ອາສາສະຫມັກທີ່ເປັນພະນັກງານ,ນັກຮຽນ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫລາຍກ່ວາ 30 ຄົນ ໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມກ່ຽວ ກັບການຜະລິດລາຍການວິທະຍຸຊຸມຊົນທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ( UNDP) ຮ່ວມກັບ ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ຖວທ) ຮ່ວມກັນຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 3-7 ສິງຫາ 2020 ເພື່ອໃຫ້ອາສະຫມັກໄດ້ຮຽນຮູ້ທັງທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງກ່ຽວກັບການຜະລິດລາຍການອອກອາກາດທາງວິທະຍຸຊຸມຊົນເມືອງນາກາຍ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາ ຊົນພາຍໃນເມືອງໄດ້ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆ ຢ່າງທົ່ວເຖີງ ແລະ ປະກອບສ່ວນສໍາຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກີດ-ສັງຄົມຂອງເມືອງໃຫ້ນັບມື້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ສໍາລັບວິທະຍຸຊຸມຊົນເມືອງນາກາຍ FM98,00Mhz ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງມາແຕ່ປີ 2011, ມາຮອດວັນທີ 3 ຕຸລາ 2019 ອົງການ UNDP ໄດ້ເຊັນສັນຍາຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານໃໝ່ຈາກພາກເອກະຊົນ ຄື ບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍໍ້າເທີນ 2 ຈໍາກັດ (NTPC) ໃນການປະກອບສ່ວນ ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຕັໍ້ງສະຖານີວິທະຍຸຊຸມຊົນໃໝ່ຢູ່ເມືອງນາກາຍ ພາຍໃຕ້ຂໍໍ້ຕົກລົງການປະກອບສ່ວນນີໍ້, NTPC ໄດ້ຕົກລົງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານການເງິນ ຈໍານວນ 120.000 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນໄລຍະເວລາ 3 ປີ ພ້ອມກັບການຮ່ວມມື ຈາກ UNDP 80.000 ໂດລາສະຫະລັດ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ ໄດ້ກໍ່ສ້າງສໍາເລັດແລ້ວ ແລະ ໄດ້ຍົກກໍາງສົ່ງຈາກ 100 ວັດ ຂຶ້ນເປັນ 1ກິໂລວັດ. ໂດຍຈະມີການມອບ-ຮັບຢ່າງເປັນທາງ ການໃນອີກບໍ່ດົນນີ້.

Loading...