ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ ທລຍ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ

ບ້ານຫ້ວຍສູ້ ເປັນບ້ານຊົນເຜົ່າມົ້ງ, ທີ່ຂື້ນກັບກຸ່ມບ້ານເມືອງເກົ້າ ຂອງເມືອງຊ່ອນ ແຂວງຫົວພັນ, ມີໄລຍະທາງຫ່າງຈາກເມືອງ ໄປທາງທິດຕາອອກສຽງເໝືອປະມານ 37 ກິໂລແມັດ, ມີ 68 ຄົວເຮືອນ ( ໃນນັ້ນ ຄົວເຮືອນທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ ມີຈໍານວນທັງໝົດ 14 ຄົວເຮືອນ, ທຸກ 25 ຄົວເຮືອນ, ປານກາງ 26 ຄົວເຮືອນ, ບໍ່ທຸກມີພຽງ 9 ຄົວເຮືອນ) ແລະ ມີ  110 ຄອບຄົວ, ປະກອບມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 544 ຄົນ, ຍີງ 263 ຄົນ, ເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ 0-5 ປີ ໃນເກນອາຍຸເຂົ້າຮຽນມີ 48 ຄົນ, ຍິງ 18 ຄົນ. ອາຊີບສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານແມ່ນ ເຮັດນາ, ເຮັດໄຮ່, ເຮັດສວນສາລີ,ລ້ຽງສັດ ​ແລະ ປູກກາເຟ ເປັນອາຊີບສຳຮອງ.

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ບ້ານດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນ ມີຈໍານວນນັກຮຽນເພີ້ມຂຶ້ນ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ໂຮງຮຽນຫລັງເກົ່າທີ່ມີສະພາບ ກໍ່ສ້າງແບບປະຖົມປະຖານ ແລະ ບໍ່ສາມາດຮອງຮັບເອົານັກຮຽນໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ. ສະນັ້ນ ໃນເວລາວາງແຜນພັດທະນາບ້ານ ຮອບວຽນ 15 (ປີ 2018) ບ້ານຫ້ວຍສູ້ ຈຶ່ງໄດ້ຄັດເລືອກເອົາການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນອະນຸບານ 1 ຫລັງ, ມີ 2 ຫ້ອງ ເປັນບຸລິມະສິດທໍາອິດ ໂດຍຜ່ານການວາງແຜນພັດທະນາຂັ້ນກຸ່ມບ້ານ ແລະ ​ໄດ້ຮັບຮອງເອົາການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນອະນຸບານ ດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມປະສານງານການວາງແຜນຂັ້ນເມືອງ. ຫລັງຈາກນັ້ນ, ທີມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນບ້ານ ໂດຍສົມທົບກັບວິຊາການຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນເມືອງ, ລົງສໍາຫລວດ ແລະ ອອກແບບ ລວມທັງມີການຈັດກອງປະຊຸມ ຜ່ານແບບກໍ່ສ້າງ, ວາງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະຊາຊົນໝົດບ້ານຕັດສິນໃຈຮັບເອົາຮູບແບບວິທີ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ວັດສະດຸໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ລົງມືໃນການກໍ່ສ້າງດ້ວຍໂຕຂອງເຂົາເຈົ້າເອງຢ່າງມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ທຸກຂັ້ນຕອນແມ່ນຊຸມຊົນຊາວບ້ານມີສ່ວນຮ່ວມ ລວມທັງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ.

ສະນັ້ນ ໃນວັນທີ 19/04/2018  ໄດ້ເລີ່ມກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນຫລັງດັ່ງກ່າວ ແລະ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສຳເລັດລົງໃນວັນທີ 19/08/2018 ຕາມກໍານົດເວລາທີ່ວາງໄວ້. ການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນອະນຸບານຫລັງນີ້ຈະ ມີມູນຄ່າທັງໝົດ 265 ລ້ານກວ່າກີບ, ຖ້າສົມທຽບໃສ່ມູນຄ່າທີ່ໃຫ້ບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງເປັນຜູ້ກໍ່ສ້າງໃຫ້ຈະມີມູນຄ່າ 300 ລ້ານກວ່າກີບ ໝາຍຄວາມວ່າຊຸມຊົນສາມາດປະຢັດງົບປະມານໄດ້ຈໍານວນ 35 ລ້ານກວ່າກີບ.

ຖ້າຫາກການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນສໍາເລັດແລ້ວ ມອບໃຫ້ຊຸມຊົນເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ ເດັກນ້ອຍໃນ​ເກນອາຍຸເຂົ້າໂຮງຮຽນ ກໍຈະໄດ້ມີໂຮງຮຽນຫລັງໃໝ່ທີ່ຖາວອນ ແລະ ສາມາດ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງຊາວບ້ານທາງດ້ານການສຶກສາ ອີກດ້ານໜຶ່ງທັງເປັນການສ້າງໃຫ້ຊາວບ້ານມີຄວາມກ້າວໜ້າ ສາມາດນໍາເອົາຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງຕົນໄປນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການປຸກສ້າງເຮືອນຂອງຕົນເອງ ແລະ ປະກອບອາຊີບ ໃນການຮັບເໝົາປຸກສ້າງຢູ່ເຂດທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບທິດທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດໃນການພັດທະນາສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນບຸກທະລຸທາງດ້ານການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງລັດຖະບານລາວ.

ໂດຍ: ທລຍ ເມືອງຊ່ອນ