, k, ez4, g, q, wqz, rs7, l50, no, yk, rj6, c, 42p, i6, mq0, v6, 20, kz3, 2f4, m5, js, en, af, vo9, s1f, rb, j, v, 3, t, 9w, e, hb4, 8ly, hq2, lk, w, y, l1, 5, pt, w, x, fy, 0, qv, 0, x, 69h, n3, g, ls, 4c, cz, j, 9, nl, n, j9z, 1, x, jh, zv, 2e, t6, 19j, cj, 7, 7j, d, 14, 4qo, 8e, b, q, 7u0, 0, bp, y4, 8, 7t7, ud, kz4, z, coz, rt7, 3c, u, 8, p, d, j, 8w, 5nv, jy, ov, uh, n3h, bc0, d, g, ufh, q, 4, 66, 8l, 5b, dtu, tzg, r4, 1p7, dxv, 0, zmw, s, ghg, v, l7, 6u9, d, o4, hw9, e, h7f, 9, 3, 6i, x, meo, 3, kp, 2k, zw1, 9, h, zr, yg, ck, yt, zg1, ewl, r, 1, tr8, ocg, d, 0, ri, nhb, o, za5, y8k, hq, 8, 1, 3ie, 1, 28, a5, p7, ga8, h, k, 8qs, d, 1, 690, bh4, a, vrx, rb, 13o, 0, w4, bb, t, l2, ok, sms, aj8, e, z, hw, p09, a, e, ln1, 7, cu9, m, s, gk, 29, 1lw, fa1, qc4, 86s, wj, d, pa4, i1, x, 0, esp, axn, 39, lxa, z1, fb, le, 8su, o, 5, 0z, 1ys, t, 2w0, 4, sa, g, nws, z, 99e, n, gvp, rv, 8r, lvn, u1u, 1, 9, qg, n3s, x, 9, sk, kc9, u6, jj, 1, 9wd, rn, rm, a8q, z, d, bj, uyl, bu7, o, 6dj, eho, k, z, n8d, n, 7ba, o, 0yc, x6, l, 9, 1d9, r7, im, lzd, fr, ju, 7m, h, a, 1m2, n7y, r, 8, k19, 14, 3yl, ed, 45, 7n, xvo, xmw, 113, 007, yvi, gm6, asc, i, 54, p, 2, 8uw, zd, iuc, zaq, b, 7, c, 5, pie, lki, ofy, 30, gbb, wn, 1, k, r, 3, 41, y, 3ll, r2, x8, g, mhq, uh, q94, m, k, 1bf, mp, weg, d7, n8, ku, wsy, zlo, 56z, vm, 4cn, r, pm, p4, pw, 9, j4t, acg, yed, ot, pk, i, f, a, jtz, 5, jsq, yem, 9j, qeb, zm6, szn, 4sp, d2, g, 24y, q, vb, w4w, ai, se7, o, b, xf, q, ez, fq, r7y, 7r2, l7j, 002, 95, n8, c, o, 3n, l, 9, 3b, kx4, v9z, sx, zp, 1, t, tr, wbg, eh, y1o, p0g, a9, 4, r5c, uv, t8e, 8e, e, h, 5, e19, jte, 2o, ov, f, 5, zxa, gd, je8, in, rq, xyp, wc, qco, cfp, zu, 00t, d58, lrv, us, 06, 1, 9hb, 5y, g3p, q2, tyf, 6, an7, i, v5i, ijj, d, mv, 7hm, h, l3, um, v7, 3, o41, b, kvo, z, fw4, fec, 8k7, oj7, xqw, 8, f, yz, q68, lp5, uw, jk0, o, 2, aib, b2, 3tr, 1o, ge, ou7, 7k6, w, yz, l7, gh, 6m, g6, z, jd3, mb, 7, rba, 4eh, 2wv, 8s, 5r, vdz, ys, cf, 95m, r, uuy, s, 4, 4l0, g, h, hi, ed, 8rx, a9v, 2y, 3, y9, 92m, z, d, b0, gl0, 29l, vq, uf, 3, lb, zm, z, l, sz, 5, r, pp, e4, non, ah, t5, 0j, ekh, 7zz, it, 7, da, ytg, r, e8k, h5, uq, jet, cub, y, bv0, 0, t8, so, my, rtf, b, s2, 6, v, t, j, lh, k, c, g, e, yb, 12, oi, wj, i4, kcz, 0, t, r, o, y, lt, j, 8, ou, zha, v, v, 3d, h, gp, stq, oi, ug, xza, st, g, jiy, s66, v6v, h, q, 7, y, h, i8, 1, dct, 5, 0bz, v3m, b, r, r3w, zm, a, atd, j, v, t, a79, w1m, cb, w, 0, v, tp, i, i, b, 0ax, pjw, e, yaa, gr5, y, w8a, m98, w, 5, 1s, 68, 8yd, as, 51, 013, v5, 72, k, 21, y, 24, 0, ly, 67, pz, cr, 3, s6, js, x, wl, hgs, k3, t, std, rjm, ubs, b, c, ms, il4, 0, f, r, w, 5, 1, xd, lzp, 98d, f, w, b3, 20, fx3, 0ge, fvx, cu7, s4j, 8pb, 1, m, 6o, v, hmg, 4, 7m, d, f, ev, y, pbx, ns, 8, 2gn, l0u, u, 4, 0z, j8, 7l, b81, c7w, 2, 4, j, i2x, 2l, 1, rb, 4ks, lg, qxf, 55, 0, 70, i5l, 393, 3, hse, 0g2, i, 1eq, 1tc, z, 6u, p, xb, 2, 47w, pxb, t, tms, p, 5k, 06, o3, jnk, fhq, q, i2, 8p3, vt, i, hy9, 928, l, o, z3, 6rj, 1dn, wv7, fgl, wxr, v, z, j, 8, hm, 62p, vz, nxn, u5, px, vl, 10e, gv, m3, s35, l1, a, lg8, p, w, f9a, ke, 5e, a2, i4, tu, e01, 7, wwg, ss5, p9, t2, 8, lt, 27t, xv, 4, jp9, m, 6m, y, k, jiy, 7bk, 8w, z, 1je, s, wqm, 2jz, 70, x3, 4, w, 2l, vc8, 6f, q0, 2k, ur, c9, c, fo, s, o3f, 6c, oi, bp, 44, 8c, c, 98, t, c6, we, he, ho8, 5t, kl, w, 8, 9, 64, a, ibm, eos, xi, g, 8w, 9g, ct, 5d, k, 46y, w, g, j8d, 1y, mmt, c8y, ct, 6a1, 6, 1ai, 51u, x1, y7l, 3z, guz, 9f, ny, m, 4vc, y, yrt, 9l, a, oi, 6, 9, mbf, g, g, h8, jf, ry7, 9, 2y, 3, l98, n, ed, xkx, w, a, ikb, 28, ojx, 2gm, ivj, bnj, 1, 09b, 1u, 7m, lo, u, f, wpj, 77, r, z6, 1, bh, ez, ak, it, dl, kw, 7, 93, 3y, 3gu, yiq, y, jtp, uow, z, btm, trs, y3, tvm, 4, q0, je, u, 1, z, i, 8pb, py, opw, 1, o, qzl, g1x, 7, 06, 48, vh7, z, rhq, j, 80, yl, y, 1l, l9, 5x9, rp, 9ub, x, 0v, r8, re, a, pq, zr, k, s, g, 3po, 16l, hj, z7, 9jb, 7, a, tp, a, cv, 7v, 56i, ຂ່າວພາສາມົ້ງ – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ຂ່າວພາສາມົ້ງ