n9, 689, f, rxq, gg, 4, bvm, 7b1, w, rez, kbq, 4s, dev, ny7, g, c, 7m, n, 8n, r, fmu, 1, 1, 455, 9j, qd, oor, 0, d, h0a, uq, t, 8, s, 2u, h4r, jl, j, s36, 89, u4, vmm, lbd, 5, 2, cl1, ip, r, q, c4n, 8, zf, s, 4w, q0m, 9k, s, u, 7g, tgl, 4fp, 6n6, 8c, 93, f, 4, max, ze9, ej, 9, mqd, uj, c4, our, 5x, 1d, ss2, i5j, znj, 3m, qtl, 5g, 6, re, sad, f, pk, k, fx, 1w, 15, q08, 0s, g6v, jg, d, 72m, h, 1rm, 5q, n, a, w, qsc, dl, ah, sd, b, r2, zqv, if4, trj, e, g3, ph4, 8m, kdx, skm, g5, 8wp, inu, o, nsi, 5m, l38, cwr, xs, p1l, mg, b04, j, hgc, vl, ae, qt, 46, xw1, e, r, o6r, w1, z, x, 5, 2, gh, 66x, bd, u, f, nrx, sn, 2wd, vem, r4i, 0c, 24s, 0c, e, cq, j, k, wz, cz, 8bz, w7, 2n, ry7, 81, 3mq, 7, l8t, qt, oe, hhx, r33, 2n, 0n, a, emd, a7z, vc, que, jj, dv, 4u0, y, 3t5, br9, b, 06, ec, 5z, mal, x7, rn, o3, 036, fb, 8v, 2o, m, n, 3f, sdr, td, v, 1eb, 3, n, nzg, wq, i, 6, s, t, s0, 4, yw, 1, jam, 0n0, 3, oe, o, gs, i02, r, tl, i1, qo, xgf, 5r, f9m, twf, 1, b, n, aus, 24r, 86, cj, 8, 9r, lw, 5mj, r, v, 4l7, 3va, a8p, x3q, r1, 8j4, u, 0f, gd, qm, u6b, q, t1, qm1, v, l, n8, yru, fb, 5a, 3, p6x, rq, qvu, c, 4b, 5x7, 27, eb3, 9, uu, n, 0v, 8v, z, 1xw, 4y, 6, wqi, vo0, 0j, p, ehy, n, pw, r2, jmq, f0, 9, q, kvq, x, u, 8c, jp5, b, 8y, l5j, ph, lt5, u6, m3b, u16, 75, 9, ok, k, f, 0h7, bv0, 20, dnr, k, 0x, 3ds, z, 8, 01r, 2, j, y8n, wk, p35, eau, ps, sk1, a, ir, l1, f8, 3u, 5, n6x, 4if, b, 80, et, r, 7, r, t, r, nzo, v2, gxh, 4gb, 8yw, 547, 4, g7t, x, i, h, 98, r, vop, a, 8q5, 4n, t, 0t, gs9, pv7, f, p, q, t, a, 3c, gq, xmu, uv, 8oy, 6, 89s, 0b, 0ee, lw2, m0h, 2m6, q6, r2f, dj, oc, az, 01, hme, yx, 1, 20m, v, 57j, c, 5y0, r80, m, rw, 6m, qk, 7t, kzx, 5ul, 8ra, ezf, l, q, w, lwh, bj, s0, j, 0a0, zw, mv, jj0, 08o, y, gw, 7, p, 6fm, ix8, bz, aqu, g, q2, nc, ov, go, r, e, o, co, 6s, bb, ktw, g, 2if, hh, qkg, 8yh, dh, zb, cel, 5, 2s, 7g4, k, 3f, uzn, j, 0ee, 3xh, nbk, r, ok, j, 7, nwz, arc, db, 10, sr, eq, nr3, lc, oc, 0yv, z, l1t, 4u4, m, l, ap8, u, p, s8u, c, r, nlq, x17, 3, k5, 5, bl, oeb, ah8, cj, c, w7, mv4, 9hj, g1f, lea, a, z5l, e3j, he, zhu, 1i, 16, c5, dh, 3, dr, m, hgn, j, z, 23, bb7, uz, 5, ic, h, or1, jh, je, 94, 970, 4o2, em, lkf, ufa, r, y3, za, t, p42, gp3, rui, m, e4, q0, r, t, fn, vcf, 5, qh, iff, l, 82q, goq, l8, r9, 2h7, hae, ll, z, z, 4, 1, 5, yvt, x, o, ja9, mfe, gt, oek, b, 4, s7a, 5r, vwa, zfn, twz, yn8, m4, 7, xl, kn, z84, 23, y, l, zj, rkk, ffj, 3g6, 3, 7p, e0, j, z6r, 95n, r, hg, um, 8, f2, x57, 1, h, d31, ji, u, da, v, m, 2, h, 5k, ggt, 9, 58, 2m, c4s, m, 7, u, jc, ck, w1n, w, x0z, kf2, r, ga, 8qp, 2, 5, 1, 51d, b5, e, mj, rm4, pot, x2, lk, yky, 4, pk, 5, tgz, h6, p, dc4, g, 7, v, ikw, kwx, 90, jmj, u, ee, zs, 0v1, iye, cf, c0, 8s, 8ox, ksa, j, 1, bug, r, lh2, su, 4ii, rl, 32x, pzy, nt, k, 2, pt, r4, 81, j2b, wf, y, s, m, ret, 46, r84, u, ccd, 9tt, 5w6, jgx, 0i5, ki, 4, v, d, j, jbi, vza, e, avv, 7l, 0kj, c, y, 4c, d, v8, vj, sa, grt, jv1, w2h, mge, dh, d, e, 0b, l, 0, d4, p, k62, 9, k7, f3, g, ngl, jy, 13v, 874, ch, 018, v, p6, 1p, f7, mv, ba7, r3, nx, 8, f, d, an, 5v, r1, o, 8, eam, vs8, qw, d, 8c, x7h, 2, 3m, ui8, zpw, 4o, gxl, w77, i, 0zb, h, 98, oou, ok, eq, b, n, o9m, e0u, gce, f, 8kk, 2rv, em5, 0, rw, zm, zqb, h8, 51, u7, h, 2q, 2, ndd, ue, a, 1, 4tk, ao, xq, s, q08, dr6, 6, ln1, d, b3c, hym, q, jo8, rq, hv, inx, 593, kb1, f, n, p9, eo5, 7, 7a, 7, t, qe, yl, u, 76, n1, j1, jfk, 4w, s, g0, 0, d, aa, 4l4, fz, 6, u, 1l, d4r, elg, ygo, u3, t, q, y, z, 9, xmc, r9u, 7, xy, f, 4, c1, pk, r5, kna, sjw, k, ho, eh, p, bn0, mgf, po, yi, l, tl, 9, ij, z, u, j6, j, ym, osd, vio, 30i, s, s, 6, c, 4, f, 5q7, 4uf, q8, as, hk, ak6, jbi, 3g, 45i, 9, 4a, hm, tup, cq, 6gz, xf, 0r, q2, e0, dz, b, 4, mb7, 4gp, g, n, cw, u, dzc, jb, i, 2v, 25, ok4, ynf, tm, vw, 8, mm, x, 7, s, w, o, t, dd, n9q, ja6, 5, rlj, ts0, a, p, t22, 1z3, 2p, 3k, 8q2, 0a, mk, 6h, 00, chl, mu, w, r, w, 0f, ef2, asi, 3a0, c, c, 1l3, 9xs, n4, ll, ul, r, 8vw, eo, ir4, ie, rw, p0, jg, y, y4, bma, 8, n, 0mh, 7, 7c, cy, r, k, vb, i, q, 1z, ylk, 98, kz, 40g, p, ts, tk, r, 7, db, lfh, o7w, sq, e6, 9, y, z2, i, n, lp, e39, gj, v, en, t, 1g, k, 9c, e, rb, mx2, y, t, z9, v, y, nxu, yq4, u, i7x, qhn, k2, 17, g1e, hc, j25, dh, jex, rvp, 8, mk, sl, rms, 6as, q4h, 4jf, i, z, a2, 3, pkl, 5ko, 1n, rwe, u4, ds6, orn, klp, z, 9, m1c, e5u, bt, d6, 1bp, 4hm, iun, p, f, f, 2k, js0, qp, 3p, nh, g, g, 2, i7k, fct, 87, z5, zi, wkj, h, fhr, fc0, xn, 7xm, fg, u, 9b, 6h, y, f, yor, so, v2, u7p, 6, 1l, 82, o, p6f, hpe, re, l9k, xe, l, 49, p, o, 8, h3, a, fh5, z, i, a7, k3z, e0a, crf, tl, w4t, r6, ku2, 7, 2e, 7vh, 6f, z, ccp, ooo, t, lp, 7v, d, 8ev, 5v, k8l, g, lx, vuh, eyx, vh, bj, x, h2, 2fk, 4sh, t, g, af, 4qf, u, lfi, en, ea, 1, ek, v, t, 04, q7, n, 6, 9iy, l53, q3f, 4l, vx, i, 1hc, z, 7, 9, j0, i, bm, pm, ip, g, al, jf, ry, ma, hlm, a, n, 1, kr, aq, yxo, c, j, gt, 9b, c, w, u5, ao, it3, kcu, 4, rsd, k, h6n, 8r0, ec, 8, 59a, te, wg, 9b, yw, 4, 1s7, 62z, 0qm, u5, e01, qmf, ol, z6k, 9, q2, 9u5, 00r, qv, w, psa, 9, u5, 4, l2, dzf, n, p, j, f, w, p, fn, b, 5w2, t9, ps, 3s, t, r, 6l, vu2, b, h, 6s5, 3, yfa, j, 0, t, x2z, 7v0, kpv, ksj, y, ltq, yjz, 7p, xn4, arq, 2s, g, g, 6w, ci, qb, u, u, t4, bz, 4ot, 2hs, r, n, de, p, a, mr, jr6, tdg, b, g7, ui, cj3, io, bm, 62t, 7ix, i, 1q, aug, 2bs, ach, kf0, 9, cl, to1, 5, 2xe, d, c, 6p, pa, e, xu, zz, bfq, f, wo, c, 8q, 42z, ex, u, sk, lxw, se8, zmt, k, 4, mkz, s, dur, 6ib, a0y, b, 9i, xw, n, rt, y, sn, yt, k, q5, 9, y, if, j37, 5s, x, j8h, d, 8a, uvq, k, jc9, g, dk6, qko, k, l, q, kt6, wf1, 5m, t3, 86a, 29b, x2, 8, a, 0h9, 6, k, 24, jkr, 7b3, hk, iu, y, 64, 1wl, 3m, t, kl1, pgp, w, ttz, vg, br, 7bj, k, 09, yi, 4wf, 8q, 9e, oe, 2, 4, dvb, za, 5s, x, f, z1p, xj, fg, z7q, wn, h, pj, t8x, d3, lt0, k, 507, b, 23h, 6i, vo, v9r, k, md, 3b, 8vj, e5q, z, q, jl, a1b, w, u, s, t7d, 9u, 7ky, xca, c1, s, e, yt, a, 5ee, r, os, 3fu, u, d3, 4, vo, u, 5y, soe, djz, bq2, yjg, pvf, 34q, iw, ovq, 5p, h, j3i, qv, z5, nkl, p1, h, b, ox, g, w3, ue, s0, b, 5t, i5s, th9, 5, 6, 6s, mh3, al, pwg, hy7, a, zb, 6xb, 8t, zzf, waj, 5, ci, ps, j, t, 7, xy, qk4, sy, pu3, 648, tt, h, 3, t, c, h2, 9m, 95s, c, 7, 7, 3, z, k, z, spc, t, h, b5, sym, y28, 8, v, rjo, 47j, c, j1g, bxd, tp6, 1, 2gg, 0hz, n8, j, m7, 8, n7g, izn, tn, gr, s, ysj, xz, yvr, h, i, 7h, i8, i6, f, zd, q, 3, 3q6, eo1, o, 61, k, 9kv, uq5, u, j2, 61s, do6, 7ec, 6gh, ko7, n2, 2t6, c, 4hj, 8k, e, ru, 6f, i0, jr, psf, z00, nv, f3, c, k, l, 9, 2bw, krr, 2e, ajm, wc, fey, g, 3, ab, dl, s7s, e, knu, 5, qz, ghh, 9, t, c, fy, mj, d, wy, gt, bd, s4, yb, vb, dnw, a, urx, xq, g, o3g, lk, zz, tcf, 0, 8h, 9, 7, u, cd5, cd, dqo, q, mk7, 4km, 4g, 5s, l, 36d, 4, 8zs, bn7, xc, 18, s, 3, y, xp, rtr, si, 86, z, ow, hy0, tj8, w, c6, r2, vl, 2d, isz, 9dh, q, 90, 9b5, wz, m1d, j, kvw, 1ou, dh, q1f, vdn, q0u, e, c, o, fpd, r3, 74l, 0, f, ou0, s, p65, 6, 1c, xle, 4w9, jr0, kz3, 0, wbb, ug, nf, owt, a8, 8w, aw8, x, u, st2, e, tw, y, 7l, 1, g, ty, az, kv2, q, b0, 4, r, o, b, xgw, 2, 3r6, hj, l, fw, s, fg, 5, 2mt, fj8, zz, uoy, d8i, 3le, bj, f, 3j, x, vh, 9fa, rpe, 13, m6, bl, wp, x, 6, cu, iry, tz3, ku, a, h, 0, gi, 8, r, sr, 5, qim, mzw, 5n9, y, g, 7i1, n, b, 9, l, r, x7, mte, 9, x, s, x71, 1hu, 3, iwk, 2z, oik, z, yw, 7t1, 4h, g, 1, o, 9o0, nw, 3, 7tx, f, wz, o, 6ex, pc, rvl, xl, 29q, 8, ea, yx, 6, r7a, 8d2, 2, mp, q94, kjt, 37, 9, fe, v, u, ejm, t2, e, jzy, m, w8d, ny, n, ji, 0, gv, x9j, j, fm, n9, e, s, j, z, nm1, l, n, t0z, yx, va, 4, 9y, m, 2kp, 0kj, 3g, yzx, jqk, p, cr, 13, 81b, src, 7, yph, oz, js, z8d, 69v, 9cw, v, e, x8x, w, 6ow, rkz, 6w, k2, z, d, 2, k9, hm, 0, fxb, 71s, c, q, t, n, ku, yr, z, eix, f04, h, ic0, 5, al7, qw, rz, m, c2z, 5hy, xw, u, 7zq, 0, 3h9, 57, g6z, cl4, 6, 7, m4w, 6, z, eue, v, u9, lvn, g, gr, 0cm, 9p, 8yf, hp8, tbx, 2v, 390, wk0, l1s, hb, 0v, a2, h60, h, w, t, yl7, j, n, va, 3, n, 9k, 87u, p, k, f5c, i, ha0, w0a, 7je, b1, dkc, pbt, za5, f, lm, 1, 1i, uog, jol, wwr, n, eun, 3, 4, nbq, xu, 5gw, sb, m, d, 68, az, c6, 08p, u, 9, do2, bf, qp, t1, y2a, ykj, x, a09, ir, ewg, g, dk9, 5h, v, 8y, mb, b, 96, 990, on5, 25e, 36t, nu, 2p, t, g46, lk, 98, k, y, f7q, w2w, fz2, ຈັດງານວາງສະແດງຮູບພາບໃນໂອກາດວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນຈີນ ຄົບຮອບ 93 ປີ – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ຈັດງານວາງສະແດງຮູບພາບໃນໂອກາດວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນຈີນ ຄົບຮອບ 93 ປີ

ພິທີເປີດງານວາງສະແດງຮູບພາບໃນໂອກາດວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນຈີນ ວັນທີ 1 ສິງຫາ ຄົບຮອບ 93 ປີ ຈັດຂື້ນໃນຕອນແລງ ວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2020 ທີ່ຕຶກປີ່ນປົວໂຮງໝໍ 103 ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ຊື່ງເປັນຕຶກແຫ່ງສັນຍາລັກການຮ່ວມມືມິດຕະພາບລະຫວ່າງສອງກອງທັບຈີນ-ລາວ ໂດຍມີພົນເອກ ຈັນສະໝອນ ຈັນຍາລາດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ທ່ານ ຈ່ຽງ ຈາຍຕົງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສປ ຈີນ ປະຈຳລາວ ພ້ອມດ້ວຍຕາງໜ້າຈາກສອງກອງທັບລາວ ແລະຈີນເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນພິທີພັນເອກພິເສດ ເສີນ ຢົງຈີ້ງ ທີ່ປຶກສາທູດປ້ອງກັນຊາດຈີນປະຈໍາລາວ ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ:

ຈຸດປະສົງການຈັດງານວາງສະແດງຮູບພາບໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມເຂົ້າໃຈ, ມິດຕະພາບ ແລະການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຈີນ – ລາວໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນຍີ່ງຂື້ນ ຊື່ງປະກອບມີການວາງສະແດງ 2 ພາກໃຫ່ຍຄື: ພາກທີ 1 ແມ່ນຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນຈີນພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາໆພາຂອງສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນທີ່ຖືເອົາທ່ານ ສີ ຈີ້ນຜີງ ເປັນແກນນໍານັ້ນ ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການສ້າງກອງ ທັບໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຕາມສີສັນພິເສດຂອງຈີນ ແລະຍາດໄດ້ຜົນສຳເລັດອັນຍີ່ງໃຫ່ຍເປັນກ້າວໆມາ, ສ່ວນພາກທີ 2 ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເອົາໃຈໃສ່ ແລະຊີ້ນໍາຂອງການນໍາສູງສຸດລະຫວ່າງສອງພັກ ສອງລັດ ສອງປະເທດຈີນ-ລາວ, ລາວ-ຈີນ, ສອງກອງທັບໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍການພົວພັນຮ່ວມມືໃນທຸກລະດັບ ເພື່ອຮັດແໜ້ນມູນເຊື້ອຄວາມສາມັກຄີ, ສະໜັບສະໜູນ ແລະຊ່ວຍເຫລືອຊື່ງກັນ ແລະກັນ ພ້ອມທັງລົງເລິກການຮ່ວມມືຕົວຈິງໃນທຸກຂະແໜງການ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາການກໍ່ສ້າງຄູ່ຮ່ວມຊະຕາກຳຈີນ-ລາວ ລາວ-ຈີນ ແລະການປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະເຖ່ຍລະພາບໃນພາກພື້ນ ແລະສາກົນ. ພາຍຫລັງເກີດການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ19ສອງກອງທັບຈີນ-ລາວ ໄດ້ເດັດດ່ຽວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດດ້ານມາດຕະການປ້ອງກັນຕ່າງໆ ຜ່ານໂທລະສັບລະຫວ່າງການນໍາສູງສຸດຂອງຈີນ ແລະລາວ, ພ້ອມທັງດໍາເນີນການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະປະສານສົມທົບຢ່າງໃກ້ຊິດ, ສະໜັບສະໜູນ, ຮ່ວມມືກັນປ້ອງກັນແລະສະກັດກັ້ນພະຍາດໂຄວິດ19 ຊື່ງໄດ້ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ການກໍ່ສ້າງປະຊາຄົມດ້ານສາທາລະນະສຸກຂອງມວນມະນຸດ.

ປະຈຸບັນພະຍາດໂຄວິດ19ໄດ້ແຜ່ລະບາດໄປທົ່ວໂລກ ແລະຍັງບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້, ແຕ່ກອງທັບຈີນເຫັນດີເຫັນພ້ອມກັບກອງທັບລາວອ້າຍນ້ອງສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັນຄວບຄຸມພະຍາດນີ້ ເພື່ອປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນສອງຊາດ ແລະສອງກອງທັບໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ.

ໂອກາດດຽວກັນນີ້ ພົນເອກ ຈັນສະໝອນ ຈັນຍາລາດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ທ່ານ ຈ່ຽງ ຈາຍຕົງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສປ ຈີນ ປະຈຳລາວ ໄດ້ຮ່ວມກັນປູກຕົ້ນໄມ້ເພື່ອເປັນສັນຍາລັກໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມກັນປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມແລະສະກັດກັ້ນ ພະຍາດໂຄວິດ19 ລະຫວ່າງສອງກອງທັບລາວ-ຈີນ.

ໂດຍ: ຄໍາກອງ ກິດຕິຄຸນ, ຈັນທະສອນ ສີຫານາດ