ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ຄຸນຄ່າທາງດ້ານຢາຂອງ ອ້ອຍ

ອ້ອຍເປັນພືດທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍເນື່ອງຈາກພາຍໃນລຳຕົ້ນຂອງອ້ອຍນັ້ນປະກອບໄປດ້ວຍນ້ຳ, ນ້ຳຕານ, ເກືອແຮ່ ແລະ ກົດອາມິໂນ ທີ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາຕ້ອງການຢູ່ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ລຳຕົ້ນຂອງອ້ອຍມີສັບພະຄຸນແກ້ອາການປັດສະວະຕິດຂັດ, ແກ້ໄຂ້ຕົວຮ້ອນ, ໂຣກຂາດສານອາຫານ(ໂຕຈ່ອຍທ້ອງປຸ້ງ), ບຳລຸງທາດນ້ຳ, ເສມຫະ

ໜຽວ, ເຮັດໃຫ້ຊຸ່ມຊື່ນໃນລຳຄໍ, ບຳລຸງກຳລັງ, ບຳລຸງຫົວໃຈ,ຂັບນ້ຳເຫຼືອງ, ແກ້ຊ້ຳໃນ, ຮັກສາໂຣກຜົ້ງດັງອັກເສບ, ແກ້ຮ້ອນໃນ, ກະຫາຍນ້ຳ, ຊ່ວຍຍ່ອຍອາຫານ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດອາການທ້ອງຜູກ.ສ່ວນເປືອກຕົ້ນສາມາດຮັກ

ສາໂຣກຂາດສານອາຫານໃນເດັກນ້ອຍ,ປິ່ນປົວແຜກົດທັບຕ່າງໆ,ໃນຂະນະທີ່ກາກອ້ອຍໃຊ້ຮັກສາໜັງຫົວທີ່ເປັນບາດຊຳເຮື້ອ,ຝີບວມອັກເສບ.ຫາກນຳເອົານ້ຳອ້ອຍສົດມາຕົ້ມຮວມກັບເຂົ້າຕົ້ມກິນແລ້ວກໍ່ຈະຊ່ວຍບັນເທົາອາການໄອຊຳເຮື້ອ

ທີ່ເກີດຂື້ນເອງມາຈາກວັນນະໂຣກປອດໄດ້.ນອກຈາກນີ້ຍັງຊ່ວຍບັນເທົາອາການປຸ້ນທ້ອງປວດຮາກ ແລະ ຊ່ວຍປິ່ນປົວຮັກສາອາການຂອງໂຣກກະເພາະອາຫານໄດ້ໂດຍດື່ມນ້ຳອ້ອຍສົດປະສົມນ້ຳຂີງ.ສ່ວນກາກອ້ອຍທີ່ເຫຼືອຈາກການຄັ້ນນ້ຳອ້ອຍແລ້ວຫາກນຳມາຕົ້ມກັບເຫຼົ້າໃຊ້ດື່ມເພື່ອຮັກສາອາການປັດສະວະຕິດຂັດ ຫຼື ບັນເທົາອາການປວດບໍລິເວນພົກຍ່ຽວໄດ້.