ບໍລິສັດຜະລິດ ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ຝ່າຍຜະລິດເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 2-3 ໄດ້ອອກແຈ້ງເຕືອນການລະບາຍນ້ຳລົງສູ່ທ້າຍເຂື່ອນ ນ້ຳຄານ 3
Loading...