ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ ເປັນການທໍາລາຍສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ພາບພົດຂອງປະເທດ

ຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ ເປັນການທໍາລາຍສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ພາບພົດຂອງປະເທດ

ໂດຍ: ວັນໄຊ ຕະວິນຍານ

ຂີ້ເຫຍື້ອເປັນສິ່ງເສດເຫຼື່ອຈາກການຊົມໃຊ້ພາຍໃນຄົວເຮືອນຂອງຄົນ,ຈາກໂຮງຈັກ,ໂຮງ

ງານ ແລະ ໂຮງໝໍ… ເມື່ອຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຍ່ອຍສະຫລາຍໄດ້ ມັນເນົ່າເປື້ອຍ ເຮັດໃຫ້ເກີດກິ່ນເໝັນ ອາກາດເປັນພິດ ກາຍເປັນແຫຼ່ງເພາະພັນເຊື້ອພະຍາດໄດ້, ເປັນການທໍາລາຍສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມສະອາດງາມຕາຂອງບ້ານເມືອງ.

ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ສັງເກດເຫັນວ່າ: ຢູ່ບ້ານເຮົາເວົ້າລວມ,ເວົ້າສະເພາະຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຍັງມີຄົນຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອບໍ່ເປັນລະບຽບ ຂີ້ເຫຍື້ອຖີ້ມຊະຊາຍກອງເລັກ-ກອງນ້ອຍຢັ້ງຍາຍຢູ່ບາງສໍານັກງານ-ອົງການ ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ, ຖະໜົນຫົນທາງ, ຢູ່ຕາມໜ້າເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງ,ແຈຮົ້ວ,ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີບາງຄົນມີເຈດຕະນາຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອລົງໃສ່ຕະຄອງຮ່ອງນໍ້າເຮັດໃຫ້ນໍ້າເປື້ອນ,ສົ່ງກິ່ນເໜັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຮ່ອງນໍ້າອຸດຕັນ.ຫຼື ມີຄົນຈໍານວນນຶ່ງຕັ້ງໃຈເອົາຂີ້ເຫຍື້ອໄປຖີ້ມໃສ່ຄອກແຄແຈຮົ້ວໂດຍບໍ່ອາຍ.ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ,ມີບາງຄົນ ໃນເວລາຂັບລົດ ຍັງມີເຈດຕະນາຖີ້ມເສດອາຫານ,ເສດໜາກໄມ້ ຖົງຢາງ ຕຸກຢາງ ອອກມາຈາກລົດແບບໜ້າຕາເສີຍ. ທັງໆທີ່ຢູ່ຫຼາຍບ່ອນ ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ຕາມສວນສາທາລະນະ,ເສັ້ນທາງສາຍສໍາຄັນ ພາກສວ່ນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ວາງຖັງຂີ້ເຫຍື້ອໄວ້ເປັນຈຸດ ແຕ່ບໍ່ຍ່ອມຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອໃສ່. ຢູ່ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ,ຂີ້ເຫຍື້ອເຂົາເຈົ້າຖືເປັນເລື່ອງທີ່ສໍາຄັນ.ເພາະມັນກ່ຽວກັບບັນຫາຄວາມສະອາດ,ຄວາມສວຍງາມສຸຂະພາບ,ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ.ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງເອົາໃຈໃສ່,ມີລະບົບລະບຽບ,ມີມາດຕະການປະຕິບັດ ປຸກຈິດສໍານຶກຄົນແຕ່ຍັງນ້ອຍ ເພື່ອໃຫ້ຄົນມີນິໃສເປັນລະບຽບ ບໍ່ໃຫ້ຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ. ເມື່ອເວົ້າເຖິງລະບົບເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອ ຫຼາຍປະເທດເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດໄດ້ດີຫຼາຍ ມີລົດສໍາລັບໃສ່ຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ບໍ່ໃຫ້ຕົກເຮ່ຍໃສ່ເສັ້ນທາງ,ບໍ່ໃຫ້ມີກິ່ນ,ຈະມີຖັງຂີ້ເຫຍື້ອສະເພາະ ແລະ ກໍານົດ ໃຫ້ຄົນ ຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ ໂດຍແຍກເປັນປະເພດ ຕົວຢ່າງ  ຂີ້ເຫຍື້ອຈາກເສດອາຫານຕ້ອງຖີ້ມໃສຖັງນຶ່ງ, ປະເພດເສດແກ້ວຖີ້ມໃສ່ຖັງນຶ່ງ,ປະເພດໂລຫະ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອປະເພດເຄມີອັນຕະລາຍຖີ້ມໃສ່ຖັງນຶ່ງ.ນອກຈາກນັ້ນ ເຂົາຍັງຈັດຕັ້ງຄົນອານາໄມປະຈໍາຢູ່ເສັ້ນທາງຕ່າງໆ ເຮັດອານາໄມທຸກໆມື້ ບໍ່ວ່າເຊົ້າ ແລະ ແລງ.ມີການຈັດຕັ້ງທະນາຄານຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ຕາມໂຮງຮຽນ.ສໍາລັບເສດຂີ້ເຫຍື້ອອັນໃດທີ່ພໍເອົາມາໜູນໃຊ້ໄດ້ ກໍ່ເອົາມາປະດິດເປັນສິນຄ້າຂາຍ,ພ້ອມທັງປຸກລະດົມຄົນໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ຫລຸດຜ່ອນຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ມີວິທີການອື່ນໆອີກ. ສະນັ້ນ ເວລາເຮົາໄປຕ່າງປະເທດ ເຮົາຍ່າງເລາະຫລີ້ນ ຫຼື ໄປຊື້ເຄື່ອງບໍ່ຄອຍເຫັນ ກອງຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ ບ້ານເມືອງເຂົາຈຶ່ງສະອາດງາມຕາ ເປັນໜ້າທ່ຽວຊົມ.

ເພື່ອຄວາມສະອາດງາມຕາຂອງບ້ານເມືອງ ເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມ,ເພື່ອສຸຂະພາບຂອງທ່ານເອງ,ເພື່ອຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ມາຮ່ວມແຮງ ຮ່ວມໃຈ ບອກສອນລູກຫລານ ຄົນອອ້ມຂ້າງ ຢຸດຕິນິດໃສຂີ້ຄ້ານມັກງ່າຍ ຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ.ເກັບມ້ຽນຂີເຫຍື້ອໃຫ້ເປັນບ່ອນ.ພ້ອມກັນເຮັດອະນາໄມ ສໍານັກງານອົງການ,ບໍລິສັດ ຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ ໜ້າເຮືອນຂອງຕົນ ໃຫ້ສະອາດຢູ່ສະເໝີ.ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ປະເທດເຮົາໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງ ຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວ ວ່າ ເປັນ ປະເທດທີ່ໜ້າຢູ່ ໜ້າອາໃສ.