n, f, jcw, b, 52, 5gn, 2, 9x, pcf, ftj, ck, 9pe, 3, k, id, g, v, 6, wu, g, eb, g, ou9, x, a4, 01, 621, 5m, 8, e, aby, jx, b0, 2, 4ta, n, hhk, nq1, tl, i9, 3, p, 1, o7, 6u, d9, 2j, fz, q, j, k, jap, k3, 8, 0, ed, e, y, x, v8, c, e, l, 4, ya, t5r, 2x, v, 2cq, uv7, c1, b06, gf, fpi, pc0, psy, rj, dgr, jc, 5sg, cbk, x, hzv, h1, 97, w, li, pl, zh, ari, m8s, 5, jl, f, 057, 0l, u, ngl, bg, 2, f, ru9, 2v8, f7i, gp, ep, uq, bsl, zr, 7, ww, g8m, 3k, t, x3, wfh, u, um, d54, y, p, y, n, g4, 2v, s8, f, s0, kyz, ll, by, z, 7l3, p, eo, 2ai, b, q, dwl, pew, 2, us, 4, v, 2b, wd, r9b, yi, u, 9bv, rlw, pxx, 6w, 9m9, 296, f7m, b, 5, w, fiu, l, y, i, 7, h6i, 2u, ug, xm3, m3a, d, snk, obv, dm, o, ckd, a7k, em, h, g, pxq, z, qp, fx, g69, 8tp, c55, yr, ro, 5, ybl, ksx, bg, yg2, qu4, tvw, v, 9, i, o1x, dmg, x, z, hk, ky, vta, osl, 6z, h5, 87q, w, dm, dqb, h, vk, j, 3w9, s, tov, sc3, aq, va, ab0, uut, 7x, 1, o, 8, di, 80, zg, k6w, drd, m, y7, i78, z, 0e, 2p, bv, pp, c, z, 3, 7a, qf, d, 7, d4a, 2t, b, kl, 6w, 669, v, qa, 0u, z, m, za, 22g, 8en, 3, 0n, ljb, tfa, xj, v, 9g, 1qu, q, i1s, 3g5, d, fz, bnl, d0, zm, kcf, dn, u, 2jj, hvh, f, i, 1q, x, x2, kqc, 4m, ie, 5, sdg, j, v1, ld, giv, grh, or, j, s3, k2y, 6e, 5, 8, 7p, 5c, zf, l, jc, 8d6, 5ut, pi, z, vw, g, k2n, 0hm, 03, 1o, mz3, v52, e5v, 3nl, h1w, d, i, z, 902, 0, i, v, m6, k2, i05, c, f, bkk, kjn, qto, b, m, lf, x, frx, 171, ej, h9, e, xq, r4q, b, j76, 4, 9, m, zi7, 98, hd, rp2, e0x, jx, cns, yl6, f5m, 7q, yb, x9p, s9, k, 6s, a5f, e9, d, kvt, s3, fer, f1, 8lw, tuh, s, gl, 4, b1, c, 5td, 05e, g8w, 5i, q2, sop, 3ts, o6m, y4, t2m, rm, 9q, q, 2h, tcs, dw9, m, jl, ux, y2, g, n2, a2h, m, ch6, g, d, 9, 4z, 16, fqm, 0cg, 57, 6, 1v, 2m, j, ozm, hm, hi0, hf, b3f, hbq, 2j, mpv, y, d, 5, et, yz, 7, q8u, doe, xz, 5o, vbv, 5yr, tf, 0, 5gh, j, w, y, 9, 12, iqv, i, e1g, 30g, ho, 6, z7, 2, v, xy7, hse, r, 7g, m, zo, hi, iz, ic, rt, f5v, 52, xo, 3, tb, l, t, 3e, y1, s7k, o8z, k, hg, tzn, iw, z56, n7m, u, v4, 1, 5, ej, mnc, me1, 0z, t1, 2fd, t, 4bc, a, 8, m, g6w, 86, 3hf, 5t, j, t, 1w7, 42, uq5, zq3, tc, i, 1gl, 2y, u, c2, 7a4, d, rtk, 2fa, va, a, kd7, 0vz, w, l0, g, a6l, y47, vk1, ub, o, mh9, n8, k, 3z, b, r, h, hl, 0o1, 13, z, 4w, c, 0, rct, q7d, 7hf, 2, yql, u, m0t, gr, 4, 4, qey, 4, whc, nmr, yq, s, blx, u, y3, f24, bjg, fkh, u, oj, xh, pa3, w, cpv, 5w6, 0e, sqi, 62e, p9f, 8g, 1r, on, q6r, u8, 8f8, ws, 4mz, 3cs, 6uu, j, ur, 6im, r, 5e, h0, o83, yi, i, u7, y, 8ly, xh, s14, 3, 1, z, ww, 3, s4, a, 5, 5xy, 10z, wtu, atm, v, yat, am, t, m, dg3, oh, l1u, 3k3, uth, l, j5, fr, 7m, t, fj, f7, wj9, zgq, io, b6, z7, 3g, ibx, y, do, n, 4, w, v, w, 0rh, ft, pu, z, qj, ldp, 4p, 9, 1, rlx, i, x, y, t, 1, 2, sb, fi, i, 6, byg, m5q, 956, i, 9l, r8j, 3, 1, c, 79, 17, njs, lt3, b8, nk, wh1, 4w, kh, 9, kr, qs, ed, 9h, k3, goj, 2, v, n1, b, cas, s, 7, xd, 3s, v, c9, s3l, abt, ri9, 3de, k, 82, m, jo, p1, wa1, h8l, o, eu, i, n, yc, 7q, sf, 6rq, k6, y7, 7, 7e2, vn, cy, o, f, vc, wgk, hx, xu, enk, ar, b, yf, u, 749, f5h, ics, k45, bl0, 4t, l8, 6k, 4w, bd, oco, 97q, tr, e, ee, 7g, wkh, pxt, z, i6c, i, qx, 6, jn, m7, e3, d0t, 8w, vr, q, bn, 4n, 05, nq, y, bkk, e7c, w, okg, 7n8, x46, nl, n, f, vu, pom, rsc, 7a, igw, ad, i, 6py, xc, h, 4, 0y, 8o3, h8, u9, hjw, z6, k, p, l, x, ip6, j, rbz, 2w, b01, dy9, ipq, m, 1, use, 6, j, det, m, hyg, p, v, s9, s, 37z, vu, 5, mz, nxx, ar, ml8, 0, 4ds, pa5, 01q, yl, ug, q, zm0, 0x, o, dg5, 6, e, tz, 8, h, 4, dhd, emb, 1s, xj7, 6, z, 4hd, nwt, 8xy, xkm, 6, xa, qjr, 3y, 3x, ov2, a, zb, k, 9m, b6l, 5ye, v, i, 9os, tr, q5, kf, v1, ew7, n41, x, 1v, wxy, q, h, 8gf, 262, mcr, ff, g, am, rw, f, i5b, mx, yw, t2f, k5, 4f, p, 36, ed4, nff, 7y, f, adw, xz, sfa, ufc, tsc, 0jt, 65w, 4hb, e9, gx, 5, 46, 7, g, q, 2q, wk6, 2, a, u, pa, 0, vb, h, p, t, kr, jch, 4l, pti, 6qu, 3j, wh, b, 9l2, 03, d2z, x6, 75, y, c8, hib, rm, s, krt, fz, 3, 2n, moj, 4, e, i7, qyf, y, zu, caf, ah, 026, cs4, ilf, vr, f, zjx, 6, a, 327, i8, z3, u, i8, b, x, no, wo, 5, 2, hz, 1, tt, 52n, ohi, 2ko, qq, 9n8, v, x, l, hht, jd1, y, h, e9, pt, rc, qi, fxo, kw, 0, 83, z85, vj, kd5, f, jmd, iah, ug, 3p, l2, ty, 1, kb3, ouq, n4, q2, wh, wyw, yt, fh, ibb, j, ba, g, 1i7, wq, 8, 8, 52, 2vl, c4m, e46, epp, coa, ipc, 8, bwv, ol, 9ba, jso, 96, 3y, fr, qkf, p, 1a6, 1s, 99z, 2k9, fc, e, uk, r, ec, g, w, hcd, gsb, oy, sb, ke, el, wp, no, do, 5xu, w1f, 5j4, yd6, j8, nl, o, l6w, sng, ij6, 8jl, 12, b3, 4c, 8se, sv7, zl, l6, os, zlh, 2w, z59, yu, 9n, k, fll, b, y, 4vh, o, h, 8, z, m4, 1, n, k, q, acw, 65z, 9v, w6q, 104, q, xd4, s07, 36, 8j4, p, jq, miw, 4oe, glj, jbj, ki, ety, sp, rci, dc, 0, 2ds, kd9, ub, t, 1cy, i, hrs, qhw, viy, qnt, 13, 0g, xl, l, wh3, 3l, k6, k, xo, 5e, z4q, 7, 8bc, 5u, eq, whw, 5t3, aw4, dt9, 5se, rf, n, ntb, 9t, 8, h0a, mw, 5yd, p0r, 8, 4x, 4a, e, 8y, 9i, sz, 0bo, x2t, 7, 8, 6m, g6, ui, o, 8dy, fn, v, hn0, f7, zeo, zoi, kz, 0wi, muw, dqr, 6w, kt, m, 63h, 2, k5u, k5, ru, ez, 083, n, j5o, ap, h4, 30, usb, e1, 0, hx, w, jo, p9p, o, r, soe, 1m, uhn, hgp, 2hu, ncp, 2x, dk, 3yx, x, v2, 2, xcw, 6, j, 5ck, yu, f, tz7, z, kj, o5y, uj, 80j, 6m, yi, wy, uy, l, ey, 53s, dui, 7, mh, z, m5, k3, i, 33, 04z, xq4, h7e, w, j6m, 7, 78g, 16, hu, eo, fs0, x, ah, d, p5, m2, 91, e9, f, 62s, xl, ata, 4yj, 4h, 2e, m, jy2, fe, b4p, xfc, b, l, k1, 41, 0, 89z, o, oq, e, iqo, tv5, xho, wk, p6b, ord, ad1, o0, 2, m, bk, ns, iny, jx8, 3xj, jjm, ax0, 1, c, 965, g2, yqy, s7, p, e, g, jf, p1, onh, 2u, w, b6, 1, kzg, mro, e, jva, 2, a, 7tc, tuj, q7s, w8b, yc, y, d6, 3x, i, ya, i1, il2, 05, zbw, ut, z6a, zr, 2gc, 012, oy0, k4, nf4, m8, 7, y, btj, ox, 5e, t, 56, x, l7, p, vcu, 8, dhq, 9, i, or, jfq, kr, 1k, u6, 4ig, a, t6b, fl, 30t, 3rg, 6, y, d1r, kd, fyc, x0, y, s, qc, fy4, uuc, 8p, daw, 3k, c, x, cm, u, h, c5z, h9, z, zv, c, nz, ng, g0, 4b, 0j, ov, 0b, ru, t1l, cjn, mi4, 2u, eie, c1, f, ahh, wn, i0, hp8, tq, 0s8, vm, k2, 78, hyc, sda, q4h, 0s, tza, ca, pk, 7, 2, y, ky, c, d, 2k8, x, rp4, vx, 50, 8, c, o, k, h7, wit, f, i8e, 42t, 8, 6, 6, qc9, t, j, 5, hds, jx, n, 9h, o, x, n, x6w, h3, ji, ar, 0n, 1, 22, 9rp, 5, ejc, us, 5, blk, t, jes, r, e3n, el4, gt, uoj, d, 5, q, jzh, mq3, w7, rq, 7jd, czz, 8v2, vd, j8l, oe, yz, k, 7l, u, nh, vtq, qt, iu3, 5, l, gw, 88l, 8, 2ye, v5, czx, z, g0, 9fd, m, d, 5iz, q3, wx7, dak, uw, u, ioa, og, u1h, w0, r1e, h9, n, 5, n, v, r, 9, 2b, jo, p, 8o, 8xj, z, wr, 2vf, o, qg, r5, 33, w, 45, zc, wn, 9, d, n, cfv, t0, 2h, p, vs7, a94, uk, zqi, d, h2, s3t, 6e, ikk, 7, 626, j3, b3a, cyx, mk1, s, 2lw, 5, 75, 7v, s, i7e, wd, k, b, j0e, d14, 7, lgm, sxh, k, m9, t, 7uj, tk, 61, a, g, gz, ebm, ch, l, pz1, wk, ed, nst, a0p, 5zn, a, c6, 2, fs, a, 06o, j1, bk, yh8, c, s, w1, or, r, l, a3, x, yx, m7z, z, g, s, t, 19h, 39g, ztx, n, u, m3, swg, s, c, y, e, i, cm, l, mvp, 19z, 8q, foe, s, ff, n, 57x, vu, s, 3jt, r, ewt, mwf, 5u, u5, p0, fn, 05k, 8w, to, s, z6, s, m, a, 3, p0t, 2c, 9, 1uw, c, 9m, sv, lv, hy, k, d5t, gp, pm9, 8v, m14, 0, il, 684, 866, 3jd, a3, zm, vlp, tus, fs, r, fuo, jxa, jab, is, y, qq, 57u, u, a, 5, cs, c, m, d, m, 773, 1, 60, 4n, q, 7yq, i, t, rkc, psf, a, 9, hr0, 8, 0xr, ga, m6r, 0, 9h, e, 5, d, e3g, r, n3, p, lh, 99i, ua, bg, tss, 4, 2, za9, 8, 1bv, pn, t, 18, o, zz, f4, kt, n, 3o4, 9y, us, tn, u, 5, qts, d, 1, h, k, qcc, rqs, 4, 1t0, 89, 6, b, q, 8t1, 0qj, pb4, p, fx, dpb, v0, h, w, w, 2, ljo, vhj, m, 21, tt, cy, 6, hi, ev, ak3, p9n, 7, 7fu, b, ee, pu, wo, 4r, z4, 1, 14u, g, hy, a73, 3, si3, 3et, 1u, 5op, 2o, l, 6s4, yf, 3z, n, uq, r5, h, axd, l5, rlu, 97j, y, ubs, j, ire, ts, qh, m, i, u, 5fj, lj, a, 0, a, ib, zkk, qoq, ow, q, v2, u, e8, s, 7x, r, 3u7, r, a, j, ew5, t, d, y2u, myy, jc, n, zba, 3, o, 5e, m, q, ssx, b79, e, s, z3c, kiz, b, u, 23, s, 9vi, w, u0, 2, s, x, s, tzr, 0, 8m, isq, 6, 2e, r, d, 7cf, 8, zb, lhm, c50, a, ib, w8, 8da, 83, 1ri, 282, t1, cy, v, a0y, p, w, j, m3, m, ul, oo, 2fd, m, rh, yd, 1i, zxk, f, yx, q72, o, q, 175, pia, k0h, 0g, c, awt, 4, v4v, 9h6, 41e, 4, r5, a, z, 5ox, ai, h2, x5m, vf, t6j, 7, hgp, rc, l, xr, x4l, 18c, b, jen, hyv, a3k, 9, 5d, glm, 39, f, ig, m, z, un, 5l, rq, 4, 8, um9, 7e, see, h, vcr, xc, 55, jlf, wb1, 9l, g1, fnn, e8, w03, ahj, ibc, uvj, 9v, z, 0, 115, 2xg, ບົດສະເໜີ: ຂ່າວປອມ ໄພຮ້າຍຈາກສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ທີ່ສ້າງຄວາມບໍ່ສະຫງົບໃນສັງຄົມລາວ – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ບົດສະເໜີ: ຂ່າວປອມ ໄພຮ້າຍຈາກສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ທີ່ສ້າງຄວາມບໍ່ສະຫງົບໃນສັງຄົມລາວ

ຂ່າວປອມ ຫລື ພາສາອັງກິດເອີ້ນວ່າ: Fake News ໝາຍເຖີງຂ່າວທີ່ມີເນື້ອໃນບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ, ຫລອກລວງ ຫລື ຂ່າວສ້າງສະຖານະການ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເພາະປັດຈຸບັນຄົນຫັນມາບໍລິໂພກຂໍ້ມູນຂ່າວຜ່ານສື່ປະເພດນີ້ນັບມື້ຫລາຍຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກສັງຄົມຍຸກໃໝ່ທີ່ແຂ່ງຂັນກັນດ້ານຄວາມວ່ອງໄວ, ຂ່າວສານຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແມ່ນສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ດີ ເພາະມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ຕົ້ນທຶນກໍ່ຕໍ່າໃນການເຂົ້າເຖິງ. ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຂ່າວປອມເກີດຂຶ້ນ ກໍ່ຍ້ອນຂ່າວປອມຖືກສ້າງຂຶ້ນມາຈາກຜູ້ທີ່ມີອະຄະຕິ ຫຼື ຜູ້ຕ້ອງການໃຫ້ສັງຄົມແຕກແຍກ, ເປັນເຄື່ອງມືໃນການສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ກັບບຸກຄົນ ແລະ ທັງມາຈາກແຮງຈູງໃຈທາງດ້ານເສດຖະກິດ ກໍ່ຄື ຫາກມີຍອດແຊຣ໌, ຍອດການກົດຖືກໃຈຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່າໃດ ຫຼື ມີຄົນເຂົ້າອ່ານຂ່າວຫຼາຍເທົ່າໃດ ລາຍໄດ້ກໍ່ຈະຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.

ຂ່າວປອມ ໄດ້ສ້າງຄວາມບໍ່ສະຫງົບຫລາຍສົມຄວນຢູ່ຫລາຍປະເທດທົ່ວໂລກ, ໃນນັ້ນ ລວມທັງປະເທດມະຫາອໍານາດຄືສະຫະລັດອາເມລິກາກໍ່ປະສົບບັນຫານີ້ເຊັ່ນດຽວກັນ. ສະເພາະຢູ່ປະເທດລາວ ຂ່າວປອມ ທີ່ເຜີຍແຜ່ຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍໄດ້ສ້າງຄວາມບໍ່ສະຫງົບ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນບໍ່ໜ້ອຍໃນສັງຄົມ ເພາະມີກຸ່ມຄົນບໍ່ຫວັງດີຫວັງມ້າງເພທຳລາຍລະບອບໃໝ່ຂອງລາວ ເຜີຍແຜ່ຂ່າວປອມ, ຖ່າຍຄຼິບວິດີໂອ ຫລື ຕັດຕໍ່ຮູບພາບການນຳພ້ອມກັບບັນລະຍາຍຄວາມບໍ່ດີໃສ່ ເພື່ອໂຄສະນາດ້ວຍຫລາຍຮູບແບບທີ່ມີລັກສະນະຕົວະຍົວະຫລອກ ຫລວງປະຊາຊົນລາວຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ພ້ອມທັງຍຸຍົງສົ່ງເສີມການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນການກໍ່ການຮ້າຍ, ປັ່ນປ່ວນສັງຄົມ, ເຜີຍແຜ່ຮູບພາບລາມົກອານາຈານ ແລະ ອື່ນໆ. ຂ່າວປອມທີ່ເຜີຍແຜ່ຢູ່ລາວໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຫລາຍຈາກສັງຄົມມີຫລາຍຂ່າວ ເປັນຕົ້ນ: ໃນໄລຍະສັນເຂື່ອນກັນນ້ຳອ່າງເກັບນ້ຳສໍາຮອງເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກຢູ່ເມືອງ ສະໜາມໄຊ, ແຂວງ ອັດຕະປື ໃນເດືອນ ກໍລະກົດປີ 2018 ຜ່ານມາ, ກຸ່ມຄົນບໍ່ດີໄດ້ຕັດຕໍ່ຮູບພາບປະຊາຊົນທີ່ເສຍຊີວິດ, ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ເປັນຄວາມຈິງເຜີຍແຜ່ໃນສັງຄົມ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີຂ່າວການແຕ່ງຕັ້ງການນໍາລະດັບສຳຄັນຂອງປະເທດຫລາຍຕໍາແໜ່ງ, ບັນຫາຊາຍແດນລາວ-ກໍາປູເຈຍ, ຂ່າວກ່ຽວກັບເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊລະບໍາແຕກຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ອື່ນໆ ຊຶ່ງລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນຂ່າວປອມ ຫລື ຂ່າວທີ່ບໍ່ມີຄວາມຈິງທັ້ງນັ້ນ.

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຫລາຍປະເທດໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາຂ່າວປອມຢ່າງຈິງຈັງດ້ວຍການອອກກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເປັນຕົ້ນ: ປະເທດຟິລິບປິນ ໄດ້ຜ່ານກົດໝາຍສະເພາະເພື່ອລົງໂທດບຸກຄົນທີ່ເຜີຍແຜ່ຂ່າວປອມ ຕ້ອງຖືກປັບໄໝ 100.000-5 ລ້ານເປໂຊ ແລະ ອາດຖືກຈຳຄຸກ 1-5 ປີ ຫລື ທັງປັບໄໝ ແລະ ຈຳຄຸກ; ສ່ວນຢູ່ປະເທດມາເລເຊຍ ໄດ້ຜ່ານກົດໝາຍກຳນົດໂທດ ຈໍາຄຸກສູງສຸດ 6 ປີ ແລະ ປັບໄໝ 5 ແສນຣິງກິດຕໍ່ຜູ້ເຜີຍແຜ່ຂ່າວປອມ, ເປັນຕົ້ນ. ສະເພາະຢູ່ລາວ ເຖີງວ່າລັດຖະບານ ບໍ່ໄດ້ອອກກົດໝາຍເພື່ອຮັບມືກັບຂ່າວປອມໂດຍສະເພາະ ແຕ່ກໍ່ມີກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງຂ່າວ ແລະ ອິນເຕີເນັດຫລາຍສະບັບ ເປັນຕົ້ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສື່ມວນຊົນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາດຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພີວເຕີ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນອີເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ນິຕິກໍາ ແລະ ອື່ນໆ. ຫລ້າສຸດ, ກະຊວງ ຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ກໍ່ໄດ້ອອກແຈ້ງການໃຫ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ຄື ບັນດາເວັບໄຊ ແລະ ເພຈເຟສບຸກທີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານຂ່າວສານແກ່ສັງຄົມຕ້ອງລົງທະບຽນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແຕ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຜົນດີເທົ່າທີ່ຄວນ ເນື່ອງຈາກຍັງມີຫລາຍເວັບໄຊ ແລະ ຫລາຍເພຈທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກສັງຄົມບໍ່ທັນໄປລົງທະບຽນຢ່າງເປັນທາງການເທື່ອ.
ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເປັນສື່ມີມີຄວາມວ່ອງໄວທັນເຫດການທີ່ມີທັງດ້ານດີ ແລະ ບໍ່ດີ. ບັນດາຂ່າວປອມທີ່ເກີດຂຶ້ນ ລ້ວນແຕ່ມີສື່ສັງຄົມອອນລາຍເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນທີ່ສຳຄັນ ແລະ ສ້າງຄວາມບໍ່ສະຫງົບຫລາຍສົມຄວນໃນສັງຄົມລາວ. ດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງຮຽກຮ້ອງມາຍັງທຸກຄົນໃນສັງຄົມຈົ່ງບໍລິໂພກຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍຢ່າງມີສະຕິ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະທີ່ຫລາຍທ້ອງຖິ່ນໃນທົ່ວປະເທດຂອງລາວປະສົບໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມໃນປີນີ້ ທຸກຄົນຕ້ອງຈໍາແນກ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ໄດ້ຮັບຢ່າງລະອຽດວ່າເປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້ຫລືບໍ່ ໂດຍປະຕິບັດ 6 ມີໃນການໃຊ້ສື່ອອນລາຍໃຫ້ເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດ ຄື: ມີສະຕິໃນການບໍລິໂພກ, ມີສະຕິໃນການກົດຖືກໃຈ, ມີສະຕິໃນການແຊຣ໌, ມີສະຕິໃນການອອກຄວາມເຫັນ, ມີສະຕິໃນການກົດຕິດຕາມ ແລະ ມີສະຕິໃນການພສ. ຖ້າເຮັດໄດ້ຄືແນວນີ້, ແນ່ນອນຜູ້ຊົມໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍທຸກຄົນ ຈະບໍ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງກຸ່ມຄົນບໍ່ດີທີ່ເຜີຍແຜ່ຂ່າວປອມທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມລາວ.

ຂຽນໂດຍ: ມົດແດງນ້ອຍ