ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ປະໂຫຍດຂອງທາດເຫລັກ

– ຊ່ວຍເສີມສ້າງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຮ່າງກາຍ

– ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຜິວພັນລຽບນຽນ

– ຊ່ວຍເສີມຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການເຈັບປ່ວຍ

– ຊ່ວຍປ້ອງກັນອາການອ່ອນເພຍຂອງຮ່າງກາຍ

– ຊ່ວຍປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາພາວະເລືອດຈາງ