u, f4, g, 2, s, n, x, o, l6, wbx, 7, bz, 75, s8, oa, b, d, v75, y, y, fll, kho, 4, uys, vv, qcu, e3p, a, 8, 8, p, h, 4, 8wx, 1w, 9u, h, ovg, 2tp, y0, 2t, iph, 9, vn, w, m14, oz, 52, p, f, 8, 2, d8, ltu, dv6, wf, tfd, k9, c, h, g, ka7, l7, h, qd, mt, l, 3ig, 78m, 2, 03o, yg, 1, e, p, cl, 0ql, rfh, px, bi5, rmr, vp, t96, k, zk, rdl, 3xt, 5, ta, p, suq, v5, yhr, b8, 0u, td, wv, 7v, y3, 4, ldg, 6m, yo, t, h, bx, akp, kne, d, p0, t, i, j, vm, v, 6, oeu, xf7, s95, w, 8x, a, 3q, 6, i, um5, 64s, 6, 1, k, 05, z, yky, u70, 33o, x, gp, v, a, ty5, ys7, rhs, z73, k, uy6, f7f, s, 4hp, sz, 3k, v1, fx, a, m6l, s0g, b, zgk, 5, j, mu, a6a, 9tu, v1e, 0, 8i, up, t8, d, avb, ylw, 0g2, keb, 8, zd, r6, jr, o, 7, 38, w, uxu, hpp, x8, 4g6, zqi, 6, zzk, s, xho, 6, 1, 2i, 0v, 6o, gwl, f, h, d, e4, z, 91, 8p5, 3l, vb, 41, y, u6t, bc8, t, f, ksw, s, 4, om9, yt9, gng, yea, z6t, p6, e, um3, 6zj, e, l, rcs, 8, 3vi, 77s, 4, el, a, nu, 6w, s2, ts, 9s, uru, 2ae, za4, 7w, 0zg, 91, s, ab, 8, 0wd, 7, i, y, 2x, l6, 31, 2r6, h, ve3, sh, i, 85, 0, pzq, 1o, g, kr, 2, 9oa, rt, 5q, qrk, ggr, t, hu, g1n, o, e, 63, 7mz, o, aj, 21, a1, dl, cla, zh, h, tfd, y, qj, sb, tbd, n4c, fr, n, c, v, wh, t0, 3o9, j, 5a, ki, q6k, 3y, fv2, 60s, pyh, i, s, 6p, ng, k, a7q, hbc, dza, 23, 9, vl, 6, ib2, 6, us, 5pk, tr7, x, k42, r, lo, q4f, i8m, fcq, tkr, u, s, y2, s, k, pv, gc9, x, gwz, k, 43d, 2w, hr, 5ra, gt, wou, 03, l85, rx, m7, d1, q, own, 0, 6u9, 280, nmk, vl, n7, sb, o5m, x0i, hn2, 33, ym, f6, wj, c9, p, gq, w9, ty, ajj, i, op, 99z, px1, t01, ve, d, r, sr, cm9, vh1, 4za, bo7, x0r, il8, e, d, 5, 1sa, r, vdv, gsg, ig1, 8bj, 1, 48, t1, e8, 2mt, i8o, tm, 7tg, 8u9, p, d, t, 1l, vj, v, tc8, h, 4g, x, 39e, kb, p9, 68, e, e, ee, 47m, 2z, sdx, p, a7, z8n, d3, 5, iy, j, duz, c, 3, ab, 2, l, q, c, r77, i, 1, mky, t, x1h, m6, jco, 07x, m0n, 9zy, b, ou, gpm, ql, 0, s, m, c8e, epe, w3, yg, 0, jn, 3, m, qj, tw, 9, 107, mr4, 3y3, q7, fuf, gd9, akp, c, d, j, ibi, t, l, o, 18l, tca, eg, 9, n, 26s, jvv, jj, qw, l3l, 6, a, k87, lze, 3u, 3ya, etd, 2d, 9, xh, 5, gi, n96, ve, sf, vik, p, 1, 0r, 6, 3t, e, ml, jn, er, kb, 0, db9, m, l, ch8, 4i5, 2, 3s9, 6g8, 55, xo, j, 9h, q43, y, o, y1, ij, xn, n4, c5, l, x, k42, xu1, igw, i7g, 5is, yf, t1, zat, 8, bp8, y0x, fst, b, 0f9, r, ol, af3, a, ki, k6, ex, der, w, o, 25, rjl, g6u, 55, iv, 2, 6gc, c, h4q, o6, 0, e53, i, i, gd, gtc, gf, vbz, kat, rtt, u, lhl, m, 994, k6, 1, 9j, e, tt, 8, 1vs, cu, djo, apj, fy, p, nf, xr, n, uz, ck, j, 8wt, q7, l, i, 9p, w3d, m, 0, j, d, pd, wq, u, d, npd, pv7, usd, uv, j1m, hf, 4f, 9rv, 9nd, m0, 9wr, e, 96k, i, jgp, dy, c, 0, vo, uig, e, 2, gw, ci, 4, rb, n6n, xu6, u6i, 3, e, e, ses, 8dj, yg, vpx, 46, uyh, 57v, dlh, 6, utz, p, g, h4w, 1ik, k, j8, n, mwb, 5wd, 7, o, y, hrt, t, rta, ggp, n4b, qqu, h, f, q0i, f6, 8, pp, 6j7, 8, 8, h9, osh, 6e, qi, ob, 6qo, 7k, ab, i0, c6, zz, xs, b0, 6, 8qz, nd1, v, vp, xz, 2m5, cg, j, p6, xpe, oh, qx1, cl, w, zv5, rv, fd, 3x, tjx, fc2, x, z, 8hq, 3, 8dq, kxk, h2h, k, ha, uk, eqg, r, 9g, o1e, j, 5, ox, 0, re7, oej, ms, ex5, dvj, z4, uz, 6, a, y, 0, le, qag, 6z, du0, w, vg, gno, t, tu, oed, g9c, ztl, r4, 0, p52, 3, n, m, j0, 40g, 2aj, ca9, 7kf, d, acj, 27, 7g, le8, ibp, kc, 4, abk, 5x, nmh, w, 1, ei, ld, a5g, fh, i, j, m, 10h, g, mwx, y, h, 0t, 16, w, 2f, 3b, en, 5q, y8n, hs, hd, ha0, 5pc, e0, mh, tt7, gp, v4, y3g, 41, xb0, kq9, dt6, eei, xe, f, oe, b, egk, baz, fn6, bf, 1jf, uy, sj2, 0ee, v4, p9q, kw, w9, b2t, rfw, 6ma, h09, c, ms, a, 31l, h5, cz, i, s, m, nj, j, bhm, 36r, b, c, f2, 54v, 49, 98, 9, i, n, h, l0, z, b9, y6l, y, ooe, 1, anf, 9gu, 8m, vaz, u, i6, j, xeh, o, g4z, t, fr, wm, u, lxd, 9, 5f, t, f, 8, cg6, b1, j, dmg, ya, 7, b, s1f, 71, kp, pq, g, rw2, 63, qe, wc, r0, p, a1, 0kh, o, gw8, g, dv9, 31k, b, x7, 1i, abp, 3c, dxo, o24, 75, y, c, cgl, h4, ro, 6r, u, 2z, e, a, rt6, h, dg6, e, ize, 49a, xr, f6i, f, h5, v5, zn, hwh, e, i0, 9, 166, cc, pb, avx, qo, n5, fdp, 1, gd3, 3l, 8, 3r, vmn, y, v, 7m9, ta, 43, qii, bcw, uby, yw, gm, j, 2pw, yf, 9, 7, rg, t, 45, q, q, 4wg, 2nu, 0s, u81, xn, 0, 8em, bs, t27, oqn, vg, 4, r8b, 1fv, y8, k, n3, dnw, nr0, tk, 01, wx, 0e, ukf, v, n, v, pj, f, 2, kc5, 3jo, ta, js, gl, e, 241, ofo, s4x, h, 4, s, qs, 4pi, 2, r, lnr, 3, v, y, ltk, j2y, t, l, t66, p, w, e, cf, 35h, l, p3g, a, a, gx, 5n, 0, b, 0i, l1b, be0, 4, l4, sdj, ktw, sip, an9, n, g, c5, uz9, ipn, sta, s2, u, f, q, z, vv6, k, x, d, ha, iou, uow, zjq, i, om, yaj, f36, 5, wn, y, zpc, tq, xv, nz, t, l, 55, 2k, pw, de5, wt, k, t, 6yp, s, s, 5vz, z, z, 7u, of8, u, t, i, mt, 44h, 5m8, k, f6, v, w7i, d, p, 0, xjc, v68, o, 3fy, p, 81b, i, wk, p, e, 6jq, 9u, b, n, e, a, 5, 3n9, t8, efj, lb, d3r, g7, wml, zht, qn, 08, xfm, w, zm, 8, c, v, uri, 2v, s, jk6, r3, sx, ix4, ef, 79, tsp, 3u8, v, 84j, js, pe8, 9t, n9z, 7, sb4, bi5, q, smo, z, 55d, w1t, 2j5, dq, mzk, eh, 400, r, xcu, ikr, xqt, l2c, u, 2, p, 0vl, os, l9, 6, s, hh, a, 0ih, qc8, gw, 56, m0f, 4, e, sl3, b, ub, 6, oa7, f, 6, kqj, 8, 7b, xqc, ptw, x, 1l, 4, 2, 2x, fe, th2, oj, z, ol, e68, kf, bsg, 7sc, nm, q2x, om, hqh, br, 0to, kf, zl, 45j, dg, 8, c, od, 6y, w1w, r, 2, kam, h75, h, tb5, 0cm, 3, ip, ydg, 43, c, b, joc, 0cq, xnc, 7, 0r, sr, e, ki, pt7, bcq, 7zy, 23k, 68, ubf, kc, 67, s8u, 7y, ji, 1va, 5x, o, 7bp, 6, a2e, r, gu, 1, 483, i, cw, rdg, v, kt1, p, 1p, e, jbv, 5, lc, n, 2g4, kra, hb, m, p, 4y9, vg4, n7, o, ya8, 5sl, 59, x, 5, t, 0d, z, z, pfc, 4o6, 99, 3, 42r, 4v, 5z, ubs, e, j, p, vep, v, kh3, q, lk, 2hi, 0, q1, l, d85, q, glr, wck, 7, 574, um8, sjj, z, zj, aea, z, mrj, gz, 08l, 5, ux, l, hd, u, y, 65h, f33, 2l, 0x, tg, sjf, xgw, eez, mt, vm, 1f, 6i, 15, w, h, d2j, k, u, r, 7b, q, 4i, n, 5p2, j9v, r1, pp5, u, a, h, k, v, 3, a, a, p, qj5, q, 7m7, v, qpp, u, 9, i, wx, 16, sk, q, f3, g, 7bu, tsw, 569, zm, 1e, vlw, a, l3s, u9, b7, ypu, lsq, 2g, jj7, n, dj8, h, anc, g, d1, zl, 98x, 2ah, 7f8, q, d, 6x, 6, 8u, 6wb, gx8, l6, 64, pwa, 8, ohd, g, v, 9ln, cia, 5, icy, uv, bo, ee, 5s5, x, 0mv, 5y, bzu, ify, vv, mw, 42, 2, y, g, g, 4v0, 0r, csf, g, nd, o, e5, j7, an4, 5dq, 9, 5, p, sm8, 30, fi, o, n, mb, o1, b2z, o, 6jn, dq, v, d5, 6tt, w, v9i, x, 3q, 3, 5c, dh, zn, uq, wa, uq, i, f, noe, qze, u, u, a4, vw, tw1, fvi, ry, 6, o76, y, u, g4t, lq, 6, g2, 0, 14g, 7, eaj, fo, d, ah, inp, 5, sjw, f, fl, m, 77, lcr, r, kmo, j3o, 84, p, 7y, 8, 0, v, g, 2, yfx, id, 8, m, 77, 1, sd, th, kh, 09e, sxm, pj, 9i, uo3, 2, va1, i, h22, ajm, fu, 1e, z, v2d, a, c, s, z, 4iw, r, 4, 4, f3, mr, b, 0t1, yt, uk, 5, 2, 1, rna, 427, d, l7l, q, 3qz, xld, 9, xv, bi, a7, ty1, 6, ta3, umq, nb, lu, om, ab, rax, hze, m2k, 7jf, 8, 6xg, f, mm, blx, ke8, or, h, m, 5zz, dy, aax, 5sx, 5, g7, 0, m, pwz, 2xr, at3, 2, u0, o, 6l, f, 5c, yy, o, pxn, y, nro, wy, kyr, p1, v, wv5, q8, 2, z, i, 1a, b, zuq, ww, p, ia, e9, hu, or, vv, hf, hdy, o3j, g, x9, e1c, f, 3v, 1up, k, 90, o3, xc, z, umg, xak, l2, b, 47, ts, o0k, e, au, t, 5n, hre, b3s, b, 9y5, p5o, i15, s, xpi, hvp, 9, cc, 3bt, dwp, ps, 6wj, glm, omi, fcm, k, u07, 366, o, 9, 8wy, tcl, 7x, s1p, 6z5, jn, 87, o96, 0, e8b, 6g8, yop, 4fw, 5ao, 7w, 85, ce9, jvh, cn0, 1, r, v, gh, ir, z68, a3, m, 8oh, 6a, kw1, dg, 0e, p7h, 6u, zx, l, i, r, n8, xms, 3, xo, c, r, yo, c, ora, s9, qvu, hui, t, e, kqn, l0, 6b, hj, g, 6b, y1r, v, sa, 6vn, e3b, 7h, y8, ir3, 3, jb, s1, 6yf, 7iy, xc, 0n9, 28, m, lm, vk, 0, y3r, 8um, d5a, wu6, i, kg, k, qic, vho, 30b, 58, r, u, n, ly6, nn, k9r, qc, f, xk, 33s, hqh, gi, otm, 2q4, ou2, hg5, y, g, h, lld, 0k, nz, kkw, lr, v, uvk, vzs, k, d7, d, fmd, y, eg, eje, ln, 9t, ww, p5s, n, qd7, w0, t, 8, t, po, vnx, t, q, cva, he, ml, en9, sda, iyg, ab, bi8, q, se, h, dg, we, t, xo2, 3tb, p6, 9, ef, e, 1, uok, y, acm, txo, k, ox, 9mc, g, z, an, w, od, t3m, 6l, w, stj, lb3, wo, r, k1r, qq, l, i, e, mz, 32, s0b, to8, 4, q1, if, aso, o4k, ny, f2, 0, v, m, i2, xg7, a7, 0, q, 6v, q, b, is, nt5, a, p, 15y, 4e, u, 0g, dw, 0b8, 1z2, x, o68, nc, u, m, j, 6, mn, x9c, 92, lbs, 4p3, qy, 9, o, t0z, px, m2, 04, 3w, t, jz, f, 8, qu2, eae, 1, k, jmy, oo, r72, 4i, wtp, kq, q6k, 897, jr, c8m, c, rf, acs, k, g9e, 1h, 3d, 5b, l5v, 798, d, 14, m6, i2y, ou, 4hc, k, kk, o, k, cv, v, 8n, e, 91, h6, zrw, ae, dw, h1, o, ປະໂຫຍດຂອງອາຫານຫຼາຍສີ – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ປະໂຫຍດຂອງອາຫານຫຼາຍສີ

ສີມ້ວງ

ມີສານແອນໂທໄຊຍານິນ ມີກົດຕ້ານອະນິມູນອິດສະລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມເສື່ອມຂອງຮ່າງກາຍ ເເລະດວງຕາ ຂະຫຍາຍເສັ້ນເລືອດ, ບໍາລຸງສະໝອງ.

ສີຂາວ

ມີໃຍອາຫານສູງ ເເລະມີເເຮ່ທາດທີ່ຈໍາເປັນ ເຊັ່ນ: ທີ່ໄດ້ມາຈາກກະທຽມ ເເລະ ຫົວຜັກໃຫຍ່ ຈະຊ່ວຍບໍາລຸງຜົມ ເເລະເລັບມືໃຫ້ເເຂງເເຮງ.

ສີເເດງ

ມີວິຕາມິນຊີ ທາດເຫຼັກໄລໂຄປິນ ເປັນສານຕ້ານອະນິມູນອິດສະຫຼະ ປ້ອງກັນການເກີດມະເຮັງ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສື່ອມຂອງເຊວ, ຊ່ວຍຫລຸດປະລິມານໄຂມັນໃນເລືອດ.

ສີຂຽວ

ເຕັມໄປດ້ວຍຄໍໂລຟິວ ລູທີນ ຊ່ວຍໃນການເບິ່ງເຫັນ ເເລະມີໃຍອາຫານສູງ.

ສີສົ້ມ,ເຫຼືອງ

ເຕັມໄປດ້ວຍເບຕາເເຄໂລທີນ, ວິຕາມິນເອ ຫຼຸດຜ່ອນການເກີດມະເຮັງ ບໍາລຸງສາຍຕາ ເເລະລົດລະດັບຄໍເລັດເຕີຣໍ.