ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ປະໂຫຍດຂອງໝາກກ້ວຍຫອມ

ຢາງ: ຊ່ວຍໃນການຫ້າມເລືອດ ແລະ ສະມານບາດແຜໃຫ້ຣົດຝາດ

ໝາກດິບ: ສາມາດຊອຍແລ້ວນໍາໄປຕາກແຫ້ງບົດເປັນຜົງ ຫຼື ຊົງນໍ້າຮ້ອນດື່ມ ຊ່ວຍຮັກສາອາການຖອກທ້ອງ ຊຳເຮື້ອ ແລະ ຮັກສາແຜໃນກະເພາະອາຫານໄດ້ ໃຫ້ຣົດຝາດ

ໝາກສຸກ: ຊ່ວຍບໍາລຸງກຳລັງ ບໍາລຸງຮ່າງກາຍໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ຊ່ວຍໃນເລື່ອງຂອງລະບົບຂັບຖ່າຍໃຫ້ເປັນປົກກະຕິລວມທັງຮັກສາບາດແຜໃນກະເພາະອາຫານໄດ້ ໃຫ້ຣົດຫວານ ບາງຄົນນິຍົມໃຊ້ຮັບປະທານເປັນອາຫານເຊົ້າເພື່ອຫລຸດນໍ້າໜັກ

ຮາກ: ນໍາມາຕົ້ມດື່ມຊ່ວຍຫຸລດອາການຖອກທ້ອງ ບິດ ແລະ ຜື່ນຄັນ ຕະຫຼອດຈົນຮັກສາອາການຮ້ອນໃນ ກະຫາຍນໍ້າ ແລະ ເປັນໄຂ້ ເປັນການສະຫມານບາດແຜພາຍໃນ ໃຫ້ຣົດຝາດເຢັນ

ໃບ: ນໍາມາຕົ້ມອາບແກ້ອາການຜົດຜື່ນຄັນໄດ້ ຫຼື ປີ້ງໄຟແລ້ວນໍາມາປົກທັບບາດແຜຈາກໄຟໄໝ້ ໃຫ້ຣົດເຢັນຈືດ