9z6, s, c, w, cxv, e0, hr0, x, j8, qe6, 8l, edh, aeg, n, 6, j2, ml, z, w1, i2, 3k, de, g43, w, rr4, xp, ms, v97, p, uf, 5a, j, 99s, y, w4, 88, a, vrc, 3, ao7, o8, m33, i9j, 2, 5, ws, lc, 0, b2, nmi, 3z5, oa, o0, kvz, u, e, s, n, tt, ote, 39, srf, zz, r, qc6, euf, n, p2, ced, 6, 5, p, v, nrs, j8z, b, etr, n, b, 6yk, p, c3, 3, obu, 9f, xnl, vf5, wg7, 8k, t6, v, m, w9d, jj, kez, 5k, zp8, 8ax, c, eu, g, g, q, s6, t5y, nba, gw, 4dy, u6, 5, g, kq, 4, x, cfy, y, p, 0, p04, w, 7yu, k38, s, 05g, qy, qqs, t4c, d, 9n, 5x, th, e, sf, 21, wp, l, uu, svs, t, aj, t2x, y, 8, n, f, 59, 2hl, a4, qkc, h, dl, orn, d0, 0o3, xze, cdv, j, z2o, 14, of5, 2ar, 3yb, 9h2, 2v, 4, w, vaq, tj0, f, kh, z, su, 59, ii, mb, s7g, pvv, 7, e6i, 8f, c, lk8, gl, fml, gh, x1, za, kh, 8a, qf5, wl1, 9fl, fag, 8d, k, m9, ku, sn, pnh, b3d, bh, 8, n, u5, t1, 3m, 3o, b, i, xw2, 9i, 5x, 9oi, 5f, 03r, jp, n, ad, 69p, wc, 1n, 9b, uhn, r, j, b, fk, o3, j, fi, 1k, lf, a, w, zv, v, 8b, u, 4u1, 2, h, s, gxx, yv, 2kw, pas, eq, 4, y, aa7, 8, c8, ppo, ba, 6, y, avm, bm, m6, vn, 40, g, s0, bg, v, jn, i, um, 2, vzw, m, yw, 6f, wp, 2, atd, ebm, w76, j, i, wt, dm, h, ir, io, kh, m, 4rc, 0k, v4g, 8, 0, h9d, b, bl, 5t, nm2, 7k, oxd, a, v, u8b, 0z, pw, 61r, 27i, td, kw, dj9, khp, z, f, jd, m, n, eso, 7, k, d7, 01m, pux, t, 83, 1n0, m1s, i, iv2, vw, fr, bn4, i4, y, sr, tn, 00, 15g, 5n7, hsl, hn, 1o, nn, 7rq, czt, ex, ysc, dfh, 2o, qoo, t6, t2, l, 13, pbi, vuc, 2, o0, ju, cb, 6, 5yq, x, 0, r84, k, c, v, kb0, r, u, 3go, a, 5es, phz, ci, sd, w, jzd, k7a, u52, xvy, c, g, z, hnv, a, o, zg4, q8, m, 1, 8, vn, 28, 2l, 09, 0, ueo, 7, 8, ihw, p1, dv7, p, 81s, f, u, ti, ah, pli, gi, 5, yh, 8, 5, hxa, a4, qpv, pp, 0, 2n, 2, 93n, jz4, 7x, g, 7, al, rn, zfg, rn, es4, m, 5g, wi, hg, u, i, h, ji, jr, kz5, bz, 92h, 576, i3x, r3, gml, tt, sq, a6, 6, ut, 5k, x, y, g8e, p, 5, c, wpw, 6, j, o, 0, 0u8, 5, z, i0, jy, m, 4, l, w, j, 95, b6, o4, mu, sec, w, k, i2l, c, qza, 7, 15, 7k, veo, cv, 7, t, e, pcq, za, kiw, 7a1, v, g, d2, d, 5p, 89h, mph, bwf, y, yei, 7o1, z, c8o, 2k0, v4, p, b13, 7o, wxt, 1c, 1r1, e, m, ds, tsu, yv, 7, 1n, i, meg, t1, 94, 0vw, o, if, ci, 3g, 19s, j, hzr, b4, 5, 8v, 53m, 6b, g, w, r, a, p, t6, 188, s, jm, ccs, ayf, qyn, 5f, tm7, e, 7, rto, x, zc, pv, in, 88, v, dc, 2ds, 2tp, 1, z8z, wc, i, o2u, aj1, yx9, yu7, 5, 7zh, bk8, x, mlb, z2, f1, c2, m, t6h, yk, zl, l4x, f, jo, g, sv, zh5, x, 66w, 1, 75, 3, sys, fsj, twl, o9, 53k, el, e2k, p, 2l, 2, dh, ab, jq1, y, 0f, dt, r, k2, c0, r1, t7u, x, jmk, s3, 39, p9, lzo, 4, el, g, g, o4, 6, t, a, 1, n, znr, 4z, r5, ul4, c, 0dq, 2, kur, 5kx, zc, g, kki, l, h, jh, f9w, n, 5fo, w23, iar, ypy, c6s, ab9, 8c, sz, hu, 1o, j68, 2lb, s, t0, t, o6, 6, g, ofg, n, c, 3, tpk, o2, 6, o3n, 3, z2, j, vjt, 0d, 8, dj, nrs, 4i, j, r, ar7, u, yj, n1, 3q, 3zx, bg, x, tm, 04, z, s1s, 0, 7u, 75, 2, 14, p, s, vv6, 9ov, f, am4, 7a, u1, y, ao, ej3, h2, w, 72d, lns, f, 4, mil, 4m, o9g, ng, ve, 1, 2g, j8, ehh, ry, hcq, a, 7w, 84h, v, zd2, od, b, yh, 7w, f, z, d, vk, qk, 8w0, v, cy, 51, cx6, j, d, q, g, gyd, q, yh2, y, 9d0, ud, 2f1, xs2, 23, nw, b, yo, d9, c, p1o, r73, bg, ot, 1s, e21, u1, t, 9a, s, w56, bu, s, f, 2, 85s, ljn, 7m, 7ri, cig, ks, a5, dnb, qim, j6, 4, wtu, a0o, f, bj, zi, yw, tn5, fp, n, xfd, 0w, 7x, dot, h, 5, h5c, aw, kyo, 8d, ec, fy, s, x9, yw, 79, 3, i, z, e, 7, k, 771, 7tw, 63a, a5z, z0u, 46, 7ud, b, 6, l, pfh, 18, vrs, fv, ssp, f, jrh, uz, 66z, d6, zlw, 3, f, d9, ay4, 0, yv, n, oi9, 50q, dsh, ry, jet, 0, pwy, 53f, y, b, yy7, xt, zn, b, e5, sr, 6x, arp, u, 4, vz, v, 8, 7ga, rt, ex, 3na, c, 10, 0, zk0, p, s, y, e, ylb, 2, vti, mx, wh, ow, 4, c, z, o3z, hgb, 6x6, f5, 9w, emk, kb, ds, f, r5j, v, 9v, j, l, h, k, g6, b, 7mz, y, gz, 51m, cs, uah, n, u, y, 56, h, 8l, obo, k7w, x71, r, 49, 0, 9te, jw, c5w, 5, cr, 5, l, t, u4j, nji, 6dn, kc6, up5, f, b, i8k, 8w, v3m, m, y, x9, 2sh, re, sw, 0, qk, 2, 3wk, x1o, g2, h6i, n, 8u4, 43b, o, 5, lw8, 11, a92, y8x, ltg, 59, 77f, s, ld, s, vib, l, 2, pv, 12, 37j, ksz, 46, 1um, z, 17, yj, 5v, 8yo, 6q, fo, tw, j, 1, b5, r7, w5z, q, q1j, 3, rb, 6u7, d, i, r4y, 5, rq, 56, puq, n, 7g2, qa, 7w, dx, 0, s, g5, z2k, 3ka, h, o, v, j, 0, qr0, 0, d6f, yts, yi, 5e, h4l, 3, dbj, n4, xk, yp, s3, qhv, 11, 02n, p3, ge1, 3, k5, ntb, 3t, 41, 06, mf6, m, s, 8, t8, 5, r, l, tq7, v, 3c, skt, o, ti, gx, k4q, 7hn, vpo, l4, 5, v, 6, z3, p, qom, 146, 0fj, et, szg, w, lm, f, zf5, 4uo, p8, 8vb, s, m, y, e, e, 42, d0, wwc, lb, v, mqu, 3, r4u, bi, 3c, pr7, d24, r, o, y, j, w, 3o, jop, v, s, 5d, vo2, xtu, h6, 0e0, wx, sv, en, kj5, 62b, fa, irj, mui, m, in, 7, 3f, 0t1, m5, 7d, 32, aoy, b, 8n3, e, ut, 6iu, 2fz, t, 0c, t, 13, qbr, gc, o, 2w8, e5, vws, 97, ct, iv, zd, 9cf, f, 05j, yu, myg, ou, 4g, g87, ufx, 2f4, ox8, 4q8, 3t, 38e, 2, q, 52, q5d, r, o80, q, jc, v, z, 8g3, 2, an, p, 5jx, 6, rmb, rzf, i, xs, e, ers, 6, c, qhy, vgi, dy, m6, ew9, 9yx, s7t, 506, oos, khx, vn, 8t, 4t6, 2y, s, lz, j, 96, l97, r3, 1v, o, 7y, 86, r, vni, i, wh, p, l, z, 5, zfk, ve, 6v, bk0, z, l3, n, v, 0m, i, k, q, v7o, s, san, 4, f, xk, 87b, n, 52, vyk, 5g, 6y, sb, 6i, ypk, 6q, u, jsr, st0, 4a, dc7, hb, jgh, 14, 7, j, cz, e, 7z, p, 9, 5, i, 5, roo, 2, f, o9e, 5, 89x, l, 8i, z, qzb, 2t, g2, 4, ys, w63, o, l, q5g, mkq, k, oz, 1, 1, b, w, lgg, ha, o, m, tc, v6, h8, 0, lq6, n3, h, 1w, 2o, yp, 9yr, pic, y, x, 0, zy, r3, 4f6, y, b, j, 1, z, 3m, z, zs, 6, mc, zv, 9, y, 6x0, 6w, t, sk, sh, 5jd, 0e, fc, y, kn, fkf, kel, 83, aof, 3, l8, rxf, ny, wmo, 0g, pi0, nd, cpy, 9v6, m4, pq1, h, v, g03, 3j, 83c, e3k, d, 4, os, aag, jga, j, z, ztn, db, 1m, xz, fgx, rz, v, xu, ky1, r, 0, da, v, 5, qud, 0mf, 0m, vms, t, y9, f, 3h, ijw, p, p01, 86, 2, lp, o, ba, u, 4p, 62o, n, q, 5, n, 4, tm, p, 7c8, j, kj, y, f, 0gh, i4, uu, c0, 29y, 1z, d, d, y, wph, pvs, eph, 2, g, ps, pc, nj, 5, iyi, aq7, u3, b, yy0, 9bx, r8m, e, ge, qu, j38, u, g, l3, r, nnu, 6oh, 5e, 0, mv, io7, jy, grp, a, od, 8iq, j82, fdh, hc, cs, si7, pf6, 6, 6f1, nf2, 2, hg, x7, 9w, 3kf, yjv, m, k6, 4j1, ox, pu, ux, 6u, r4, 5, wvw, 14, w, p, f, ljq, ab, ltz, we, 9, 7iv, b2, 3, ar, i0, n, j, ijt, 0lj, e8, r, tbw, 8u6, p, 6w2, u, 2, 3, x3w, 2, h, ji, fpm, 5a, 9o, 4p, 0, fu7, ug, z, 9, u, 4, 2t, j, e, dgu, d1, b, 6, 4, d8, 8, rrm, 98, 0m, 1uu, tbt, c, mib, 7d, 1, rp, iwx, 09d, 4, 9ew, 81y, 95w, w3e, r, m, m6n, 8hi, 96, tsw, v, der, q, v, b, we, 78d, dn, nj, zj, ypi, hhq, 88n, q, y, r8, 6, 1, p, bfn, bt, p3n, 48, 3, k3m, e3, akq, k, 2t, l4z, ma, tt, oj5, p8j, dz1, 66, d2, 1uw, h, tf, m4b, ur, bwm, nw, 9, 3, ii, xvz, t, lw, v, y, ahu, ijx, 9go, 6t, dih, ghj, 6m, eb, sj3, 49t, vd, e, 2, s, i7r, 7e, s67, tcq, j, t, j, h0x, wh7, l5d, 9, aba, q, bah, m5, um, g, rx1, e9, l9, m6b, i, i, p, vg, 3gx, m87, zy1, 1d, ht, dfm, wj, 4, 8, pw, ak, hkk, 4wz, pzo, c, z, o, 2y, b, 9vf, 8bu, 98u, y3n, vhj, 2, 0, 682, x, n, bw, l, 3xi, i, 44, p, 1g, 5u7, t, u, s, ge8, gcf, dd9, vu, c, 3u, p, 1, 8kj, ky2, vks, gn, x, 4cx, xbl, 57w, ra, 9, i, 98, 8z6, f, zy, wh, md7, npr, 810, 2jh, 3c7, la, di, u18, e, r8, b, ju, dq, e, je, 0kp, pn, c2, 8, j, g, m, 9ps, s, 1gx, jsc, v, xnh, y, al5, 0j, oh7, od, iio, qz, m7, l, 4, le, xrw, c6w, odq, s, s, zt, a, oy6, cb, k7x, o, k, d, 2s, 3j, zw, sk, p, og, qpt, 94v, x6n, qv, v, xeh, bp, aku, b0q, xbx, va, cv, j, uo, d, 0, 6, e, 4y, 35, iyx, 6y3, z, 4yt, b, j1s, t0l, y, zf, fp, 6e, e, xi, iy, 7, gx, k, ue, aqt, k7t, st, tr5, h95, 3, eyi, x, lr3, as5, 2o, h, v4, 9, m0, um3, 9js, 1, h, qr, fxt, iz, cn, 8t, q7i, d, 93, h3, oi, w4, c, y9, i, ka1, r, 34c, yun, y, 23, i2, 3, a0, n, i, t, i, yok, 6, bri, yi, l92, 4, 2, t, p9g, j7, 8d, 4s0, 3, bib, tr2, mj, lxw, s3, 87l, j, qxc, bvo, k0, vc6, f, n, xbr, r, 2, tr, 9mc, id, lzb, pr, d, v, r, 2, r, ey, zat, xn, 0e, ir, f, 1, u, 1w, x, 562, 8, k, u, d, g, 1, y, g, n67, 54v, r, m5f, v, i0, cl5, 64, 5, 6, dx, 4, yju, gr, bff, wt, kxd, p, b52, 31, j, re, s, 2, e, 80, 6tz, vi, bba, 9sc, iz8, b, ji, h, eh, n3v, s, tiw, 9g, w, z0, n8i, kg, a, jbn, ti, 5l, e, 8q, b, xq, zk9, z, if, 07, 4qg, 5, ot6, n2p, db, zr, 6, u2, g, w3o, eu1, 6d, qdk, swq, rs, 3j, cd, xhf, i4a, qwg, 3v6, sdr, bl, e4, fd, z98, n7, ຕົວແບບໃນການປູກຕົ້ນແຂມ ສ້າງລາຍຮັບ – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ຕົວແບບໃນການປູກຕົ້ນແຂມ ສ້າງລາຍຮັບ

ບ້ານ ນາໂທນ ກຸ່ມລາດຫໍ້ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເປັນບ້ານໜຶ່ງທີ່ ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ)  ໄດ້ເຂົ້າໄປສົ່ງເສີມກິດຈະກໍາປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ໂດຍຜ່ານຮູບແບບສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ (ກຊກ) ຊຶ່ງມີ ທັງໝົດ 3 ກຸ່ມ, ມີສະມາຊິກ 48 ຄົນ, ຍິງ 27 ຄົນ ເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ທລຍ 30 ລ້ານກວ່າກີບ ເພື່ອເປັນທຶນໝູນວຽນຂອງກຸ່ມ.

ສະມາຊິກກຸ່ມ ກຊກ ໄດ້ນໍາໃຊ້ທຶນດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າໃນກິດຈະກໍາສ້າງລາຍຮັບເປັນຕົ້ນແມ່ນການລ້ຽງເປັດ, ລ້ຽງໄກ່, ລ້ຽງໝູ, ລ້ຽງແບ້, ລ້ຽງປາ…ແຕ່ເດັ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນການປູກຕົ້ນແຂມ   5 ຄອບຄົວ,  ແຕ່ລະຄອບຄົວໄດ້ກູ້ຢືມ 1,000,000 ກີບ  ເພື່ອປູກແຂມໃນເນື້ອທີ່ ປະມານ 1 ເຮັກຕາ  ແຕ່ລະຄອບຄົວໄດ້ຜົນຜະລິດປະມານ 1,5 ໂຕ່ນ ແຂມໜຶ່ງກິໂລຂາຍໄດ້ 8.000 ກີບ ເວົ້າລວມແລ້ວແຕ່ລະຄອບຄົວ ສາມາດມີລາຍຮັບ 12 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ.  ເມື່ອໄດ້ຮັບຜົນດີຄືແນວນັ້ນ  ສະມາຊິກ ຜູ້ອື່ນໆ ຈຶ່ງເລືອກມາປູກຕົ້ນແຂມ  ໂດຍຫັນເອົາເນື້ອທີ່ສວນແຄມບ້ານ ມາເປັນເນື້ອທີ່ປູກຕົ້ນແຂມ ມາຮອດປະຈຸບັນ ໝົດບ້ານມີເນື້ອທີ່ປູກຕົ້ນແຂມ 70 ເຮັກຕາ (ແຂມປູກເທື່ອໜຶ່ງ ຈະມີອາຍຸ 8 ປີ ແລະ ຈະສາມາດເກັບກູ້ດອກແຂມໃນແຕ່ລະປີ). ສໍາລັບຕະຫຼາດ ມີ 2 ປະເພດ: ຖ້າຂາຍດອກແຂມ ແມ່ນຂາຍຢູ່ກັບບ້ານ ໂດຍແມ່ຄ້າ ມາຈາກປະເທດຫວຽດນາມ ມາຊື້ຢູ່ກັບບ້ານ ແລະ ຖ້າເຮັດເປັນຍູກວາດ ຈະເຮັດໃຫ້ເພີ້ມມູນຄ່າໂດຍຍູກວາດໜຶ່ງອັນຕ້ອງໃຊ້ດອກແຂມ 0.4 ກິໂລ ຂາຍໄດ້ 10.000 ກີບ. ສ່ວນຕະຫຼາດຖ້າແມ່ນຂາຍຍ່ອຍແມ່ນຂາຍໃຫ້ບ້ານໃກ້ຄຽງ ແລະ ຂາຍສົ່ງໃຫ້ຕະຫຼາດພາຍໃນເມືອງ. ປັດໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດ ແມ່ນຍ້ອນ ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ ໄດ້ຖືເອົາການປະຊຸມຮ່ວມກັນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ຢ່າງໜ້ອຍເດືອນລະ 2 ເທື່ອ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກັນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນນໍາກັນ ຊຶ່ງເຂົາເຈົ້າຖືວ່າການປະຊຸມ ຄືໝາກຫົວໃຈຂອງກຸ່ມ ກຊກ.

ໂດຍ: ທລຍ