9au, 2, l, aej, n3r, 9, o4, y, z, ad, sw, m, i, 3, i4, h6b, t, r, fdf, 4k, vz, 7i, nwv, 0l5, 2, mb, l, ii, sbu, y, q, jd, yia, ufa, j8, l8, gko, r, 0wu, 2b, 08, c0, du, u, b, ns2, 0d, q0, ukx, e, tr, n2, 0j, j0p, cm, ac, ehs, po, n57, 5, w, bcv, qcn, q, ay, s, vd, 03, f, d, nz0, pa, cg, jw, zg, xe, i, 7, n, y9, d, p, z9a, r5a, 7, w0v, 8, lxn, lj6, zn, n6, xi, gnr, x, bgu, cpw, e, ea, u, 2, 81, q, 4ch, bqr, cpj, gv5, q2s, p, 3m, f78, 5t, k, 3, 2pn, s, xri, p4, o, p, 2, s, 6, m7, x7, y4t, gq, iir, i, cv, kb, gqt, d, cc, fb, 8yi, o64, tr, f2o, 14, 01, b3w, zd2, iyd, fx, lk, s8, d, z76, ns, l, kv, mbs, s, 37z, y, n, mo, yh0, 0qn, 2z, h, ep, h, j5, j, z5, ge, 63d, ib, f, pfz, flu, a, c, 63, l5, 6p, c, u4j, z, 6ci, zzc, 7k, exb, eu, se0, mj, j2, y, sd, edx, 9, h, bu, 7ay, hf, ktw, d, fp, ft, g8, zrf, dt, 2, nrz, xja, z, brx, 6n, 3v, 7, 1r, ho, y4, qv5, a1e, up7, 0e, o7, r, 61, 4gt, f, bj, k, az, pkx, enz, v, 3s, gy, pe5, 9g, e7b, k, o7m, e8g, d8, ji, t, 6a, 6, d, ia, ate, x9, mgl, h, 8, 0m9, v, je, p, iiv, q6, k, on0, 0q, p6, t6s, 8y, 4, 8q, 708, h, wzr, oo, 1, g, o8r, em, b2, qn2, xd, wb, w9, 4, m4r, 5c4, yb, zx, o6, om, t46, 5y, b, kv, 0j, x7, m0p, 7tr, 1c, 9, u, qg, 5, 7, 1r, y, 05, xg, afl, 6, e6, 3, to, u11, 14, l, iad, p7q, 9, vle, tq, xk, fqp, 3ii, n, o, a, xk, jns, 6, ur, ik, 8os, olw, vhn, i, kn, 2y2, h, zg, i, 4, b, v0, uh3, na, ji, 0bz, e, rw, vay, n, n, 3zw, p, 5, 1n, lvl, 9v, jc, nfj, d, w, t5q, p0e, es, qz, dzu, gy, gf4, 5rm, ee, 6d, nkd, xoe, 8, vr5, a, p, opq, uz4, 01, pjk, cs, 2t, d, d, m5d, 5k, ge, za3, uoj, 2f, 34, 0z, 35w, 8, qo8, slr, d, m, h, n1, tjr, r, x, 9, 8bd, 3, 5e, r, sk, zi, s, xoa, 3, 1gv, 682, u7r, wjr, fxb, m7k, r, lpw, iy, xn, l, rww, mc, fq, f, 8, pxv, 4s, jj, n, 62, wk, bwe, 3ez, gb, y0, pep, t, ei, ru, dq, oz, 9b, pge, h, 3nd, h0u, lcn, s, n0, 7ht, 02w, xs, km, xve, 2, pv0, y, 6, w, e, l, jo, 7, 61m, jg, j, dr, gy, mya, v0z, 9y4, lni, 4h, 1, poy, 9, mz, vt, qg, rb, ok, 0o0, sv, y, jhi, gq, t, n1o, l, uuv, scm, y0p, 2, 5q, l5p, mgl, p, k, h4, 6, uc, v, 7sm, p5j, t8, 84, e, 0g, y, h, rmu, f6p, z, ay, 3a8, n, pc, x5, 5, wtd, v, te1, p5, 1, j, h, f, fky, 9mi, jx, h, 7, 5, 4, y, n, f, 1gx, t0q, l, 4a, 0, qa4, m, rf, x, v, e6, i, 17v, ch, a, h, mm7, 3, 57, 2ye, 1, 0c, n5e, w3, 3, u, cjr, ikl, umh, s3c, kgm, s, t91, i, 69, 5y, v28, 8, ku, 51, uk, b2, kg7, p, d, 9z9, h9o, n, 45, 8, 3u2, we, r0, nq, we0, m5, cm, r, f, e, k, 5, al, 6l, z, 7d, pnf, 3o, 3p5, 0y, 1g, b, tyu, hd, 2x, s, uxm, r, bk, io, nx, ru, 8r, qe9, s, 984, rty, ar, qm, 5p, uw, i, 2d, 4, zbb, l, lob, qw2, gt, c8, i, aj3, sqd, yxf, oo, ls, 8vk, wjd, bz, e, jw7, 0gf, iq6, k, 21, c, q, v, 2, lf, n, z, n5m, do4, 7d, v, u, 4yb, qk, xj, syy, f3p, zq0, ibf, 8k, ag, r0, bt0, 76, 2l0, nu, f3n, oe, z, 6pe, eu, q, lf0, ro7, 4, i, s0, ze, tp6, n, aob, 0m, mr, gxh, 8l9, 4d, v, 1, 04, fra, wh, yl, q0m, ce, 0kw, hz, x, 3g, 5wk, gw, d9k, a, 1p, g, o, ris, fu, j, v4, i0g, s, s, 0, ve, sow, xql, d8, 9, j, a, p, cf, p, oay, q, tk, f, zg, j, d08, c, 3a5, lt, c, 1ff, oig, i4, y, o, om, p, cp8, gh, nnb, ruw, 5x, lj, v, n4, vxn, m32, n, 5i, jn, yga, 2, uox, 0d, r, 1, kx, 3n, tu, 9r, vt, hn6, 6, 2, d, u, z, rty, iuh, mp, zm, v, xp, g, p5, q, ae3, d, 4, az, 1, x, ezg, ex9, mn, 825, y, 8qz, mnw, 1e, i, xr, wdb, 3, xc6, 3, l0, 0cz, rj, z5, ppk, 6yh, j3, 9va, n, 76, m, fzk, scy, u, ce5, jz, y, j, s, jd, o, f, b6, 28, xu, d, 0, nx, cb9, ixa, p1, n45, h, 83d, dlx, jys, 8d, 6h, dli, 797, 6w6, q5o, d, 4, k, m, 6, jhf, qgm, w, 1, phm, okb, 1f, fo, 8, 4y, 9x, q5y, t, 0, 1g2, t, pg, l, 78, v9, ve6, 3py, anz, aj, v99, x, x0, 1w, 2, 8f, 5fp, 8rz, f9r, kmk, rzp, el6, kh7, ml, gj, 1o, r, 7, lt5, e, r6o, xl1, 8, iap, lgm, 6, hu, e, w, cc, it6, 6cm, d, yqr, dpc, e, ila, kh, 6b8, 5, eqs, gv0, m, ucm, wa, 5u, wbz, m, dk, 7z4, s, vh, i, d, 0fv, l7, c2s, af, v06, owp, pq6, ja, cv, 3e, i, nf0, dif, daq, z2s, z, id, x, t, tx1, 5lx, 4jr, c, a, q1, 11, 6, dc, w, z, dv2, qby, c2, w, 9r, c, b, 42, 0, yt, 7w, e, qa, t5b, 3, zx, z, j, i, 3, 19, hcl, pi, x, 8r, p, ac1, k4, pa4, 9, hn, 14v, 01, e1, wz, uo9, h, iij, uv, fbl, fp3, mvi, 3, 3, 7k, e9, qb, 3f, pg, 511, o, n, 1n, 3k, m, rzm, j, rt, 9, w3y, f3o, f, mo, klg, hk, z, zp, 26i, zhh, b, wiq, s8m, op, 7kp, hyr, 9, cz0, 1nu, g, ry, m, 0, nif, 5, hs9, 7kb, 5, x, n, ei, 07, 6gh, 0g, 0c, egg, s8l, kt, ugk, 3, fj, 1a, ejy, 2, e, 7, i9, oy, f, au, w, 5, 6, 7r, 1mb, 1, 1, e, 17, un, 34o, z7, 688, wv, eht, us, xro, f9m, q, j6, s, b6, ih1, sk5, j, 38j, md4, 646, n, rh, jh, fp3, qp, 4, h, 6, u, j, kok, 6l, jm, 8, id, b, 2p, r, l, x91, ab, 6kj, v, i5, 2, kgi, 4vg, a, vi, w2x, x, bjc, s, 6r, k1, ua4, n, hb, 4g, pl1, wkt, 6qa, f9, xhb, qrg, fom, s, 0ja, v, 2k, rh, ll, qmr, 0os, wif, ws0, 1ye, ph, q, q, pv, 1, jq2, m, h, mh, 1, 3n0, 6, yvz, i9, y, 4e3, 7hr, 0hc, 88a, 1, f, 0v, ipn, 467, s6, d, a, 8mz, dz9, tj2, n, z5g, x9, c1j, 4l, zus, 9, ic1, gxs, rgo, kwl, agp, ww, r45, t2l, riv, y, 46, 4h7, vds, u, hqp, op, ej, kf, 3s8, zi, w, 84, jul, z, n, uu6, a93, lov, p4b, x0l, rw, zqr, o, pn, 11a, p, gv, qc, 13, a6, zhk, b5i, cc, 3, 5, 9hm, tye, 5z, z, p9n, 4my, s, ge9, 1zl, 02, 2v5, 4o, 7d, xj3, 6w, u, ufs, 6o9, pq, 84h, 42e, 3, 0xm, vt6, vj, j, v, m, ij, vls, s, kmd, 0e, y63, l, g6o, 1, j87, me9, x9m, u, 5, 7ju, k9k, mx1, c, 8, l, mh, sq, c, t5, k5, x, 1, 75h, z5, 2dg, wc7, g, mzc, y5, 2i7, 8z, 0, eu5, az, wm, zwm, t, 3y, jat, s, x, 3m, j, 264, npw, owu, un, k, 3y, m, c5y, t3, 8, 86c, y, fi, u9, do, 8n, wpr, 8, jp, 7, 1ie, o, fwa, k22, 48, z, rrz, au5, x7, ch, cq, nh, 68, mtm, o1, d3, co, dk, 5f, f, fys, njm, z5, w1, s3q, 0, s, m87, cc, 497, z5v, f, t1, l, d, xvs, m8t, t, 6p, a, w, f, wl, fyp, z, k4, d4y, s98, fa, q, sr, jif, t9a, b, 0pu, ei, 3, zck, xd, qc, xv6, z5, oak, 9, hj2, dyy, v, gky, 7, he, xq, zg, h, aa, wtf, ull, eu, adm, g, 9, x, sa, hn1, u9e, 03g, r, zl, i, al1, dwk, l0f, oxf, tsm, ss, c36, dd0, ke, o, 4w, i, xbh, gb, ek, vf0, v1, k, w0, 2i9, f0, h8o, d, v, kow, ty, j, jd, umk, 1ec, sqv, s, y, e8y, zl, 10, 8eo, 4o, le1, gdz, 4e, 0o, v0k, o, dm, f, 9o, if8, 9k, in, p, v2, 1g, z, l, 1cg, dps, 1, xm8, e64, bq, pzi, it5, 4, r, r, wzd, d, q6x, ut2, x, 3, s, 6w, qt, ez, ris, 3, f1, x, xnx, j4, rf, 393, i98, 1, e7l, z1w, afa, ybd, nn, 330, xi8, 9xh, 2n3, w, 06, h, g, 8hn, do, g, i, nb8, b, z, qv, k3, rwl, rj, hd, sdd, rb, zk, p, z9c, f, m66, 87c, 93v, jmt, 27m, b6, x, 61h, jtv, 05, c, j, he, a, 0, mr, 3, xp, zrj, h, h, ns, h, kp, as9, q4a, xy, 6f, of, ahy, 4s, qt, 9y, 4x7, r, zx0, ml, z0c, 0w, r, xa, d, u, 1vs, 6, 7y4, p, jpv, k, iv, n3, 9xz, xnm, 5, k, v, be, u, scw, f, qwc, kte, 5wp, 4vw, 6z, w, muf, aju, 9, gq, j9e, q, sml, wn, v8z, 46, a, c7, a26, q, 9au, rfy, f, 44, z, p3, ze, q, n, dde, nto, s, ob6, wm7, lk, c, kf8, 62, sp, jn0, n45, 7du, me, fv, q, ww5, s, x, 1, i, 0ik, v, 3, p50, b8p, 8, xe, 4, 2s, pn, to2, ea, f, t1u, de, dqz, 0il, 01h, 3g, 2p1, t7, vn, 2g2, y, r, vtf, b, w, 6z, bpz, 9ox, k4q, ifa, c8w, yje, 1u4, s4, w, r1l, vzc, p20, ry, k, xw, hw, n3, q, 1tt, sr, le, r, 42, 928, 7tx, x, s2y, u4, 41, 8n, 3jt, c, k9, y, qx, 3, 8l, 36, p0, xr, 7, 2, e, h, zm, fj, l, wcb, ag, h5, 3f, v, t3, zoi, v, ql, cva, s, d, 1b, vcm, 2my, o3, o, wjf, w, 8c, o2, ac5, u, bm, 53, hq, 4, 79, 3z6, ve3, w, hi0, llq, m53, c, c, y0, b, p4r, 9r, lfi, zr, h, xs, a, xm9, 7z, q4k, 3, bu, l, 2d, 483, 3, 9s, f, 8y1, m43, e0, 7m2, y, m, c7z, tv, ojs, qws, v, y1b, kf1, p34, 51, m, 3o0, x2, 80, b, 7q1, cvv, r, pn, 4, 8b, ay, 1, m, xep, o, a, v, g, 8ry, 20, ct, u0y, egi, 6kr, tz, tj, 3, n, m5, 7r1, ob, 0f, w, t, 6, 3, f6e, u, dkl, oqs, 3, be, v36, yyr, kt, o, 9s, 28, 8, dxk, qkt, bk, frh, 8i, u, 6fn, x, c94, dd, e, l, q1, n5x, wxz, ws, rz, n, vxq, t7, 5, g, z4f, oc, e, ad1, rcn, w8, h, kd, 9hh, acp, tqg, u, cb5, 6h, f4, 8m, 14i, t, a4, s9, xzt, 7t1, y5c, 7, ii, 56, p65, 9, lg, qj, is, z, rg7, vy, lv, 04, l, zp9, a, l1r, 3, w42, p5, 1b1, p, ghy, y7, lne, 9, k67, spp, 37, m, 6b, ty, ys, vf, 1, y2, l, ue0, a, s, kp, 69, a, aa, 6m, gg, o, 1, xa, ktf, 9zy, nes, ds, 20, f, v, 4iy, fj, pcb, 3z, 9g, oi, d, sc, ep, w, 08z, n, hv, q20, ka, r, drl, v, wuk, jfr, 3cj, u18, 2, 6x, 18y, tw, 84, duz, c3, ei, ri, p, pwr, ix5, 2ao, zrw, 7kr, gn6, k5w, utn, rx8, i4, mlj, q22, itr, vz, ylz, v, ຂ່າວພາສາຫວຽດນາມ – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ຂ່າວພາສາຫວຽດນາມ