✅ຫຍ້າຂັດມອນ: ຂັບພິດຮ້ອນ ຖອນພິດໄຂ້ ແກ້ນ້ຳບີພິການ ບຳລຸງປອດ ແກ້ເຫຍື້ອສມອງອັກເສບ. ປະສົມຢາອື່ນປົວກະເພາະ.

✅ຫຍ້າຄາ: ຮາກມັນແກ້ເບົາແດງ ແກ້ໜິ້ວ ແກ້ພິດອັກເສບໃນທໍ່ປັສວະ ແກ້ໃຕພິການ ແກ້ບີຊ່ານ ຂັບລະດູຂາວ.

✅ຫຍ້າຜາກຄວາຍ: ດັບພິດໄຂ້ ບຳລຸງຕັບ ປອດ ຫົວໃຈແລະເລືອດ ແກ້ອອ່ນເພຍ.

✅ຫຍ້າຝຣັ່ງ: ບຳລຸງຕັບ ປອດ ຫົວໃຈ ບຳລຸງເລືອດ ແກ້ໄຂ້ ແກ້ຊາງ ແກ້ອ່ອນເພຍ.

✅ຫຍ້າງວງຊ້າງ: ຮາກ ຕຳຄັ້ນເອົານ້ຳຢອດຕາ ແກ້ຕາເຈັບ ຕາມົວ ຕາຟາງ. ຕົ້ນເປັນຢາລະລາຍກ້ອນໜິ້ວ.

✅ຫຍ້າເອັນຢືດ (ຜັກກາດນ້ຳ): ຂັບປັສວະ, ແກ້ໜິ້ວ ແກ້ໜອງໃນ ແກ້ໃຕພິການ ແກ້ເເສັ້ນເອັນພິການ ບຳລຸງຄວາມກຳໜັດ.

✅ຫຍ້າປ້ອງ: ຂັບປັສວະ ຂັບລະດູຂາວ ແກ້ໜິ້ວ ບຳລຸງໃຕ.

✅ຫຍ້າຂວາກ: ແກ້ໜິ້ວ ແກ້ຍ່ຽວຢັດ ແກ້ລົງຂາວ.

✅ຫຍ້າຄົມປາວ: ບຳລຸງກຳລັງ ເປັນຢາອາຍຸວັທນະ.

✅ຫຍ້າຍຸບຍອບ: ຮາກ ແກ້ໜິ້ວໃນກະເພາະປັສວະ ແກ້ໜອງໃນ. ຕົ້ນ ແກ້ໄຂ້ ດັບພິດຮ້ອນ ແກ້ປັດສະວະພິການ. ໃບ ຕຳໂພະຖອນພິດຝີ ແກ້ເດັກລີ້ນກະດ້າງຄາງແຂງ ແກ້ສະເອິ ແກ້ຮ້ອນໃນ ຖອນພິດຢາເບື່ອ ແກ້ແຜບວບຊ້ຳ. ເມັດບົດໃຫ້ລະອຽດຮັກສາແຜສົດ.

✅ຫຍ້າແຫ້ວໝູໃຫຍ່: ຫົວຕຳໃສ່ຂີງປະສົມນ້ຳເຜິ້ງບຳລຸງຫົວໃຈ, ຂັບເຫື່ອ ຂັບປັສວະ ຂັບລົມໃນລຳໄສ້ ແກ້ປວດທ້ອງ ແກ້ທ້ອງບິດ. ຕຳໂພະນົມຊ່ວຍໃຫ້ມີນ້ຳນົມຫຼາຍ. ເປັນຢາດູດພິດອັກເສບຊ້ຳບວມ.

✅ຫຍ້າແຫ້ວໝູນ້ອຍ: ຫົວ…ແກ້ໄຂ້ ບຳລຸງທາດແລະກຳລັງ, ບຳລຸງທາຣົກໃນຄັນ. ເປັນຢາອາຍຸວັດທະນະ.

✅ຫຍ້າຫ່າງເສືອຫຼືຫຍ້າໜອນໜ່າຍ: ຮາກ ຕົ້ນ ໃບ ແກ້ພຍາດປອດວັນນະໂຣກ ແກ້ເບື່ອຫອຍ. ໃບ ດອກ ໃສ່ໄຫປາແດກ ໜອນຈະຕາຍ ຈຶ່ງເອີ້ນວ່າໜອນໜ່າຍ.

✅ຫຍ້າຫ້ອມແກ່ວ: ຮາກ ຕົ້ນ ໃບ ຂັບລົມໃນບຳໄສ້, ບຳລຸງເລືອດ, ແກ້ກະເພາະອາຫານ ແກ້ຮາກເປັນເລືອດ ແກ້ພະຍາດຕັບແລະມ້າມພິການ. ເປັນຢາຖ່າຍພິດເບ່ື່ອເມົາໃຫ້ອາຈຽນ(ຮາກ)ອອກ, ດອກແລະໝາກແກ້ນ້ຳບີຊ່ານ,

✅ຫຍ້າໄຟເດືອນຫ້າ: ຮາກ ແກ້ເລືອດດັນສູງ, ຕົ້ນ ບຳລຸງທາດ, ໃບ ຂ້າພະຍາດກາກເກື້ອນກູດ, ດອກແລະຮາກຂັບປະຈຳເດືອນ, ແກ້ຕັບຊຸດຕັບພິການ, ແກ້ພິດຝີ ບຳລຸງຫົວໃຈ ແກ້ໄຂ້ຕົວເຢັນ.

Loading...