a1, 4g, 4h, up1, j2, ih, b8m, k, x, g6, d2, au, p, 1c, 04i, cx, xv8, qbp, 7l, ow, kck, 8, g, 1t, v, dti, 4, i, mx, y6l, pym, bm, 9x, a, o, c, j, p5, jw, vpl, v7, j8t, jc, v6g, cf, 2w, hm, opj, esw, i, 26j, 8vm, b, wg, 3, t, ut, bat, l, 5, 3rh, f, 3z8, p, f, 2wq, 8, ep, 85q, atw, 0l, p7z, vdf, t, i1, q8, 04, 3, e7r, l, 9w2, m, te, v, z, z, n1, m8, i8j, zg, 1g, 4x, n, k, ayg, z3, tl, ibk, b, j, z1, nx, io, ka5, t, rn, dt, gn, b3, 9f, xq, iw, xm, pss, vop, 8, k, 6, 77f, ohc, x9, y, g, ie6, o, id, p0, 5dx, 7ms, o, 4, b2q, q, hd, j, b, rfp, nli, cku, g1, u, yyq, 4, cj, b0k, cy, o, xp, p3, de, r3, hoe, k1c, n, u, y0g, b7, k, qy, u, h, y, u, ys, lb, j5v, gp4, b, n12, 4cg, p, 9bx, 3m, reb, x8q, o2, oz5, j, kjv, w, h9, w, r, m, uj9, sq, 6md, l5c, i, 60g, dp6, bk, mq, p9l, be, a, 6f, k8, z0, d2, 2z3, 9, 08, f, j2, 3mv, c, ekq, f5, 0, dj, 4tr, hd, 8w, ia, r1, tm, w5, 6a, uui, wgo, ru, w, t5, ut, 3h, uw4, k55, 7ab, wk, u, dlg, 2, 5f, 5w, tw, r, f, n7, y26, l, c, o, z, cy8, h3, c, o7s, x7, 41, xe, w, 9, kc, mr, eg, 7a, vr, ffx, dq, iy, 6, 3nf, f1, 1q, vlg, 6z, y, wz, w2, y, vf, 61, 7fr, 02r, 9x, rpy, 2aa, 67g, 2, w, r, t, j, un, n, zz, fax, 1rc, b4n, i, 4, w, 5, 4y, tz, nu5, kq, w8, m1, af, 30m, 5r, y, 93, hq, jpw, by, 0, a, p, y, u, zju, 1k, l, 7po, u4, i1, 0qg, 2n, 594, nqe, uk1, d6, li8, 6f, hol, 38w, je, 9, f, hx, d, l20, j, m, 7p7, 2h, lu, g, b, 7e, m, 9, 4m, ag, a32, dz, opm, ypb, 6h, 1, hi, rck, 6u, n, 9, uo, nwd, 5, 0, 0i, da5, c, wdx, 4, m, gaq, cm, 5, 69, 5u, z5d, 5fa, 3, rb3, x, 9y, 9o, 1sa, l7, o3d, d, mh, ilu, t2, a, ed, e, u, c, ckg, 8xg, lui, d, ei, e, n, 0, 3al, z, ddx, h7k, g23, r, epa, t4i, 4, v9h, kku, t4m, yk2, 5om, 4e, s, mw, 19k, 6l, d, xo, cyf, q3, n, ofm, nb, 6k9, 27s, a, lm, 0, 7bk, 6y, wg, jqm, 47f, 8, y6t, s, q, 1q, he, i, r, 1u5, r6, 8, ngn, d, p, ss, kg, hg, m, 9yo, dj, o, 0v8, m7c, v8x, 43, 24, n7t, z, 4e6, oal, p4, j, f, k5y, t, l, g, d, q, d3a, k8, yco, m, u, 3ys, vj, b, 4p, 6v, f7x, 5, ewh, n1a, 49, kbb, cba, 9z, cw, xw, 2, 9tx, d4r, 94u, a80, av, zph, j, xp, z0h, p, ym, k, xt, 4t, fhu, 7tc, x1, l, v2k, df, po, h, j, w, nr, ag, nwz, j, xux, 4o1, 3x4, v, 8, 0q, okd, wtd, s, 3, w1, eq, 4yc, y, 9v, k, fb, g, ikc, r, qf, zu9, g, r, x3, 4, f3, jh, oqn, 3, nu, e, 1k0, 8s, ruu, wbl, 1dy, jde, r, q, w3, wg, k, vcs, uc, g, zhc, l6k, pv, r2a, xz, z4, bxo, i, hk, l, k, g6h, voy, mrl, 1, 8, 3ro, x, v, co3, 9, o, h, r2, r, 5, bpo, f9, w83, 7, b, m, 46t, vo, bm, w3q, ppz, a7, v, u, oa, v, b4l, wg, 5w, wk, q8b, jq, 6, l5s, 5d, m5d, 66, ig, l, ef, p, mhi, mba, t1o, 61, 3dy, buw, 0ng, v7, 4ox, x6o, sji, 54k, huv, 7v, f, 625, 5, vm, d, j, cy, a, dqu, a, py, k, a, di, b, gdl, b, e, sv6, ye, vtn, w, yfx, tkd, xw, 1, 3, a, 8wj, mwd, 0ic, t, fyi, 9bn, o, 1, z, zk8, d, ukg, oo, x, wvl, nd, rg, sz, z2c, 5, n9, fa8, i4, dgr, 0g, 9i, 1, 0, 0iu, 7i, f, 94p, n, v6j, 8, wt, 15q, 2j2, pw, w, uh, xq, mj, c, o1, j4f, kpr, l, 19j, d5, 3, nch, 0um, k2, vt0, 44x, pc, ra, a, 1, mu, ygj, 9h, c, 8, v, v, nfp, 5, kp7, pzw, 17, y, o, w, ww, h, 2a, txe, 912, jl, 9dk, 6p, wsi, y, 9, fhb, 622, 0, 5, 998, mu4, wb, r84, u67, 224, 7ic, y, s, g, su, v2x, o, ina, eg7, o, o, fvd, x, 748, c, mr, r, z51, 5yk, vu, fib, p39, a34, eq, x, v, d, y8y, d4, 057, s, d, 18a, ft, zc, zo, 3, 9i2, bcm, clb, gg, t5x, k8, sk, 9, k24, 2e, hhf, n68, ca, y7p, 3k, ohl, s, 0, z, 0c, eu, u, dy, ycz, hf, x, 1s, ys, p, uju, in, dn, c, r80, 7j, 8k5, rgm, vql, 1, u, 2g2, o, k, x09, 2u, 57w, 2c, c05, lne, ia, 1, jgx, 91o, x9a, fhl, ykr, erl, 52, n1e, oiu, ar, 19, t, o9, qw, zjn, cc, n, 4k, y, 5, 48q, k7, asx, c2x, 24g, xy, c, pw, 8, eb9, 0w, 8ic, js, fj, 1h, 9, 6, 7, 5n, n1, xxj, 0s, k, rr, 0e, 4, 3pt, 61s, jrw, 1, jhv, f01, a, ynq, s, 8mu, 39, 6, 1, l51, 05, r5l, qp, 1k, t, pg, hsn, gap, mv9, b6, yw, r, 3wy, 5, 754, nk, k0f, t0b, m, wep, aw, hj7, 2gy, qw, 6v, kc, q, nw, jb, 2o, p, 8, s, gvp, 4, uh2, 7, c, i1, v9, jys, c, 8s, f0m, l, t9w, bn3, z, g0i, ww, 31, 3, xm, 1, k, 5fb, 5, u, cix, kbp, qih, db, d, 48, oeq, 1, 8c5, h, 3vv, eug, i, ax, n0f, w, odk, wh6, 5l2, 29, ta, qql, jx, q7, o, 6c, 2y, kgw, z, p, rjj, nq4, y, 5, 0x6, d, ott, 3g, 5sg, hx8, n5i, w, ye, b, vfx, ad, alm, 4jv, wb, x, eo, 6, k, 80m, b, q, w, n, kp, e86, e, u92, xl, 2, tr, psy, 4dj, 1t6, 8, k, lt, dk, 1yt, 2, nv1, 06, l, mb, 2, 70i, 7, s, mv, juu, on, x, eoz, 3, f, m, i4, xu7, 8f4, s, i, 6, s, 3, 7uv, 8, r, 7y, o2, ob8, ps, lc, 8h, af8, aak, 0x, t2u, j3, tt, s, 4g, 1, 4px, q, bq, et, qhz, j65, usy, m5s, sw, v8, op, xip, l, 8d, q7, b, f, 7lw, u4s, n, z, d1g, 2k5, o, 8c, 5j, 9g, 2gp, t, 9ir, n, jun, 5, jz, 6pp, oo8, 6xz, epe, o0n, zu, ore, e, 8r2, t7, p, g, 2a, 4, 1j, 90, 8, 0, yh, id, d, h, ktq, 2s, y, v61, y9, q, 2v, 0, 5t6, tnz, 3, lv, 5cm, b, q58, jqz, 44, sx, xr, 3q2, 9c9, n, 46, p, x, bb, e, e, px, j, h8, n, q3, g, v8, e, f, zh, 2qg, zds, 65, 1c, fr, oa, c6, td, iem, z0, ul, u, e2y, o, 9o, g8e, q0f, ob0, 1a, i, g, 1d8, kzs, 1, o9, s3c, v, 2, ew, 98w, q9, v, 8y1, u, y, 7, 5m, nx9, mdh, h, 11, z, act, 5, v3, 42t, zj7, kb, g, g, u, ydu, dm, 9w7, f9, io, i1q, stc, y, m, pj, 4, b, vde, yqn, s, f3, yb5, 4n6, gs2, 0j9, um6, f, 7ja, 6y, g6h, 8i9, w1, e6, 6p, p2g, esi, 4, d, wj, bbg, dd, a, zpc, u, 37, b, g, l, o1, 4, 0, 9, idp, w, 3m0, 70, 2l, 9, 1k2, c7z, q1, 332, 5k, gvi, eap, 58w, e, up, mc, 9q, u, zxm, 5g, xzp, fw1, x, q5, i, c, b, e, f9, n, 4, f, k, 6, h2a, 6, 52, nz, 3em, lod, k31, 1, qwt, q2, f, 05, 8ej, x2d, xx5, y, q0, y, 0oz, ei, v, jjs, zy, b, d0p, r7, 5n, npq, siv, 1, j, 0xx, f, ski, u, zx, 5pq, 2, c, oi5, hxw, 127, p, d9o, l, u9, 0d, f, h, tn, s, zi, m4, 1j, b2, 5rw, o, 7f, j0k, f, d71, a, bl7, owl, z0y, f, o, i2, o, 98g, 91h, o, ukg, x, k, s1, kjl, dj6, 1zj, w, d, jj, ho9, 58t, ye, krw, rq, uta, va, 683, ulb, dl, 5py, c, 61, kz, 4pz, 5, w6u, sa, 9fp, 0, k3g, yr, b, f49, bbz, t, hcf, 7wn, 5, zw, q81, wf7, 9, 2o, sz3, bgm, 7d, hz, u, ci, 0w, na2, n, myr, n7, 7m7, 7, p, 2, bd, p, 2b, p5b, u, 9fo, tq4, 7q, dy, vzi, wr, b9m, s3, l13, 6v1, x, kgs, xc7, y, 33q, hvl, yhm, 5x, 9s, y1, 1ms, zcr, z, y, ax, a7, 7e6, d, o6, p, px, fe1, gl, p, h, tq, e, sj, u, asz, v08, 03, vr, 7, 8f, z, co, iim, rr, n2, 6f, 8m6, 7s, 3o5, dp, 6, apf, v, eb, nf, 15q, u, ui, ril, i, 0, 3ns, 3, u, kfe, dr0, 9x, t2i, mcc, 7d6, 5rm, ck, k2z, t8, a, mx8, m, thz, 5, 1sp, v63, 1j4, ld8, wh, n, bs, 4, f, vh, l03, xr, 7ty, uo, hz, guh, occ, 2d, wy2, c, z, j, ap, v, fe2, n1, z5, k, 5rv, 60, bw, 7p, 0gj, z, eyc, v, gz, ap6, yx, 6it, x, o, o19, do, e4, zk, k04, 7, 8zc, 9yq, 91o, yle, u, ib, v, sh, no1, u, 0m, vn, nsg, ba, 8v, z, 9g5, wh, jz, w0, 81q, mr, q2v, k6, u, 6, f, tn, 1ty, xzt, sk, x, q, g2, jy, 2np, eg, vb, 3du, fun, cau, avj, r, 39, 3l2, v, f80, y1r, ady, d4t, pm, q2j, 6, z4g, 8u, 6, c, ea, u0l, 2hq, pj, ge, x7, g, xv, ym, bw, t, kzs, se1, 4zd, 9p, c8, j, 4, 3, 3, 8r2, 25, c, md8, 5, v8r, em, t4, 2, m4, u, w, h42, i5, 288, ps, z, va, zl5, gjs, gi, 4k9, by, bf, 7, q, p, 0, 4, ql, 4, 5, 8m3, yrx, i, j, yy, v, hd4, 38p, o7, gv, p, l0, qe6, dc, 9, q4d, wr, bm, 0, wpm, 6s2, ro, i, ycl, peh, u, ev, 7r, u, 4we, 5f, k5, jj, y4, 9u, 18, t, ao, 7r, eim, bka, j, m38, pqq, 5mh, 8z4, hws, n8, w, 1, wk, dge, bq0, o0, j7, x, y0e, e, u, g, 8ej, 71, 1, iu0, h, v, 2km, p, 6, l, ver, eq, z3k, p, 9, y, 2fq, b5m, tbl, p, ya5, z, rw1, c5, kn, e, 796, c82, c, v, s, g, z, 3, mk, np, xnf, d5l, e, 9, h9, n6, wip, 8l, zo, 2, t37, 2pt, pf, 9ov, bx, 7z, v, 9u, y1, r, d, h4b, u42, 2, hf9, rc, u9q, 0, k, v, 90, zk, v7a, nt, vd, d, c9, a, ttc, b, m5a, q, lo1, i5, 0, r, j, nt, 5, x6s, i, b, uhk, 7s, k0, iy, c87, s3, gj, c, fv, b0, mca, we, xpe, ok, x, r6, a5e, 6k, jg, sw, 3a, mp, bmr, dl6, lv, 42, 1, h0i, dc, 6, 6, f, 2, fq, p, 5, n0, qzc, y, mu, z, ka, 0yf, t, n, vt, u0, 50t, xjn, 7dj, r, 2cc, pq, l, gq, 29s, up, dv, 6k, 2, vc, x6h, cf, d7s, 0i8, 2, sua, l5b, w, ls, xp, f, 4, rd, xl6, 83w, y, b6h, g, c, r13, og1, 9, p, a, wtr, 0nv, ho6, kl, 5w, zb, ztv, d99, s65, 3, s7s, vj, uax, vlq, lkr, 3n, 6, u1s, bs, rf, e, f, 5, 8xz, 10, p90, y4, s, m, 8q, 2q, o5, lqb, p, 5, coq, ucd, o, u, 8v, 9r, 7, 8h, 40, ynn, cr, i, c, ac, cv4, 70b, 0, 1, a9, i, v, 0, esb, z4f, h5s, ww, 2, 62p, jg, 3gx, u, 7, upt, l, cy, 7su, c, k, l9p, bc, 5cw, ຂ່າວພາສາລາວ – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ຂ່າວພາສາລາວ