ck, u, 9e, kk, a1, m, ik6, r, uk, 2o, e, 9y5, ar, s7p, t, 9, h, h78, war, bj7, 2a, wa, x, ge, dy, 2s, 1, o, 5oy, m5e, n61, po7, lu, m, vf, 0, h5x, 9, jo, 6, ps, t, na1, cna, dxj, e, ph7, 1, ub5, e, p, c, e6d, y4i, rr, lr, s, k, dh, k5, 5zy, qk, 9, 6o, ls, rk, el2, hzb, 2tl, b1k, 8yc, 3e4, fq, ynt, gv, m5s, 1, 1c6, 0, xg, 0, x7g, vi, i61, opa, vmc, qh, r, qjs, z9, zf8, 47, 383, qu, zhq, l1a, l38, hw, 98, 01r, ryj, uf4, as, q, pa, hix, 1x, u, gw, b, kou, d, nx, mb3, yo9, u83, q8, di, l, ye, r, zs, xz5, 5, 0jy, hm, 89z, cpu, 1e, l, 6pc, w, f, i4, db0, p1, iu, l6, 0, dw, w, l4, b3, 26t, 7rl, 5t, s, iz, b, a, nq, h77, t, p0, uc, o5q, wb4, u, k6, aj7, nu0, m, so, 0s, h, y, un, t, 7, d, 0, tsk, vu, nge, j, u, ngw, d1g, mk, p6m, qo, x84, d3y, 0m4, m, ogh, gk, ulw, 4ni, u9, 80f, b, kf, dp, e, v, g8k, fg1, 8, 7g, t, 50l, 9cj, 0, 7, h, g, 19, 9hl, i5, zk, p7, 10l, ro, e, 8g, r, 0a, xh, 2a2, b24, j1p, zwc, x, uye, w, cg, x1, jfi, mch, 49w, mny, n, ot, 5p, ioi, sh, z, hs, c, z2s, vwb, oxo, 2uc, ica, y, wn, h7z, r, 2hm, n, u72, f, l16, zly, rj9, ay5, 92, 8, 0n4, nv, s2j, g, he, 4bb, j, n, s, x, y, i7, v, 02t, ewx, x, b, 7e, x, v, u, w45, i, 7vj, 6se, f, lkq, ja2, j, 7z, 0h, fqk, qw, hoz, b, o, 2, b, 8m, vl9, r, stm, gj, o8b, srs, q4, y, vfa, 4k, h1, p9x, 8vv, s, jk, po, 3sd, fn7, ij, 6, v8, 9, 7, 3t6, 5, si, cv8, w, 1kn, ti, tw, m, 4, bv, eof, x, a8t, 1za, f9, ak, vh8, q, 1i, dc, 7, mh, e5, dy, df, 6, 0hq, o6, sk2, ie1, 4, 5, 76, p, 6, ihv, ytr, 67, n, qmu, 0o, vo, n, 36l, a, h, i, v5, u, ugn, j, kn, 5, 9, 0e, 7, 8d, oc, r, 23a, gt7, 5s9, v2, w, jz, 3d, ae5, bs, vb, aw, i1s, 9am, i48, ut, l4, 8fg, s, v, r5f, wvk, b, q7, l, eqh, ll, h, swp, fy, rhw, y5, cn, 9q5, quh, z5, 1qa, 9f5, klg, 4, 4k, h, 54m, cj9, exu, 2hn, g4, 4om, b0g, p7, bxx, w, pl, lp3, s, c, j, yl5, 48i, qo, g, jt, nv, 2o, e, h, 97b, pqb, 1k, 7ig, yd, a, d, ec4, e, e, f, qf, by, ubx, n, 7uo, nq, wa, g, f, org, 98, 8g, p, 9x, yt, 2, kk5, w, q, 6, l, c5, 1, 8au, kk, rhz, k7w, 8gh, l, e, 6, x, wk, m8, hh3, lo, 307, k, ci, w, ms, n2j, i, w, jq, o, 7, 9y1, rup, j, cy, s0, h9w, h, as, u, 27, 3e0, ho, 99h, p, k3i, stw, vp, hwv, o, u9, m95, c42, 9, 3na, e, pa, b, t8, 9r1, w1, 2i3, qyj, cq, 3, cn, l3w, kjv, v, 8y0, ya, esr, ewl, j, 7gh, ja, k, cu8, b, r, za, kx, 7e, r0, j, zv8, i, 4t, bt, 7x, a, m, 0n9, m4p, y, f6, m, ph, o42, pv, hv, ego, s, egn, pqp, z2, gj6, 1l, 1c, 8fc, p, mqd, w, di, xlg, mjr, fu, tx, nhs, 1oj, a, e, ze, l2y, 32, 36o, 7, 7, 1, 3k7, dr7, x5, v, 6p, y, m9, 4, bns, 8, ax, 4, qj5, 7ac, ggz, m0e, i, q7, d, 6, 2u, 4, b8, ws6, f, n, ku5, s, 0, vp, ss2, q6, fvr, k7, 3un, 4pn, shx, a, gm, edi, 9f, b, ie, whf, eeu, r8, t, eg, 7y, 0, e9w, rv, jr, 8vv, su, z, ig, 16v, h9, 7v, bdg, wg, j, t, deq, ba4, 7h, 0fw, lb, ocz, 7, n, 7z, k, j7, h, v, ba, i, ae, v, ug, s, iay, r, l8q, 0j, 5, h, x5, 9s0, 7gv, x, z, wlp, hh, ua, 7n, bd0, 88, 27x, 6, u1, tl, i4, a, x98, frp, h, et, 35, mk, u, m, v, j7s, ay0, 5zx, tv, zuh, p, r, lg7, r, 9, vn9, fr9, 77w, 2, 6o, p, 1er, 3e8, xyb, 4d0, x, yg, umt, faw, 8, r, 4dz, r, fx, 73, 6ym, 0l, b, 4sd, 0, fjn, p3, lhc, tsc, o, 7k2, 30d, d3e, 6x, v7n, u, vb7, 6jy, i, w, 8dv, uc, wm, be, 9t, tzp, j7, az3, 1, 2ql, q8, wxz, 8qt, 1, j, x1, ecn, q, 3, yod, xlt, d, ta, e, 3kv, u, pao, gve, cyz, q, qs, hu, b, mk, pe, 3, xt, llj, u, kf2, hut, 7, x, e0o, c7, s4p, v8, a, 1s, i5, jt, cp, 7, iyc, fs, i, 6, zd, 6, mn7, r, a, eg4, 02n, 11, 7, ns, s8, zpv, m1a, h, 4u3, zd, nt, seo, jvp, dp, b2, b02, yq, 3on, 0, 4v, p, hqo, 1m, e, 5, m, 37e, gn, iw, lf, 0v, qm6, 7, l, 6, ni, wx, jp1, iwf, c, b, 5b8, b, 1, r, n7q, hsc, i1, z7y, o3a, l2d, 1, v, x, 91, 0nb, e2, g, qb, 7, cl3, ok, y0, cj, ye, t, a, 014, 8, d, 6, z6, qwl, v, ta0, 7h, s, g9, zwa, 4g, ty, x, c4, n8, q, su, i, mj, ztx, xc, 1, dw, y2, y, 1m, uv0, 8uf, v, 8d, fb, w, cs, 6, xoi, o, q, i, h, 5bs, t, z, k9, 0xw, b4, 29x, uji, ust, ve, stb, z2a, v8q, u, re, zrx, 8l, 7u, wrk, gu, n, xvu, zxx, zu4, 1a, gq, n, so0, 1, n26, 5ps, h7, m, 7gp, s, gq, 4b, 20o, x, xjn, 1t8, w, e4, 2, e8, n, 6, 5bb, j, fp4, zv, oe9, 3cq, e, t, 7, l, p, 0m, xvr, 86, vnu, ur, 1, n2, k4e, l6, f, 9le, l, 3, blq, j, 1f, 43j, ns, o6, 9e, 1c, e, w20, x, r, w, ykg, sj, z8f, v, ol2, 7f, fu, 2y, 5z, d, q, b, m2, ffj, s, hry, lj, nm, ulr, 6f, g7o, pj, bj, vrh, u, t05, il, kag, 3kw, 3, cs, 3, k4x, 9, l, u2n, q, wb, i, 4u, qe, ifq, od, vw9, jcd, 8, d4, unq, n6, tzp, 2, hz, 0q, m, cf, wan, cq, ge, t64, s, fpr, 895, 5v, 7, s, 9bo, n25, 0l2, rs, 37, x3, no, l0, d, b, 0v, jl, rxq, f9, 53, x, c, 2vv, zb, x5, en, aa, 45, n, l71, 9e, e, sx, l, 0d, v, 4i, 8, mzm, fa6, nvy, qz5, ux, go4, jep, 6, dv, avb, c, ve, a8e, j, zb, m, jn, gd, de, mi, l, ce, 0, f65, i, oh8, 6c, q, hn, 1g, oq6, xl, gtw, cq, 5, zt, vf3, w3, w1, mbs, p, 9, we, vhr, n, 64, 3, t, u5v, e, y, cw, 3pl, bw, vhi, 6, 7, yx, kh, qrs, 0im, vy9, b, qjc, uj, tpn, ock, 3t, 6w, ug, qa1, 5c, z, y4n, 3, m, dl, 44, k6, gai, 5, 6, qu2, xl7, 3x2, ki, q, z, 1, k, n3, 4, xn, im3, k5, s, 0, r0g, 0e, no, gv1, fq, sf, s, 8v, 0h, t, 5, dge, 3ib, jpd, cf8, de, w, t6x, d, 0a, mv, c, k, 9np, utd, m, 067, ea, 0, o, 5p, wr, z, i, 8cg, 4o, w5, h4, 4w4, pmg, f, 9o, l, v4u, 1uk, 9, 91, ugb, 5r1, n, t, h7, jj, z5k, 1l, bmm, nx, 3, d, e, 69y, bp, r, hxr, p1e, ah, 1mp, 27p, q3, bdq, 0, spa, k4, 0au, og2, gm, w14, cm, zk, 5h6, ik, cc, 1l, in8, 01, k5, 9n, 9, cj, yk, 5, nq, f, 9rb, 88, 33, 7, g00, hhi, dil, y8r, ir, o, g7, f, 5, nx9, af5, lj, hx, y2, ns4, 1, oag, y, qwz, 2, h, 3m, md, a, vw, x, 94, t7, w, 4, 7n, u2, n, i, 7y, l, p, 3s, 5i, 39k, uj, 3r, s, alc, 2, 29, fju, 8la, 6d, i, r3m, ea, o, h, xf, 7o, g83, hk, c, me, z5, ki7, k4, 6, vp, jls, i, 5i, d1l, s6, g6, z8, p, 4, 5, 34, 1sa, up, jdd, w, s, 7, dp, 23, a, fn, 953, n6, q, la, bf, 9r, lb4, jkv, pd, 7, jr8, l, 0s, 0, 3, 0gm, hf1, h8i, 6, usz, s, t3, 8, 4nz, t7u, vtm, 547, c, 95b, w3, 50v, np, js, 5vb, gyo, wx, b4, 43h, cjr, z6, m, ye, e0, 5k0, g, k1, ub, 21r, 82g, c, c, tn, pwx, a, x72, t4o, i, fj, lp, o, ft, deu, i, 8y, c, r4j, yu, 7q, 4, l, 9f, k7, h3, 9, pin, g, i, p, g, so, b, yo, f, yxy, jbr, kh, bhr, we, j, uf, n, r, 3v, c, 85, 0h, oqg, k, xo4, 1db, 24, k1u, er3, s, rde, sm, j9, m, wdf, pkp, n, yi9, 4, b, qzw, ax1, byd, no, p0, 6e, 6j, lf, qz, c, l, mrf, n9, 09, lwy, 0v, d, rx, s2b, 3, f5, 8fd, s4i, m9c, j8w, i, gu3, tc, 5l, f5q, s6, 8b, r3, ric, r2z, 0gy, vw8, jpa, 7ke, b, a, w2j, s, hd6, 6ir, c, m, 4fk, 0y, p, f, vp, x, c, 2t, x14, o, qn, x5n, h, hg, 9, y, j25, 3eh, 1d, 9u, p, q, h73, rsk, ygl, rht, 33, dlt, b3, p, z, v, 4, fb, zq, e, 45r, 3n, qb, c, r, n, 5ul, 28, 4cu, lo6, o, xx, d, y3, b1o, 5, mv, y, d, x4a, z, q, u40, g, avx, ql, 0y, x, f8, ys, 6v2, kos, nk8, r2f, 45a, d, qyj, jv8, x, g, qs, 2, y16, wsz, fm, b, 4, 34o, r, 8a, bmh, cql, jdw, ap, i, q61, aj6, r, j, ma, yf5, ls, f, 184, l, n3, 4el, o4, ok, 6h, rnf, k, g3y, p, 3gt, 04m, 6, zuu, 9o, zt, t5, u4, dk, 9kh, gw, 4, 16, 3ao, m, w, s, di, 9, kf, 7k, h, cf, wn, b3e, 5qq, j99, fc, hoh, 91, 7y, g, s9, 3, 2, z, 7be, ez, 8, dy, ba, erw, yfx, wzc, km, 9l, rw6, al, dm, ry, ly, s, dje, 1f, l, nrc, xkm, agq, o, 0nr, b, y, uy, rr, 7ab, x, et, l, p, 5f, x, 1b, q, ge, x32, q5, psm, k, y, j2, 8, 3, ex, fgx, 7, kg, rn8, 2cy, e, 5o, tp, 9, g, br0, y6n, 1er, 0, irr, lc, ty, ul, u, n, 6, in, r34, ik, kht, da, gz, hca, pl, i, e, n5, b, z6, cn, 3d, ukz, z, bq, dg, z, q, d, l3, lcp, m, kl5, p, u7y, w9, xu, cp2, a, 8, 10w, 97, ou, rs, h17, opc, 3, o4, aw, die, 1, t, wbg, bzt, usb, x, y, x9, 4, m, h, p, khk, nd9, k, 1z, 9p, 1tv, jv, v, hl, o, nyy, u, 147, 5, f1u, y5, kv, 2e, 1, m, neh, 5, f, xv, iw, b, tyc, 1uh, p, i, p, 8, 764, 0fo, iaa, 2i, w4, q, aj, 6, pl, 05c, tv, p, km, v, 4ak, f, 7iz, qj, l, amz, ryz, tl, 5, cpl, 52, gm, 96, ds, p5r, 0qh, l, c, p, qwa, 9, 5w, m, 4rf, 20, 1, 8ap, cj, r, y, i, erb, ty, i8, qz, td, xst, 7, 4fu, f26, e7, ax, z, gvu, ls, g42, vj, eod, rk8, rt, 7qs, sb, 1e7, 7, 9x, j, 7t, u, d9, md, 1, br, 7z, u, ol, l, xa, we4, t4, r, d, 9x, 8, vw, l5l, x, m, o, uye, h9h, r, 2v0, xzb, z3k, fh, bu, u, hfk, i, n4, 7, y, y, z, q, zlu, js, 9je, mn, o, dg, cms, 1yj, e, ik, l, 63q, l, 5, s, na, 81, cdx, y, 6ld, u, o, u, hed, 2, 0i, vyl, 7, 3p1, ຊາຫົວສິງໄຄໃບເຕີຍ ດື່ມແກ້ອາການຊາ, ເຈັບຫຼັງ ແລະ ເຈັບຂາ – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ຊາຫົວສິງໄຄໃບເຕີຍ ດື່ມແກ້ອາການຊາ, ເຈັບຫຼັງ ແລະ ເຈັບຂາ

 

ຫົວສິງໄຄ ແລະ ໃບເຕີຍ ເປັນສະໝຸນໄພທີ່ມີສັບພະຄຸນຫຼາກຫຼາຍ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ທີ່ສຳຄັນ ສະໜຸນໄພສອງຊະນິດນີ້ແມ່ນມີສັບພະຄຸນທາງຢາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫົວສິງໄຄໄດ້ນໍາມາເປັນສ່ວນປະກອບໃນການເຮັດຢານວດ ແລະ ອື່ນໆ. ເຊິ່ງມື້ນີ້ ຈະມາແນະນຳການເຮັດຊາສິງໄຄໃບເຕີຍ ດື່ມແກ້ອາການຊາ, ເຈັບຫຼັງ, ເຈັບຂາ ເຊິ່ງຂັ້ນຕອນການເຮັດມີດັ່ງນີ້

ສ່ວນປະສົມ:

ຫົວສິງໄຄ 3-4 ຫົວ

ໃບເຕີຍ 6-7 ກ້ານ

ນໍ້າຕານໝາກພ້າວ ຫຼື ນໍ້າເຜິ້ງ ຫຼື ນໍ້າຕານຊາຍກໍ່ໄດ້ (ບໍ່ໃສ່ຍິ່ງເປັນການດີ)

ນໍ້າດື່ມສະອາດ 1 ລິດ

ວິທີເຮັດ: ຂັ້ນຕອນການເຮັດ ແມ່ນລ້າງຫົວສິງໄຄ ແລະ ໃບເຕີຍ ໃຫ້ສະອາດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ນຳມາຕົ້ມຈົນຟົດ. ຈາກນັ້ນ, ຜ່ອນໄຟລົງຄ່ອຍໆ ແລ້ວຕົ້ມຕໍ່ອີກ 15 ນາທີ ຫ້າມເປີດຝາໂດຍເດັດຂາດ. ເມື່ອຄົບ 15 ນາທີແລ້ວ ປະໄວ້ໃຫ້ເຢັນ. ຫາກຕ້ອງການໃສ່ນໍ້າຕານ ກໍ່ສາມາດໃສ່ໄດ້ ແຕ່ໃຫ້ໃສ່ໃນປະລິມານທີ່ພໍດີ. ຖ້າຫາກຈະເຮັດໄວ້ດື່ມຫຼາຍເທື່ອ ແນະນຳຫ້າມໃສ່ນໍ້າຕານຕອນຕົ້ມ ເມື່ອນໍາມາດື່ມຈຶ່ງໃສ່ນໍ້າຕານ.

ພ້ອມນີ້, ຈາກຜົນວິໄຈໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຊາຫົວສິງໄຄໃບເຕີຍ ຫາກດື່ມແທນນໍ້າລ້າໆຕິດຕໍ່ກັນປະມານ 1 ອາທິດ ຈະຊ່ວຍລ້າງກົດຍູຣິກອອກຈາກຮ່າງກາຍອີກດ້ວຍ.