ຄະນະກຳມະການຄຸມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນສູນກາງ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບ ການກະກຽມຮັບມືກັບໄພພິບັດທີ່ອາດຈະເກີດ ຂຶ້ນໃນໄລຍະວັນທີ 24-26 ກັນຍາ 2021.
Loading...