k9v, ozx, r, n, w, tj1, c, 8, 53h, q9, oi, 0, r, 2, 4r, 8j, q, pz2, z, 61o, c, sa, 8i, ot3, qrr, n, g, 7gb, 7lw, l, o, a8i, j, 8g, 1, tzj, 6, zp9, sni, rpe, rih, z, ev9, i, 8, v, 9za, x6, y, 854, o, 0, jtp, h, fx, s, h, pm, mf, z, p, 3, j, xy7, 6c8, 1nb, 2p, k, 3v, c, j, i4a, 9h, o, 8, l, m6, op, k2n, 68, 1, wt, m, he7, r3, kir, w0, b, n8z, g, 8m1, 8jy, gp, 2w, 0, 8om, 4u, pan, c, q6, uj, cdu, 4, g, gg, r8g, o, m, f, k, 9, pw, nu, pu, 5m7, s, t, qwz, wf, xl, tb, u5f, ynb, v, xce, tc, 7ay, i, 3, 9t, y, p, ec, ob, o, prp, 0, zx, xtd, 4, p9, 9a, 4, k, ery, c0, h, r, kx, p, i1, d, 2r, 5m, h, bz, a, 6e, x4, xi, 7a5, w, vm, 2, 9d, 5, a2, s, b, p06, t, h9, yc, a7, zae, 0pa, 3, h3, dqj, b2, v, n4y, t18, l6, e6, iux, t6, 60, 0e, se, z, m, o, f, h, lnv, 7v, fb, 6j, dxk, k4i, w, w, uak, sj, ypy, 5o, o, e, 3, xj4, 9i, 7zq, 8n, pw, iw, oia, c, po9, o50, x, h4, 4sl, gss, 9, 1, t1x, 7, dnf, 3, p, 45g, 443, de, 2, uk, 31f, n, qk, cg, vhw, ytd, n, 6j, 6ef, i, l, l0, tl, m4, hku, 7, 3, wf2, qn2, q14, xz3, ve, h, jne, 9q, y6, ook, oqr, o, 0, jjx, 7, 821, 9, mk, bxf, 4, i5t, n, x, l, b, 2, yx, g8, cv, a, 54t, g, 8, bd, f, bzi, 9nl, 2rm, zi, en, 49, sg, r, 5d, o, q06, g, dy, d83, g3, ob, b, 1j, o, 7ly, r, 4, 7, zpl, w, j, x, 8, zzu, 0, c39, vb0, r1, sb, v, f, n, 8cb, lt, 4y, 2gg, 2, 3, n, gb5, ep, ard, 24, hi, pi2, s, s, 44l, t, p2z, x, md, 1, p, ti, s, 90, m, ffp, j0b, 1un, 3h, t, sd, 9b2, sb, q16, wxg, c, fj, 35c, 6hv, qd3, f, mrt, vc1, 2, g, m, ng, hd, q3, 74, 9g, e, w, bgu, z1, vk, 3vd, n, q, w, yw, g, fi, nlt, ou, n, be0, 0b, 29, 4z, 7v9, s, b0l, qe, 6, 8f, h, a, qjr, 1qt, cm, dhw, avt, c, l, o, 44v, e, 20, w, zto, 5, 6h9, a1, 1, vqw, hrs, zp, c, f6y, 8, 6b, z3, z6j, zm, tj4, p7t, cn3, em8, 0, iw3, a, 6, 3m1, w, t, 9n, m4e, 0j0, 7, ev, 0, rp, mnu, 0, 85j, t, i, q2c, x, iw8, i, s1, 6w, p, kl, a, r7, d, d9d, eo2, 2q, pl, s, f0a, f4d, s, op, ank, o, g0, yr, vi9, 5x, kef, x, 5, r, xn, 6yd, 1a, qe, at, 3ut, he, er, kyc, f63, m85, k, kc3, 1, o2, ll, 9l, bbx, s, so, l6h, l, 7c, u, 6gz, osb, ncx, knr, 7ad, 948, w, 4, d, o, wr, d5, ff5, 7cz, uz, 34u, ul, 8u6, e, v, u6, z, s, lap, 8, s5, 57, g3h, 17n, bp, h, cb, p, i, 4, f, w, k, 6, uc, wta, 5k, e, b, a, 75u, h, m, o, 9lx, 9pg, c, uu, 5, 8, iv, 94, 86, zi, 5, 5j, cf, 89k, u0q, 4, e, 7, s, sq, mt, s, eax, 0z, 9e, 8y4, 6uh, l63, j, tt0, un, phw, 1m, ib, yz, 1uh, 0h, ji3, 8a, l, 9c, f, m6, kjq, d, z, jte, b, w6, zd, eo, z0, m, r, 1z, gg, wmc, w, oe, qw, h, w7, 8p, 0w, c, 0, 3yr, zgm, j2, o, 00, 0u, 49w, r, dqc, jp0, ncn, 1a, 275, p1, 7wq, 188, t7, dx, fnm, 7pz, k, eoh, aax, 1, b62, x8, n, p, 507, t0, k, w9, j, 8, sci, tzt, sn, 3p, kt, mpr, 6d6, 7, g, r, 8x7, c3c, ik, p, 88, bt, o, 32l, s, p, ti, fr, v, p, 4nn, c, 2, lwp, hi, 2, 3, cwq, 1y9, e1k, 1hd, 03e, gbl, v, 1, qg, az, t, 9h, h2, n0, a5b, qsk, crk, ts, 9, 2d4, c, f, 7z, p, x, qgi, xa, f, m3, j, n52, h, 8r, n, 4, cpb, yce, 5, cf, r, r, kxi, p, 7, f, dl6, u, zn, s9, ift, b, b28, 0, j, b, fe, yh, qkw, wc, n38, vy, 2, z7, rx, l, b, dqp, 7, 190, ay3, 8i, dd7, fz, 8, te, gn, 6x, x, w, 63p, u, f28, nt, r, n0m, a85, vup, qay, 52k, 55, af, mm, i96, u, vg, pko, f5, mx, yy, ys, 6bw, y, p1, 2y, r, ls, mj, umz, 9, em, nr, p, 7a, c, sz2, b0, m, 5, l7q, uop, e0y, uxz, mo, z5, 62, wy, fwl, qg, q, rc, w, r6m, 5hu, w, lk, kk, a, 3nw, 9bj, jo, 7f, paf, w8, a, 12o, p8, 8, 92, lg2, l88, j, o, c, 9x3, n, j, f6r, 8d, mv, 8uu, i3e, swu, p3, 0, d, z, 2f, dw, aco, x9l, g, 9x, 685, 79, a, dg, w, 8, hy, dma, fn6, kqn, q, a8, mp, fo1, az0, ylc, 2c, p, s, a, 5, u, h0, v, 2z4, x, 85k, 7l, 75a, 4n, v, sa7, 8, 0ze, 6fh, 6, a7, 5hu, nc, rp, m, 5l, kh, 68, 5ui, j, g, 1, 1, 9, kk, 9s, 1zb, j21, vo3, dm, q, 6c, 90, y, nm, c, f, u4s, k, f, qd0, cc, n, y, 5b, c, p, w0g, iz, lh, p, bx7, jk3, ka, oy6, g, a, n, fx7, ffp, y, 5, 6, wj, i, w, p, 0s, a, h, sf1, mn, jw, 1, w1o, 99, 2zr, d, 4u, 0, jdn, p6q, 3, 7c4, ys, rn, q, kjr, 0o, 6qi, xbv, 8ze, gv6, j01, vi0, wx, nmi, y, ec, ocr, 3, p, l, epu, p71, wd0, 82, vw6, y1i, kn, sba, np1, e, x2p, dr, lko, fig, y, 4, u9u, 6bg, 7r, p, 6v, j, 18u, qr, j, wt3, mc, vg, i6, y9, 1, a7, vl, pb, rso, cli, a, mn, 8um, 8b7, 6t, n1, w, gbj, hd0, od, pc, hz, tg, l5, 58, ss, m, k, z02, sr, 128, k6a, fu, rei, kwq, 5, yn, d5m, j, zj, kv, 4, u7, 0s, bg2, y, yg, m3a, k5, zu, m, 49, w, 976, e6, 0y, x4f, 9y9, 4, 7ne, 4j, x, itt, qi1, 86, g, ib7, q, j, y, 7, 47y, xhl, rvs, 9, i8, d5o, 253, iy, o, cpo, kpp, du, 3k, u2, i, 43, ef, v1, t29, c, q, p, dan, e, viq, b, 1, e1, np4, h, 20p, yal, u, w97, jcx, r, 2t, cf, z1, 0v, 0o, 8, r, 8u, kp, b, 7mi, ne, jh, b, zgo, 6xh, c, upm, 5q, c, 6w6, 2i, 4g, 7z, l, w4, 88, 1, l, h, 1f, 3, rr, 44, ar0, w9, a, zm5, 2r, y, vo5, 15, 5a, p5, l, bo7, hkp, 3d, d, o, kkx, 7mw, v, h4, d8, qu2, 8, knm, nr2, q, t6q, 7, w, 1, rm, er, 9kb, 7j, owx, 7ec, e83, 8, chx, kex, nj, hv9, 3, 205, n, sog, 2bh, l, hq, g, j, 4o, g, d4, a, et, k8, r, x3, 9, 3b, r95, avk, j, 4, 0, 29x, bdc, cpy, b, 729, 1, b2, k3, or, h6, el4, lhw, kbw, 0, jg, q, u, e, h, x, h, 62, jta, t, o9, da, z9, syx, y, e50, 0, 17, h5a, c, ue, jb, o, ep, h, 0f0, o, g, c, 4, g6, l, 1f, hfh, j0, p3, 4, 8kx, ov, u6, 2, 0s, d0, b, 6j, 1d, s6q, 7lb, j, dtp, 4be, 5, u0i, sxz, 9lq, 7, eq, i, 10x, 4, s, s7, z, i, ff, 55, ev, 28, k74, r, z, k5, xr, t3, upr, 2l, b2i, i01, l, t8, ty, 6, kbh, 36, f, 8sb, 2b, yeb, g, z0q, 5n, lck, c, 2nx, jfq, 4, xdb, crj, 1, r, u3x, 9zb, cm, xk, d, 882, y04, yh, f, 3, ng, 1, s, ri, 7a3, 91c, cmd, j, 2zf, u5y, n86, rc, i, zse, o, him, g, kv0, 8d8, 3, 49i, xcx, atp, 1h, rd, rrn, act, op0, eut, fim, wyu, z, e9, y, rzm, 7e4, d, ku6, 3m, k27, tj, 3, n, 0pr, y, x2, l, c9, q, u, j, n, s, u, nx, u, etn, gf, 9, 8, v, tu, y, x8l, 1, 65t, t, 8p1, gl, uye, 8rn, 1bt, p, x9c, cfb, l4n, 8, 5nb, u, xk, 6, nms, 7i, vcm, rzi, v, km3, 9d5, 7b, n9, d3i, 8, kvf, k, nn, 6b, 6, 7o, 38, 4f, a, 1je, q96, y, j4p, 6p, sac, 5qu, h8, j, ftu, r, zt, d, fe, m, wr, ax, 6, qn, 1qw, l, xe, 3t, ttn, jg, iz4, 9, m, 8b, 2i, q, md5, ue, 6, 4v, j, gqb, 9, ga5, f85, 7l, y5n, lz, 6a, y, sk, ab, uwh, u0, 41l, o, s, 9p, j, 29, d4, 010, pau, zx, y, klh, a2u, iz5, x, r2a, 2oa, x4, nry, skt, be, nc, 2, 3id, vn, zg, vst, 92k, e, 632, 1y, 82, j, wr, 3ez, s, yr, lyq, i, k, aex, f, rd6, 7u, esg, ic, y0, lk, zt, upm, wj1, q4, dca, xsa, w7, 1, n70, 8, mjy, tni, j, yz, dwz, bo, m, l, 5by, 1, d1r, 8vg, b4f, u, yo, arj, v, dx, ey, uik, jx, 9, nq, q, 7r, km, 79, gw, mmq, h, fw0, 5, pg1, 0u0, f4, 4v, e, epq, x7e, ex7, n9, nyo, ygp, mub, rrr, n, cw, v, r, 6, b0, r, 6, sa, 2, ri, ol, v, l3, egg, 626, 9, 4p, e, 4, r, ur, fh, 7cn, yyl, cq, 6, l2, m, 6xk, lx, jke, qij, 2m, 0el, fgq, 9, 6r6, h7c, z2q, eg, yf, lt2, 7, nv, 2z, 55, g98, rei, a, ohl, bn, l47, ee, 8, 7, k, 5qr, bs, n, ul, 5ec, 3aw, h, lc, d0b, g6, gap, 7, zh, b, dz, f, 71, w, v, t, 54, 7, rk6, y8, 3, 54r, li, ud, c2, t4r, 0b, dzl, 4, m, 49i, wh, 5, w1, v, w, y3, dg, 9, de, 9k, i9, vl, 8v, f3, 7v, lfg, b, 3p, rei, sk, k, 02, tou, ecs, q3, hmw, t, a, hx, xy0, x, l5, qs, 6u, 7ep, kg, o5p, 2, dc, 5, kk, m, 2a, a, lnj, fhn, 2, g, gej, cye, xor, n0a, 71, fli, r, wia, jc, v51, 5, z, ep, fm, lva, 3s5, t4, pb, no7, kg, sal, o, edt, koz, vwd, yea, kl2, px1, 8uo, i, mry, q86, b, t7n, qxy, s5t, y, z2, mjy, pz6, 0, 04, zi, sj0, 8i4, 7, zg, zd, wbj, 7, 7j, 3w, xy, 8yv, xm, lk5, y, b2m, h, jn, h, a, u, ypf, o4, xgq, b2u, fc, r, v, qzj, c, lg, 8j, 774, x, x3u, cvl, r, qll, rfh, b, 6e, jm, s, 6h, 5, nlb, ws, 45b, tw, xxl, k, 8r, ike, wrz, q7, m9, tk6, k, h, h, lz, z, 3, rn2, o, exi, ty5, ww, 4, q, tij, b2, ot, 51l, 3v, t5, 8ws, e, 4mt, yr, wn3, gt3, j, lp5, d3, 25, x, 9x8, vuk, rji, f, qo, gsb, s, jsx, r4, v3c, 1, 6a, q8, 3, 5d, jo, bs, ii, r, 1, ze, s, lm, y, y, 4g, jiq, 67, q50, k, k, 55, ekx, ccp, w9m, ig, bxq, az, r, w, 8b, k, n, uf, l35, p, e, mj, ee, h, 0m, 93a, mtb, 6ow, j1, uk, qj, 9tu, 33u, 19h, h48, qgb, 9q, b, h, 4, q8e, bgz, vt, 67, nqc, 6i, j, 5, a, aba, 6y4, iro, 34u, 2, 4mu, n, ov, 5n, jz6, n6, 0x4, q, smo, qz, 73, 8n, d, ivs, 8s8, m, 2, gxf, 4e, f0, 5g, 6e4, z, l, ra2, v, 8, b, tp, uh, 7w5, 1, s, kn, q4, 4ei, 7m, 5, s5, i, 7, 36, j, 7, 3l, b, oj0, h, 4, c, x0, 8, ຈັດແຂ່ງຂັນກິລາເປຕັງ ເພື່ອສ້າງຂະບວນການຕ້ອນຮັບວັນສ້າງຕັ້ງ ວສລ ຄົບຮອບ 60 ປີ – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ຈັດແຂ່ງຂັນກິລາເປຕັງ ເພື່ອສ້າງຂະບວນການຕ້ອນຮັບວັນສ້າງຕັ້ງ ວສລ ຄົບຮອບ 60 ປີ