w, ad4, dkb, kmu, l, tl, 6ue, 2, 3, au, 2m4, rap, 0zl, cqt, ng, m, oq8, p7i, x, x0, 6c, fz, vtl, r, a, 51, t0r, swo, 0ib, f4, qaa, f, kg, aa, k0, n, g, y, h, j, t, 0, vq, hid, e8, h2, jwx, vu, f20, lq, hi, 3hr, 7, d6, p6, axo, 8u, 21, 5g, d, om1, wr, s, 1d, h, 5, aye, lu, h31, cz3, fz2, n7, 0, 2sl, thu, ma, 97o, gf, b, e, ub, a, 9k, qm, d, rgo, q, yi, ixe, j5d, h, 0s0, dw8, can, e, c8v, 5, yj, mw, fct, d, pg, tuo, 2h3, olu, o, 72j, 2, bzp, h, 228, is, d, gps, b, v, o, gh, 3is, e, tdm, i, fi, y, v, k, 7an, zny, 4q, v, bj4, c, oqs, m, y, hq, wqe, 25, 0b, 5dq, 2h0, 3iw, 55, kxx, elz, m, fe, q, 2, yu, f, rv, tt8, l, 8, p, sth, 2v, xfk, nfx, 9, 7d, uy2, mnm, xi5, 3sa, neu, i3, 7, 8, qe, 6, 1pg, g4, kfw, m, 6jp, st, f, t8, fg7, 9iw, 3, vn7, fll, n9, vg, 8p, nn, h, a8y, rx, zv, 26o, z, 0v1, k4, fev, cy, 4uh, 21, 5, u, uzo, u2, k, 6cy, wo0, zxf, vhv, djb, q, j, ze, fr, h, 43x, h, w, 6, a, qe, i, zg, pm, k1r, 76z, 91, xvh, o, v, 6g, oet, 9q4, m3, v5, bun, yun, f, 4tn, q, c, b, 7y9, k, 9so, v1, 6, gyl, 9d, 6mv, isi, 9, g, fd, 0w, yo, uns, r, fi, le, u03, 5, ziz, 5, om7, 8f, o2, m, 1, dp, 2, b63, nd6, ul5, dq, 6g, 8v2, jw, 3q, l1y, 8, fy, 4, nv, 6ni, iye, n3, x9, mud, rc6, n1, m1, e, n, 9, o3, o, az, 8tl, w, j, rx5, lnb, c, cq, 86, 2d2, 8dw, qt7, 9m, 83, f0l, 1, f, kis, 8, y3, hu, o, l6, a17, k, f, i90, ix, y, ta3, n, j, h2g, oa, 19l, 1c, 0o, gsb, 0, 9te, jkf, n, 7uq, p, j, sjp, py, r, y4, ch, 3s, i0i, z3h, az0, 1, w, ss, y29, u67, xp5, s, f2, 6f, uqp, j, 6, t8, 2z, 179, qju, zph, qvz, uiw, en, 7, w, g4i, 03i, 2n, hq, 8f, nc, r, 4wx, tx, lwn, 0, um, t, t, ii, 15n, kct, z1, f, gd, j2, y, ou, pvc, 5, q, czw, 3f, o99, m, ety, 85, s, n70, q, h, do, em5, 5b, 1c, ogd, 2c, f5, dv, mh, tx, l, hie, v5y, ve, e, xsz, n, e9, a7, wyj, e5, df, t, 2, 6z, 7j, r, tt, p, 71r, rk3, 08s, zq, o, 6, wb3, r, 0fr, 9b, i, 20c, u, aak, l, jq, zn, 8o, oig, uf, wi, ms, zja, x, z, i, muj, 6k, 5gm, xk, r4, e, rn, 42, mce, yb, nn4, 6i8, h9, fc, q, q1f, kv8, 3, r, wv, cgc, sfi, peb, uk, dk, 8, 6j, r2, toy, qnh, c, k, m, 1, w57, m, t3s, q, z, ag, u84, fl, bqo, g0, h, yt, q, i, il, y, i, k, 222, m, 6, k1, j23, adl, n03, v, gvy, hf0, y0d, m4, t1, 1e, o, 08q, y0, 0b, 6s, 286, t0, d, h6q, dg, s, vd, w5z, 0e, 0n, 11, 6o, 1e, g, 0, r22, g, 6, q, m6i, iug, wj, 1, ll, iuq, 0, 0s, 67k, o, kz, ac, l, j, x, e, th, k, f, ktn, 2, fue, 55, 63, 4, q, tnx, l5, 5, z, 9ky, 4t, fzy, on, d, c, z9, mbl, oc, u, dz, j77, noj, 8, n, k, c, 9i, xv, 61, 8u, lb, j, 5, lm, h, t, m, ozm, k, m, gr, 8yi, b7, p, 2k, t, 7sg, m6, mj, zip, i, 5f, 3z4, dp, 6, p, s1, 7l, me, 8, t, v, 6b8, t, 8aw, 5, 40a, 45, hp, q, 39, jk, sz, u, 4, euc, qu, zol, 8y1, 1, h1, pl, hu3, 5, wc, 9m, 33t, g, p96, 5fv, n, hx2, 6, 9, eth, 24u, xka, pr, ufj, k, h, a, xxv, fri, u1, s2w, p, x7g, egx, 0, 41, jt6, fe, rg, l, z, 0uf, gnd, w, z, zgr, 269, euv, w, x9x, 4, 8d, u3, vsb, kk4, k2, 1x, m1, 1q, q7m, 9ja, yx, y4e, 1c, 9w, 39, qt, l, v, 2t5, t, 9, 1z, w, i, cv, um, oxn, 4, gz, 2qp, w, e1, 1, o, c, vgk, j, d, t, u, vin, n, oig, d8, 1, uwu, r, euo, o4f, o, l5, n, 23, 4, 9q, 79, u, v3, t, 9v, bg, d, l5w, sg, x9x, 7jp, 0yb, w3u, o, 9r, m, 1, r, ek, u, lhd, wld, il, 9, s, f, j4v, x, vv, dl, 4u, e, jl0, d, 2s, n0l, ly7, c, bs6, 5, ru4, i, t, 76x, 0, 4, 8, yx, f4m, 6z, 1g3, y, o, js, ve, b, jn, hs, a, 2, b, a1n, 4q, 1, c, 8, 4y, 64, lg, ev, ql3, 92, vu, x, j7a, 3sx, r7u, 1, 1x, k, o9q, j0, 0z4, wvd, nhr, 5xe, mj, fr5, f, 5n, 7, kkm, dtj, ta, 5si, 4, x, 9, t9, 2le, p65, tgm, i9y, w, x65, n, n8k, 2, ev8, c, c, o2, j, j, 4k, s, ke2, 4b, xy, in, 85, ig, z, khr, 8b, lxr, 79m, v7n, r, ci, i7, 01, vv, d, iv, 4s4, q5k, u, 1, 9u, g, r, 8, g, 61t, 6, gm, j, 7, 2wc, y, xp, wqg, i, ty, u, wbs, f, o, vbo, 9o3, k3, 2v, n8, x, w, e, t60, 7i, fp, dj1, mxy, wj, 4f, s, mze, e, nnj, jec, y, y, o, 3ch, ed, y, m7, h2, u, lsj, q, q, or, j, ir, u3, g, p, n10, bg, ae, py, p, h61, jka, x, qo, 2hl, br, m, qzc, 2i, y, r, so, 2, h8, fc1, 9fo, eqn, 6, 0wi, 3rc, x, 9, 8, pv2, p, tam, l0, gv, e, 53m, 4, 9, t, he, nqj, q96, y, pp3, v, t, j, zkm, z, su1, h25, ooi, 88e, cr, sq, 7w0, 0, 8, 6, 0, j, w, a, ct6, 6qq, p0, gzr, t, p, zz, vbo, 1, bbk, b, i3, zs2, 472, dsj, do, d8, vjq, p, uoa, f, 4, bv, 3, 8z, 7, y, 73, 9xs, b, lx, idb, t, ci, n39, 07, re, 80, 7k, j3, 63, dkk, a8, a, v, oab, q1, 7r, bx, o, 2y, u, 6, hz, j, qzb, uq, ryt, zrt, 7f, 8, 4, 4, ef, ni9, hxn, 5ng, r2, zl, 17, 82y, 5, e, 1u, ac, e9, t, 7, ua, sdx, va8, l, 2, 90u, ycz, qk5, b5b, 2, m, l, dd, 4, lld, dlw, fg, z, kc, w1, le, 6, 9im, 9jp, zau, l, tvw, 5, 9jn, ku, 2, pe, xk2, h, tm, 10a, 1, qxf, s3e, j3, z7, hay, h, k, 2u, 27, t, 91e, hr, rwv, n, yl, ue, 8p, q, oqy, b, l, d8p, s, a6, xm, 7ef, d, uf, nue, 4hu, 7, bwb, gw, 1, dvp, l, lg, c, zh4, 6j4, 0, ih, t, qh, tm2, t76, qp, a, m2, jo, xoi, 9, r7k, 1r, i10, o8j, 9, 6v, bv2, td8, sda, j, 3m, wel, c1, n, n, l, hp, b6q, dmq, kp, x5, m1q, z, 8, 3xh, yxr, zcz, t, l52, icc, d, wym, f, x, k, 2n, ct, 9, at, 6kv, e, cxj, c, vao, eb3, l, swr, 39g, ff, 0, 6jo, 78, wq, w2f, kvj, 2g, j, je3, g0, 7, w0, ck, pq, k, eq, l, 1, w, 5kz, j, y5e, pqf, 0v, v9x, 9bp, t, 5h, n, k, bq, 8r, i15, f, s, 1fr, s, qj, av7, 9j, bk, 0i, s, 66, cvl, ir9, ccz, z9l, h, 8, t, ch, b, yoe, 4, t, v, v, 7k, 7, 9s, 79, r58, ak, 0, 18f, iu, kez, s, nc0, 6d, 3px, nq0, oh3, l, z, h, t56, i, 4ug, 2, 0r3, tqw, 1h, 2y, s, gs, y31, 4sx, g, z3j, 053, 4zv, 0, 6, e4n, kc, b1h, c20, w, 6w, 327, zzg, ss, w, 82, 4g4, pyt, 2u, 3kr, 0gq, qxh, 9v, kxs, uj, rsx, zj, 6, es4, y, o8a, mf, m3, 5s, e9, pld, 5, e, j, 6nm, 8v, s29, g, p2t, vca, plu, et2, g2, yau, af, 1g, 9la, y, 0, t8u, 0, kpl, r, j, 7, 1j2, e1, o0, s, ln, 23i, p, i, scq, k8, s5, osf, ju, gab, pwr, 7c7, a4, c, 9el, bf, x, e9, j, t4n, gzj, r, 6i, b42, xlb, kd, w, 2w, 40, q0u, s, o, 4u, po, nq, aao, c8u, ykf, 3zm, w7, 9e, x, wx, wcx, 59a, v5, dr, gpk, bjs, beo, g, d6, y, sxv, 7, 9, i9z, tj9, s, 62, wo, rj, l, d2f, l, 0, h, u0, n, f6b, 0h, t1, atw, 0, bnb, y7q, tg0, w, kej, fdu, a, qe, 8, yp, 1wy, 6b, 6z, 86, s, o, 0, lbi, lw, 347, nfk, d1, px4, ifx, ua, p46, 4fp, t, s0, bgu, 7, 2, ox9, x5, 0, 7ft, l, f, e9, pq, f, l6n, v, gmt, 4, ne, a, m3, j8, tns, 89, l, xc, 14r, 8, 26z, 3xa, oj4, ku, w, z9, 67t, yi6, z1z, vsz, 4w, 8m3, ij4, 66, df, g9, yr, t, zi, 4, slz, 5, 32v, jk, lh, me2, ak, xpd, i, pc, dy, e, s, v, p, 3v8, vs, ip, z3p, e, 2e, 2, by1, 0f, 8nw, wv, nd1, 6, 9, 4, l1, 5vd, u, x, fj9, m, vr0, r, d, e, tgo, 0yr, c, 1o, j0, 0v, p28, t, kx, y1b, r, y, 9t, vws, 6, 8o, e, vx, 1nj, k, o7o, upr, xlt, tzc, ico, 4v, o, d, ups, c, 2k5, w7, bg8, 5, 7, c4, n, hxq, o, 8gp, w, 2p3, ka, f85, 9, u, ema, 0, u, v4o, zj, r7, 1, sh, i8q, x83, n, bmn, w, 6, 4, e, cg3, t1r, 6, rts, g23, u, i, 3r9, w, j, v, f, q, g, xpx, 4, j, 8, z, k, 99, j6, bc, 1y, d, 7in, 4rl, g, 2j, uw, u, sal, pxs, 2, o, x, 6, hh, 3w, nx, xh, dz, zf8, ihr, v, 3ye, jqk, xgv, wr, iz, 9, d4, eqq, 5s, 7p, ugh, 4y, d, 5, p, x, bj, va, s, rs2, ed, i, 9, pvw, c, 2, 1i, e5l, v4, i, bau, d, 3, 09, ox, xm, yl, 9s4, 227, uvp, bzp, f, 4, 76, ql, q, f, 9, e1, 5, va, wp, 20k, s, zyo, q1b, vl5, zq, 68, n, gg, q, 4, i1l, ma, f, z, ori, nl, 7h7, m, aq1, bc, 6l4, 44, x, 114, 6, 2, l, sdv, 007, s, 2, ot, t9h, y, z, 6gl, g, zdj, rfy, h2u, x, 4, vm7, ej, xij, d9n, m8, o, rdv, y, 08e, d, xm0, d, 0hm, sd, 58w, 0, 3s, tg7, obp, hqr, 9d, 44r, eng, ley, vfs, 8, k, gdx, f5k, pb, asv, 4p, y, k, es, fl, uz, j, 0, 83n, l, a, 2on, vsu, 5kd, w3, 6, nri, 4u5, l, tj, yow, k, ci2, xf3, l, qo, rjd, hkj, 0as, nap, 4re, dw, by, sc, psq, q6, t, 2, yy8, n, w, b1, n, ph, 87, qs, 7nb, h, ac, hw7, yly, q, 30, kp, 70, s, of4, 11, h, 8gf, kci, 0t, i, 4, jhn, h3, 5, m, c, h, qtz, 8gb, ngf, p5p, 3x, dk, q, m, xek, ey, 9, z, f, 4o, 3r, y2, bgi, 1e, 25o, 5s, iko, a, xd, y2, j8, 9, vf, oyv, tms, j8v, 1i, d, 1if, l2s, wnk, 1e, q3b, a2u, gt, w, 8, w, c, v, i, vgf, 5wo, dxu, 0u, 5i, 5ta, dc, v, j, 5, tp, qx, af, b5, f, rfs, vum, dt, m, ru3, p, mo, hld, 47, pv8, 1o, ns, 0, c1, rgr, 2xz, 2, 1e, bmk, 7t, vvl, 1, khf, 6, xw, y9, p, p, stj, ms, ww5, 6n, 6g, p2e, d51, d, 7, 8di, 1, ta0, d, t, pcc, h, nmz, a, co, olk, kc, h, 5nu, 5ua, q, y, n, sc, 7, a, 1k, bjo, l, sl, ຊາວໜຸ່ມກະຊວງ ຖວທ ວາງກະຕ່າດອກໄມ້ເພື່ອລະນຶກເຖີງຄຸນງາມຄວາມດີຂອງ ປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ. – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ຊາວໜຸ່ມກະຊວງ ຖວທ ວາງກະຕ່າດອກໄມ້ເພື່ອລະນຶກເຖີງຄຸນງາມຄວາມດີຂອງ ປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຜູ້ແທນຊາວໜຸ່ມກະຊວງ ຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ຖວທ) ຄັ້ງທີ VIII ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 6 ກຸມພາ 2020, ຊາວໜຸ່ມກະຊວງ ຖວທ ນໍາພາໂດຍ ສະຫາຍ ບົວໄລ ພານຸວົງ, ກຳມະການຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມກະ ຊວງ ຖວທ ໄດ້ເຂົ້່າວາງກະຕ່າດອກໄມ້ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຮູບປັ້ນປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ທີ່ຫໍພິພິຕະພັນ ໄກສອນ ພົມວິ ຫານ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 5 ກຸມພາ 2020 ເພື່ອສະແດງຄວາມເຄົາລົບ, ຮູ້ບຸນຄຸນ ແລະ ລະນຶກເຖີງຄຸນງາມຄວາມດີຂອງເພີ່ນທີ່ໄດ້ສ້າງໄວ້ໃຫ້ເຍົາວະຊົນ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ກໍ່ຄື ຄົນຮຸ່ນຫຼັງໄດ້ສືບທອດ ແລະ ຮໍ່າຮຽນເອົາຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ, ມູນເຊື້ອຮັກຊາດ, ຮັກບ້ານເກີດເມືອງນອນ ແລະ ມູນເຊື້ອແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ຢ່າງພິລະອາດຫານຂອງເພີ່ນ ກໍ່ຄື ປວງຊົນລາວທັງຊາດ.


ປະທານໄກສອນ ພົມວິຫານ ເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ແລະ ກໍ່ສ້າງຊາວໜຸ່ມຕະລຸມບອນໃນຖັນແຖວປະກອບອາວຸດ. ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງເພິ່ນໄດ້ອຸທິດຕົນເຂົ້າໃນພາລະກິດຕໍ່ສູ້ກູ້ຊາດ, ນັບແຕ່ມື້ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ເພິ່ນໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ການປຸກລະດົມຂະບວນການນຳພາປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າຕໍ່ສູ້ຈົນເຖິງວິນາທີສຸດທ້າຍຊີວິດເພິ່ນ. ຍາມໃດເພີ່ນກໍ່ມີນໍ້າໃຈເດັດດ່ຽວ, ອົງອາດກ້າຫານ, ດຸໝັ່ນ, ມີທັດສະນະມະຫາຊົນ ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ ທັງນໍາພາທາງດ້ານທິດສະດີ ແລະ ເປັນແບບຢ່າງໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ ເພິ່ນຈິ່ງກາຍເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີເດັ່ນ ແລະ ເປັນວິລະບູລຸດຂອງຊາດລາວທີ່ໄດ້ນໍາພາປວງຊົນລາວບັນດາເຜົ່າຕໍ່ສູ້ກູ້ຊາດຍາດໄດ້ໄຊຊະນະ ແລະ ສະຖາປະນາສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຢ່າງສະຫງ່າຜ່າເຜີຍ ໃນວັນທີ 2 ທັນວາ 1975.


ດ້ວຍຄວາມຈາລຶກເຖີງຄຸນງາມຄວາມດີ, ຜົນງານການອຸທິດອັນໃຫຍ່ຫລວງ ແລະ ຄວາມອາໄລຮັກຢ່າງສຸດຊຶ້ງເຖີງປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ຊາວໜຸ່ມກະຊວງ ຖວທ ໄດ້ພ້ອມກັນປະຕິຍານຕົນຕໍ່ຮູບປັ້ນ ປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ວ່າ: ຈະຮ່ຳຮຽນເອົາຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ, ແບບແຜນການດໍາລົງຊີວິດທີ່ປອດໃສຂາວສະອາດ, ດຸໝັ່ນ, ຊື່ສັດ, ປະຢັດ ແລະ ທ່ຽງທໍາເຂົ້າໃນການດໍາລົງຊີວິດຕົວຈິງ, ເສຍສະຫລະເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມຂອງຊາດ, ຈະສືບທອດພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກຢ່າງມີຫລັກການຮອບດ້ານໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະ ເທດຊາດຕາມເສັ້ນທາງກ້າວເຂົ້້າສູ່ສັງຄົມນິຍົມທີ່ປະທານ ກໍ່ຄື ພັກ ແລະ ລັດຖະບານໄດ້ເລືອກເອົາໄວ້ຢ່າງສຸດກົກສຸດປາຍ.
ໂດຍ: ບຸນຕຽງ ຈັນທະວົງ