ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ປະໂຫຍດຂອງກາວເຄືອຂາວ

ຫົວ: ໃຊ້ເປັນຢາອາຍຸວັດທະນະ ບໍາລຸງຜິວພັນໃຫ້ເຕັ່ງຕຶງ ຊ່ວຍໃຫ້ສຸຂະພາບສົມບູນແຂງແຮງ ແກ້ປວດເມື່ອຍຕາມຮ່າງກາຍ ໃຊ້ທາ ຫຼື ຮັບປະທານໃຫ້ໜ້າເອິກໃຫຍ່ຂຶ້ນ ເປັນຢາປັບຮອບເດືອນຊຶ່ງອາດເຮັດໃຫ້ຫລຸລູກໄດ້ ຫາກຮັບປະທານຫຼາຍອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນຂ້າງຄຽງເຊັ່ນ ປວດຮາກ ຫຼື ເກີດອາການເມົາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃຫ້ຣົດເມົາເບື່ອ

ເປືອກເຄືອ: ຊ່ວຍແກ້ພິດງູ ແລະ ປຸງຮ່ວມກັບຢາຊະນິດອື່ນໃນການຮັກສາພະຍາດມະເຮັງໃນມົດລູກ ໃຫ້ຣົດເມົາເບື່ອ