ໃນວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2021, ທ່ານ ສະ ເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ, ລັດຖະມົນຕີກະ ຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ນໍາພາຄະນະຜູ້ແທນ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເວທີການເມືອງລະດັບສູງເພື່ອການພັດ ທະນາແບບຍືນຍົງ (High-Level Political Forum), ເຊິ່ງຈັດຂື້ນແບບທາງໄກ (Virtual) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13-15 ກໍລະກົດ 2021, ໂດຍມີບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອົງການ ສປຊ ເຂົ້າ ຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂື້ນພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: ການຟື້ນຟູຢ່າງຍືນຍົງ ແລະ ທົນ ທານຈາກຜົນກະທົບຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19 ເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ: ການສ້າງແລວທາງທີ່ກວມລວມ ແລະ ມີປະສິດທິພາບເພື່ອການບັນລຸວາລະ 2030 ໃນທົດສະວັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຂັບເຄື່ອນເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (Sustainable and resilient recovery from the Covid-19 pandemic that promotes the economic, social and environmental dimensions of sustainable development: building an inclusive and effective path for the achievement of the 2030 Agenda in the context of the decade of action and delivery for sustainable development).
ກອງປະຊຸມໄດ້ມີການຕິດຕາມ ແລະ ທົບທວນຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະ 2030 ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບການທີ່ຫຼາຍປະເທດໃນທົ່ວໂລກກໍາລັງຮັບມື, ຕອບໂຕ້ ແລະ ຟື້ນຟູຈາກຜົນກະທົບຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ຊຶ່ງໃນປີນີ້ ກອງປະຊຸມແມ່ນໄດ້ລົງເລີກ 9 ເປົ້າໝາຍ ປພຍ ຄື ປພຍ 1: ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ; ປພຍ 2: ລຶບລ້າງໄພອຶດຫິວ; ປພຍ 3: ມີສຸຂະພາບ ແລະ ການເປັນຢູ່ທີ່ດີ; ປພຍ 8: ມີວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ມີກຽດ ແລະ ມີເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວ; ປພຍ 10: ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ; ປພຍ 12: ສົ່ງເສີມການອຸປະໂພກບໍລິໂພກ ແລະ ການ ຜະລິດຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ; ປພຍ 13: ມີແຜນຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ; ປພຍ 16: ມີສັນຕິພາບ, ຄວາມຍຸຕິທໍາ ແລະ ສະຖາບັນທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປພຍ 17: ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືເພື່ອເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ, ລັດຖະມົນຕິກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ກ່າວຄໍາເຫັນໃນພາກອະພິປາຍທົ່ວໄປ (General Debate) ຂອງກອງປະຊຸມປີນີ້ ໂດຍໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະ 2030 ກໍຄືບັນດາເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແຕ່ລະເປົ້າໝາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໂດຍລວມ, ແລະ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຍົກລະດັບການຮ່ວມມືຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຕ່າງໆ ກໍຄືການເຂົ້າເຖິງວັກແຊງຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ໂດຍສະເພາະການຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາປະເທດທີ່ມີຄວາມບອບບາງ ແລະ ດ້ອຍພັດທະນາ ເພື່ອຟື້ນຟູຈາກຜົນກະທົບຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຄຽງຄູ່ກັບການຂັບເຄື່ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດເພື່ອບັນລຸ ປພຍ ພາຍໃນປີ 2030 ແລະ ພ້ອມກັນກ້າວໄປເພື່ອການພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງໃນອະນາຄົດ.
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກອງປະຊຸມໃນປີນີ້ຍັງມີການນໍາສະເໜີ ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ (Voluntary National Review-VNR) ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ, ຊຶ່ງປີນີ້ມີທັງໝົດ 43 ປະເທດ ທີ່ໄດ້ນໍາສະເໜີບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ ໃນນັ້ນປະເທດທີ່ຈະລາຍງານເປັນຄັ້ງທີ 2 ມີ 25 ປະເທດ (ລວມທັງ ສປປ ລາວ). ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ນໍາສະເໜີບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດແບບສະໝັກໃຈສະບັບທີ 2 ຂອງ ສປປ ລາວ, ໂດຍໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມໝາຍໝັ້ນອັນແຮງກ້າຂອງລັດຖະບານ ໃນການຈັດຕັ້ງວາລະ 2030 ຄຽງຄູ່ກັບ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາທີ່ເປັນບູລິມະສິດຂອງຊາດ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຄັ້ງທີ IX ແລະ ປພຍ, ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດທີ່ສຳຄັນໃນຫຼາຍດ້ານ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ສາມາດສືບຕໍ່ຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບປອດໄພ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ເສດຖະກິດມີການເຕີບໃຫ່ຍຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຊຶ່ງໄດ້ປະກອບສ່ວນອັນສໍາຄັນເຮັດໃຫ້ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຫຼຸດລົງ ແລະ ມາດຖານຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາຊົນເຜົ່າໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂື້ນ. ພວກເຮົາສາມາດຫຼຸດອັນຕາຄວາມທຸກຍາກຈາກ 46% ໃນປີ 1992 ລົງມາເປັນ 18% ໃນປັດຈຸບັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ແລະ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໃນປີ 2020 ຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າທີ່ສຸດ, ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາ ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ, ແລະ ພ້ອມກັນຕັດສິນໃຈຢ່າງກ້າຫານ ແລະ ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນຳກັນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສປປ ລາວ ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາເສດຖະກິດ ຕາມແນວທາງຍຸດທະສາດການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ສີຂຽວ, ຄຽງຄູ່ກັບການເຊື່ອມສານ ປພຍ ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ກໍ່ຄື ການສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ເອື້ອອໍານວຍ ໃຫ້ແກ່ການນຳເອົາປະເທດຊາດອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນອະນາຄົດໃນທ່າມກາງຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19.
ຂະບວນການສົ່ງບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ (VNR) ແມ່ນກົນໄກໜຶ່ງຂອງການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປພຍ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ບົດລາຍງານສະບັບທີ 2 ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຜົນງານການປະກອບສ່ວນດ້ານຂໍ້ມູນຈາກບັນດາຈຸດປະສານງານຂອງກະຊວງ ແລະ ອົງການລັດທຽບເທົ່າຂັ້ນສູນກາງ ພາຍໃຕ້ການນໍາພາ ແລະ ການປະສານງານຂອງ ກອງເລຂາ ປພຍ ແຫ່ງຊາດ, ຊຶ່ງເນື້ອໃນແມ່ນເນັ້ນໜັກເຖິງການວິເຄາະ ແລະ ວິໄຈ ຄວາມຄືບໜ້າອັນພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍອັນສໍາຄັນໃນແຕ່ລະຂົງເຂດວຽກງານ, ລວມເຖິງ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ແລະ ທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ. ສະເພາະດ້ານເນື້ອໃນຂອງບົດລາຍງານແມ່ນໄດ້ນໍາເອົາຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ແລະ ທິດທາງການເຊື່ອມສານ ປພຍ ເຂົ້າໃນແຜນງານ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ເຂົ້າໃນການລາຍງານ ແລະ ໄດ້ລົງເລິກການລາຍງານ 9 ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາທີ່ເປັນບູລິມະສິດຂອງ ສປປ ລາວ ຄື: ປພຍ 1 ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ປພຍ 2 ລຶບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ, ປພຍ 3 ການມີສຸຂະພາບ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີ, ປພຍ 4 ມີການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ປພຍ 5 ມີຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ປພຍ 8 ການມີວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ມີກຽດ ແລະ ເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍໂຕ, ປພຍ 13 ມີແຜນຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ປພຍ 17 ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືເພື່ອເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ປພຍ 18 ຊີວິດປອດໄພຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ເຊິ່ງເປັນເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ. ສປປ ລາວ ມີແຜນຈະນໍາສະເໜີ ແລະ ສົ່ງບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດແບບສະໝັກໃຈສະບັບຕໍ່ໄປ ໃນປີ 2024, 2027 ແລະ 2030.
Loading...