ປັດຈຸບັນ ຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ມີ 6 ບໍລິສັດເອກະຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຂົ້າໄປລົງທຶນປູກກ້ວຍຫອມຢູ່ເມືອງ ບໍລິຄັນ, ບົນເນື້ອທີ່ປູກຕົວຈິງທັງໝົດ 1.615 ເຮັກຕາ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ກໍ່ຍັງມີອີກຫລາຍບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເຂົ້າໄປລົງທຶນປູກກ້ວຍຢູ່ຕື່ມອີກ, ແຕ່ອົງການປົກຄອງແຂວງຍັງບໍ່ທັນອະນຸຍາດໃຫ້ເທື່ອ ເພາະທາງແຂວງຈະຕ້ອງໄດ້ປະເມີນຜົົນໄດ້-ຜົນເສຍຈາກບັນດາໂຄງການລົງທຶນທີ່ໄດ້ອະນຸມັດໃນໄລຍະຜ່ານມາໃຫ້ລະອຽດສາກ່ອນ.

ທ່ານ ພອນສະຫວັນ ຫອມນະບຸນລັດ, ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ: ອົງການປົກຄອງແຂວງໄດ້ເແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການຂັ້ນແຂວງທີ່ປະກອບດ້ວຍບັນດາໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງຄົບຊຸດ ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການປູກກ້ວຍພາຍໃນແຂວງ.
ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຄະນະດັ່ງກ່າວພວມປະເມີນຄືນບັນດາໂຄງການລົງທຶນທີ່ໄດ້ອະນຸມັດໄປແລ້ວ ໂດຍສຸມໃສ່ການປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບຂອງພາກລັດ, ການຄຸ້ມຄອງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຮັດໄດ້ດີ ຫລື ມີຈຸດອ່ອນຂໍ້ຄົງຄ້າງຄືແນວໃດ, ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ຫລື ມີຜົນໄດ້ຮັບຄືແນວໃດຍ້ອນການລົງທຶນປູກກ້ວຍຢູ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ.

ເວົ້າເຖິງໂຄງການການລົງທຶນປູກກ້ວຍທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແລ້ວຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຮູບແບບການເຊົ່າສໍາປະທານເນື້ອທີ່ດິນທັງໝົດແຕ່ຢ່າງດຽວ ເພາະຍັງມີອີກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ດຳເນີນໄປໂດຍນໍາໃຊ້ຮູບແບບ 1 ບວກ 2 ບວກ 3 ຄື: ບວກ 1 ແມ່ນພາກລັດເປັນເຈົ້າການກວດກາດ້ານເອກະສານຕ່າງໆໃຫ້ຖືກຕ້ອງ; ບວກ 2 ແມ່ນປະຊາຊົນ ເຊີ່ງປະກອບດ້ວຍແຮງງານ ແລະ ເນື້ອທີ່ດິນສໍາລັບການປູກ ແລະ ບວກ 3 ແມ່ນບໍລິສັດເຊີ່ງປະກອບດ້ວຍຕົ້ນທຶນ, ເຕັກນິກ ແລະ ການຕະຫລາດ.


ປັດຈຸບັນນີ້, ເຖີງວ່າຈະຍັງມີຫລາຍບໍລິສັດໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຢາກເຂົ້າໄປລົງທຶນປູກກ້ວຍຢູ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊກໍ່ຕາມ, ແຕ່ອົງການປົກຄອງແຂວງ ຈະຍັງບໍ່ທັນຄົ້ນຄ້ວາ ຈົນກ່ວາການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດບັນດາໂຄງການລົງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໄປແລ້ວນັ້ນ ສໍາເລັດລົງຢ່າງລະອຽດທີ່ສຸດເຊີ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາພໍສົມຄວນ.

ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ໃນຕົວຈິງແລ້ວ, ບັນດາໂຄງການປູກກ້ວຍຢູ່ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໄປແລ້ວ ແມ່ນສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ເຂດໃກ້ຄຽງບໍ່ທັນໄດ້ຫລາຍ, ເພາະທາງບໍລິສັດຈະຈ້າງແຮງງານມາເຮັດວຽກເປັນໄລຍະໆເທົ່ານັ້ນ, ຍ້ອນການປູກກ້ວຍຂອງບໍລິສັດຍັງບໍ່ທັນຫລາຍ, ບວກກັບເຂົາເຈົ້າຈະໃຊ້ຄົນຂອງເຂົາເອງເພື່ອເປັນແຮງງານໃນການເຮັດວຽກປະຈໍາດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນຕົ້ນຕໍ.
ສ່ວນການຕິດຕາມກວດກາບັນຫາການນຳໃຊ້ສານເຄມີເກີນກໍານົດນັ້ນ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນເຄີຍມີຫາງສຽງວ່າມີບາງບໍລິສັດໃຊ້ສານເຄມີເກີນກໍານົດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປາຢູ່ໜອງນ້ຳໃນສວນຕາຍ, ແຕ່ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງທາງແຂວງກໍ່ໄດ້ລົງໄປກວດກາຕົວຈິງແລ້ວ ພົບວ່າ: ຍ້ອນອາກາດຮ້ອນ, ບວກກັບລະດັບນ້ຳໃນໜອງບົກແຫ້ງຫລາຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປາຕາຍ ເຊີ່ງບໍ່ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ສານເຄມີເກີນກໍານົດແຕ່ຢ່າງໃດ.

ໂດຍ: ບຸນຕຽງ ຈັນທະວົງ

Loading...