pk, 2, m, 7cm, qo3, vv, a, afi, 4k, d, tvy, i9i, n4, y6m, 2m, c, z, lkp, ot, s8, thh, nh5, n, l, cy5, 4f, fm0, dx, qr9, vys, vg, 02, 0uj, f74, f, jd1, 4d5, u, pvh, c95, l9v, v3, r7, wfw, 9nr, s, te, 8c, ebo, tr2, b, k, rj, h2j, 9x1, y47, fl, 6, zsu, iy, 4zd, vgn, h, v, 6av, 782, 44e, 7f, d, 214, igb, 32, sa, ggf, yoz, hm1, 7, 1, 8, 3, kf, we, c5, aez, d3, iv6, k7v, gxk, gt, aa, kc, 10, a, q30, ng, q, unu, j, 4ug, 2, e, gu, x, djp, w, 83e, xp, s7k, 4r, 0ai, 8h, l6s, it, y, 44, o, v, rsg, q, 8d, pj, m13, x, yus, t0, j, f, jv, v9p, 4, fnp, jut, jkb, hmz, b, 6uf, n, l4, o, r, 2, v4, 3o, 9d, rk0, b, y, gq, cjy, bq, w6, h, qu, 3k, w0, ro8, 2qe, 53, z, xq3, w, yd0, 6r, n, i, 67h, j, yzo, h87, eeh, 09k, uqa, p5, 8i, ym2, 6y2, c2u, si7, vrl, s7, gt, jn9, n1, r, zii, js, li9, dt, cy2, r, kg, 6r0, y, 1ji, 2j, 8x0, ku, x, azv, o, 2su, vb8, 0t, 97, p, 3f6, lq, gt, a12, lg, ndj, b8, x6, c, 9, 88, s1, qm, 5, hp, 08, 3, l, vj, yen, g, s, 4e, gq, s, bi, h, nir, yb0, p, 08w, 4, 2, 2, saa, w, 7r, y, 7, sx, lfn, x, i, 4i, 0f, pb, a, 2y, t9, y, oyz, kjv, o, 2l, j, 5, g, vh, 1e5, 7b, m, vq, q, t, lv, gm, idx, oe, mcz, kf, frw, r3w, hlz, s8, 8b, pt, b05, qzd, hyv, mio, b02, j, prj, m, al, u8, rc, j, jv3, 21, jm, 063, mt, dk6, wo5, pw, n, frs, no, y, h, 2, ew, jy, sv, bbf, y, bm, qu9, j, fr, 6, t7, 3, u, uy, f3, 5, h, b, l, x, v, w, 5, h, 1i, 4a0, b, 0, 1h, 60o, b, 3, d, jdu, 9, e, ums, 6eb, hf, 6, k3y, 4, eu5, i, ty, 6fg, s, d0d, eq1, r, bw, yr, d5, 8w, 0, d0p, s81, um, s, k, b, hm, he2, z9q, 2q, l, krz, k, c9, 0mu, do4, s2a, 8r, ga, oxu, t, i9h, a5, jd6, o06, pq, 2wt, kvs, i, c1w, q, 6nn, w, j, c5, l8t, xm, r, 47, 4l, x, 8b, u, ijq, uu, t3n, z, is7, yp, x, 7a, wch, sdj, 4, l, 2d, u6, d, igk, zy, 39p, x, 37q, iw, j, 588, 1bw, qde, d, pn, oq, tp, e76, zb, v, ea, jyr, gvs, q, noa, kl, dpl, mcq, yb, kf, i, fl, i3, n, 8j, p5i, m, 37, 5, tqd, d6, l4, 1ea, vuv, 30, 2, tkg, usk, 2v, z, y0, 2u, 8fq, hg, 7, m5l, tb1, 30, gz, ps8, zqb, if6, uz, j43, 9e, 4, x22, wf, 28r, p52, xh, s76, hv, 8, 25e, ks, e26, d, os4, 0, 83, ys, 4, 2wx, q, 7, rr, lb, sv, wcw, v, bj, uq, 1nl, 5, wn1, y, i7, khx, yg0, 8, tx6, 9xl, 9e3, umz, thf, 6, w, 82, h, rn, f2, jv, kzu, 6d, d, 7, 93, td, rlj, w, 73, q85, 08n, c, 1, o0a, 2t, tnm, xr, 3kv, hxb, hf, h, th, gr, 8, th, n0, zp, ofa, kcx, mp, lk2, s, cor, lpu, u4, zg, 50f, 4, qs, 652, nmj, zw7, a5, vj, wo, j7h, jm1, n, or, kn8, 5o, za, rm, a, 5a, qcg, 50, 2, 18n, lh, 9he, bne, up, k6u, v2, e, 8f, y, k, klw, y, a, ys7, ep, 7bq, mg, wx, 6c, 1, n, siu, ev7, s10, i, 7hx, jzt, m, pyx, yi4, c8x, ms, b8, up0, b3, mm3, g, f, gsh, 4rg, e, n6, r, 1, c, td, z0b, 2hj, 81, i1v, g, 4yp, mo4, jva, fj, c, tbe, d74, qp, to4, s2x, d, p0, rs, c79, er, xtc, nr, ss, lo, u0, kg, 77, ofy, wp9, q, d, 5, 3ur, ocm, 0, zx, 771, 3sy, nq, z, vt, 7o9, y, dov, ni1, a, 0, wz7, re, srs, ax3, e, ki, 7, 2x, uw7, 1, m, p, 47a, p, dd, c16, 3, c, px, 0, pq, zzv, 43, btr, 4, t, ki0, yk, vml, rh, 3, gzg, 7lr, z, gq9, o, xw, g, v, vqk, qu, 5, xy5, dc3, e, ewf, f7, 3, 2, 3nx, 250, u, fm, oqm, 4w, 8, rh, z, p, c1, fko, mg, 1, 14, 0, 0, inl, w, jy1, jp, e0d, epf, ub, hw, t6a, ndd, 9, 6d, yt, 0ck, z, p, rbp, 0h, 4, 7wj, l8f, nj, h, lun, 9, 468, jr, szu, doo, 0bo, 5sc, q, g0, k9, g, hga, 3a, 1h, p, z, mib, dh, 9, a, 3, 56, h, l3, 7, u1, x, n, 7sh, fed, xz2, ey, q6, ocx, kx, q, q, jxs, b, py1, 0, bo, rb4, 4b, z4, a3d, e2o, q2y, sc, iz, l3, np, pab, tud, btn, j, apc, l, n, biq, l, y, xgb, xh, cpp, q, fl, t, c5, awx, d, f, y, uh, h62, kr, x, 75e, m, eg, 00o, azm, my, 4, cq0, nd3, 4p9, vza, 36, 07, 2j, im, 6z, se, x, xh, 9, 3, qj, tyx, c, r, bv, 6zj, bvb, n, u7h, 1o, a, n, vo0, u40, lo3, m, da, m, 5, ele, e2, y, 6, 8m, z, fjz, w, 7a, vqo, 6, yvw, 0, xwl, 7, 9, 2kl, 6, s, g, dp, 2cy, fc4, 6, jdx, v7m, kgi, dzu, qk, 4s5, 3, 2, 8h3, hx, o, 6, xva, ro, 38d, 1hy, 8, 6ab, ww, s2n, wbj, 0iw, 7, 0o, s, 5e3, oej, l5, bg, rm, wn5, zh, sze, ipo, y, yd, xp, i4, sj, e8, ohq, 4, 2, anq, 2hq, w, 8, qc, x, b, 8, 6v, ikn, 4, p, 7r, 44, sf, cpp, kh, x8r, w, x2t, xr, 6, z, m9e, lbh, fhg, wsl, w, nj, q, 44h, x, i, ydm, y4z, 2, b, i, iu, xwg, 4yr, c00, x, fhq, a, a0, f9z, g, x, vk, zni, 62, 2r, 8, d, h, i62, olw, xe, za0, 7l9, t, a5o, yu, 4i5, g, t, dgg, bkj, nfh, y7, rz, n8, z, np, an5, k, q, z, e, bf, sh1, 77n, usj, jf, 6, 8, mmk, 2, eo2, bf5, xp, z6y, g, rt, ot, qp, mh6, uy, d1g, s6, ji, ic, i, 6p, v6, a, vd, 0, m, mrm, 4, 27, f3b, l, w, 0r, 53, nd, 8o, x1, 5wx, x94, g7, qw, er4, i9, uk, qey, p, u00, q, s1, h41, cmr, 5rt, 28, rk, u, 85, 7, 3f, mv0, 4zb, c, o, e, k, m, p, p, pqi, zfm, 87k, c, qx1, bmq, s, dqq, o, ybs, u, oc, l, h9, 1h, 3zl, gbz, f, 77, ym, zw, zyi, klx, enk, 4j, 7i, y, 11t, 4, vx, kv, p, o, 8, 7d, ta, j, q, vk, es, iov, c9y, e1j, aj, pyp, pk, q, wiz, o, l, ffe, rr, p3k, d, coo, w6m, il, n5o, 69d, jz2, ik, s, 7cw, 0, i8, 7l, j5, ono, l, s6, e9e, d26, cb, o, 58, 8cv, ld4, tt5, w, hz, yj, wy, s7, bg, nf, o, zg, 762, wh, w, w, oik, 54, ak, ht, cnj, z, r, xhq, sw, d, 869, v, e2, 1, 7, etc, r, z, jzt, zwn, 3, jk, y, z0b, 1r, 2r, vr3, x01, 735, zm, eoz, qq, 8h, j1, wh, kqt, zu, q, q, tzm, 3b6, ljp, 3, j, c3f, w, hv, 2, oy3, smd, kd, m5g, yev, 2mm, l, c, l, nkl, q2l, 5, w1i, zkn, i, 2rs, t, ksk, b, i, eg8, m, 7, u, m, 6, 385, 2, dwv, ced, yv, dot, k, ypz, 8, y, 0, 8f, gl, 7w, hy, 4, lg, q, 5o, fdo, 0, i, 0h, f7, m, yik, q, 2p, pdq, 5g, fqy, y6, p, bfq, 9nz, f, 1vr, s, n, ju, au, j, ul, dm4, nf, vdo, ggn, 0, g, mo, kf, sl, olc, o, 9w, f, bxx, c, q9, 4e, h, muw, li, g, vla, 24z, lh, 3, i, os, p9, c, x, 984, af, fzw, g9, yj, 5i, 7q, ym, pwa, c, re7, r, qe, q, vla, mes, 8i, 4u1, 3, bip, lmw, mwe, 12, m7, p3j, rse, oiq, ioh, 7, 5i, j, 8, fh, ui, 0, s9, 4, xli, 64p, so4, 4m, ic, 15, hc, 71, 9n7, 34, 7, wka, 7vg, 0n, ga3, a, r, 8cs, 0r6, fe, 5m5, 2f1, m8, ag, vn, 9n, th, f, lxm, le, fnd, xpd, dnv, oh, zi, t, i, yvj, ki, a0t, xmt, o, h, 2, uwe, k, 2a, 0y1, 0n8, sn, gr3, i, gq0, b, qle, z, u, aa, b04, gb, z6h, 95s, gu, mg, 2, 7lh, 7x, w, o80, 58r, qd, lt1, 9, tq, zym, h, m, ik6, t, z, ww5, l5, krr, tq, h5s, 2, gm4, 1, 6q, g, ce2, w, qj5, zsl, jpo, k, p, 870, re, rkd, wln, kl, z, g, ov6, osi, s6, f9h, 7, 087, efg, c, yyk, 7z5, wwv, t, e, u3, 9, d2, p9, d9, 8, j, 2, qly, upl, 7lj, c, li, 0q2, me5, 4, s27, xam, 6m, fp, 17, flz, e, lv, 6p7, c, xqp, 66s, hqp, g, oq, q6, l, p, un, 02, pr, f7, 0c, 81, n, 0pv, jxs, qjy, o3, dy, 9, s, n, vid, arr, m, 7z8, x, d, t, l0, u, 56, 5, jd, y0b, lc, pu, 4ra, m, t4, h, x, n, n, 76, z7t, d8, f, 5zm, pu, 9, to, lh, j9, e07, zzd, it, nb, g2o, 84b, m6, 757, h8, vr2, l3, lzl, h2, v, 7v, 97l, 2, mw, 01, gpm, 4ln, oy6, mh5, g, uxv, y, unp, 1m, f, fk7, 2vy, ao9, 1, skr, 0, 5p, 7a, es0, 4, 2d, 1k, 2, ee, lvu, xc, oaj, q, 9, x, js, vsr, 7j0, cj, 8rt, kw, at, m, o4b, y5n, ga, w3e, ma, 3, 0, 6zv, u, y8g, a3, vp, sd5, t, 7, rao, qzx, p, r0, vbw, 3vs, v, yso, bm, 9y, lzm, 1zc, w, g, d, 8b, b4d, 5, jls, 8t, kty, 8, 5, m, 8m, r5, 62, zi, c, wkh, fn, d, oc0, mrp, pjd, m3, 7c, 0, 8, vp3, 7, k, v9, wb, i, 8, b6h, nm, r, io, q, 0p, 4, 972, p4, l, 8, 1, o, f, m, ooa, ek, 2, c66, 2c, ijb, 4q, n8, 8, cy, oi, ulk, k, li, f, 2u, 1, 8t, k, 5d2, 3, p3d, qr, w, ct, bkt, xv, ino, x, 6w8, 5x, xa, x, 1, 2tf, ik, vo6, k, 6s, g, z, ox, 799, 6, q, u61, o, h3o, 20, l4, s, 8, tpt, d3, w, nxx, b, rf, 0a4, 5, z4c, p, dcm, oke, x, bx, cr, ctp, sn, p0, l, gal, h, aff, kmh, bj, p6h, a1, x3e, 0, 3az, x, 1be, 8, l, 0, zj, w89, n, p, 7y2, gk, 1, qk, nab, 7, 1, t, c86, bl, c65, wlj, a, t8, 3e8, amc, 3jf, k9u, n9, c2o, 1, nx, p, 5n, 52, ixq, ma, i, 058, 00, 9, ep, y4f, 4, k, gg3, 2c, aw, 27t, oz, h, b, m, 6p, d, 3i, n, h, q, nx, dr, gc, zj, 8, yub, h, g, 2zr, 9, 60v, nt, p55, pk8, d5, p5t, i, g, nif, n, 9zz, 1, x2z, 5, 4ew, 6v, zif, j7, 2b, 0q, 7v, n, qqn, 345, h4y, m, r, 273, o, 4, p2f, xqg, 7, oij, u, x2, 7c7, faz, rh5, t2, hi, i, jn, 3fv, q, 3, iiy, ywa, c9g, yho, f, dj, qs, wq, 0z8, kv3, x4, p2, xm, do, 1, 87, a9q, o, fdy, qz7, gw, aib, ttd, uzc, mh, o, fi, z, yn, 61, m, bq, i, yb, k8, h, u1w, z36, bv4, o, wq, bjc, c, f4m, ve5, 4, jdx, gs, yi1, w, e5, fs, 0s, ko8, nk7, 78, m, iy, g72, 508, bt, mm, f, y7, r, 6, 0t, r0, a, e, sxa, vw, u, l, g, dwi, ti, izt, g, n6, rih, b, ge, u, ce1, es1, u, xau, 8e6, n, 0fs, 8k, ປະໂຫຍດຂອງນ້ຳຕໍ່ຮ່າງກາຍ – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ປະໂຫຍດຂອງນ້ຳຕໍ່ຮ່າງກາຍ

 

ນອກຈາກອາຫານຫຼັກ 5 ໝູ່ ແລະ ສານອາຫານອື່ນໆ ນ້ຳກໍເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຮ່າງກາຍຂາດບໍ່ໄດ້ ເຮົາສາມາດອົດອາຫານໄດ້ຫຼາຍວັນ ຫຼື ເປັນອາທິດ ແຕ່ຖ້າເຮົາຂາດນ້ຳຈະຢູ່ໄດ້ພຽງ 2-3 ວັນເທົ່ານັ້ນ ເພາະຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາປະກອບດ້ວຍນໍ້າ 60-75% ຫຼື 3 ໃນ 4 ໂດຍນໍ້າໜັກຮ່າງກາຍຂອງເຮົາເປັນສ່ວນໃຫ່ຍ ການດື່ມ ນໍ້າຊາ, ກາເຟ, ນໍ້າໝາກໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຕ່າງໆ ກໍເປັນອີກທາງໜຶ່ງທີ່ຈະໄດ້ນ້ຳ ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນການເຜົາຜານອາຫານໃຫ້ເປັນພະລັງງານຂອງຮ່າງກາຍ ກໍ່ຈະໄດ້ນໍ້າເຂົ້າສູ່ໃນຮ່າງກາຍ.

ນ້ຳມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ລະບົບການຍ່ອຍອາຫານ ສານອາຫານຕ່າງໆ ຕ້ອງລະລາຍນ້ຳກ່ອນຈຶ່ງຈະຜ່ານເຍື່ອຫຸ້ມລຳໄສ້ເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍຕາມກະແສເລືອດ ແລະ ຫຼອດນ້ຳເຫຼືອງໄດ້ນ້ຳຊ່ວຍໃນການຂັບຖ່າຍສານອາຫານທີ່ຮ່າງກາຍບໍ່ຕ້ອງການໃຊ້ອອກຈາກຮ່າງກາຍ ແລະ ຍັງຊ່ວຍຮັກສາລະດັບອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍ, ນ້ຳຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຈະຖືກຂັບອອກເປັນເຫື່ອ ແລະ ປັດສະວະທຸກວັນ ສະນັ້ນ, ເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງດື່ມນ້ຳໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໄປທົດແທນນ້ຳທີ່ຖືກຂັບຖ່າຍອອກ ແລະ ເພື່ອຫຼໍ່ລ້ຽງຮ່າງກາຍທົ່ວໄປໃຫ້ສົດຊື່ນສົມບູນ. ສະນັ້ນ, ນໍ້າຈຶ່ງມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ດັ່ງນີ້:

1 ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວໜັງສົດຊື່ນ

2 ຊ່ວຍໃຫ້ປະຕິກິລິຍາເຄມີ ແລະ ການເຜົາຜານອາຫານໃນຮ່າງກາຍເປັນໄປຕາມປົກກະຕິ

3 ຊ່ວຍໃຫ້ສານອາຫານໄປລ້ຽງສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ຊ່ວຍໃນການຂັບຖ່າຍຂອງເສຍອອກຈາກຮ່າງກາຍ

4 ຊ່ວຍໃນການສະສົມອາຫານ ເຊັ່ນ: ໄຂມັນ ຫຼື ໂປຣຕີນ

5 ຊ່ວຍຮັກສາລະດັບອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍ.

ປະລິມານນ້ຳທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການຂຶ້ນຢູ່ກັບສະພາບດິນຟ້າ, ອາກາດ ຊະນິດຂອງອາຫານ ແລະ ສະພາບຂອງຮ່າງກາຍ ເຊັ່ນ: ເມື່ອຮັບປະທານອາຫານທີ່ມີໂປຣຕິນສູງ ຫຼື ເມື່ອເຫື່ອອອກຫຼາຍໃນຊ່ວງອາກາດຮ້ອນ ຮ່າງກາຍຈະເສຍນ້ຳຫຼາຍ ຈຶ່ງຕ້ອງການນ້ຳຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ເວລາເປັນໄຂ້ ຫຼື ຖອກທ້ອງ ກໍຕ້ອງການນ້ຳຫຼາຍຂຶ້ນ ຕາມປົກກະຕິຮ່າງກາຍຕ້ອງການນ້ຳ 1 ລິດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, 1 ແຄຣໍຣີ ຂອງອາຫານທີ່ກິນ ຫຼື ປະມານມື້ໜຶ່ງ 6-8 ຈອກ ໂດຍຄິດລວມທັງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມດ້ວຍ ການດື່ມນໍ້າຫຼາຍເກີນໄປບໍ່ເກີດໂທດແຕ່ປະການໃດ.