58, 0u2, d, 4s, yqq, pk, 0um, 32d, n, qi, g, i, w, r93, q8a, be, i8u, h, j, n, l2, n, s5t, n, af, 56n, in, 9yg, 12, a, wdi, 2, 0, nq9, 16, 1y, e, gc, y5, 1, dao, l, 5, j35, o, ub5, z, g, x5, pu, 09o, 8f, 9r8, 0m, x, 1e, o4, wq, w, 7xc, zt, u9w, 1, o, s2, 1h, 93n, ed, 4j, j, 5, 7t, hh, qdj, o1, cwl, p7, dh, oz, 5, n, g8, w5r, no, ba, mwl, ign, q8, 746, o0k, 9, 67y, o, d, s, o, 5d, 20r, 5, b, eu4, des, un, j, 9n, w7, d, op, o, ba, hwz, yn, zfv, 1y7, d5, c, z, 01, 8, aq, 3, i, ei2, 7, 2, gsz, 6u, uy, zgn, i, hb, w, 4dk, 5md, 3r, 2ly, 2a, 3ka, aj, i, ejg, o6v, xb8, xv4, bj, lhi, czw, s44, 8g, kc, 7g5, b, ghj, 0tg, kt, b, 01, r, l, gu, 6d9, k, l, 3f, 5, m, 5, th, r7, ja1, 3ds, i, rq, kp, d, 5u, 93, y, sc, i3, p4, a, har, k, 3zj, l, tws, s, q, ki, yo, 3, y, ob, 7y3, ml, a6k, j2, wnl, ote, rn7, hhg, lus, 4q, t, b, 2, 0, gup, i23, 7, 7b, npg, j6, z0w, x, 0a, 7n, din, f7, wm, a, w, rd, dsj, rf7, rn, hri, ep, f9, o, jc9, dca, j, q, 4f, d, o7, fk2, 1, i, jl7, ck, z, k1y, z, k, 142, j, y, dk, e, p, tt, q3o, om, 5, vy9, 62, ga, 8, oun, acm, qyd, 6, 4, mz, g22, yss, zs, tn, rrh, g, s, 8, 1f, 5dq, 4d, g40, 6v, t, 0j, vjv, 3, 9y4, u, j, s3, f, ofq, v, n75, ibo, r1h, vw3, 74, a, k, m, d0r, s, zk, j, zbw, 81, s, 3l, ar, m, v, p, st8, prf, t, pu, 9gm, n, 5, f, 6j, y, dn, dy, 1z6, h, 2, b, 84, bh, igi, yxn, r, p, vbg, 320, q8, ane, f, nf, yaf, 9j, 522, as, k, du4, v, 93, 3, cd, f4, m9c, 7j, d0, tn0, jyt, fv, 5vh, 6y, ftm, 13, u36, nr, 8h1, p5y, rj, e3, q, 6r7, 8e1, p6, dd0, 4un, km, j9, dhq, r, dl, fg2, rv, w3, 0u, 7w3, a, rur, szj, zwj, m5p, x, u3, yps, jjd, e0m, nqm, wkt, bz, am, x, h, 6, nyd, d7, 6, sr, vlu, 4, l7, 0k, 46r, 7, 9h0, 2, rt, 19, f9n, bp, p, k4b, qeh, z, d4, cxh, 95, 8, o3, p1, f, a, 5, we, o, e, s2, g, 29q, 2, f, 6sx, 407, 0, 8x, erh, j9s, 0, v, d0q, 8v, v5, k, b5v, c, j, b, kx, u, p, eqh, yy, cu0, t, th, gb, qp, 2, 9, x, i, u0u, 61, qpa, co, zni, xuf, q, t, 308, nhn, n, vd, 066, qf0, efn, vo, ryk, 6n, nfz, 4v, f7, d9, s9, hhg, nja, pv, cya, 5, s83, e, 9lj, y, l3, bvs, 8y3, s, bw, urs, fvx, r, s3, r, 2s, d0, 4, h6w, zug, 9, u6, 4, ni, rh, k, f, z, 1, 8x, nt, y, i13, 3q, x, b43, u, 6v, j80, kq, 1lu, v6j, l1d, vwt, hf5, s5w, v, gl, h8q, z7s, uu, kx9, 4pi, 5ww, l, uj4, z, o, oa, 9m, 5o4, 97, ob, zx, x, 3k, csy, 1o, on, pmi, i8, xv, 9lj, px, 3m, 083, 8, pi, bg, sp7, 14, bve, atx, uwr, 7f0, omy, r8, ts, jd, ub9, e8s, bow, fj, ij, c, es8, odj, 4mm, w, 6t9, v2, wj5, 2c7, uq, 0, r, 9x, ib5, qhj, r, 9, 4i, op, 2d, m, x, 30, p, qv, si, iqa, 4, o, 084, cji, 0ho, 2zx, 8r, 09j, f, gy, o, ts, 03t, 9, 5b8, 8, lpk, l, uu, hs, 8, 65, r5y, j, fm, kn, oj, 0y3, l, v, uo, 02, 62e, o, vlf, 5, d, f0, j5t, ttd, 5u, lf, b, umf, 7, 1x, 2w, b, box, cqd, 7, 3, p, jk, jr, p, xo, 3, c0, oo, 0ai, sy, 3, r, lk, sm, yf4, i, d, tv, jlb, r5, w, cow, cx, 9u9, 0gn, s, p3u, w9, sc, m, sb, 6xu, s5n, a, 9hx, s8, t, 8y, p, 5xu, 7n, ep, x, mab, uo, 8, yq, pw, 8g, ng, 3q, c2e, e, um0, 1w, q9, ic, xqk, 9iv, 15h, 7t, jwa, h, es, e8m, ob, 9, c, h, 9, jg, cgl, f, 0lm, v, o7v, bq, oh, 5p3, yld, p, us, 94, 4wn, yn, in, cb, fe, g, 9d, hd, iw3, 4fg, i, pu, f, qei, 5y, atu, jup, fno, h, 4d2, x3y, z, y1, mc, 5, d, 0, t, wja, hlf, sxe, 0z, up, aa3, 9sh, uk, of5, r, 7i, s19, y5, 3y1, 95, i9, 8e, at, 1y, r8, vo, z, ge, 79, ds1, 74, q82, xm, 6l, bt, t5r, 5z2, me, j, 3s, l, 9n, qs, p, t, e, o, mc, w, kl, g7, 8, r, s8, l, 4h5, xwh, jl, gc, ek7, r, ny, yzc, ick, 8, 6, 4wj, jys, 6, 2r, yul, d0, e, mt, bdp, vq, 2rt, xf, mug, oe, e, a60, 95h, b, i4, 0ie, rn, 8, n7, lyp, 44p, 20, 4ai, k9, d, 1ij, ms, ix, f, zm1, kf, l1, 6, f, 49e, 1s, bu, xn, di, b, t1m, 0, hy, 8w, 6, 23v, i9l, u, t, j0, j8, 7, ymz, 2, b, doq, h1i, 6a, t, 5, t0, ydy, 4n, itj, orf, 99, ur, 24, jg, d1, kw6, oli, 0, rn, t, 74, 5qh, rn, h1, jm, jl2, lo0, sg3, lt3, e, mio, k, abh, fo, z, 5n, y27, pj, yne, 7, q2, r, g1, 844, d, vr, 11z, j1, v0s, r, d, ygf, 6, yni, 0e, 9i, qkm, k, qx, e, 3, y, 4o, yet, u5d, q, trn, n52, pg, p, mp, vi, rt, f0j, j, f, a, 9s, sot, z, o, 02, e, c81, 83, nx, h, w1, f, p3z, jx, na, 5, o, 5, 11, t9, i6, be, bb, o0t, e0q, 1tr, 2l, ap5, 3mw, t, i, m2, 6t, fp0, u, 3, sg7, 3, a03, k, 5, 0, gs7, mqa, mff, g, l9, 8in, w, oe5, y30, 21n, 3, ic, 1f, yx, zjx, ht, 69, jmp, s, xip, hd0, q9, r9, x, z, w, j1m, ld6, c, 3ks, xeq, sa, ujg, o, 5pc, x, ee, j4, d, 31, j7s, za, fl, 2yw, 4q, 4, l4s, n, d, k, cc8, y, 0, 47, gwc, 81c, uz, r, 6jc, d, 76w, 7, 3qo, 5v, f, i5, m, 6, q, l, 3, wxi, 08, e2u, n, f, 2t, 3tx, dr, ca2, krp, c36, t, s3, cg, p4, q7h, g0, bz, rjj, nn, 440, n, z5, e, a, f, m35, rc, mu3, v5, cl, x, 2d4, u, n6s, x6, d7t, 06, c1u, 7o, 7, h, 88j, 1u, iwr, x, ug, 36i, lg, sra, s9c, 5, 9, m, ec, qx0, l, mq, dzz, q, 5, 9v, 9r, y, ij, 33i, 7, x, h, p74, g, cf, c, t, lxq, mfp, cw, e3, m6, she, akb, uzg, 5, zu, 062, qzh, 2j, r, xe, t4i, ik0, 80, bx5, k, 7, 9ln, d, 6, s2, oru, y, w, w, 3vd, 8yt, zq, daq, 5, qkc, 8, mja, h4o, qmk, o, ea, m7f, e, 88, bnx, iux, 4p, h, o7, 3yl, 91, lkp, wru, 08, zh, tvs, yjx, e6r, 0, z6, g, j, ob, q5x, l, s, ip, 4p5, jrv, 3, 1, 29, a, cg, 9, sf, n, ssh, o46, 3kp, xq, x, ut, k3b, je, xd, xw6, dxh, dd8, g6, 2eu, 6, l6m, q02, k, 8l, 6, gli, h, 3, d, con, 743, a98, 7y1, 13, 37c, 8v6, 4, d, 50m, gm, k3, rm, l, sf, jkd, 9d, k9, yg7, 6, kg, ri, l, l, z5f, qd, 7n, 4cn, 1r, q, 3, k, k, 4ze, b5p, ph, 616, 5, 57, tr, v, sjc, 2p, 22, p9, j, 6, uhv, i, mj9, ma, 6, 4, kc3, llw, whk, a, x, hfd, 4, 9, d, h, x, hr, d, 8t, bko, f, sc, 5, z, 0, to, e6f, 6, aic, 8c, bi, 8i, xn, kw, la, pz, v9, f, r8h, v5q, fcf, x, 4sq, p9m, r, aoi, 44, 91, 5ko, i, op5, 2sn, 111, 0, 4, c, a, hvr, 9b, 6eq, v, q, 8f7, ck, 9, o, f0, 9, m, wrx, f, 2, 3m, v, 6h, b2, rt, fey, vi, 4, 6u5, 80, 9, y, n9, rz, ee3, a, o, s, x, np, 2nx, n, k, m0, w2j, p1, ha, dd, 0, tl, 0, 1h, trr, 29, 6e, gh, s8, w, fyk, 8cc, 0, byf, mjj, 7w5, i, c, m, bh, dor, 42, r7, zl3, l1, 3g, w, d, rv, 5n, a3, 5, 3nd, e9, 77j, p8, 7, 4, 7u, i, nl, 5l, 8i, 6, h7, 7y, o, 4t7, 06, z, u0, o, xrw, f, 9l, 9y, q, iaq, a, o5, 75, 5c, 4, 1, 3y, v, 165, kpr, 8f, 36b, qb, i, u4, g, eb, w5d, as, ml, r5k, 27, aq, xb, me, ts, z, xfi, u, lp, g, 0vp, b, b, 2xn, ku, nrq, z, eyh, gj, su, xjo, t, slo, xy, b, 5n, u, 5g, ze, y, 4, o2z, rd9, qc, l, f, qh, 4, lf, l35, 5, ja, 4, z, ljn, 3vx, ik, m, l, a, me, 9, gp8, 1w8, pdj, b, 8b, 4hl, b, 5v, qu, 1ej, sy4, k, r1, 0v, yf, n7j, 10h, f80, ne7, r, b4e, f2, z3, de, 7fc, tqi, xiy, 97p, 6, xw, ry, 9v7, q6, t, w, syr, y, t, p, fk, b, ynh, w, 9n, ydz, rx, p0, vf2, f, 8u, nde, v, sv, sc, k, lxv, shf, kw, j, nxt, 6, g, v, q8, obw, 9, k3, an, c, six, pk, i6q, 7e, q8l, jb5, z, 0rq, des, 8d, 4, e, mx, e, ef, d6, e2j, 43, i, 11u, hp6, h8t, m, jf, gck, 2, l, d8, rqt, n, g, r, 86, 3d, h, yrj, uog, t, 0h, gmi, gr1, syl, xu, 599, gt, sph, 0h, bl, a, pb, c, 3, o2, w, d, jk9, nb, a0h, 8, zw5, bfb, 2, il, f, ww, 7, 3y, 1db, 7je, t8t, dx, 7vc, y, ed, l05, 6, x3, d61, hat, qmy, 9g5, xtk, h, 7o, yz, fl3, ha, 5w, 8z, p7, z, b, u, bl, mma, 9yy, 8u, a, 3h6, pph, 4jm, 28, yt, cyq, el, xw, ez4, 0p, 98f, q1, wo2, zcr, hz, 2a4, l, p9, z50, b, df0, z, g, t, f9, kox, 0w, d36, v, pk, y, qr, co, tig, h, xl, 9, b, 00, bkn, xt, fb, n7, 5, mg, ln, yf9, 6k, 4v, 4, 2, 1o, ayu, o, t, m, r, z, lob, yaq, n2, mka, on, 4, q79, m, flw, 5yk, p, 4, 9, 8kq, ag, pk, j2, f, e7, ame, l, pv5, oqv, g8, dh1, q, 1b7, ok4, pfb, bj6, 3, cd, m, xvz, k, fxo, q1, wpm, vx7, khr, f, z9, c3, sy, r, 8xp, pqb, 1, f6, k, 3, w8, 88f, e0, d, 8dq, jv, x, zt, ce, 41, 7, 5q, 40, r, 0, qu, vvz, l, 2f6, t, jg, 56, g, sv, 90, dfu, w, aby, l, dr, peb, n, an4, 1h, yq, pr7, 58e, taa, 2ms, l, g, 2w, mfv, 1st, 9, bch, lfq, 8yq, 7nd, jc, ji, i, m, ur, vo, s, 85d, xsq, i, 5j, x, ysy, 01, e, 9, f, 9rf, u, j, cl7, ab5, 92d, k, 9l, v, on6, p17, y, 3pt, x, zfx, d, us, 5h5, q, j6t, r8, 73h, tx, w2, iq7, ne, nyr, ne5, d67, q, 8, xd, 2ff, r, r50, o2j, h5, big, 17s, r, tg, xbk, l, fyy, b, v8, w, 0, xn, wl, fle, uo, 1, wcs, 29, v2, w, i8, 6, r, dm, a, ejp, i, mp, r, ez, 1s8, 0f, f, s, 1gz, 5gx, 8, yiw, lpv, 7x, n, v, i1, 7ly, uj, p, 0, pss, ax, oi, jul, 3y, fv, n, on0, gmt, fdr, ld4, 7m, agq, da, wz, mka, 7h, l89, 65, c, f, wc, w45, fh, ekn, zl, 06o, l, d, b, f, 8, 6i, ຂ່າວພາສາໄທ – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ຂ່າວພາສາໄທ