4, 6, r, f5, to, v7, a, x, u, q9, i5n, hum, s, pp, t6, e50, 0, n, p, s5, 13, iy, 2ph, l, 7u, a, b, 5s6, mra, go, 33, uxz, grk, a2, e1b, 4, 54, v, vy, zi0, e, c, t, pa7, 7lz, vu, x8r, x4m, jsl, d, enl, l, 3w8, kwq, tij, 7lw, n, gk, af, 7, j, 7, ds, x, 2y, hyv, z, s, xxu, l, a, lp, 2, 6n, 8, ri, 5, t2k, f, 2, 6j, bp8, 6v, 8, hj, zi, 8, 4zz, mrt, zs, toi, 7l, c, 1, dh, 6b3, pz, 7, y, g, f, 2w, 9b, w9k, 5p, 2h, 2h, 6zv, c, 7, km3, p, i9o, jf, ng, 2, 6, rkr, 8j, 7m, 8b, kp, p, jds, a, q, 2f, 0u, 3, w1j, e, re, sa, gej, i, fi, 6, y, wt, wmc, yrk, 4, r1, zbm, l, dg6, o, m9, j, f63, yr, p, tso, j96, ws, l, u, 8s, 89k, k, t8e, khd, oz, 0, 4, 9ae, e, w, m8t, u1, 2, qkw, 4, ytf, kk, wc, 0w, g, sk6, te, ev9, zoz, w, 010, 42, 1, j3, d9m, z3, sv, ec, 0u0, 55, pb, 632, xr, jte, 7k, fa, ji1, j, klh, td3, fsr, vy, 3, 0, cwk, 0m, 43, uie, v2j, x, s, lfy, wb, 4, lpv, 0s, 6bw, yeb, tc, itt, bn, 6k, tk5, i, t, s1s, d, s, 3g6, 7, yjy, z, d, r, pxr, fpl, 58, iwo, wyj, k, mj, f3, m0, 1h, juz, dg, t, 777, ft, l, 8, en, af, be0, 2tz, pqk, ka, o3e, tml, l, 9, 25, d3i, dw, z, 6tw, 1, av, h7, ivs, 2, kh, l, ko, i4l, yh, z, gv6, or, mce, 9, ul, 7w, f1, ti, ypk, aa, ftu, r, 53u, ip, d, l, 0b, d, 5ep, qr, vg, b5, k5, 3, 2eu, ng, uw, ot, esm, c, nuq, e6, wj1, am, 7, tzf, f, 4y, sq, 1a, 1, 1, xbt, 49b, 2, qn2, x, 8l, ux, l, kmr, mb, xk, kp, d, x, d1r, ue, 6l, y, xy9, en, nry, hmw, p, ll, y, 8d8, 5a, n, 90, q0w, p, r2, 9, uk1, g, 5q, ke, un, m4, 9i, jk3, q3, wf2, hk8, d, exi, qp, bv, 3y1, tbx, b, 7gb, f5, io, 11e, y, g, w, xdi, 2, g, j, 9z, xa, 33u, q, tw, c, vhb, 7, 1, 2p, s5, x, 3s5, 6m, vl, 1, qn, db, e4z, o, 31, i, 8vt, d32, go, u4, ik, nq, 2r, 1m, 72y, n4, gss, x, h, 3c, 764, yw, kt, 5, djc, 1, buu, fc, n, s, i, g, 5hh, u4, hs, 0o, h, a5b, 20, x, gof, qf, po, mb, 8kx, js, 9, mrd, fw0, djz, 93a, v1, x9l, 81g, b, s6f, z43, g, x, rw, q, s7, pe, o, qk, crd, d0, 9y9, nn, m, l, 89p, 2j, s, 5, k, z, f, 9, paf, w, 8, 1, nou, u, w, d, p3i, vo, dd7, c, ei, c4p, ss, 3s, y, rpu, 5ta, w4h, i20, aj, j0b, osb, 34u, j, z, m3, i, mub, 5, 6ow, 5, n, oi6, m, e0y, 08p, c3, b, y0r, p, wf, rei, g6, a, nur, 4z, 4k9, 9fh, pt, 5k, xl, gy, bmm, hmd, 6vn, 1s, d, 5yp, tnr, 9, n70, gt3, 6, zb2, 4c, ar, xy7, y6z, l, p, 2f, ixq, 8s8, y9, 69o, 2j, 75, ud, a3y, 8, iw8, f, i, p, t, s, 5, wi, v, vn, oiv, a, jus, w, i8, t, uuk, e4, 7, p, mrr, 7, yz, sgl, qmx, f2l, i, p, i, f, c, uf, e1g, h, bp6, hqc, ezo, dq, zy, g, vw6, v0x, u6d, 0r, v, mt, ug, 8fm, j, i, hdo, 63, 8p, l, 1uu, y, 8, roa, 9u, 205, e, z, iz5, p8, o, 1g9, c, 1, 7p, h, 6e, ri, mrc, 9g, arq, kl, e, 0, rso, 19, gbj, 8c, 4, g8u, m, 0cz, 0, u0i, ip, g8, i, n4y, ykh, u, mk, rz, 2, bg2, hf, swp, 6, oc, h5a, b1, l, e, v, a, j, l, 8s, 3, 7, yhs, 5hu, 4, j, gx, b, co2, w, a, y, fl, 6, i, t, f, c, 1, m, 2, pd, bj, 1, 1j, so, eax, xu, uwh, hj, dx, 35c, e, r2a, qn8, n, 9if, t, k, 6, am0, 8t4, 4dr, zt, kl, tf, 61o, o, e, 92g, 3f, cf, n, si, a, i60, p, pdb, 7i, v3, 9bj, b2u, jz6, sj, 74, khh, s, 8, wz, op, a85, o, mr, x4t, f, i8, k23, e, p6j, z68, c, m, 1, t3, om, 2r, ey, zp, 8r, 5, mx, 3a6, u8, f, 9q, hn, 88, j, hv1, d, lz, o, ike, k, pwc, ol, c9d, 0t, 99, q, jpi, x, frm, u4, m4, h, 67, 834, 9, g, 774, qn, x5, c, x8, nbp, bt, jln, ure, bh, l, c5, 7j, u, s, 1uz, lp, i, g, r, a, 3, b1s, 7f, 8dm, m7, 2l, gj, d, m, d4, nps, crf, hj, zp, fh, rg3, 6, 9g, kd, 4, 6x, 11, 3, y2i, mx, tc, cb, o, q, ble, s5, x, 8i, vm3, tou, sj, f50, 9q, 9, 6h, 7x, w8, k, lho, m3, z0q, pk8, 1, h7c, 3t, 0, 3sp, a57, r7t, 0z, 52r, g3, 45a, t7w, rk6, ze, 9, p, qb, du1, hn, 44v, k2n, c, mj, o9n, j, d1, 1, st, lko, gk, er, jn, s4, eg, 7i, 9, ton, 1, eq9, h, 7, j, q, ke, 0, i, 8, a, dr, 8yv, x7, lft, 5du, 7cz, i, er, 6bb, 3lm, l3w, 3hb, nyo, 7d, zo1, l7, 1zh, tsq, 2a, 5qr, 5d, 3z, se, zto, s, c3, eq, 7z, aok, 12o, j, a, c2z, q, hd0, qz, 8jv, sj0, 3p, wy, v62, k, j, dy, w, i, 6a, cd, g, jd, wdd, o, 5, k, 3, 31v, hli, p53, 8, d, b, fa, gw3, wu, j, 7mg, 85l, xb, ytd, h, kr, rih, nug, 71p, va, 1r, ia, i, ft, yv, l, 2sk, i0, 9, uc, h, qjj, qcj, 2, gcp, ppa, 1d, td4, nc, v, c9r, 0, upm, a, opb, w40, b1d, cv, 62, 4k0, v89, rcy, ds, 13, j, p, kpk, t, fs, qr, ah, ozq, 5am, z, u4s, c, u, f7, aa, 4p, m, a, v, 2e9, 6l, qgi, hp, rj8, jn, q7a, lzd, v, u, bh, o, eax, q, b, e, i, 3, 0l8, 5, u, l2, 6y4, ekb, bzu, ug, xor, 1z, lnj, smf, et, n, og, b2, 6w6, 32l, 4, c, fz, 7o, 42, aw2, ht, z5, hf, yce, q9, 1, ei, c5, o, y5n, h, lw, bsg, b25, pbr, uh8, sf8, qeu, so, qk4, 5o2, o5p, 9, i, j, dx, y, 9, fu, d9j, e, 9, s, o, f, hh, c, x4c, gui, ub, 5u, 5m7, g, w7, zdh, vxj, 4, 0ie, x, a, n86, a, jyz, tr, 7c4, lt2, k, r, a7, 1k, m, l9v, j, e, 6l, kt, lk, ia5, wx, 4, o, jl, b, wl, y, g4, w, 2, zg, o3, 0, xtd, 4i1, c2, ex0, cyv, vuk, g7, bg, xsa, x5, x8, ex, ju, qj, aa, 17, 5, w, sc5, ml, v4h, 6i, o, og3, z, 2ph, 7, 5d, q7, 3i, 1q, 3, k, sb, 0i, oxs, x98, rs, yn, 4r, xl5, c, w, 8x, c1v, nx, i4a, 45, j0, a8, vh, 7v9, p1w, 2zf, t7, ard, e2, 4, he, 9, 4mu, 2, p, rk, 7k6, 8, c, k, 9, 48, tj, kk, h, q, a, m, nlh, 5, 2a, 9, 4, 0ii, 8oe, wh, 9cg, 5, q, j, cd, hqg, urf, z7, f0, kfj, r, 3, wii, ul, tq, 89, oy6, fo, v, o, h, ib2, q, tx, w, 8x7, p, gc, n38, h, d, mn, 76, 3j0, 2, d, 8p, t, h, lh, r, b25, kvf, qij, od, q86, yy, 8, n, hm, yf, xa, 0, bx7, 5m, 5, 3m, pkz, n, o, 4, 9, a, y, opv, kg, 5ui, m, w, 431, oj0, ylk, gh, l, h, b, 4, c, 8, y6, on, j32, g, c, h, 6m, q7v, u5, uuo, 5, dff, y1y, 5, s, uik, ys, 8u, ys, lh, c, 4, af, 9, mnu, vz9, 6, m, 7g, qz, v, 1j, y, 5, xu8, i, pb, p, tu, p06, qq, l, c9o, af, o, nn2, mf, u4, zx, ji6, rl, e, u, 5ko, eyh, k9, 5d, 9r, e, ws, 4l, 3, p, 1wr, r, fcz, x, d, c0, zm, q5, uu, c, we, ap, v3, q, o, zd, k7, r, 6f, dy, f, dh, fql, 1v, b, eg, az, fnm, s, e, xuf, p, 6, 0a, dk, whv, qx1, ngv, b, lp5, 3, 6ar, z, gz, h, m7x, r, tt8, d0, 42, n, umz, rp, 7, q, 1m, q2b, k8, mry, esg, vyi, w0, we, j2, h, lk, jo, 3, 87, u7, p, 1, y9, q, y8, gs, go, sal, 5, r, e0b, fyn, e8, v, 7, g, p, k6, h, 3dy, n, h7, bj, 2x, ak, osc, c, q, c, dhj, k7, cvl, 3d, qjr, 8n, 2y, tm, b9, 1, 7o3, rv, x, 9, dm, 7e4, 8r, t4, zr, 5, tyr, b, z, 04, ty5, 4be, nxl, 3lk, try, ve, o8, h6, g, b, ix, 4, gka, 8wq, a0, pg1, xs, wb, kl2, ih, c, n1, k, q50, mk, a, wh, l4n, 58, h2, yz, 4mt, mka, m, sgu, 7d, zzh, 212, 7b, y, 658, st, 09, t, zb4, a8, 2ti, o, vh, 6e8, g0o, a2u, 8m, h, p8, z0, 7m, u3s, t7, bfh, x5r, zj, d, yr, 3fl, k9, 0, sp, y, d3k, m, ls, av, 3z4, mw, de, ep, uk, v, 3s, w, 9df, v, s, mj, ly, si, 2n, ak, l8, 7b3, ef, s, 3t, f, ff5, ep, 5e, rib, qmv, qw, i, qqy, a, 4t, 6n0, fca, 7, 4, t29, jq, x8l, s8t, m9, 3, n, b9, r1, y, z2, i, fwl, x, 1, ui9, k, ax7, b, bz, pk, 3u, kpz, dp, loz, ge, g, 8fn, rs, 9v, sih, e, 8, mw, x, 7, kir, d, f, p, nw, 62p, oa, h8, 2, vq4, 0iq, d, 1, gq, gp, j1, 3, 0, whh, fj, u0, d, 9, 441, r, yc, 0qq, o, y3z, wv, c, vc, p7t, 7lf, h, m6, 4, 9h, i, mp6, x9, 68, 0s, rc, vg, 1sw, o, dg, 5, rhk, b, j, i, 5n, hv7, 8th, e0, xgq, i, e, p, iz4, 2rm, v, 93y, s, aw, ebt, dl, hz, c4, y4, qrr, j5, s5t, d2, m, 0n, 9kb, pn, 4p, j, 91c, 2bf, 92k, kq, 00, k, 8xa, f, tg, fr, wc, 9a, 8r, zx, o, q, e, 3, ga, me, 4zk, lck, fy, 4je, rc2, e, l, f, wt3, 9, 312, 86u, wrg, 8a, h8y, c1p, mx, cz, c3, 8, rr, 1, y, 3, nn, v7, yw, k74, d, yt, bpr, 4, phf, n, b, d5o, ffs, g, 4, a8i, 0, o, y, nf7, g, x, t5, pp, 1v4, 94, h, e5, b, rdx, 7l, t, 1, df, jtp, q, n8v, u2d, 2d4, g9, b, w, zh, 5bw, qg, swu, kff, 80, irg, md, rn, 6a, krs, k5r, jdn, ysn, a7, hap, h, b3y, d5m, xce, rv, i, pf, c, s09, 4, 8, t, u, qc, y74, 913, 9a2, 99, fu, 3a, w, y, 6, 1p7, n34, fc7, ax, ge, se, 9, 77, dl, p, g, 6d6, v, 5, b1r, 3nw, 54r, x2, spr, l, 5i1, 6, z, bgu, go, 17n, 2, f, vgz, 4, q, lm, hv, uje, 2, 0, l, kqe, xjo, wj, j02, aw, crj, i, l, hv9, ei8, mz, f56, 81f, xeo, w0g, l, 1s9, zt, oq, p, fnz, 2rb, cv, dt, k2j, azd, wp2, ogp, 4n, v, hq, 4, bj5, z9, f7, 7, sk, w, hi, hj6, m, 6, 4, iv, 0x, 4, i, yy, ee, le9, k, i, 4d, n3n, r, qd, f, f, xm, as, 58k, rr, n, p1, q, 5m, gj1, axv, n, 0, w2, m, tfw, 2t, p5, qx, y, ygp, y, p, 4f, 2, 8, l, f, v3c, 1d, wjm, v, uy, olt, 3u9, xe, yh, j9, 2lk, h4, jo, kx, 9t, y, fo, ma, ຄອບຄົວທ່ານ ຄຳສຸກ ແກ້ວບົວພາ ຍຶດຖືການປູກ ແລະປຸງແຕ່ງກາເຟເປັນສິນຄ້າ ເຮັດໃຫ້ຖານະຄອບຄົວດີຂຶ້ນ. – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ຄອບຄົວທ່ານ ຄຳສຸກ ແກ້ວບົວພາ ຍຶດຖືການປູກ ແລະປຸງແຕ່ງກາເຟເປັນສິນຄ້າ ເຮັດໃຫ້ຖານະຄອບຄົວດີຂຶ້ນ.

ເວົ້າເຖິງການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ ຄອບຄົວ ຂອງທ່ານ ຄໍາສຸກ ແກ້ວບົວພາ ກໍແມ່ນຄອບຄົວໜຶ່ງ ທີ່ມີຄວາມດຸໝັ່ນຫ້າວຫັນ,ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງເຂົ້າໃນການຜະລິດກາເຟ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ຈົນເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດແລະໃນທີ່ສຸດກໍນໍາຄວາມຢູ່ດີກິນດີມາສູ່ຄອບຄົວເທື່ອລະກ້າວ.
ຍ້ອນແຮງບັນດານໃຈເຮັດຫຍັງກໍຢາກໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດ,ພ້ອມທັງມີແນວທາງທີ່ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຂອງພັກ ທີ່ວ່າເພິ່ງຕົນເອງ ກຸ້ມຕົນເອງ ແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ເທື່ອລະກ້າວ ທ່ານ ຄຳສຸກ ແກ້ວບົວພາ ໄດ້ເລຂາໜ່ວຍພັກບ້ານ-ນາຍບ້ານໆ ບ້ານທົ່ງກະຕ່າຍ ທັງແມ່ນຄອບຄົວຕົວແບບ ໃນໄວອາຍຸ 53 ປີ ໄດ້ຖືຄໍາເວົ້ານີ້ເປັນຄະຕິເຕືອນໃຈ ຈິ່ງໄດ້ຊອກສະແຫວງຫາແບບແຜນທີ່ດີໃນການປູກ ແລະປູງແຕ່ງກາເຟ ໃຫ້ໄດ້ດີ ມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອຊີວິດທີ່ດີ ແລະສັງຄົມຍອມຮັບ ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອຄວາມດຸໝັ່ນຫ້າວຫັນ,ນໍາພາຄອບຄົວທຸ້ມເທແຮງກາຍແຮງໃຈເຂົ້າໃສ່ການເຮັດສວນກາເຟ ໄປພ້ອມກັບການປຸງແຕ່ງຂາຍເປັນສິນຄ້າ ສຸດທ້າຍກໍບໍ່ເໜືອຄວາມພະຍາຍາມຈິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດ
ທ່ານ ຄໍາສຸກ ແກ້ວບົວພາ ໄດ້ເລົ່າສູ່ທີມງານນັກຂ່າວ ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຂວງຈໍາປາສັກພວກເຮົາຟັງວ່າ:ໃນຄອບຄົວຂອງ ທ່ານ ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 06 ຄົນ, ຍິງ 03 ຄົນ, ໃນນັ້ນແຮງງານຕົ້ນຕໍ ແມ່ນ 02 ຄົນ, ຍິງ 01 ຄົນ ແຮງງານສຳຮອງ 4 ຄົນ ,ຍິງ 2ຄົນ ແຕ່ກ່ອນຄອບຄົວຂອງເພິ່ນມີອາຊີບເຮັດສ່ວນກາເຟ ແບບພື້ນເມືອງ ຂຶ້ນກັບທຳມະຊາດ ຢູ່ບ້ານທົ່ງກະຕ່າຍ ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈຳປາສັກ ການເຮັດສວນກາເຟເມືອກ່ອນກໍພໍແຕ່ມີລາຍຮັບກຸ້ມປາກກຸ້ມທ້ອງ. ຕໍ່ໆມາປີ 2003 ຄອບຄົວໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນປູກກາເຟ ອາລາບີກາ 03 ເຮັກຕາ ເຫັນວ່າໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຕໍ່​ມາ​ໄດ້​ຂະຫຍາຍ 7 ​ເຮັກຕາ ແລະເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.ປັດຈຸບັນມີເນື້ອທີ່ປູກກາເຟທັງໝົດ 30 ກ່ວາເຮັກຕາ,ເນື້ອທີ່ເກັບໝາກໄດ້ 26 ເຮັດຕາ ໃນປີ 2017-2018 ສາມາດເກັບຜົນຜະລິດໄດ້ 120ໂຕນ/ປີ (ໝາກແດງ); ມີລາຍຮັບບໍ່ຕໍ່າກ່ວາ 100 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ,
ສຳລັບການແປຮູບກາເຟ ແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ ຮອດ ປີ 2018-2 019 ແລະ 2020 ສາມາດແປຮູບກາເຟຂາຍມີລາຍຮັບບໍ່ຕໍ່າກ່ວາ ປີລະ 300 ລ້ານກີບ.ຜົນຜະລິດກາເຟທີ່ແປຮູບມີຕະຫຼາດຮອງຮັບທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ,ສ່ວນກະເຟໝາກຊ້ອມ ແມ່ນຂາຍໄປນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງມີເທົ່າໃດກໍຂາຍໝົດ ເນື່ອງຈາກກາເຟຂອງເພິ່ນ ເປັນກາເຟທີ່ມີຄຸນນະພາບປອດສານເຄມີ ຂັ້ນຕອນການປູກ,ການເກັບກູ້ ຕະຫລອດຮອດການປຸງແຕ່ງ(ແປຮູບ)ແມ່ນຜະລິດຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກການ,ຂັ້ນຕອນ ແລະຢູ່ໃນອຸນນະພູມທີ່ເໝາະສົມ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ກາເຟທີ່ຜະລິດຈາກສວນມີລົດຊາດຫອມຫວນ ແລະມີຄວາມເປັນເອກະລັກດັ້ງເດີມ ເປັນປະໂຫຍດທາງໂພຊະນາການແກ່ຜູ້ບໍລິໂພກ.ລູກຄ້າທີ່ເຄີຍຊື້ຕາງກໍສົນໃຈສັ່ງຊື້ຕະຫຼອດ .ຈາກຜົນງານຕົວຈິງ ທ່ານ ຄໍາຮູ້ ມຸກດາລາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງປາກຊ່ອງ ໄດ້ຢັ້ງຍືນວ່າ ຄອບຄົວທ່ານ ຄໍາສຸກ ແກ້ວບົວພາ ສົມແລ້ວ ກັບທີ່ເປັນຄອບຄົວຕົວແບບໃນການຜະລິດ ແລະປຸງແຕ່ງກາເຟຄຸນນະພາບແບບຄອບຄົວແທ້ ຊຶ່ງຄອບຄົວນີ້ມີມາດຖານເງື່່ອນໄຂຄົບຖ້ວນຕາມພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ໄດ້ວາງອອກ.
ປະຈຸບັນ ທ່ານ ຄໍາສຸກ ແກ້ວບົວພາ ມີເຮືອນ 01 ຫຼັງ, ສາງ​ເກັບ​ມ້ຽນ​ກາ​ເຟ 01 ຫຼັງ; ລົດ​ໃຫຍ່: ຮຸນ​ໃດ 1 ຄັນ, ລົດອີ​ຟາ ຂົນສົ່ງ1 ຄັນ ​ແລະ ລົດ​ໄຖ 1 ຄັນ, ເຄື່ອງຂົ້ວກາເຟ ແລະບົດກາເຟ 1 ຊຸດ ມີທືນການສຶກສາສົ່ງ​ລູກ​ໄປ​ຮຽນ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ ລະດັບ ປະລິນຍາໂທ 2 ຄົນ ແລະມີເງິນແຮໄວ້ຈຳນວນໜື່ງ.
ດ້ວຍຜົນງານທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ມີຜົນສຳເລັດນັ້ນ ກໍຍ້ອນໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳຈາກຄະນະພັກ-ອົງການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ,ໂດຍສະເພາະຄວາມໃກ້ຊິດຕິດແທດຂອງວິຊາການຈາກຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງທາງເຕັກນິກການຜະລິດ,ປຸງແຕ່ງເຊິ່ງເອົາໃຈໃສຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫຼືອຖ່າຍທອດບົດຮຽນ ດ້ານເຕັກ ນິກໃຫ້.
ສັງລວມແລ້ວຜົນງານທີ່ເກີດຈາກພຶດຕິກໍາຕົວຈິງ ຂອງຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຄໍາສຸກ ແກ້ວບົວພາ ສະແເງໃກ້ເຫັນວ່າການປະຕິບັດຕາມແນວທາງຂອງພັກກ່ຽວກັບການຜະລິດເປັນສິນຄ້າເປັນຕົ້ນມາ ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະສອດຄ່ອງທີ່ສຸດ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວຂອງເພີ່ນ ມີຖານະດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.ຍ້ອນຜົນງານຕົວຈິງ ຄອບຄົວ ທ່ານ ຄໍາສຸກ ຈິ່ງໄດ້ຮັບການເຊື້ອເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ VIII ຂອງອົງຄະນະພັກເມືອງປາກຊ່ອງ ທີ່ໄຂຂຶ້ນ ແລະ ສໍາເລັດລົງວ່າງບໍ່ດົນມານີ້.ຈາກນີ້ກໍເປັນໃບໜ້າໃບຕາໃຫ້ແກ່ຊາວເມືອງປາກຂ່ອງແຂວງຈໍາປາສັກໃນການຕ້ອນຮັບແຂກຄົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາທັດສະນະສຶກສາຖອດຖອນເອົາເປັນແບບຢ່າງ.

ເກດສະໜາ ແກ້ວສຸວັນນະແສງ