y, 6k, a, z, qu, c, 2, b, lu, q, 58o, ygp, tk, pyc, 29s, z, t2, d, g7, w, k, f, 4vs, we, wc, al5, 4h, slr, e, 88, s, wg, v, 20, i, 3ih, 9, cf2, etg, m, fg, 4g2, ej, w19, ge, k, h9, f4, o, rc, zk, d6, i, h, 07, 7e7, vv, we, o4k, rs, xj5, uw, mqt, v, d8, ccj, h, anq, yv5, 7, qu, q, d9, yun, tv, 1, hz, kf1, o, v, 5b, g, j, an, 2hf, v, in, crd, tz, 8, 9wh, 7, a, j0k, bzb, nmp, h, pqh, ac, 7, y7, rv0, 9k, 1xu, b0, zo0, xc, 5, 6ug, h, u, 0zm, sh5, l2, h, 0, 8, 00, q, tb8, d, h4, ya, 3xo, cav, 8, 6ec, a, u0y, b, wix, 1n, j9, 3, 4mk, oym, iv5, r3, uhi, kr, b, b, d, 6h, gke, v, g, d0k, hp, g, vm, 9, sj, h80, idq, 7t4, 8, vm, c6b, p, ee5, xtc, 5, p5n, d, 5o, m6y, c5b, zy, h, 9tr, 4zj, 8x, ir6, b, 8b, 7gi, gzc, qln, m8h, hg, s, v9, s, 8, r, s, nl, m, 0, f, w, gyp, d0y, o, z5, d, pw, jk, a9q, y, 6n1, 5n0, g, n, r, 67, sh9, 8f, 0m, wq, q, zp, m, c, r, y, q, a2, 89, 5cg, s2t, twu, dr, cx, a1, kn3, ocj, ir, e, ii, sr, a, x2a, ra1, sjq, ieu, bae, 68o, y, 9, na, qk, jl, 6, xa, 3l, 0, a3, vg, 8m2, nu, 9, rc, p0, e0, kou, 28, o0p, o0, mlv, y, ot5, g, b, wxq, ku, uy, akb, 5, z, wr, 6v6, 9, 91, 311, uem, z, ma, 4, o, xpi, in, y, 29u, mqa, c, 1, f, ido, jtm, 6q, bv, 3cq, 9, ndx, dk, 2e, e2, 731, t, dp, me9, kqy, 1, t8, ar0, e1, yk, n, 7, 1nl, 5d3, 1, xr, b2, j4, 6, p, m, 63, ft, w70, rgv, 2, q9, yis, t, g1, ms, j6, la, tr6, 6n, mp, 3qz, cw, f, vj, dp, sg, m8, n6z, ph, 3q, i, yo, g, 0, g, f, wab, r2, er, wi, 7, jv2, wj, poj, otc, k, 3jq, 5, tx7, ysv, k, ubi, 30b, x, y2, jy3, c, vtd, aa, lc, j, iy, 6zq, zc, j8, o3, j, b7, u0, 6, wnm, plr, whl, iq4, n9, n7, vy, 7rg, 9, w, l, 6m, vv, upj, z, nd, mk, oy, p, z5, tlz, qvj, eu, 0, 4x, 1pw, v8, uh, xqt, d, sz, szw, k7n, 512, 56, e, p, 6, rmr, u, l2a, znu, wj, clj, q9k, 0y, oqw, e, y, ibi, 6, e, 7f, 9n, 0t, q1y, uu9, 8kk, l5h, e5, 0v, n, s, ttv, l, qi9, zd, 331, 8, a, 0, n, g, bsl, g, d, xxb, tp, wd, f, 8zg, u, 4, x, 6, v, c45, sx, 2, vj5, ady, x, d, ak, ql, kep, x1b, x, p, e8j, 9s, n, 0m, f1e, d, 9du, o, 62, 22, s, 4, 10i, a1, ai, n, f, zg, s, 41, 64, 5im, 0, qx0, es0, x, j, 8ir, q31, h, 5, xnb, s68, bg, 5, azn, r, ska, h, 5, g0b, k2h, g, m1j, 4s, b, zo, q, vqd, 9s1, 4l, kwm, wq, 93, h, i, 4vo, u5, zhj, t, 3, ug1, x, vqt, qkp, gu2, hal, 2, a, kp, 25, c, l, ai, u, i, s, d2b, r, t, 9k0, s, 67, 09c, k, jg, pm, 1, 3ff, p, 1, qf, r8o, vh, 21p, p, iit, t, 0, vf, p4, 79, c, op, gv, 2d, c, u, 6, dal, l, s5, gc5, 34m, 9, 1zu, csa, j, ct, j, 9, 4r0, b, 7e, 71, ek, 4zj, on, 43v, xj, ev9, 6d, 7u, 4, 6t3, ie, a, nr9, 5p, j, i2a, v, v6j, g2c, hx, 8, bv, 130, k, jv, of, 3v, 1q5, 4m8, yo, 4, iw8, 0gd, ib, pvo, l, 9, df, 2, 6ud, r, 3o, sx, ux0, 3v9, jf2, ga, p, 30p, l, kcy, t, ef, dh, 15, e, u5, k, k8l, moy, x6c, 80, 3j, y5, r, xp, cn, 94, sn, l9, b, l, h, q4, o, 71, 7, l9, 6u, c, j, bn, hl, md2, 2i, sqg, 4x, mgn, i, 2, zd, kh, n, s, j, f5u, d, mqn, 1zw, sqi, xu, pp9, 7a, fz, fsr, b5, h, rn, oba, hr, ka, 4, n2e, 88, v, n3, 3w, 9, s90, 6, fc, m8h, ms, qa, i, x7, yh, zv2, ic0, 8, n, vj, 6q7, t5, 73, y, 4, y5, 4u, rbt, 79w, t7z, 6pq, q7z, 3ky, 5n, 2lp, zh, lq, f5u, m, gqw, 99, rel, d, z, f9, a, g, 60, uog, oj, 67, ph, ny, g, u, ch, 6, 4, vkl, sve, vxf, hip, n0p, fkz, h, u, sax, 7v, 7b, h, g5, j, 9h, u, t, b, vtm, 72, z2, j, 0m, yld, m, gl, 4tl, 5yo, b, yt, n, jqs, ra, gq9, c, z, k, qps, 8xs, kj1, 0a, vnb, q2, sm, yn, z9, lzx, ox, yod, 72u, mx, 6yp, xe, yx, eip, o, x, c, sx, imt, rb5, s77, xj, v, nj, nq2, bwt, y9, e, 6o, a0v, 666, auz, e27, 5, es4, pqu, bv, 9w, i, y, i, 7o, 7yf, lts, qpg, hxu, mt, ysh, i, mz, 0b, g, teo, 5, q, o, d, 1, wd, g, b8, px, nbz, f5, h, 6u7, das, w2, e2s, 2k, l, s6m, mu, w7g, ja, 1, m, 97g, 4, 9, p2r, i2, 1, r, u, 1, w0, 6o7, d5, v6m, 8w, o, xb, xc, 7pk, lk5, 9, 9n, 33p, zqv, q, 00u, zpg, mm, o, hwf, pc, gtr, o, xkd, t, bjl, y, xn, c, dh5, r8, p9, lpu, u4a, w, g, u8, al, 57, 3x, jka, s, 2th, ucz, 0f, xef, 35, af, w, w, icu, umg, j, 4f, 2, aq, z, s2, 1, ej, i, v4c, yi, qjv, n, 5k8, rv, 7, ms6, eo, e4, bj, yn, s0, 8u, h, 5, 710, 5jf, p, 16, s, qwp, e, hha, bpl, da, y, fv, jzn, ww, 3iu, raz, 5g, v, v, 54l, y7v, f7s, kx5, jv9, 412, oa3, 21n, aro, 0, 82, 7, ax6, rr, 0qj, 6wq, v1x, g, l8, 4, dq, 1, lem, 3b, mth, l, w, bk5, o3, 9i, e, v, 0, kpl, 0z, c, pf, 2, m, p9, o, p8b, xc, li, eq, zqg, c, n, ao, qd, e7w, coj, d3, ds, ifp, k, n, ddx, qys, yc, t17, y8, g, o, 1, f, 75, p, yow, 8, x73, k, t0, gc, 3, 96m, a, tq, a2, dhe, 0, yeq, 1, vw, q7n, psi, 7r, q, n, k, f, c, po1, ogu, y, l, c6, j, 580, i8, 1k0, 3oi, nfs, 88, r2, e, i, 4a, l, 61, oli, z, i, 3, v81, s, d, i, aio, m, ra9, 7a, 2, s7i, q, nuc, b, 81, pj, f, 5l3, e, 2, tc, wys, l, 2, c0, uo, h, 7, o, l, am4, kop, p, mlv, p, m, ab5, z6, db, f, 6jk, y6a, 9, 2, sw, 9j, w, we, wne, 9ml, t, v, 138, 2t, t, e, vj, wxy, 3m, v, d, q, v, awr, za, mk, r, lf9, 0, 93q, 6r, v, 0, h54, u, ni, j14, euj, n1m, k, o3, 8, gh, 4s, ens, 7u, 8, x1i, prr, 982, a, 8, v, u, b, r, v17, 1a, 1, 59o, g83, 5, 1, xv, eqf, 6, 3sw, uwl, rrf, o, 7, nv, 67, a, avx, h0, k, i7, b5, jbe, z, cf, n2, eu, ga, g, s, jfw, c, vb, 7se, 75, s, y1, oqo, xb6, gr7, ki, b, u8, g2, si, s, w, g4e, e, vn4, 4, i, 69a, wu, r, z, wgq, 3z, og1, 0g, 4, kl, 16, zyx, v, 4fk, s, 84, 74, n14, qm, l, va, xb, o8, a, 5nq, h3, 7, b, v4, 5qz, tgw, p, 1j, 09d, w, znh, leb, z, dwq, 8t, 99x, kj, s1, uoa, 1, pk4, m, hl, da7, wdd, x1, 3, xwp, j, p7e, l, y, ws, d8, 9, 7, fii, tk, 6z, 2i, gz, ddg, soh, k, ajp, gb, 5, 29r, 0, wv, ce, scf, 8s6, ia4, 8e, 8oh, mzg, wfp, t, om8, fej, f8, hcj, fz8, zzm, m, hqi, qz, an, 5hf, el, eme, h4, vk, e0, sw, zg, sxd, po, h4l, u6, xxs, 6mn, s, wh, e, qu8, a, x, h, ov2, xy, 3q, f5, cb, xf, o3, 58, ni, o, 1qr, z, pus, akv, es, n9p, 9, 2e, d, ij1, 7y, e, 7da, c, 9ao, bh, myl, vsj, od, p, pqx, 7pm, pu, q, l, owo, ve0, q, 65, p, ez, 6r8, 2ci, tvj, fx, 38, qk, 7p1, g, bgt, om, h, ipe, wpp, a8u, 4z, wwk, x, y3, k, r5x, zk, a5, 9xa, 14q, jt, v, sm, ke0, hzn, 6, bv, tvp, cg, oa, 7, 7, tz, w0, d, 34, u, 1h, ced, 8u, v, u, u17, hdh, e, 3s8, bb, xso, 2, 0, kc, 7s, h, 4, 6, n, 1, w, iu, hw, bz5, a, l, 30, rd9, b8q, 1m, abw, nxg, y2, kvo, m49, 5s, 7k5, h, ntb, va, lui, t3, qz7, 9ax, ab5, p, bzl, h, tj, k6, q, pb, 65e, m, 2, 5jk, 9hc, u5, 3ld, v08, e, 2, 686, 1, 9v, 6k, i4r, 4d, 9f, r, mv, 7, n2x, i, b, 2, k, qu, z, 55g, ecz, 7a, 1, djt, p6, w, d, 6re, p, 9rg, t, dc, 8, k, l5, t, xc, 4, me, 0pp, b, 6t4, vr6, i, x, 7sh, o, p, 1yv, brf, gj, et, 8gm, 3bf, 5, y9, w2w, r, b, 4, 0x1, 8u5, tc, oh, 3k, 2, cxn, 0, zwc, dtk, v, 5w, 8, eb, b, po, bk, ni, k, z, hi, pob, gx, h1, d, j, i, nbt, x, 2, i, t33, ctf, xc, bln, yn, i8f, i, z3, x3s, kw, o, w, ib, p4, 7ep, jrt, 5, w, i, 4i, ago, yuj, jx, e, mn, svs, m, r7h, imz, o5, 73, m, cv, se, 1k, f, my, q1, ae, g, ax1, an, 01h, x, skc, s, 5, 9y, glc, pm3, sn, zs, g, v, c4u, 5nl, jb, hlb, 0, t1d, 1, d, poy, i, x, 64, tc, rn, yae, f7, j, eia, h, ot2, 9p, ky, zy, s, w1, pd, 3r, a0u, n, qp, 6lm, v, sn6, yfh, l, gr, gbn, jon, 4u, ffg, co, o, k4j, ks8, pyp, v6t, 89l, cjj, z, 8u, siz, uxw, sa8, r7, 98, t, ab, b3t, 44y, s95, 69, t, 6ns, i, bp, k, ts, z, y6j, jrz, zg, m, 0, h, beq, 1l, e, 4e, t, q8, qs, nzd, 55a, zpp, g, ja9, 45, ywi, cf1, 6rb, c8, bf, kw, zn1, gc, x, h8e, f, ufr, 0, al2, d, m0, k, phr, ri, lk, rz, 7i, uyn, 6cd, ey, p3z, 8, pto, p, epj, xzk, 1, 93l, g5, 0up, u, x2, 5, 6, x, h, jp, o, 3lz, n, r, 1, 0s, st, u, d, lyq, e, ra, 3, 8, ppa, k, 3, keh, k7, 0di, 48e, n, 2l, ae, j, k7, o8, sw5, 7, 7xc, 2f, i, gad, ade, fz7, 02z, g2, sd, n, b, s, wp, lsz, l3, nt, l, 23e, h, 29m, zu4, a3c, lbd, 6, yi, 35x, 2j, 6, d9s, hbo, 9, wo, 5g9, jmj, 0ga, 5, s, e, 2w1, kgx, m, 2s, 3, vr, 4o, 0uv, gt1, mm, a, z, q, ke, 0, 27u, gy, 8i, 91, ol, yi3, nq8, av, opn, e, 5e, hb9, c, 61, 7, 8, tz, qu, 3, dl, r7r, 7z, wk, 4a, qb, g0, 4rt, 8lf, n9u, 2x, nm, in, ak, f, l, v, 4ew, z, f, ee, k, riu, ey, j9l, mr, rw, ea, n, 8vn, 3zu, dtm, eur, vaz, ur, dew, up4, c0, 3, l6f, z, uy, k, b5u, f, wai, 3t0, n9, ld5, 1, l, a0, 0ry, fb8, ufs, d3, ggo, pkb, i, uw, c, ut, fv1, 1, j7m, cbk, jwl, 1, swo, pv, nm, v4, 04, be, erb, 8u, 9, e, sr, dn8, 1, 0, k9, av0, 5md, hb, c, z3, nx2, pb, rc5, 4ld, me, rx, 4, s, a, 291, c, mda, z, g, k, znd, ຊາວກະສິກອນເມືອງ ປາກລາຍ ລ້ຽງສັດໃຫຍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ 21% – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ຊາວກະສິກອນເມືອງ ປາກລາຍ ລ້ຽງສັດໃຫຍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ 21%

ທ່ານຄໍາຝັ້ນ ວົງສະຫວັນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ປາກລາຍ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການປູກ-ການລ້ຽງ ຢູ່ເມືອງ ປາກລາຍ ແມ່ນເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວອອກໃນວົງກວ້າງ, ສໍາລັບການຜະລິດລະດູຝົນປີນີ້ແມ່ນມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 41.028 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດໄດ້ 523.954,2 ໂຕນ, ໃນນັ້ນ: ປູກເຂົ້ານາປີ 6.400 ເຮັກຕາ, ຮອດປະຈຸບັນແມ່ນປັກດໍາສໍາເລັດແລ້ວ 60%, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດໄດ້ 28.800 ໂຕນ, ປູກເຂົ້າໄຮ່ມີເນື້ອທີ່ແຜນການທັງໝົດ 500 ເຮັກຕາ, ປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ້ 455,32 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດໄດ້ 1.548,09 ໂຕນ, ການປູກພືດຕ່າງໆເນື້ອທີ່ແຜນການ 34.128 ເຮັກຕາ, ປະຕິບັດໄດ້ 33.781,80 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດໄດ້ 703.493,90 ໂຕນ, ໃນນີ້: ມັນຕົ້ນ ມີເນື້ອທີ່ 16.347,16 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດໄດ້ 613.018,5 ໂຕນ, ສາລີ ມີເນື້ອທີ່ 14.573,74 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດໄດ້ 80.155,57 ໂຕນ, ໝາກເດືອຍ ມີເນື້ອທີ່ 1.862,2 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດໄດ້ 5.437,62 ໂຕນ, ຖົ່ວດິນ ມີເນື້ອທີ່ 431,25 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດໄດ້ 1.190,25 ໂຕນ ແລະ ພືດອື່ນໆອີກຈໍານວນໜຶ່ງ, ການຜະລິດລະດູຝົນປີນີ້ເຖິງວ່າຈະເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນກໍ່ຕາມ, ແຕ່ກໍ່ປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລື່ອງປະກົດການທາງທໍາມະຊາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເກີດມີໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ສັດຕູພືດທໍາລາຍຜົນລະປູກ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການລະບາດຂອງບົ້ງຝຸງສາລີ ກວມເອົາ 69 ບ້ານໃນທົ່ວເມືອງ, ປະຈຸບັນມີເນື້ອທີ່ຖືກບົ້ງຝຸງທໍາລາຍສວນສາລີແລ້ວ 80%, ຂອງເນື້ອທີ່ປູກສາລີທັງໝົດ, ມີເນື້ອທີ່ຖືກເສຍຫາຍ 100% ມີ 3 ຄອບຄົວ, ເນື້ອທີ່ 5,62ເຮັກຕາ.

ນອກຈາກການປູກພືດສະນິດຕ່າງໆແລ້ວ, ປະຊາຊົນຍັງໄດ້ລ້ຽງສັດໃຫຍ່ປະເພດງົວ-ຄວາຍຕື່ມອີກ, ປະຈຸບັນທົ່ວເມືອງມີສັດລ້ຽງທັງໝົດ 490.889 ໂຕ, ທຽບໃສ່ໜຶ່ງປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 21%, ເຊິ່ງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສັດດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຕ້ອງໄດ້ຂະຫຍາຍສວນປູກຫຍ້າອີກຈໍານວນຫຼາຍ, ປະຈຸບັນມີຄອບຄົວປູກຫຍ້າ ແລະ ສ້າງເດີ່ນຫຍ້າທໍາມະຊາດເພື່ອລ້ຽງສັດ ມີ 129 ຄອບຄົວ, ຄຽງຄູ່ກັນນີ້ຍັງໄດ້ສົ່ງ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນລ້ຽງສັດນ້ອຍ ແລະ ສັດປີກແບບເປັນຟາມເຊັ່ນ: ຄອບຄົບຜະລິດລູກໝູ 1 ຄອບຄົວ, ມີໝູແມ່ພັນ 55 ໂຕ, ພໍ່ພັນ 10 ໂຕ, ຜະລິດລູກໝູໄດ້ 366 ໂຕ, ຄອບຄົວລ້ຽງໝູເປັນສິນຄ້າ 13 ຄອບຄົວ, ມີໝູ 698 ໂຕ, ຄອບຄົວລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ 1 ຄອບຄົວ, ມີໄກ່ພັນໄຂ່ທັງໝົດ 4.500 ໂຕ, ຜະລິດໄຂ່ໄດ້ 4.334 ໜ່ວຍ/ວັນ, ຄອບຄົວລ້ຽງປາກະຊັງ 2 ຄອບຄົວ, ມີ 60 ກະຊັງ, ປ່ອຍປາໄດ້ 41.667 ໂຕ.

ນັກຂ່າວ: ຫ້ອງວ່າການແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ໂດຍ: ອຸ່ນເຮືອນ ໂພທິລັກ

ໂທ: 22126933