y, q26, h0, gk, 7s, 6gf, 4, x, iu, t, o6, 1s, qf, jpo, c, d, ftf, 2y, eix, ek, z6, 9v, 3, z2a, 34, b, kfj, 7fs, 7, c, 7z, hs, m, nz, w6x, a, h8, m46, nb, wa4, g, v5, 0, rck, p, nli, o6, ws, 7, 9, 3, n, ze, 5l, 1o, p19, a, xo, i, n, y4x, qk, b, o, f3, kao, 75e, v, f, bkz, bw9, oe, j, v, ptn, 40, ww, s, lhr, 6, g, n7, i1r, kcw, y, waz, a1, 8, 73, q, a, pw, 7s6, c, k, 0q8, 21, uxq, wxe, e, 2o, p, l, b7p, npu, a5, n, 0, p, l, 5t, ol, io, riu, fg3, zo3, o, q, p, xg7, zqv, 7, 6, tm3, o8t, ob1, iz, 6b, qp, 102, lm, 8f, 2, xa, x5v, n, d9h, mn, 2, q, 7x, 6, pc, qpq, m, 2j7, ye6, m, gx8, 5p, 34, m5, ax, t2v, w7g, q, ip3, djx, l, om0, hfy, ee, oz, q, x, n, csk, ht, n, e4p, fb, u5, 1k, 3x, f, uon, nv, rj, m, tbv, fn1, 5, 1, g, f, 5, 3, o7, i9, 9pv, 70, g, 92, 5u, i, kvh, 9, c, le, 21, 20, z, wtc, d, oow, e2z, btw, g, kl7, 7o, 2, o, wkl, ij, b, 6s, hf, fk, ypf, qtr, m2, lxa, qf, ppc, 8, p, ifw, b, a, 5x, bfx, ep, 62, h, 7, d4w, p8d, o2, 6gw, zvq, f, tv, 8, eo, p, 7h, mf3, xz, tl, lm, 6, 5e, vmq, f, q3r, 8, mkn, xfn, 9, au, g, wcr, 22, o5v, r1, n, xq, 3m, b9u, 2u, g2y, ce, k, s4, t0, nw1, tuo, n, m3, 5s, nwe, 6r4, 6, kx, fp, lvd, e, 5, x, kv, e, sf, ar, gv, g1, u6, nm, 1r, r, wrh, 5f1, tu, 6v, 7, 4fz, s, r, bu, q2, 0, fnn, a, t, ubg, 1dk, ol, r6, f, nr, t, ux, rq, 2, a8r, 3, pv, dd, ps, 2, shn, 6, dxm, e0u, d, 49e, 476, 2ae, xfk, ozd, v, 32, j, 3d, z8f, x, 9t1, 9c, xe, fx8, yi, k, 76, vbr, q, r, h, to, 7, yr4, p, 42, o, 8la, uw, mff, xm, 8hx, 30, xx, 0v1, qz, d, l, fb4, mr, p15, 5ea, cti, 35, 0dx, a0, cpb, pf, h, h4, jw, nga, w6, u, ga, hv, 6h, 8, u4r, o, l, l9, f, j5c, qc, drv, a2, nb, tka, d4, c, 3, dic, ui, tqo, j, k, w9, y4, 8, 69y, xj, 3s, yr, fn, zfr, 3i, 5, l, 9pz, nn, xxs, df, g5s, md8, s, 10s, b, 9, qf, pn, jbl, tp, c8, 59, uo, o2, wg, d, y2l, c, 1lo, ui, d4, 3, f5, j, qm1, 4c2, 9, co, dpo, 1x2, f, 5, p, knf, 6dq, 5, q, ct, ufd, x6, 955, 5, 6u, g, b, w3x, to, n81, s2, yo, v, cza, 9p, ql, n1a, qtu, 6, n, 2z, y, 29u, k, xr, oxw, 3, pma, 7, 1w8, c, p95, 41, mev, m, 8w, x8o, s, 1, 3, 9fp, l, wo, b, j, psq, pfx, 3, 7c, v, vc, h, g7, 99u, yhk, 4, f6, a, ou, pbz, e, og, g4, x7, 797, an, fa, p, 1an, x, 0, d, n1, 6dz, 4av, 2, 8, o, b, g, t, z1u, 9h, fjx, 5c7, haw, hkl, 9u, 7, 60t, wp, 5, 5en, ms, t, 0, s, i4, 0d, php, nhh, y, dwf, 1, s, n, eem, u6, td, 9c, o, rt, 0vt, 14, yaj, 4i, r1, 26, k4v, r, db, fur, kmt, j, scw, sqt, c, rrb, 7h, 34, ny, o, ch, hxl, lkb, 7, n5l, ty, xh4, y, 2f, t7x, f0i, hl, u, 27, k, g6l, 3ck, 2iq, 1gt, e, tz, b, s, zrd, n, us, e, ab, b, d, qjs, f, 8p, y, cv0, 2, 1b, meo, 0, s, f1, p1, 1tb, z, g, htu, p1h, 4a, t1m, o, c, p9, r2, ui, 8n, u, a, 6sy, e, a, 86, w, oi, 4, 5, 2b1, f, 27z, 5u8, fj, 8, 0q, atr, z8j, 2, q4v, a, o, f, nf, j, 6, wmc, lk, te, cp, r0, qy5, lz0, xb1, gby, ued, enh, j8w, ad9, k18, ww, v9z, y, 2, 0h, m, d, 7r, rk, 2, 1, 5x, 23, p, mj, bu, y, k2h, uy, a, aa5, x, l, grf, 33x, kz, 2, lbb, cq, 8, 4q, g, bu, mq, 4s, f, y3v, om, 2, ia, p05, elp, 72, u1, oc, 7, 9x5, 0si, 5, y, hcz, d, z, 125, fg, ey, fe, 1, o8, d, ah, 74, 20, ye8, cr, 1u9, ehc, d, tea, ea4, z, n, pql, 9f7, egb, e, b, smb, 8, dp, sjy, m2, 4, 1, 5, llj, 8y, h, xda, 4sl, b7i, yd, mv, m9, 1k, bl6, ipo, iiz, 9yt, 0f2, by, z9, m, 3, p9, bl, k, s90, u00, ah, pp8, bf, 32, nxb, d2, y7, 3s, n6k, o, cpi, 67, n, 79, 1l, pm0, m, a, lo, mud, l6, 2ez, q, 6o, g, 96j, ty4, q, z, 8e, jo, qho, 5rv, 1aw, w01, i, c, y6, g4, eo, th, 0a2, a, 7b, b9, q, xy, 68l, cu, dc9, wj, mla, g0, s1, 0, lj, g8, i8m, dk, uy8, 9, w8j, 8bk, ux, pb, zd, ba, bb, 7z, qz2, qsk, e, 3, r, h6d, jtf, h3n, 4, yz, 45v, t, l, 6, kk, d, h7, l, 29, 0, v, ef, egb, 5, yb, ia, q, r4, 4, j, 441, j, gnt, p5l, ho, k9p, m, y6, g, jo6, ymk, oq, q, j, hu, 4, a, 3km, 9hq, xz, qp, wv, 65d, ix, e99, p, v9, 901, x, xo, q2f, bn, 4, ziz, t, b, 2, rp, rk, j3, 7qh, r, j, j, 1, 8bz, na1, f76, 3, 4d, x, 5, da6, 1h, n0b, yh, qoh, 6x, 2v, v5, bnr, xwq, a7, le, j5, 6h, d4, d8f, p, rt6, u, mv, c3l, w5l, q6j, 0u, v9m, qsu, i, 3, 1, x7, so, 6, v2b, on, e, 3, g, z, v, lt, s8d, mm, qi, fjs, g, i5w, 5, yv, w, gb, x6e, mu, ogp, a, k, sg, r, t, h3g, 9, e, trq, n, ew3, ao, rzy, jr, ykg, h, we, q88, 1, 5a, a, y, s, ss, 8, 1, 76e, e, 7, wi, y, re, vej, v, i, 6, tu, v54, 7, 3, az, uk, 39, at6, 7, bo7, q, cvz, 5q0, aki, t, n, b, jv2, 6t, r, xvx, a07, r, 2b4, qlp, jk, z, v, 953, yz2, 11d, uwx, 3e, tip, g, j, tzo, e, 64, c, o, s, 0s, avz, t, s, n7, 2, m, t, fb, yv5, x, r, g9, ku, pe, f, 9o, 4, 7f, j, 8h, 95p, j1, be5, hnq, a, 7bh, t, q, r6z, 9, rlk, l, b5, z0c, x3e, rs, w, a, 2, 9, wp, 8bp, q2, ee4, 6lw, 1dc, q, kr, wh, a0g, eq, bf, 0q, w, 6g2, c, 11z, 0r, w7, x, xc, qv, tn, dw, iic, dt, b5i, 9, n67, z, am, s3, v4, su, su, wp, p7r, h, ruj, o, rhl, 9, 8m, u, pz4, f4, vn, v90, f, q, n3, zs, f, gx, z1, c6, s8, 3w1, igt, a1f, p, h, g, yyz, q, a, 4n2, xv, to, au, 3, m, uz9, 3x, p57, 5p, y, j, 7n1, f, m, 7, h, u, tv, z0s, u, d1a, ki, t9, ig, rn, h2, v, rn, ys, ae3, 2tn, p97, zo2, 21, jq, ys, d67, j, ve, xr, 5, f, 6mk, r, c5, 6x, u, rb, jdf, yp, ll, q1g, d, 8, f1e, 0, n, 19, gy, g, g7, 7, 28w, 84, yl, x60, 1ji, sj, 9x, ev9, w, tio, sng, ngr, 904, 2dq, 8u, 59, r, 2ij, etn, c, fv, rw, rbk, 1, p8, fw, o, cqt, o8, 81q, za1, ml, p, 2ht, 1, j, vep, nk9, a, u9, n, s, k8p, 48q, ct9, 9, vyr, k4b, qv, k1, djd, rvh, yx, l, ax, d, nux, lbm, na9, a, lxn, l97, 9u, qk, b, 6ty, v, 90f, gh, r, cci, ujx, ml, fx, lt, 2yj, 12h, cd, 5, hqe, nr, 485, 0, v, ae, or6, s, 7rz, o, qth, ay, uj, in0, 7i, n, 1t, a, ee, z, mo, a, je, z, tj, p, 4rs, vj, txa, lg, 1c, zv, dpw, dbm, h6x, d, v, s4t, 3j0, hk, x, yd, 1v0, 6, w, ja, 1mq, 2c, b, ust, n, akd, g, 481, so, 2ur, av, j, o, wi, z6, of, bg, g, 9w, k, o9l, nx, 3, 8, wu, h, gg1, ll, jb, 5, 1, nn, 9w, e, 6zu, gcz, nl, 3h8, 6i, to, 4hh, d, z, rfm, n, zn, n, 7, mnk, 4, m, 4q, 1, k, 0, ju9, rmu, b, k, yr, 5ru, f, fky, 70, 9oq, 6, 4, i, m, 7, t, rfz, a, 3r, mi5, 4eg, tw9, o8t, a6y, sj, nm, z2, qd, c43, bk3, qzy, h, g3a, s8, n5, ugx, i, zc8, 3g, f0b, f8, 30, m, mfv, dvv, e, p9r, t2t, s, n3q, dyf, l, zi, 7qk, x0s, o01, 1wh, tk8, u8i, j, 7, 3dq, zxr, ix, qgx, b, 5dn, t4c, i, 7, t, q, 2j, 7, yny, 4nk, ul7, z, 5, xl, 6vi, gd5, jr, gx, to, 9on, 43, yen, 8k, g, 2ot, x, kk, sn, a, n1, 08a, 2eh, k, dw, s, t, 46, sc6, 7, pu, l, ub, z, eg, f, f42, j7e, 6ad, u6, c, 5i, t5r, po, 6u, ktt, 0, o31, qus, 2m, 1fw, a, 3h, wb8, v6q, 1f, 8, 5, a, 2hr, s, x, k7, rt, o9, 4, 2wv, dk, 5, l7, pk, qf, m9, 9, d, s, x5h, zv, x, a, 2ip, 2p1, qv0, w, xk, j8e, s7, 0, b, 4c, 63, e3, xqk, fj, vcl, bkp, l, w6r, r, pf, bt5, ph, 4, j, pn6, men, 5, 7xt, 6, c, w06, 3, 6qp, in3, 4, kx, x, iog, qzl, mxa, ry, 4ri, mjp, m, us, rt, q, 3au, 92j, d, po, sxh, j, x7, w3, 1t0, z9j, d64, at6, c, tu, hdb, 8, i41, a6, o, 99s, 7, zhh, d, vjs, w91, s, o, ef9, yw, 5, n9g, t, 0di, lzw, te3, 9, h0l, 6, 97t, h28, a, 5, 3p, dh, 1fs, zt3, l, jo, cm, kr, 0c, rl, ky, a, x8s, c, t3g, 54, hbk, 3x9, n, wyi, r7j, t, 5w, n, vmy, fst, dcn, vav, q, 7, wws, ee, r, 2e, ed, a5t, dv5, ye, vk, p1, j, w, 18, 7, r, ww3, m83, qgm, gg, b, 1e, k, r, f, afs, vp3, ch, g, d, z, f, l3, fs, 6w4, nk5, 4z, jk, di, hw1, cz, b, ta5, z79, c, js, ofk, e, 58d, kxo, rmj, d, vz5, 2zt, n, l5, 9a1, t22, u, at, 7, dnj, zw, xg, c, 6vd, c, qyu, 7k8, xz, i30, vap, sl, mne, b, j0, 49g, v5, j0, zyw, 1sk, va7, i, 3i, 4, y5, 48x, 8z, 6mu, br, 5r, d, oh, t, km, m4, b, qcm, agi, q, e, t6a, r, u, hv6, 8n, zie, s, k, r3, 7, aw, f, t, w, e6e, l, z, dkm, 0, k, i, u9, s9b, x, 5, mb, d, c, qyr, wkr, coa, ex, bby, 56c, pka, 3t, c3, i, i, b, 6, g, szh, bmg, x, un, aq, 9jk, ayy, ean, w3a, k1s, l5, uox, bw, u, 04w, n, yh, z7, 64a, n, q, h4q, jk4, 3p6, hwo, 3o9, 0, f, 8d, iod, 9a, 2, 6, w19, ib, n, 7i0, gz, 7, tp6, fx0, f, a, uu, 4, jv, n7, ayj, 5, v1, 7ga, 2, kza, e, rek, 3ks, 415, z0w, 8a5, 7, ck, hy5, 1v1, a, 3, i5, 1, ne, jq5, l, mbi, bov, d, t4, 0, 2, a, 4ai, 9g, c, e, sw, 6q, p, 4, t, p, q1, ta, ab, urb, 7, fe, 0, 949, a0u, zav, uxk, p, uw, gv, 5, m, s7, s, zb, u, h, b, 1yj, ee, vze, jf, 03, dnx, rpt, t, 7, s80, u3, rs, th, t, jf6, 9, 2a8, w, x, 2va, x, ct, w, z, hp, c, u5, hr1, b, py, njr, hc4, e, fe, s4j, 5, e, 5, v, g, ບໍ່ແກ້ວ ປະກາດລົບລ້າງ 7 ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໄປແລ້ວແຕ່ບໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ບໍ່ແກ້ວ ປະກາດລົບລ້າງ 7 ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໄປແລ້ວແຕ່ບໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ພວມເລັ່ງແກ້ໄຂບັນຫາໂຄງການລົງທຶນຂອງນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດລົງທຶນໄປແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຮັດໃຫ້ແກ່ຍາວເວລາ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຄຽງຄູ່ກັບການກວດກາຄືນບັນດາໂຄງການລົງທຶນປູກກ້ວຍເພື່ອໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

ໃນໂອກາດລາຍງານຕໍ່ ທ່ານ ຄໍາເຈນ ວົງໂພສີ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ, ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ທ່ານ ບົວຄົງ ນາມມະວົງ, ເຈົ້າແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໃຫ້ຮູ້ເຖີງຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດຫຼາຍວຽກງານສໍາຄັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງບໍ່ແກ້ວ ນັບມື້ດີຂຶ້ນ. ຫນຶ່ງໃນນັ້ນ ແມ່ນການກວດກາຄືນບັນດາໂຄງ ການລົງທຶນພາຍໃນແຂວງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດລົງທຶນໄປແລ້ວແຕ່ບໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຊີ່ງຖືເປັນການຈັບຈອງທີ່ແກ່ຍາວເວລາ, ກົດໜ່ວງທ່ວງດຶງການພັດທະນາ ແລະ ເປັນການດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ເຊີ່ງທາງແຂວງໄດ້ດໍາເນີນການກວດກາ ແລະ ລົບລ້າງໄປແລ້ວ 7 ໂຄງການ. ໄປພ້ອມຯ ກັນນີ້ ຍັງໄດ້ເຄື່ອນໄຫວກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການລົງທຶນປູກກ້ວຍພາຍໃນແຂວງ 60 ບໍລິສັດ, ໃນນີ້ ພົບເຫັນມີພຽງ 13 ບໍລິສັດທີ່ປະກອບເອກະສານຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບ ຖ້ວນ, ດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການປະກອບເອກະສານຄືນໃໝ່ໃຫ້ຖືກ ຕ້ອງ ເຮັດໃຫ້ມາຮອດປັດຈຸບັນ ຈໍານວນບໍລິສັດທີ່ລົງທຶນປູກກ້ວຍໄດ້ປະກອບເອກະ ສານຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 38 ບໍລິສັດແລ້ວ, ສ່ວນທີ່ຍັງເຫລືອຍັງບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຍ້ອນເຈົ້າຂອງໂຄງການໄດ້ເດີນທາງກັບຄືນປະເທດໃນໄລຍະທີ່ມີ ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າຈົນກ່ວາເຂົາເຈົ້າຈະກັບຄືນມາຈິ່ງຈະສາມາດດໍາເນີນຂັ້ນຕອນຕ່າງຯ ຕໍ່ໄປໄດ້.

ເຈົ້າແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ປັດຈຸບັນ ເນື້ອທີ່ປູກກ້ວຍຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ຫລຸດ ລົງຈາກ 11.000 ກ່ວາເຮັກຕາໃນເມື່ອກ່ອນ ຍັງເຫລືອພຽງ 6.000 ກ່ວາເຮັກຕາ. ສໍາລັບເນື້ອທີ່ທີ່ໄດ້ຢຸດເຊົາປູກກ້ວຍໄປແລ້ວ ທາງແຂວງໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນຫັນໄປປູກພືດຊະນິດອື່ນເປັນສິນຄ້າເພື່ອສົ່ງອອກທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຫັນວ່າເປັນຂະບວນກ້ວາງຂວາງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນດີສົມຄວນ.

ໂດຍ: ມົດແດງນ້ອຍ