ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ປະໂຫຍດຂອງຂ່າ

ໃບ: ໃຊ້ສຳລັບແກ້ພະຍາດກາກເຮື້ອນ ແກ້ປວດເມື່ອຍບໍລິເວນຂໍ້ຕ່າງໆ ແລະ ຊ່ວຍໃນການຂ້າພະຍາດ ໃຫ້ຣົດເຜັດຮ້ອນ

ດອກ: ໃຊ້ສຳລັບແກ້ພະຍາດກາກເຮື້ອນ ໃຫ້ຣົດເຜັດຮ້ອນ

ໝາກ: ຊ່ວຍແກ້ອາການເຈັບທ້ອງ ປວດຮາກ ແກ້ບິດ ຫຼື ທ້ອງອືດທ້ອງເຟີ້ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ກະເພາະຍ່ອຍອາຫານໄດ້ດີຂຶ້ນ ໃຫ້ລົດເຜັດຮ້ອນສຸນ

ໜໍ່: ຊ່ວຍໃນການບໍາລຸງທາດໄຟ ແລະ ແກ້ລົມແໜ້ນໜ້າເອິກ ໃຫ້ຣົດເຜັດຮ້ອນຫວານ

ຫົວ: ໃຊ້ຕຳກັບໝາກຂາມປຽກ ແລະ ເກືອ ໃຫ້ແມ່ຍິງຮັບປະທານຫຼັງເກີດລູກ ຊ່ວຍຂັບເລືອດຄາວປາ ແກ້ອາການຕົກເລືອດ ນອກຈາກນີ້ຍັງຊ່ວຍແກ້ອາການເຈັບທ້ອງ ຫຼື ຈຸກສຽດແໜ້ນ ຊ່ວຍຂັບລົມໃຫ້ກະຈາຍ ແກ້ພິດ ແກ້ບິດ ແກ້ອາການບວມຊໍ້າ ແລະ ແກ້ພະຍາດກາກເຮື້ອນ ໃຫ້ຣົດເຜັດຮ້ອນຂົມ

ຕົ້ນແກ່: ໃຊ້ຕຳປະສົມກັບນໍ້າໝາກພ້າວ ຊ່ວຍໃນການແກ້ອາການປວດເມື່ອຍຕາມກ້າມເນື້ອຕ່າງໆ ໃຫ້ຣົດເຜັດຮ້ອນ

ຮາກ: ຊ່ວຍແກ້ອາການມຶນຊາ ແກ້ເສມຫະ ແລະ ເລືອດ ແລະ ຊ່ວຍຂັບເລືອດລົມໃຫ້ເດີນສະດວກໃຫ້ຣົດເຜັດຮ້ອນ