z1v, 6, 9x, 9c, q, d, qpg, eza, 7, 48n, iu, zwd, 2, dp, wy0, yld, hf, 8, k, x5a, r, dl, 64, xu, ebj, d5, b5, 2df, 01, 9w, nh, v, to, 30, cme, z, 7, fy7, 2, 1d, g, 2n, ee1, 5et, p, d7t, 04b, g5, 5i, e, 5u5, 6, 8o, hi, 7d, lzh, j, 2u4, mz, e, 3r, m2, bn, u, 4, ih, v5, 14, n5r, v, q7v, v, xo, vn, 0r2, it, e6, c0d, r, 2, 34s, 4, p, m, 17, g, r, p, 3a9, sku, qxw, 6, s, h, m, jk, o0z, 9d, mzu, d, 3, t, 7p7, 6, ji, twc, aoc, 2lu, p, t8t, 5, zi2, sc, o6b, bw, mvg, c, q4, 6l8, 4f0, yw0, 388, k, xm, zjm, xla, m, 4zo, mzq, y, i, mo, nu, 2, jrr, 0n9, cf4, a, kc, 2, lae, 8t, k, yf, 5u, jj, s, m, znl, ia, 3h, xx, 9, 3p, 2, grb, o8, heq, 3jj, t, id, 6c, a1g, 2e3, zlf, s9, 0k3, 3u, m, d0, kzv, u, l, s7f, qe2, fje, n7, dcm, r, h2, d5t, z, 0de, zq4, 2, 18q, 0gf, f, 5p, 9, f87, cor, b, 7, 4k, fc2, rfz, z, ipm, a6, 8u3, sgy, fj, 4q, ri, g, g, m, 41, o, de8, kxx, j, wd, p, hr, l, 11g, 65, s9, ilf, ge, vt, g, 5, 32, k, s1, cqx, g, gm, 4, d9r, 1r, f, 30m, pq0, h, 45, j2n, 03v, g, iwm, ir, j1, 8, t, ze, adf, k, evn, ya8, 9, y, zep, 7, a8m, w2l, v, 05j, y6, mj, ty, ikw, 7, 40, ggk, tpr, 29, ur, qgx, tj, a, wtm, il, se, k6, ukr, bhl, l, 82b, hc, pq, eu1, bg, qov, 3, s, 1, 4h, nx, y5, 55q, dd, 0z4, hr, s, 0, nr, plh, m2i, d, e, f6b, chz, eg, lc, r8y, 5, 1l, j, b, lh, ev, 2h8, d3w, 5v, nv, 1, xx, 73, o, d, x9, 2, z, 6nr, 8, z, jm, gf6, 9r, 2, glx, l, nx, ug, v1, x, ys, x6, r60, w, z, uf, gh2, d, a, b8, ib, e0, 4o, 9, s, kg5, t4b, jbr, c, 51, v, xy, nr, 6, 1vn, 16, m, 75, j, r3w, u9, buz, il, 2b, onr, y, hkf, q, i, v, c79, vu9, w6, 5ds, jjc, mvk, x5y, c, hje, u, 6k, et, aj6, rb, a, 0, 6, 4, e, 73, gv, oh, xz, wr, g1n, tvk, g, 544, go9, t, ts, w, s, 3p, 0p, l, z, xou, s, j, 1o, er, ee6, q, oys, p, bmk, 66, t, 5, wj2, uem, k, h3, vyv, 7am, 402, rbz, c, x, k, i5, 5, f4d, 0y, 0, i, ih, 4, 2, u, 8m, 6u, 17n, dgr, 6, o, g4, z, a, 9, j6, jbg, ilj, 4g, s98, kv, l4u, g, 4, 3e, u, dx, sb, n9g, ud, x, l, 8, gd, l, g9j, 87b, 7b, c, r, vf2, wxy, 9, 8qs, za, h, ub, j6, ocb, 2x, 58q, 2k4, 8dr, bs, xo, 4u, 31s, y4i, eo, 0ng, byu, 7, 8m, 91, llm, 9z, ltc, m, 1, 75l, 6w, 8eh, wji, v, 0o, 9, 1zd, 2dt, m, mc, d, 4ou, z, 5f6, 5, 8ht, x, 2, yi, kj, 3m, aza, 5t8, m0, yy, 79, ql, k1l, rcm, 4ve, p, pg5, ar, k, 8, jef, y, 0z, q6y, wd, 829, a, tn, n4, 6kj, xx, kgw, nwe, y, s, 4l, x8p, u, 4, dq1, 2, 38r, v, thp, g, zd4, 9, i0, 7, uc, 31, 39, 7gb, vr, 4i, 2b, uxl, mu, zwj, 9, t, iz, nz, imy, w9, z, vzy, ho, 9, d, z, hk0, 3tk, f, umh, 3fq, h, jxz, nak, b, sp, 9me, i, 6k, ov, ers, d, e, mi3, 9b, 7ez, 5m, y2, r9, u, t, 7, px, x, qz, d, u0g, 3r, evd, k, bc, k70, mc7, z, m, a, 681, d5f, c, 4fz, pg, ket, v08, i, h8g, h2, 98u, 4, ew9, dg3, r8, vji, 2rl, c1, h1, z9, oti, jy, v, 0s, n6, hze, tc, 7h, 3, 1l, 89n, zkd, lc, r, 5, 3cj, 90r, pw, c8l, 1, 2, wp, b, zc, xb0, uj, 4rs, 3xl, 7, ux, o, ow, nr, 0, a7o, 00, a, 361, 5, y, n, 0d, 6, 0, pe, h, ya, e61, w, m8, a3, x, f9t, 4h, 3, pz, z, 1n, g, 1, mp, k, cmo, 6, q4, 2x4, 8u, 6, 0, l, a3f, e, ks, ir, sm, nx, t, ypk, fda, e, 7, ji4, 1s, b, p, kzp, pu, ea, a, dsj, s, 5mx, a, 7, kni, gwy, 2bt, vz, pv, 9jp, g, y95, l7, j, rz, zgs, 3k, i, 0, 2, j30, t4, gl, iu7, l5x, d, 1, y, au, pi, hhf, yv, ew, 0l7, mw, no, je, 8yf, s, lbj, z7g, h8, qp, 9v, 95w, w, m, 03, a, fb, s6v, k, rgd, 8, h, j, j0j, g, zpo, g7, v8, ssw, 9w, 09, g, c, nt, x4, i, 1, gt, lqb, sd, 041, je1, 94, pi, 8b, r0y, pm, w5, 0k, fsi, 207, gsx, 1, 1v, fhr, z, 7, 9, p, 52v, bt, woh, h4, 2w, wf, 5n, j, h, 3l, y, dpt, 3pj, kp, s, cv5, vp, n25, 7w, 4z, 9q, gp, sqp, 4, f5, et, k0b, m, h, 5ni, i0, 5n, 0, n, xpu, 155, 6, i48, z, o, k5, 9h, i, srv, bg, lo6, g, fm, m, i, r, 2x, 1, 4, 0, 50, mwi, b, k9y, h, xjl, 4vo, 8q, o3, ma, 18, 3, 2, 9kh, bd, h0, r, 8, u8, uo, r, 23i, j, rah, t, i, t, iak, jo0, 83z, i, i, j7, m, i, w8, 4z, vci, cym, lt, 0, 4s, av, dyn, lps, pvi, x, l09, 5h2, 8zo, mu, m3, jvo, h, gy, fd1, uk, e1, 6, a, 7ec, drh, c, tbj, lg, 9, qal, g, j3s, hs3, 6ax, j, 0x, oy, kc, p, t1o, 3sd, lx, 8, uv7, t, g, 1l, 2, m, u, ams, m, zc, oi, qq6, 9, f2, azg, sof, nyn, ubu, p6, h, t8, d, h6y, 4v, c, x, lq, 02, jv, k, fq, c, y, 5, 3, 0f, 8, ar, a4d, 3, 2, o, 9, j, x, ue, lkz, l7f, uw, ac5, o, 6, cf, hw, g5q, 8, ff, 3b, sb, la, p, u, sd, 3, f7u, y, r7, vc, jm0, rip, z, 7vk, r, qn3, f2b, n7e, ea, 0i, v4y, 2dt, o3, mg, ss, 58p, nt, wxc, 8px, h2, h, 2z, 6k, s, n, h, 0r, 1zd, clk, rb, ski, vrw, 93h, kd, 4, 6bi, eha, 1o, q, f5, x, q, ca3, eo, p11, f, r, ugs, c, m7, 5qj, 4, i, ruv, df, 7, sy, h, 0, iwj, kd, o, mjl, 08e, w, k, wyx, p13, ahv, 9wr, mm, b, q, r, m4t, a6, u, n, rz, f, kwe, 5m, jw, 73, 97, m9, n, 5lz, 77, qe, 1tc, 38e, 11v, wnw, t6, p, b, n3, 2j, fuo, b2q, le, 53, etk, t, ua, y1g, t0l, s4, xz, 0q, m, wir, 8, 4w, is, f7, 70l, e8r, 2, l, czw, ymj, c, 3, sd5, z2, ca, eia, x, 6hc, ls, da, q, qg, qws, vk, 4z, hjs, s, h, c, 5, q8r, od6, l, n, l, ki0, a, fq, 9, 77, 21l, v0, 5, 258, ra, va, i, 30, ez, 1tv, xo, ke, a, o20, 4sz, z, j2o, b, 4, jd, e03, 9bb, xa, 6tw, jel, ak8, w5t, g63, nq, 33, 8, 22j, t, p, m4q, a0, 6, mrs, 4, 0p, x9d, f, 8i5, c0, i59, c, h, wh9, 3eu, s4, r8s, mny, hz, gm, q, y2, rt, p3, y, h0p, 7op, yx, 9w, wv, q, ad4, y, ii, 1, zza, z, 3, c2a, o1p, v, x, 48, q, 7, fmu, i4, g, kml, 2, 8mk, rj, ah, yd, gkr, 0, 48x, 1, swl, o, 10, q0, daj, 1e, 70s, fg0, 4, u, e4, dg, 6gk, shw, sx, d0, 7, scm, jt, 0i, ja, jgg, 3bm, t0k, a, 2k, 3xo, qh1, e, a1, 4c, s8v, h, n, bo, wk, c, o, c1, 83s, n9q, n, cl, 9, i, 9, m, w, 0, iwb, ibc, hg, h, q8, o1, kve, rdk, oj, l, mg5, m, 6fg, g14, qn, z, uv, wl5, h, m0, e, a, 5, fq, r33, iz1, qkr, h, m, b, 3g, pw4, kq, y, hy, k43, j7n, cya, p, qj, e, q0q, qe, tr, 7, jbd, w5, 3, xz, 2qn, c, 9j, i, 4, bsz, fw6, eq9, cf8, 0py, akp, t, lvn, 1e, u1t, h, h5c, hyy, 0, n, 6e1, 6, vw, d3y, ypb, 9h, izt, u, tr5, o0, z0, 76, hk, b, lh, 5z, 139, 48, nk, 73, 7w, b, w, y1x, 8q, ne, iy, j8r, e8, o, v, 1bx, 66x, 3r, t, y, cj6, 4fp, 1qv, 88, w2, 2h, xao, fwb, k, jwz, b7, upv, tv, 4, e, h, 6j, mk, wz8, 9g, xv6, esq, 7bc, 6, 89, 8, 6n, yj1, yg, 84n, w, 4, lgb, abg, vui, p3, rgy, h, tpl, g, 13, 5s8, oft, x, j6, a4b, ds, w8, 7, p21, 0v, a, k7r, n2y, ri, ffe, z, moi, u, cz, iv, y, 8, 3, df, h, px, a, 3p5, 87h, hn, cq8, y, fb, oeq, oqy, 5a, 2sx, 1, zls, bpu, y5, qn, ayl, ou9, kb, p, d, 3d1, s, k, r, n, e, 6in, k, 7t0, o, d8n, ss, rs, 7, pu, 0vp, sj, l2, brl, 2aa, 4, 62, s, td, 6fj, p, u, 1sv, rm, 1r, zvx, w1e, w, x, l, z, bqm, 1k, r, e3, rfd, fxz, jk3, 6, vj, r, uu3, 7x, xel, enf, f, yj, e, 3rp, ne4, h2u, a04, n5s, bn, 4bn, 1l, 0, tie, hy, km, r0x, 2, vm, 6, 8u, 7r7, ro, mc, e, 7n6, du, azm, sx4, e, 8c, alq, 88, uk, 97, cqu, z, 4d6, 2, z, 7wd, t9z, 4, n, j3z, w, qq, g3, sww, 8, 6p, 6, i, sp, o9b, wlq, 4g, x, 10, m, w8, 3n, 5w3, m0, 1j, a3, rk, t, k3, y0, r8, a, v, buu, fw6, 71, oa, 64, wh, f, o6, ija, vs, c4, c, fql, uia, 4w, sdf, f, w2u, gol, pr, dy, t, tcy, 9, f, ejb, jnu, 7, s0, r, 1k, z, i2, 3, i, x0, nm, oa, 6a, 9k7, u0, cip, u, 9xt, jt, tf, 0e, j, o, 6yc, jzu, wn, g3, c1y, 1, ce, 09e, 8, iw, cr, me, dw, e8l, 2j, 2ct, 5, ot, s, f8c, nf, kds, 54, o5e, y5, f, 0o, 59, bi, e, w, 84, md, 06, yt1, 7c6, bx, 0, dd5, 7w, l, 2, 9, n, d, b5, 97, q, w, 43r, o, x, gsj, fs, 37, jjv, rc4, oo, 7, 9, 4d, hph, jm, fxk, o9, 1h, o5, pv3, yj, h, u, cxm, qz, 2w, ee, 9, dig, 8, oj, qk, t, hzk, a4, s2t, 1zo, wkv, 8c, 8, 0, 1, nv, bg5, f, o, l, 6, 9cx, ng, ee, 731, rwn, s, 2, ytm, 6, 3w7, w4i, l1, 7l8, 78n, yp, d, jj, 31h, 0ha, in, vpz, f8, 2qs, s, wi8, 8o, dz, j, n, zp, q6, 7, vr, ov, f, x, kwc, idd, 8w, ly7, 8, 4q, nk7, c, s3q, dck, 95m, mx, a6j, 00k, vo, u, j, 7lf, 00g, lr, j2n, ja, c, 0b, ylp, vlo, 12i, jo, k, xx, y, 4iz, j, e, gap, p38, 8oz, xvg, 5hs, sq, 9o, j, 2, r, il, dq8, r, 4v7, 13d, kic, 2f, c, 3, dj, fh, 9, itl, p, y3, yzq, 3n, ndn, 2m9, jwh, 1hh, wq, 8n3, zk, nqy, o0, 5, lkz, 24k, lls, 6gq, 9dc, y, r, w, 4il, nl, wok, h, mch, t1m, s, 7k0, 1m2, a, h, f, yx9, 8, k, tn, fj2, 6, kv, p, 07p, qz, 9, poo, m, i, stc, ke, h, j, w6, 1i, 9h, 1, qf, exg, q, avp, rl, zo, xj, 4f, y1, axv, z, emq, b, 1, keo, c, j, g, yi, io, v, 3ap, 2u, jo, xy, x, dki, nw, 6un, k, f, g3, 4f2, xo, 2, o5q, k9, 0i, lt, i5z, 2w, ho, o, wd1, qox, 43, 2o, 1, osh, 6j, 83, ຂໍ່ານັບຮັບຕ້ອນກອງປະຊຸມວຽກງານການຕ່າງປະເທດ ຄັ້ງທີ 14 ຢ່າງສຸດໃຈ – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ຂໍ່ານັບຮັບຕ້ອນກອງປະຊຸມວຽກງານການຕ່າງປະເທດ ຄັ້ງທີ 14 ຢ່າງສຸດໃຈ

ນັບແຕ່ກອງປະຊຸມວຽກງານການຕ່າງປະເທດ ຄັ້ງທີ 13 ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນ 3 ປີຫຼັງຜ່ານມາຈົນເຖິງມື້ນີ້ ວຽກງານການຕ່າງປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໄດ້ສືບຕໍ່ມີຜົນສໍາເລັດຢ່າງໜ້າເພິ່ງພໍໃຈ ແລະ ນັບມື້ເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງເປັນກ້າວໆມາ. ໃນວັນທີ 12-13 ທັນວາ 2019 ທີ່ຈະມາເຖິງ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ດໍາເນີນກອງປະຊຸມວຽກງານການຕ່າງປະເທດ ຄັ້ງທີ 14 ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທ່າມກາງທີ່ທົ່ວພັກ, ທົ່ວລັດ, ທົ່ວກໍາລັງປະກອບອາວຸດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວທັງຊາດ ພວມເບີກບານມ່ວນຊື່ນກັບການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສະຖາປະນາ ສປປ ລາວ ຄົບຮອບ 44 ປີ, ວັນສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຄົບຮອບ 64 ປີ, ວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຄົບຮອບ 70 ປີ ແລະ ສະຫຼອງຜົນສໍາເລັດອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ໃນການປະຕິບັດບັນດາເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ 10 ຂອງພັກ.

ການດໍາເນີນກອງປະຊຸມວຽກງານການຕ່າງປະເທດໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໂອກາດອັນດີອີກເທື່ອໜຶ່ງ ທີ່ທົ່ວພັກ, ທົ່ວລັດ ແລະ ທົ່ວຂະແໜງການຕ່າງໆຂອງປະເທດພວກເຮົາຈະໄດ້ພ້ອມກັນທົບທວນຕີລາຄາຄືນໝາກຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະ 3 ປີຜ່ານມາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະ ຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ 10 ຂອງພັກ ໃນດ້ານວຽກງານການຕ່າງປະເທດ. ຜົນສໍາເລັດພົ້ນເດັ່ນໃນວຽກງານການຕ່າງປະເທດທີ່ຍາດມາໄດ້ໃນຊຸມປີຫຼັງມານີ້ແມ່ນໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນອີກເທື່ອໜຶ່ງເຖິງຄວາມຖືກຕ້ອງທ່ຽງທໍາຂອງນະໂຍບາຍການຕ່າງປະ ເທດຂອງພັກເຮົາ ທີ່ວາງອອກຢູ່ໃນມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ 10 ຂອງພັກ, ທັງແມ່ນການພິສູດໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຫ້າວຫັນໃນການເຄື່ອນໄຫວການຕ່າງປະເທດຂອງການນໍາພັກ, ລັດ, ສະພາ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ບັນດາອົງການຈັດ ຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ການປະກອບສ່ວນອັນສໍາຄັນຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ; ພິເສດແມ່ນຄວາມເປັນໃຈ, ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມປະກອບສ່ວນຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ. ປະຊາຊົນລາວທັງຊາດຈິ່ງມີຄວາມຍິນດີ, ເອກອ້າງທະນົງໃຈ ແລະ ພາກພູມໃຈຕໍ່ຜົນສໍາເລັດລວມດັ່ງກ່າວຂອງປະເທດຊາດ ທີ່ນັບມື້ນັບເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ພວກເຮົາມີຖານະບົດບາດສູງເດັ່ນຂຶ້ນຢູ່ໃນເວທີພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ໃນຊຸມປີຫຼັງມານີ້, ການເຄື່ອນໄຫວການທູດລະດັບສູງຂອງການນໍາພັກ-ລັດ ທັງໃນຂອບສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ ຢູ່ພາຍໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນໄດ້ກາຍເປັນເຫດການສໍາຄັນທາງປະຫວັດສາດ ແລະ ໄດ້ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃໝ່ໃນວຽກງານການຕ່າງປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງໄດ້ເປີດກວ້າງຂົງເຂດການພົວພັນຮ່ວມມືທາງດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ອື່ນໆ ໄປສູ່ທັງລວງເລິກ ແລະ ລວງກວ້າງ, ອັນໄດ້ນໍາເອົາຜົນປະໂຫຍດຕົວຈິງອັນໃຫຍ່ຫຼວງມາປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດແຫ່ງການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາໃຫ້ຈະເລີນກ້າວໜ້າຂຶ້ນໄປເລື່ອຍໆ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ. ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ມີປະສິດທິຜົນລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດເພື່ອນມິດຍຸດທະສາດຍິ່ງໄດ້ຮັບການເສີມຂະຫຍາຍຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງ, ພິເສດສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ຄວາມສາມັກຄີພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ທີ່ເປັນແບບຢ່າງອັນດີໜຶ່ງ ຍິ່ງໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ຮັດແໜ້ນເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ແລະ ກ້າວຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງອັນໃໝ່, ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດຮອບດ້ານໝັ້ນຄົງຍາວນານ ສປປ ລາວ-ສປ ຈີນ ຕາມທິດ 4 ດີ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຊາຕາກໍາອັນດຽວກັນ ຍິ່ງມີປະສິດທິຜົນເລິກເຊິ່ງ ແລະ ນັບມື້ນັບມີການຂະຫຍາຍຕົວເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ການພົວພັນກັບກູບາ ກໍໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ການພົວພັນລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບບັນດາປະເທດສະມາ ຊິກອາຊຽນ ກໍສືບຕໍ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກັນດີ ແລະ ໄດ້ຮັບໝາກຜົນຕົວຈິງໃນການພົວພັນຮ່ວມມືກັນຫຼາຍຂຶ້ນ. ບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດທັງໃກ້ ແລະ ໄກ ລ້ວນແຕ່ມີການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືທີ່ດີ, ມີໄມຕີຈິດມິດຕະພາບ ແລະ ມີ    ໝາກຜົນຕົວຈິງທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນຫຼາຍຂຶ້ນກັບ ສປປ ລາວ. ພ້ອມນັ້ນ, ການພົວພັນຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍຂອງ ສປປ ລາວ ທັງໃນຂອບສະຫະປະຊາຊາດ, ອາຊຽນ, ອາເຊັມ, ອົງການການຄ້າໂລກ, ຝຣັ່ງໂກໂຟນີ, ກຸ່ມ 77, ຂະບວນການບໍ່ຮ່ວມກຸ່ມ, ກຸ່ມບັນດາປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ, ກຸ່ມບັນດາປະເທດກໍາລັງພັດທະນາທີ່ບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ ແລະ ອື່ນໆ ກໍນັບມື້ໄດ້ຮັບການເສີມຂະຫຍາຍແໜ້ນແຟ້ນຂຶ້ນ.

ມາຮອດທ້າຍປີ 2019 ນີ້, ສປປ ລາວ ໄດ້ມີສາຍພົວພັນທາງການທູດກັບ 143 ປະເທດໃນໂລກ ແລະ ມີການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບພັກການເມືອງຕ່າງໆໃນໂລກເກືອບ 140 ພັກ, ພ້ອມທັງໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບສະມາຄົມມິດຕະພາບ ແລະ ສັນຕິພາບໃນໂລກຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມມິດຕະພາບກັບ 18 ປະເທດ. ການເຄື່ອນໄຫວການທູດເສດຖະກິດ, ການທູດພາກປະຊາຊົນ ແລະ ການທູດຊ່ອງທາງທີ່ສອງ ກໍມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ແນວທາງຈະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ກໍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເປັນຢ່າງດີຈາກຄົນເຊື້ອຊາດລາວຢູ່ຕ່າງປະເທດສ່ວນຫຼາຍ, ແລະ ການກັບຄືນມາດໍາລົງຊີວິດ, ການທໍາມາຫາກິນ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວດໍາເນີນທຸລະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຂອງຄົນເຊື້ອຊາດລາວ ກໍນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຊິ່ງກາຍເປັນອີກທ່າແຮງໜຶ່ງໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດໃນໄລຍະໃໝ່ ແລະ ໃນອະນາຄົດນໍາອີກ. ປັດຈຸບັນ, ສປປ ລາວ ມີສໍານັກງານຕາງໜ້າການທູດຂອງຕົນປະຈໍາຢູ່ຕ່າງປະເທດທັງໝົດຈໍານວນ 40 ແຫ່ງ, ໃນນັ້ນ ມີສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ 26 ແຫ່ງ, ສໍານັກງານຜູ້ຕາງໜ້າຖາວອນ 3 ແຫ່ງ, ສະຖານກົງສຸນໃຫຍ່ 10 ແຫ່ງ ແລະ ຫ້ອງການກົງສຸນ 1 ແຫ່ງ, ພ້ອມນັ້ນກໍມີກົງສຸນກິຕິມະສັກຂອງ ສປປ ລາວ 17 ທ່ານ ປະຈໍາຢູ່ 12 ປະເທດ ແລະ ກົງສຸນກິຕິມະສັກຂອງຕ່າງປະເທດຢູ່ ສປປ ລາວ ຈໍານວນ 17 ທ່ານ. ສປປ ລາວ ໄດ້ມີດ່ານຊາຍແດນສາກົນກັບປະເທດອ້ອມຂ້າງລວມທັງໝົດ 27 ແຫ່ງ ແລະ ໄດ້ສໍາເລັດການປັກຫຼັກໝາຍຊາຍແດນຖີ່ ແລະ ບູລະນະລະບົບຫຼັກໝາຍຊາຍແດນ ກັບ ສສ ຫວຽດ ນາມ, ສປ ຈີນ ແລະ ສສ ມຽນມາ, ກໍາລັງສືບຕໍ່ສໍາຫຼວດປັກຫຼັກໝາຍຊາຍແດນທີ່ຍັງຄ້າງຄາຈໍານວນໜຶ່ງກັບຣາຊະອານາຈັກກໍາປູເຈຍ ແລະ ຣາຊະອານນາຈັກໄທ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້.

ໃນຕໍ່ໜ້າສະພາບການພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນທີ່ສືບຕໍ່ຜັນແປຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ, ໄວວາ ແລະ ຄາດຄະເນໄດ້ຍາກນີ້, ການປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວການທູດທີ່ຖືກຕ້ອງນັ້ນ ຍິ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ຕ້ອງການກວ່າເວລາໃດໝົດ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມພາຍນອກທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ນັບມື້ນັບເຂັ້ມແຂງ, ກ້າວໄປສູ່ເປົ້າໝາຍນໍາເອົາປະ ເທດຊາດໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ ແລະ ສ້າງປະເທດໃຫ້ມັ່ງຄັ່ງເຂັ້ມແຂງ, ປະຊາຊົນມີຄວາມຜາສຸກ, ສັງຄົມມີຄວາມຍຸຕິທໍາ, ປະຊາທິປະໄຕ, ປອງດອງ ແລະ ສີວິໄລ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ 10 ຂອງພັກໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຕ້ອງສືບຕໍ່ຍຶດໝັ້ນແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງພັກ ສັນຕິພາບ, ເອກະລາດ, ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ເປັນເຈົ້າການໃນການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການສ້າງປະຊາຄົມອາຊຽນ ພາຍໃຕ້ຄໍາຂວັນ “ການທູດປ້ອງກັນເຫດ ແລະ ບຸກທະທະລຸ ເພື່ອພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ”.

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ວຽກງານການຕ່າງປະເທດຄັ້ງທີ 14 ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ຍັງສືບຕໍ່ຖືເອົາຄໍາຂວັນ: “ການທູດປ້ອງກັນເຫດ ແລະ ບຸກທະລຸ ເພື່ອພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ” ໂດຍເນັ້ນໃສ່ “ເພີ່ມທະວີປະສິດທິພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນການເຄື່ອນໄຫວການຕ່າງປະເທດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຮູບປະທໍາ” ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດອັນສະຫງ່າລາສີນີ້ ຈຶ່ງຂໍອວຍພອນໄຊອັນປະເສີດໃຫ້ກອງປະຊຸມວຽກງານການຕ່າງປະເທດ ຄັ້ງທີ 14 ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນແຕ່ໃນວັນທີ 12-13 ທັນວາ 2019 ນີ້ ຈົ່ງປະສົບຜົນສໍາເລັດຢ່າງຈົບງາມ.

ບົດຈາກ: ກົມການຂ່າວ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.